Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AE – ĆW 4 Analiza finansowa i ekonomiczna działalności rozwojowej (metody dyskontowe)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AE – ĆW 4 Analiza finansowa i ekonomiczna działalności rozwojowej (metody dyskontowe)"— Zapis prezentacji:

1 AE – ĆW 4 Analiza finansowa i ekonomiczna działalności rozwojowej (metody dyskontowe)

2 Analiza przepływów pieniężnych w rzeczowych projektach inwestycyjnych ustalenie opłacalności płynności

3 Tablica (zestawienie) przepływów pieniężnych (cash- flow) Tablica (zestawienie) przepływów pieniężnych (cash- flow) - najważniejszy dla inwestora dokumentem, za pomocą którego można ocenić opłacalność i płynności projektu WpływyWydatki Wpływy Wydatki Przepływ pieniężny netto - PrzychodyKoszty

4 Przykład Inwestor zamierza rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na zakupie sprzętu budowlanego, który będzie wynajmowany. Koszt zakupu wynosi 5 milionów zł i będzie poniesiony w bieżącym roku. Inwestor spodziewa się, iż sprzęt będzie wykorzystywany przez kolejne 10 lat przynosząc przychody rzędu 1 milion zł. rocznie, przy czym koszt konserwacji i napraw szacowany jest na 0,2 miliona zł. rocznie, a w piątym roku działalności wyniesie 0,4 miliona zł. Zakup sprzętu zostanie sfinansowany w 20% z kapitału własnego a 80% kredytu, który będzie spłacony w ciągu dziesięciu lat (rata kapitałowa po 0,4 miliona zł). Stopa oprocentowania kredytu wynosi 10% w skali roku. Ustal płynność projektu.

5 Rok Wpływy5,001,00 wpłata kredytu4 wpłata kapitału własnego1 sprzedaż usług Wydatki5,001,000,960,920,881,040,800,760,720,680,64 inwestycja5 koszty napraw 0,2 0,40,2 spłata rat kapitałowych 0,4 odsetki od kredytu 0,40,360,320,280,240,2 0,1 0,04 NCF (przepływy pieniężne netto)0,00 0,040,080,12-0,040,200,240,280,320,36 CNCF (skumulowane przepływy pieniężne netto)0,00 0,040,120,240,200,400,640,921,241,60

6 Rok Wpływy przychody Wydatki50,2 0,40,2 inwestycja5 koszty napra w 0,2 0,40,2 NCF (przepływ pieniężne netto)-50,8 0,60,8 NPV = -0,21 IRR=9,02%

7 Przykład Wykorzystując dane z poniższej tabeli ustal opłacalność projektu przy stopie dyskontowej równej 15%, wykorzystując formułę NPV. Rok Wpływy Sprzedaż Wydatki Zakup środków trwałych Przyrost kapitału obrotowego Koszty działalności Podatek NCF

8 NPV - wartość zaktualizowana netto Aby rozwiązać to zadanie należy skorzystać z formuły NPV - wartość zaktualizowana netto (wartość dzisiejsza netto):

9

10

11 IRRwewnętrzna stopa zwrotu IRR (Internal Rate of Return) - wewnętrzna stopa zwrotu (wewnętrzna stopa procentowa) - stopa dyskontowa (aktualizacji) przepływów pieniądza projektu, która zeruje NPV IRR = i dla którego

12 Krok 3 Krok 2 Krok 4 Krok 1 NPV 4 > 0NPV 3 < 0 Jeżeli NPV 2 > 0 Jeżeli NPV 1 > 0 i1i1 i 1 < i 2 i 2 < i 3 i 4 < i 3

13 NPV 4 (pos) NPV 3 (neg) i3i3 i4i4 IRR 0 D AC B E

14 Przybliżona wartość IRR dla danego projektu gdzie: i pos - wartość stopy procentowej dla, której NPV > 0 i neg - wartość stopy procentowej dla, której NPV < 0 NPV pos - wysokość NPV obliczona dla ipos (wartość dodatnia NPV) NPV neg - wysokość NPV obliczona dla ineg (wartość ujemna NPV)

15 Szczególne przypadki analizy opłacalności projektów rzeczowych

16 Problemy z IRR Problem 1: -cash flow projektu będzie miał nieregularny profil. -cash flow może mieć więcej niż jedno rozwiązanie zerujące NPV – w trakcie trwania lub na końcu projektu planowane są duże wydatki na dodatkowe inwestycje

17

18 Rozwiązanie problemu MIRR Liczenie zmodyfikowanego IRR – MIRR - określenie takiej stopy, która zrówna wartość bieżącą ujemnych przepływów pieniężnych netto z wartością przyszłą dodatnich przepływów netto projektu.

19 gdzie: NCF t neg – ujemny przepływ netto projektu z okresu t, NCF t pos – dodatni przepływ netto projektu z okresu t i – stopa dyskontowa k – stopa reinwestycji n – liczba okresów życia projektu

20 12340 t k k -CFN +CFN i MIRR

21 Problem 2: -Zastosowanie formuł IRR może dawać mylące informacje, kiedy niemożliwe jest reinwestowanie oczekiwanych nadwyżek przy równie wysokiej opłacalności Rozwiązanieproblemu Rozwiązanie problemu - w takiej sytuacji bezpieczniej opierać się na wskazaniach NPV lub MIRR

22 Przykład Inwestor musi dokonać wyboru jednego z dwóch wzajemnie wykluczających się projektów A i B. Jest to sytuacja, w której realizacja jednego z nich powoduje, że drugi nie będzie zrealizowany (np. dwie wersje produkcji tego samego wyrobu – bardziej lub mniej pracochłonna). Korzystając z poniższych danych dokonaj wyboru wariantu projektu, wiedząc, iż oczekiwana przez inwestora stopa zwrotu wynosi 10%. ROK0123 wariant A wariant B

23 Rozwiązanie: IRRNPV wariant A20%91,87 zł wariant B25%68,32 zł

24 Problemy z NPV Problem 1 -alokacja dostępnych środków pieniężnych pomiędzy różne (nie koniecznie wykluczające się) projekty przy ograniczonym budżecie (nie wystarczający na pokrycie wszystkich proponowanych projektów inwestycyjnych) - ranking projektów zgodnie ze wskazaniami NPV nie pozwala na wybór właściwego koszyka projektów.

25 Rozwiązanie problemu - NPVR - porównanie wskaźnika NPV do wartości bieżącej nakładów inwestycyjnych – obliczenie NPVR (wskaźnika NPV) gdzie: NPVR – wskaźnik NPV PVI – wartość bieżąca nakładów inwestycyjnych

26 Przykład Dokonaj wyboru projektów wiedząc, że inwestor dysponuje budżetem o wartości 750 mln zł. ProjektNPV (mln zł)PVI (mln zł) A750 B11100 C20200 D50400 E70750

27 Rozwiązanie NPVRRanking NPVR Skumulowana wartość projektów 0,14A 50 0,11D 450 0,10B 550 0,13C 750 0,09E 1500

28 Problem 2 - konieczności porównania opłacalności dwóch lub większej liczby projektów charakteryzujących się różnymi okresami życia

29 Rozwiązanie problemu 1.zasymulować odtworzenie projektów o krótszym czasie życia, tak by osiągnąć równe okresy życia dla wszystkich ocenianych inwestycji, a następnie ocenić je przy wykorzystaniu NPV; lub 2.zrezygnować ze stosowania NVP na rzecz EAC, czyli średniorocznego odpowiednika kosztów.

30 Przykład Dokonaj wyboru projektu do realizacji rozbudowy infrastruktury spośród opcji A i B, przy wykorzystaniu formuły NPV (stopa dyskontowa 10%) Projekt Nakłady inwestycyjne (mln zł) Roczne koszty utrzymania (mln zł) Cykl życia (lata) A B 3035

31 Rozwiązanie Rok NPV A ,58 zł B ,20 zł Rozwiązanie bez wydłużania cyklu życia: NPV A – 65 mln zł, NPV B – 42 mln zł

32 Zdyskontowany okres zwrotu (Discounted Payback Period – DPP) DPP DPP – służy do ustalenia okresu po którym nastąpi pokrycie nakładów początkowych projektu przyszłymi przepływami generowanymi przez przedsięwzięcie. Do podstawowych wad tego miernika zalicza się brak informacji o stopie zwrotu z projektu.

33 Przykład Ustal zdyskontowany okres zwrotu inwestycji, której przepływy prezentuje poniższa tabela. Do obliczeń przyjmij 10% stopę dyskontową. Rok NCF -1250,00250,00300,00 500,00

34 Rok NCF -1250,00250,00300,00 500,00 DNCF -1250,00227,27247,93225,39341,51310,46282,24 CDNCF -1250, ,73-774,79-549,40-207,89102,57384,81 Rozwiązanie gdzie: DNCF – zdyskontowany CF netto CDNCF – skumulowany zdyskontowany CF netto

35 Uściślenie wyniku DPP DPP = Rok w którym pojawia się ostatni ujemny CDNCF + Moduł z wartości ostatniego ujemnego CDNCF Wartość DNCF z okresu następującego po okresie ostatniego ujemnego CDNCF

36 Wskaźnik korzyści/koszty (BCR) BCR BCR - ustala się jako stosunek zdyskontowanych korzyści do sumy zdyskontowanych kosztów generowanych w całym okresie życia projektu. gdzie: B – korzyści projektu C – koszty projektu.


Pobierz ppt "AE – ĆW 4 Analiza finansowa i ekonomiczna działalności rozwojowej (metody dyskontowe)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google