Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii Analiza finansowa i ryzyka za pomocą programu RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii Analiza finansowa i ryzyka za pomocą programu RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii Analiza finansowa i ryzyka za pomocą programu RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. Zdjęcie: Green Mountain Power Corporation/ NRELPix

2 Zagadnienia Przedstawienie metodologii użytej w RETScreen ® dla oceny wykonalności finansowej potencjalnych projektów w zakresie czystej energii Przedstawienie metodologii użytej w RETScreen ® dla oceny wykonalności finansowej potencjalnych projektów w zakresie czystej energii Spojrzenie na najważniejsze (wejściowe) parametry finansowe Przegląd podstawowych wskaźników finansowych Kontrola założeń do obliczania przepływów pieniężnych Pokazanie różnic pomiędzy kosztami początkowymi, prostym czasem zwrotu i podstawowymi wskaźnikami finansowymi Zademonstrowanie podsumowującego arkusza analizy finansowej Zademonstrowanie podsumowującego arkusza analizy finansowej w RETScreen ® Pokazanie możliwości zawarcia w analizie finansowej zachęt, korzyści z produkcji czystej energii, kredytów węglowych i podatków Pokazanie możliwości zawarcia w analizie finansowej zachęt, korzyści z produkcji czystej energii, kredytów węglowych i podatków Przedstawienie analizy wrażliwości i analizy ryzyka w RETScreen ® Przedstawienie analizy wrażliwości i analizy ryzyka w RETScreen ® Demonstracja arkusza kalkulacyjnego programu RETScreen ® do analizy wrażliwości i ryzyka (wersja 3.0 lub nowsza) Demonstracja arkusza kalkulacyjnego programu RETScreen ® do analizy wrażliwości i ryzyka (wersja 3.0 lub nowsza) © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

3

4

5 Koszty początkowe a koszty eksploatacji: Przykład zdalnej telekomunikacji © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. 0 5 10 15 0510152025 Lata koszt (k$) Wymiana akumulatora Koszt początkowy 0 5 10 15 0510152025 Lata koszt (k$) Genset-remont Paliwo Wymiana akumulatora Koszt początkowy Genset+akumulator (stan bazowy): Genset+akumulator (stan bazowy): Koszt początkowy: 6 000 $ Koszt roczny: 1 000 $ za paliwo* Wymiana akumulatora co 4 lata (1 500 $)* Remont Genset-u co 2 lata (1 000 $)* Ogniwa fotowoltaiczne+akumulator (stan planowany): Ogniwa fotowoltaiczne+akumulator (stan planowany): Koszt początkowy: 15 000 $ Wymiana akumulatora co 5 lat (2 000 $)* *Stopa inflacji i wskaźnik wzrostu kosztów energii na poziomie 2,5%

6 Określanie wykonalności finansowej: Przykład zdalnej telekomunikacji © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. Jak można porównać genset z systemem PV? Jak można porównać genset z systemem PV? Genset: niższe koszty początkowe Ogniwa fotowoltaiczne (PV): niższe koszty roczne i okresowe RETScreen ® oblicza wskaźniki, które uwzględniają przychody i wydatki w cyklu żywotności projektu! RETScreen ® oblicza wskaźniki, które uwzględniają przychody i wydatki w cyklu żywotności projektu!

7 Obliczanie przepływów pieniężnych: Co robi RETScreen ® ? Roczne przypływy pieni ężne -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 012345678910 Lata tys. $ Przychody Oszczędności paliwa Oszczędności na PiD Okresowe oszczędności Zachęty Korzyści z produkcji CE Kredyty węglowe Wydatki Kapitał inwestycyjny Roczna spłata zadłużenia Opłaty za EiK Koszty okresowe Wskaźniki Wartość bieżąca netto Prosty czas zwrotu IRR Wsk. pokrycia zadłużenia Itd. Time (yr) $ Skumulowane przepływy pieniężne © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. Lata

8 Parametry Finansowe (Wejściowe) używane przez RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. Stopa dyskonta: używana do przeliczania przyszłych przepływów pieniężnych na wartość obecną Stopa dyskonta: używana do przeliczania przyszłych przepływów pieniężnych na wartość obecną Uniknięte koszty energii: Uniknięte koszty energii: Dla ogrzewania i chłodzenia: cena paliwa w scenariuszu stanu bazowego W przypadku en. elektr. sprzedawanej do sieci: cena za jednostkę sprzedanej czystej energii elektrycznej (dla dostawców) lub koszt końcowy (dla odbiorców)

9 Podstawowe wskaźniki finansowe (wyjściowe) © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. IRR 17 % IRR 17 % NPV 1,5 miliona zł Prosty okres zwrotu 3 lata Prosty okres zwrotu 3 lataPrzykład IRR > poziom graniczny Wartość dodatnia wskazuje na projekt opłacalny Spłata < n lat Kryterium Może być mylący, gdy przepływy pieniężne są przemiennie dodatnie i ujemne Może być mylący, gdy przepływy pieniężne są przemiennie dodatnie i ujemne Wskaźnik miarodajny Wskaźnik miarodajny Użytkownik musi określić stopę dyskonta Użytkownik musi określić stopę dyskonta Mylący Mylący Nie uwzględnia finansowania i długoterminowych przepływów pieniężnych Nie uwzględnia finansowania i długoterminowych przepływów pieniężnych Używany przy skąpych przepływach pieniężnych Używany przy skąpych przepływach pieniężnychKomentarz Osiągnięte odsetki z projektu w czasie jego trwania Łączna wartość projektu w dzisiejszych złotówkach ilość lat potrzebnych na zwrot kosztów dodatkowych z oszczędności rocznych Znaczenie Wewnętrzna Stopa Zwrotu (IRR & ROI) Wartość Bieżąca Netto (NPV) Prosty Okres Zwrotu

10 Porównanie wskaźników: Przykład stacji telekomunikacyjnej © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. PVPVGensetDecyzja 22% 4 800 $ 9 lat PV a genset* Wewnętrzna Stopa Zwrotu (IRR & ROI) Wartość Bieżąca Netto (NPV) Prosty Okres Zwrotu * Stopa dyskonta na poziome 12%; 50% spłaty zadłużenia po 15 latach ze stopą procentową 7%

11 Wskaźniki finansowe: Przykład stacji telekomunikacyjnej © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. RETScreen ® dostarcza pełen zakres wskaźników oraz wykres skumulowanych przepływów pieniężnych dla projektu RETScreen ® dostarcza pełen zakres wskaźników oraz wykres skumulowanych przepływów pieniężnych dla projektu 3,8 lat do osiągnięcia dodatnich przepływów pieniężnych Skumulowane przepływy pieniężne [$] Lata

12 Niepewność transakcji: Analiza wrażliwości i ryzyka Na etapie wstępnej oceny wykonalności parametry wejściowe obarczone są dużą niepewnością Na etapie wstępnej oceny wykonalności parametry wejściowe obarczone są dużą niepewnością Jaka jest opłacalność projektu, na którą wpływ wywierają błędy we wprowadzonych przez użytkownika wartościach? Jaka jest opłacalność projektu, na którą wpływ wywierają błędy we wprowadzonych przez użytkownika wartościach? © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

13

14

15 Analiza wrażliwości Pokazuje zmiany opłacalności projektu przy jednoczesnej zmianie dwóch podstawowych parametrów wejściowych Pokazuje zmiany opłacalności projektu przy jednoczesnej zmianie dwóch podstawowych parametrów wejściowych Na przykład: Na przykład: Koszt początkowy jest 10% wyższy niż zakładany Koszty uniknięte energii są 20% wyższe niż szacowane Czy IRR przekracza 15% akceptowalnego progu IRR założonego przez użytkownika? © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. Tak i wynosi 15,2% Tak i wynosi 15,2% Kombinacje kosztów początkowych i kosztów unikniętych dla których IRR jest poniżej progu akceptacji są zacienione

16 Analiza wrażliwości: Parametry RETScreen ® oblicza wrażliwości… RETScreen ® oblicza wrażliwości… Wewnętrznej Stopy Zwrotu (IRR/ROI) Roku osiągnięcia dodatnich przepływów pieniężnych Wartości Bieżącej Netto (NPV) …przy jednoczesnych zmianach (n.p.)… …przy jednoczesnych zmianach (n.p.)… Dostarczonej energii (RE) i unikniętych kosztów energii Kosztów początkowych i unikniętych kosztów energii Oprocentowania zadłużenia i okresu zadłużenia Redukcji emisji GHG netto i kredytu węglowego Dostarczonej energii (RE) i korzyści z tytułu produkcji CE …ze zmiennością x, ½x, oraz 0, gdzie x jest zakresem wrażliwości zdefiniowanym przez użytkownika …ze zmiennością x, ½x, oraz 0, gdzie x jest zakresem wrażliwości zdefiniowanym przez użytkownika © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

17 Analiza ryzyka Użytkownik jest niepewny co do wielu parametrów: Użytkownik jest niepewny co do wielu parametrów: Użytkownik określa zakres niepewności dla każdego z parametrów (n.p., ±5%) Wszystkie parametry jednocześnie i niezależnie odbiegają od wartości szacowanej Jaki ma to wpływ na wskaźniki finansowe? Jaki ma to wpływ na wskaźniki finansowe? © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

18 Analiza ryzyka: Metoda Monte Carlo RETScreen ® oblicza rozkład częstości wskaźników finansowych (IRR, NPV oraz rok osiągnięcia dodatnich przepływów pieniężnych) poprzez obliczanie wartości dla 500 kombinacji parametrów RETScreen ® oblicza rozkład częstości wskaźników finansowych (IRR, NPV oraz rok osiągnięcia dodatnich przepływów pieniężnych) poprzez obliczanie wartości dla 500 kombinacji parametrów Parametry zmieniają się losowo, zgodnie z niepewnością określoną przez użytkownka © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. 7% prawdopodobieństwa, że IRR wynosi 18,2±0,7%

19 Analiza ryzyka: Poziom ryzyka © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005. 7% of the time IRR is 18.2±0.7% Istnieje tylko 10% ryzyko, że IRR wypadnie poza ten zakres Istnieje tylko 10% ryzyko, że IRR wypadnie poza ten zakres

20 Analiza ryzyka: Wpływ na parametry Wykres tornado pokazuje: Wykres tornado pokazuje: Który parametr wywiera największy wpływ Jak wpływają zmiany parametrów na IRR po opodatkowaniu, NPV czy rok osiągnięcia dodatnich przepływów pieniężnych © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

21 Wnioski RETScreen ® oblicza przepływy pieniężne z uwzględnieniem kosztów początkowych, oszczędności energii, kosztów EiK, kosztów paliwa, opodatkowania, kredytów węglowych i korzyści z produkcji CE RETScreen ® oblicza przepływy pieniężne z uwzględnieniem kosztów początkowych, oszczędności energii, kosztów EiK, kosztów paliwa, opodatkowania, kredytów węglowych i korzyści z produkcji CE RETScreen ® automatycznie oblicza najważniejsze wskaźniki finansowe RETScreen ® automatycznie oblicza najważniejsze wskaźniki finansowe RETScreen ® umożliwia badanie wrażliwości podstawowych wskaźników finansowych w zależności od zmian danych wejściowych RETScreen ® umożliwia badanie wrażliwości podstawowych wskaźników finansowych w zależności od zmian danych wejściowych Wskaźniki oceniające opłacalność projektu w trakcie jego cyklu żywotności, takie jak IRR i NPV, są bardziej preferowane w stosunku do metody opartej na prostym okresie zwrotu Wskaźniki oceniające opłacalność projektu w trakcie jego cyklu żywotności, takie jak IRR i NPV, są bardziej preferowane w stosunku do metody opartej na prostym okresie zwrotu © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.

22 Pytania? www.retscreen.net www.retscreen.net © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady 2001 – 2005.


Pobierz ppt "Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii Analiza finansowa i ryzyka za pomocą programu RETScreen ® © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady."

Podobne prezentacje


Reklamy Google