Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

17.10.11 1 1 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "17.10.11 1 1 1."— Zapis prezentacji:

1 1 1 1

2 CEL ZAJĘĆ Z PODSTAW INFORMACJI NAUKOWEJ
CEL ZAJĘĆ Z PODSTAW INFORMACJI NAUKOWEJ Cel poznawczy: istota informacji naukowej wykorzystywanej niekiedy nieświadomie podczas studiowania Etyczne podstawy pisania pracy licencjackiej/magisterskiej - Poznanie elementów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zmianami , Kodeks Dobrych Obyczajów w publikacjach naukowych Cel praktyczny: zdobycie umiejętności poszukiwania i porządkowania piśmiennictwa naukowego 2 2

3 Ustawa o prawie autorskim – wybrane artykuły Dz. U 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zmianami Art. 1 Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór) Art.. 29 Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości 3 3

4 KTO SIĘ ZAJMUJE INFORMACJĄ NAUKOWĄ?
Teoretyczne podstawy informacji naukowej: Uniwersytecki kierunek: Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, nauka: bibliologia Praktyczne wykorzystanie podstaw teoretycznych: Biblioteki, studenci , pracownicy naukowi, twórcy 4 4

5 PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU INFORMACJI NAUKOWEJ:
Pojęcie informacji naukowej Źródła informacji naukowej 5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 Strategia przygotowania materiałów do pisania prac naukowych
Strategia przygotowania materiałów do pisania prac naukowych Wyszukiwanie piśmiennictwa i identyfikacja źródła informacji (zob. typologia źródeł informacji) Umiejętność cytowania – prawidłowe opisy bibliograficzne Normy sporządzania opisów bibliograficznych 8 8

9 NARZĘDZIA INFORMACJI NAUKOWEJ:
NARZĘDZIA INFORMACJI NAUKOWEJ: Indeksy przedmiotowe, skorowidze, bibliografia załącznikowa, przypisy Systemy klasyfikacji dokumentów (Słownik haseł KABA) Przykład hasła w katalogu Bibliotek UW: samorząd lokalny System słów kluczowych – słowo kluczowe: wyrażenie z tytułu dokumentu charakteryzujące jego treść 9 9

10 NARZĘDZIA INFORMACYJNE: SŁOWA KLUCZOWE WYSZUKIWANIE W KARO WG SŁÓW KLUCZOWYCH „SAMORZĄD TERYTORIALNY” 10 10

11 WYSZUKIWANIE W KATALOGU BIBLIOTEKI NARODOWEJ : „SAMORZĄD TERYTORIALNY” –
11 11

12 Podstawy informacji naukowej
Podstawy informacji naukowej Cz. 2 Bibliografia

13 RODZAJE BIBLIOGRAFII ogólne – o pełnym zakresie np.bibliografie narodowe specjalne – o ograniczonym zakresie i zasięgu terytorialnym (bibliografie wydawnictw zwartych, zawartości czasopism, osobowe, prac magisterskich lub podyplomowych); dziedzinowe - z określonej dziedziny wiedzy terytorialne, w tym narodowe – podmiotowe (dzieła wydane na terytorium danego regionu) i przedmiotowe (dotyczące określonego terytorium); osobowe – podmiotowe (publikacje określonej osoby) i przedmiotowe (dotyczące określonej osoby), bieżące – rejestrujące dokumenty na bieżąco, w ciągu tygodnia, miesiąca, roku; retrospektywne – dla dokumentów wydanych co najmniej na rok przed rejestracją)

14 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
Wykaz opisów bibliograficznych dołączonych do pracy naukowej lub utworu, zawiera spis wykorzystanych przez autora źródeł lub lekturę uzupełniającą związaną z tematem pracy.

15 ZNACZENIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ
Oparcie pracy na podstawach naukowych Przedstawienie aktualnego stanu badań Wykorzystywanie informacji / wyników badań innych autorów (prawa autorskie) Możliwość późniejszego odnalezienia tych samych pozycji przez inne osoby zainteresowane tematem Info na stronie BUW nt bibliografii załącznikowej

16 Autor: Tytuł książki. Miejsce wydania rok, wydawca.
OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKA Autor: Tytuł książki. Miejsce wydania rok, wydawca. Przykład: Kapuściński Ryszard. Imperium. Warszawa: Czytelnik, ISBN Prus Bolesław. Lalka. T.1-3. Warszawa: Świat Książki, ISBN ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE Autor, autor, autor (wszyscy): Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma lub skrót tytułu czasopisma rok, tom, numer, strony od-do. Grant Will J., Moon Brenda: Dialogue? Australian Politicians' use of the Social Network Tool Twitter. Australian Journal of Political Science; Vol. 45 Iss. 4, s

17 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA – ZBIÓR OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM LUB CHRONOLOGICZNYM Bibliografia - to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne. Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-2: Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

18 PRZYKŁAD BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ
1. Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. Warszawa: Wiedza Powszechna, ISBN X. Ekspresjonizm, s 2. Jaworski Marcin: Różewicz - ostatni modernista. "Polonistyka" 2005, nr 5, s 3. Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, ISBN 4. Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: PWN, ISBN 5. Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja Łódź: Promedia CD, ISBN

19 Przypisy bibliograficzne
„Przypisy bibliograficzne, umieszczane w obrębie tekstu głównego dokumentu, służą identyfikacji publikacji, z której przejęto materiał przytoczony w tekście, bądź do której autor odsyła czytelnika. Gdy chcemy zamienić opis bibliograficzny na przypis, podajemy nie ogólną liczbę stron czy kart w przytaczanym dokumencie, lecz stronę, na której znajdowała się informacja.” Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Sporządzanie bibliografii załącznikowe [online]. Ostatnia aktualizacja [dostęp 18 października 2011]. Dostępny w World Wide Web:

20 Opis bibliograficzny książki
(Elementy obowiązkowe: autor, tytuł, wydanie, data wydania, numer znormalizowany ISBN; Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. tłumacz], miejsce wydania, wydawca, objętość, seria, uwagi.) * HABIELSKI, Roman, OSICA, Józef: Między niewolą a wolnością: kronika czterech pokoleń. Wyd. 2. Warszawa ISBN * KARPACKI, Zygmunt i in.: Polityka Unii Europejskiej: praca zbiorowa. Warszawa; Gdańsk: Secesja, ISBN * ZASADOWA, Hanna (red.): Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa ISBN X. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Sporządzanie bibliografii załącznikowe [online]. Ostatnia aktualizacja [dostęp 18 października 2011]. Dostępny w World Wide Web:

21 Książka wielotomowa (Elementy obowiązkowe: autor, tytuł, wydanie, numer tomu, data wydania, numer znormalizowany ISBN; Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. tłumacz], miejsce wydania, wydawca, objętość, seria, uwagi.) * GOSTKOWSKI, Zenon (red.): Analizy i próby technik badawczych w socjologii. T Wrocław ISBN * PROUST, Marcel: W cieniu zakwitających dziewcząt. Przeł. Tadeusz Boy-Żeleński. T. 2. Warszawa ISBN

22 Opis bibliograficzny referatu / rozdziału
Autor rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Tytuł całości. Pod red. Redaktor. Miejsce rok, wydawca, strony od-do. Przykłady: Konieczna Danuta: Źródła informacji naukowej i ich wykorzystanie. W: Informacja naukowa w Polsce: tradycja i współczesność. Pod red. E. Ścibora. Olsztyn 1998, Wydaw. Nauk. WSP,

23 Opis bibliograficzny artykułu
Autor, autor, autor (wszyscy): Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma lub skrót tytułu czasopisma rok, tom, numer, strony od-do. Przykład: Grant Will J., Moon Brenda: Dialogue? Australian Politicians' use of the Social Network Tool Twitter. Australian Journal of Political Science; Vol. 45 Iss. 4, s

24 Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie przykład nr 2
KOWALSKA, Anna: Jak napisać dobrą pracę licencjacką. „Przegląd Studencki” 2001, R. 15, nr 1, s

25 Artykuł w czasopiśmie elektronicznym
* BROOKS, Terrence A.: Where is meaning when form is gone? Knowledge representation on the Web. „Information Research”[online], vol. 6, no 2 [dostęp 19 kwietnia 2005]. Dostępny w World Wide Web: ISSN

26 Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego
E-book - internetowa wersja utworu literackiego Kochanowski Jan. Treny. [online][Dostęp 23 lutego 2007]. Dostępny w Internecie: Śliwińska E.: Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych : standardy dla potrzeb cytowania w przypisach. EBIB 2000 nr 14 - st14

27 Podsumowanie: Podstawowe zasady sporządzania bibliografii
Konsekwentne stosowanie przyjętych form opisu bibliograficznego Sporządzanie opisów z autopsji Poprawna identyfikacja typu dokumentu Wykorzystywanie źródeł informacji: słowniki skrótów, bibliografie/bazy danych, indeksy Niepodawanie danych niesprawdzonych

28 Wykaz wykorzystanych w tym szkoleniu podręczników - bibliografia załącznikowa
DEMBOWSKA, Maria: Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo informacja naukowa. Warszawa 1999, Polska Akademia Nauk. ISBN MAŁEK, Leszek: Cytat w świetle prawa autorskiego, Wolters Kluwer Polska 2011, ISBN WĘGLIŃSKA, Maria: Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Wyd. 5. Kraków 2005, Oficyna Wydaw. Impuls. ISBN Żmigrodzki, Zbigniew (red.): Bibliografia: metodyka i organizacja. Warszawa 2000, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. ISBN X.

29 Inne źródła sporządzania opisów bibliograficznych
Biblioteka Politechniki Warszawskiej BUW – pomoce w pdf

30 PRZYDATNE STRONY DO WYSZUKIWANIA PIŚMIENNICTWA DLA PRZYGOTOWANIA PRACY NAUKOWEJ

31 Bazy bibliograficzne – polskie:
Przydatne zakładki na STRONIE INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI WDINP BAZY DANYCH Bazy bibliograficzne – polskie: Bazy pełnotekstowe – biblioteki cyfrowe, e-książki (i-buk), czasopisma elektroniczne: Pakiety : 6&TabID=1 Dziedzinowo politologia: g=&lang.subject=&lang.menu=&Subject=26223 ICM – Biblioteka Wirtualna Nauki ICM – Science Direct ICM 31 31

32 STRONA INTERNETOWA BIBLIOTEKI WDINP ZASOBY W WOLNYM DOSTĘPIE
STRONA INTERNETOWA BIBLIOTEKI WDINP ZASOBY W WOLNYM DOSTĘPIE Directory of the Open Access Journals Niektóre biblioteki cyfrowe 32 32

33 STRONA INTERNETOWA BIBLIOTEKI WDINP BIBLIOTEKI CYFROWE
STRONA INTERNETOWA BIBLIOTEKI WDINP BIBLIOTEKI CYFROWE i-buk Federacja bibliotek cyfrowych 33 33

34 ZAPRASZAMY NA STRONĘ BIBLIOTEKI WDINP
ZAPRASZAMY NA STRONĘ BIBLIOTEKI WDINP 34 34


Pobierz ppt "17.10.11 1 1 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google