Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 18.06.2015 r. Posiedzenie Rady ZPBC przy KSC S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 18.06.2015 r. Posiedzenie Rady ZPBC przy KSC S.A."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 18.06.2015 r. Posiedzenie Rady ZPBC przy KSC S.A.

2 Finansowanie wieloletnich umów kontraktacji: Zgodnie z założeniami zakłada się pozyskanie środków finansowych w formie zaliczki wypłacanej w oparciu o wieloletnią umowę kontraktacyjną Zawarcie umowy wieloletniej pozwoli na zapewnienie ciągłości dostaw buraków Spółce a Plantatorom gwarancję kontraktacji surowca. W związku z powyższym proponuje się zawarcie nowego Porozumienia Branżowego Wieloletniego i Umowy wieloletniej kontraktacji buraków cukrowych przy następujących założeniach: 2

3 Założenia ogólne W oparciu o dotychczas przyznane prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych, Plantator w zależności od ustaleń z Producentem Cukru może: - zawrzeć wieloletnią umowę kontraktacji - w przypadku wypłaty zaliczki na poczet przyszłych dostaw - zawrzeć jednoroczną umowę kontraktacji w przypadku nie korzystania z zaliczki Porozumienie Branżowe wieloletnie wraz z Umową jednoroczną/wieloletnią kontraktacji zastępuje obecnie obowiązujące Porozumienie Branżowe i obowiązuje od 1 października 2016 r. 3

4 Umowa kontraktacji buraków cukrowych jednoroczna lub wieloletnia stanowić będą załączniki do Porozumienia Branżowego wieloletniego, których treść zostanie ustalona z Radą Związków. Do projektu przystępuje grupa uprawnionych plantatorów (posiadających obecnie wskaźnik prawa do uprawy) Bazą jest kontraktacja buraków na kwotę produkcji t.j. : 549 632 t. cukru co odpowiada 3 871 000 ton buraków cukrowych o polaryzacji 16% Rozdział kwoty na zasadach dotychczasowych tj wg posiadanych wskaźników praw do uprawy Nadwyżki ponad kwoty kontraktowane (buraki poza kontraktowe) są w pierwszej kolejności zamawiane u uprawnionych obecnie Plantatorów stosownie do zadeklarowanych ilości 4

5 Reszta buraków niezbędna do wykonania planów produkcyjnych KSC kontraktowana jest u plantatorów nowych (po wyczerpaniu zainteresowania u uprawnionych – posiadających obecnie wskaźnik prawa do produkcji) Zaliczka na poczet przyszłych dostaw jest wypłacana tylko tym, którzy podpiszą Umowę wieloletnią Spłata zaliczki następuje w 7 kolejnych latach w drodze kompensaty raty z należności za dostarczony surowiec Raty rozliczane są na stałym poziomie przez cały okres spłaty Należności z nadwyżek kontraktowanych buraków ponad ilość 3 871 000 nie będą obciążane ratami spłat W projekcji finansowej uwzględnione są koszty produkcji na poziomie 4 200 zł/ha (nawozy, nasiona, środki ochrony roślin, kopanie i transport) Proponowana cena bazowa przez okres spłaty zaliczki – 110zł/t 5

6 Założenia prawne do projektu porozumienia branżowego Zgodnie z art. 125 ust.3 rozporządzenia 1308/2013 porozumienia branżowe będą dostosowywane do warunków zakupu buraków cukrowych określonych w załączniku X do rozporządzenia 1308/2013 tj. obowiązujących po zniesieniu kwot na rynku cukru od dnia 1 października 2017 r. Zostaną utrzymane w mocy postanowienia Porozumienia Branżowego z dnia 5 marca 2013 r. dla warunków zakupu buraków cukrowych do roku gospodarczego 2016/2017. Nowe porozumienie branżowe obowiązywać będzie dla umów kontraktacji zawieranych przez KSC na dostawy buraków cukrowych od roku gospodarczego 2017/2018 tj. przedsiewnych umów kontraktacji zawieranych z Plantatorami do dnia 30 kwietnia 2017 r. Dostawy buraków cukrowych na kampanię 2017 r. uregulowane będą nowym porozumieniem branżowym wieloletnim. 6

7 Założenia prawne do projektu porozumienia branżowego W nowym porozumieniu buraki kwotowe zostaną zastąpione burakami kontraktowanymi. W nowym porozumieniu buraki pozakwotowe zostaną zastąpione burakami nadwyżkowymi. Zostaje utrzymana Komisja Mieszana. 7

8 Zabezpieczenia Umowy wieloletniej W przypadku zawarcia wieloletniej umowy kontraktacji buraków kwotowych i wypłaty przez KSC zaliczki, Plantator będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz KSC wybranych przez KSC i szczegółowo uregulowanych w umowie kontraktacji wieloletniej zabezpieczeń, w szczególności poprzez: -złożenie przez Plantatora oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość buraków cukrowych kontraktowanych w wieloletniej umowie kontraktacji -w przypadku, gdy Plantator pozostaje w związku małżeńskim złożenie poręczenia zwykłego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość buraków cukrowych kontraktowanych w wieloletniej umowie kontraktacji -ustanowienie cesji wierzytelności z wieloletniej umowy kontraktacji na rzecz KSC. 8

9 Założenia finansowe projektu 9

10 10 Mechanizm ustalania ceny buraków nad cenę bazową w poszczególnych latach począwszy od 01.10.2017 uzależniony będzie od cen rynkowych cukru na giełdzie w Londynie. Proponowany wzór do obliczenia ceny za buraki :

11 11


Pobierz ppt "Warszawa, 18.06.2015 r. Posiedzenie Rady ZPBC przy KSC S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google