Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kontrola ordynacji lekarskiej w woj. opolskim Lek.med. Roman Kolek04.06.2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kontrola ordynacji lekarskiej w woj. opolskim Lek.med. Roman Kolek04.06.2009r."— Zapis prezentacji:

1 1 Kontrola ordynacji lekarskiej w woj. opolskim Lek.med. Roman Kolek r.

2 2 Refundacja leków Rola Ministerstwa Zdrowia – polityka zdrowotna; Rola NFZ w refundacji kosztów leków; rozliczanie na podstawie zestawień refundacyjnych z Aptekami, nadzór nad prawidłowością rozliczeń, nadzór nad zgodnością zapisywanych leków z obowiązującymi zasadami refundacyjnymi, Monitorowanie ordynacji lekarskiej: trendy ogólne, standardy ordynacji, współpraca z lekarzami.

3 3 Czym jest monitorowanie ordynacji lekarskiej ? Monitorowanie ordynacji lekarskiej przez publicznego płatnika: ciągła obserwacja zachowań preskrypcyjnych lekarzy i świadczeniodawców zlecających recepty lekarskie na leki refundowane, systematyczne zbieranie i przetwarzanie dostępnych danych o rynku leków refundowanych, napływających z aptek, wyciąganie wniosków z raportów opracowywanych w oparciu o dostępne dane, mające na celu: podnoszenie poziomu świadomości lekarzy i świadczeniodawców o finansowych ale także medycznych skutkach decyzji preskrypcyjnych, precyzyjnie przygotowane kontrolowanie gospodarki lekami refundowanymi.

4 4 ZADANIA NFZ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z MONITOROWANIEM ORDYNACJI LEKARSKIEJ Refundacja dla aptek (w oparciu o prawidłowo sporządzoną i zweryfikowaną sprawozdawczość apteczną - zbiorczą i szczegółową) Kontrola wystawiania i realizacji recept lekarskich Czynności stricte kontrolne wobec lekarzy, zoz-ów, aptek Wykrywanie niewłaściwego stosowania leków i ich nadużywania Monitorowanie jakości farmakoterapii Porównywanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków w porównywalnych populacjach Umożliwienie lekarzom wzajemnych porównań i samooceny (self – auditing) i poprawy sposobu leczenia

5 5 Cele dobrej ordynacji Uwzględnienie wyborów pacjenta Maksymalizacja efektu Minimalizacja kosztów Minimalizacja ryzyka

6 6 RUM – zastosowanie książeczek usług medycznych i uzyskane stąd dane – zalety. Dane do poziomu pacjenta Przypisanie kosztów, ilości leków, jakich leków... Zestawienie do poziomu lekarza poz, na którego liście znajduje się pacjent, Lepszy nadzór elektroniczny i typowanie do kontroli, Analiza naukowa, Nadzór pacjenta nad ordynacją lekarską, Większa świadomość lekarzy Potrzeba autoryzacji świadczeń – inicjatywa OOW NFZ...

7 7 Efekty prowadzenia RUM Nadzór pacjenta nad kosztami udzielanych świadczeń, Większa świadomość lekarzy, Minimalizacja ryzyka nadużyć, Możliwość powiązania z pacjentem zbiorczych kosztów świadczeń zdrowotnych,

8 8 Koszty refundacji leków w OOWNFZ (1) 4,48% wzrost średnioroczny 22,43% wzrost średnioroczny 27,16% wzrost

9 9 Koszty refundacji leków w OOWNFZ (2)

10 10 Projekt opolski realizowany przez ORKCh w roku 2001 Program wdrożenia Racjonalnej Gospodarki Lekami w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

11 11 Portal internetowy Analizator medyczno- finansowy Projekt pilotażowy Wydział Informatyki OOW NFZ Maj 2005r

12 12 Cel główny projektu Stworzenie systemu oddziaływania na ordynację lekarską, poprzez udostępnienie narzędzia umożliwiającego każdemu lekarzowi zapoznanie się ze skutkami finansowymi wynikającymi z podjętych przez niego decyzji terapeutycznych oraz bezpośrednie porównanie się, w tym zakresie, z innymi lekarzami tej samej specjalności.

13 13 Cele szczegółowe (1) Stworzenie portalu internetowego dla lekarzy i świadczeniodawców - autoryzowany dostęp do informacji o świadczeniach realizowanych przez lekarzy oraz kosztach refundowanych przez nich leków, Cykliczne (kwartalne) aktualizowanie danych w portalu, Systematyczne podnoszenie jakości danych spływających z aptek, Monitorowanie zainteresowania lekarzy tą informacją, poprzez rejestrację każdorazowego wejścia na portal,

14 14 Cele szczegółowe (2) Rozszerzenie zakresu prezentowanej w portalu informacji o świadczenia medyczne (porady, pobyty w szpitalach, przedmioty ortopedyczne, sanatoria), Wprowadzenie receptariusza opartego na zasadach EBM, Prowadzenie edukacji lekarzy w zakresie podstaw farmakoekonomiki w oparciu o konkretne przykłady z własnych baz danych, Przekazanie informacji na temat firm farmaceutycznych, których leki ordynuje zainteresowany lekarz.

15 15 Strona główna analizatora

16 16

17 17 Refundacja leków ordynowanych przez lekarzy specjalistów

18 18 Śr. kwota refundacji 1 pozycji recepturowej w latach l.poz. 2007/04 ALERGOLOGIA I PULMONOLOGIA 33,2033,6134,5434,04118,98% DIABETOLOGIA I ENDOKRYNOL. 34,2834,6935,4935,13117,00% KARDIOLOGIA 17,4716,1817,4717,23109,08% PSYCHIATRIA 70,8069,9471,9666,8797,90% UROLOGIA 69,8974,5672,4871,96110,64% POZ 17,5717,4117,9917,27119,15%

19 19 Recepty wystawione w gabinetach nie związanych z NFZ umową w latach Rok Liczba recept bez umowy P Liczba recept z umową U Udział recept P we wszystkich ,65% ,88% ,79% ,62% ,80%

20 20 Średnie koszty refundacji 1 pozycji recepturowej zapisanej przez lekarzy wybranych specjalności w gabinetach posiadających umowę z OOW NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych i w gabinetach bez takiej umowy w roku 2007 SPECJALIZACJA LUB GRUPA SPECJALIZACJI GABINETY BEZ UMOWY NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTENE P W ROKU 2007 GABINETY Z UMOWĄ NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTENE U W ROKU 2007 ALERGOLOGIA I PULMONOLOGIA 34,96 zł33,74 zł CHIRURGIA OGÓLNA33,49 zł21,15 zł KARDIOLOGIA17,93 zł16,22 zł REUMATOLOGIA20,70 zł17,83 zł UROLOGIA78,57 zł66,72 zł

21 21 Udział % recept wystawionych w gabinetach nie związanych z NFZ umową w latach LP.SPECJALIZACJA2004 R.2005 R.2006 R.2007 R. 1.STOMATOLOGIA29,75%31,32%32,00%34,66% 2.UROLOGIA37,76%30,09%28,47%48,17% 3.KARDIOLOGIA27,68%27,78%26,55%34,57% 4.GINEKOLOGIA23,89%24,22%24,10%23,53% 5.ORTOPEDIA21,73%18,13%19,80%26,34% 6.DERMATOLOGIA15,04%16,90%15,30%26,23%

22 22 Pacjenci korzystający z poradni urologicznych, kardiologicznych, ginekologicznych poza systemem NFZ są leczeni drożej (trudniejsze przypadki?; bogatsi pacjenci?). Zły dostęp do tego rodzaju poradni? Czy zwiększenie dostępności do świadczeń specjalistycznych spowoduje spadek kosztów refundacji na receptę ? (lekarze NFZ leczą taniej ?). Najbardziej schorowani pacjenci korzystają z dostępnych świadczeń lekarzy specjalistów w ramach umów z NFZ (diabetologia, endokrynologia, neurologia, ortopedia).

23 23 Ograniczony dostęp do tych poradni wymusza korzystanie poza systemem ubezpieczeniowym? Większe zaufanie do sektora pozaubezpieczeniowego np. w poradniach urologicznych, ginekologicznych ? Ocena wielkości sektora pozaubezpieczeniowego świadczeń zdrowotnych? Czy lekarze w umowach z NFZ zachowują większy umiar w generowaniu kosztów refundacji? Czy zawarcie ilościowo (kwotowo) większych kontraktów spowoduje spadek refundacji?

24 24 Wnioski (1) Dane te informują między innymi : o preferencjach pacjentów, o dostępności do świadczeń zdrowotnych, pozwalają na oszacowanie wielkości rynku usług zdrowotnych, co powinno być cenną informacją dla polityków. Znając liczbę realizowanych świadczeń specjalistycznych w tych specjalnościach w systemie ubezpieczenia zdrowotnego w bardzo prosty sposób można ocenić niezbędne zapotrzebowanie na porady specjalistyczne (ograniczane dodatkowo odpłatnością w gabinetach pozaubezpieczeniowych).

25 25 Wnioski (2) W oparciu między innymi o te informacje oraz wyższe koszty refundacji ponoszonych na recepty wypisywane w gabinetach pozaubezpieczeniowych, w OOW NFZ podjęto decyzje zwiększające nakłady na świadczenia w tych specjalnościach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów.

26 26 Przyjazna Apteka Program dedykowany dla farmaceutów, lekarzy, pacjentów. Czerwiec 2005r.

27 27 Cele programu Uzupełnienie wcześniejszych inicjatyw Opolskiego OW NFZ; Oczekiwania pacjentów, mediów, Oczekiwania lekarzy, Skierowanie konkurowania aptek na tory zwiększenia informacji dla pacjenta, który zainteresowany jest obniżeniem kosztów dopłaty do leków (np. akcja lek za grosz i inne promocje); Przeciwdziałanie marnotrawstwu leków.

28 28 Program Przyjazna Apteka(1) 10 komputerów użyczonych dla losowo wybranych aptek; udział w refundacji – 5,63%; Aplikacja umożliwiająca szybkie wyszukanie zamiennika dla leku (Access w wersji runtime); 36 aptek uczestniczyło na dzień r. (ok. 12%); udział w refundacji – 18,74%; Opracowanie na podstawie listy zamienników przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

29 29 Program Przyjazna Apteka (2) Uruchomienie portalu w największym lokalnym dzienniku Portal województwa opolskiego Przedruki informacji w lokalnej prasie; Udostępnienie oprogramowania zainteresowanym lekarzom. Omówienie celów tej akcji na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu.

30 30 Pacjenci uzyskujący refundację w roku 2007 w OOW NFZ

31 31 Refundacja leków - Apteki Refundacja leków dotyczyła w roku 2005 w woj.opolskim 62,46% ubezpieczonych (w całej populacji); Powyżej 60 r.życia leki refundowane otrzymało ponad 80% ubezpieczonych; Powyżej 81 r.życia leki refundowane otrzymało ponad 90% ubezpieczonych.; Powyżej 55 r.życia średnio na 1 ubezp.- kwota refundacji jest 2X wyższa, niż dla całej populacji;

32 32 Udział % dopłaty pacjenta w cenie leku na Rp oraz dopłata pacjenta do 1 Rp w OOW NFZ w latach

33 33 Udział % dopłaty pacjenta w cenie leku na Rp oraz dopłata pacjenta do 1 Rp w NFZ w latach ,44% wzrost 6,52% wzrost

34 34 Perspektywy w ocenie OOW NFZ (1) zacieśnienie współpracy z całym środowiskiem lekarskim – Analizator medyczno-finansowy, zwiększenie zainteresowania farmaceutów oferowaniem tańszych dla pacjenta zamienników – Przyjazna Apteka, stosowanie optymalnych modeli leczenia, o których głośno muszą mówić eksperci medyczni,

35 35 Perspektywy w ocenie OOW NFZ (2) Koszty refundacji są tylko i aż jednym z rodzajów kosztów ponoszonych przez NFZ- bilansowanie wszystkich kosztów do poziomu pacjenta i wnioskowanie !!! Modyfikacja finansowania poz System zachęt z wykorzystaniem danych kosztowych, Finansowanie zadaniowe, Większa odpowiedzialność, lecz również powiązanie finansowe (eliminacja zbędnych świadczeń).

36 36 Perspektywy w ocenie OOW NFZ (3) Sumowanie kosztów refundacji leków i świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej do poziomu pacjenta w okresach kwartalnych daje szansę oceny skuteczności działania lekarza poz i stworzenie systemu motywacji finansowej; Kolejnym krokiem powinno być wypracowanie listy leków rekomendowanych opracowanej wspólnie ze środowiskiem lekarskim.

37 37 Wnioski końcowe Uporządkowanie systemu refundacji leków (ujednolicenie recepty, elektronika); Wprowadzanie nowych leków poprzedzone argumentami; Określanie przez autorytety medyczne zaleceń zmieniających trendy preskrypcji; Wprowadzenie mechanizmów bodźcowych preskrypcji i konsumpcji leków; Dostarczanie danych porównawczych;


Pobierz ppt "1 Kontrola ordynacji lekarskiej w woj. opolskim Lek.med. Roman Kolek04.06.2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google