Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ś ladami przeszło ś ci-Adoptuj zabytek! Historia ulicy Rejtana w Tarnowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ś ladami przeszło ś ci-Adoptuj zabytek! Historia ulicy Rejtana w Tarnowie."— Zapis prezentacji:

1 Ś ladami przeszło ś ci-Adoptuj zabytek! Historia ulicy Rejtana w Tarnowie

2 Słowami ś wiadka historii ul. Rejtana „Jedna z sympatyczniejszych uliczek wschodniej Strusiny. Powstała na przełomie xix i xx wieku. Poł ą czono wówczas dwie równole ż nikowe ulice: Kurkow ą (słowackiego) i Lipow ą obecnie Solidarno ś ci), południkowo biegn ą cymi ulicami takimi jak: Grottgera, Rejtana, Roguskiego. Powstawały one w szczerych polach Strusi ń skich chłopów. Ulica Rejtana ró ż niła si ę nieco od s ą siedniej Grottgera, zwanej pod koniec tamtego stulecia ulic ą Willow ą. Inna była tu zabudowa, inne otoczenie. Jednym z pierwszych wi ę kszych domów przy ul. Rejtana była kamienica znanego kupca Władysława Bracha, do dzi ś stoj ą ca przy skrzy ż owaniu z ulic ą Lipow ą. W okresie przed I wojn ą ś wiatow ą, a nast ę pnie w okresie mi ę dzywojnia, wybudowano wi ę kszo ś ć z istniej ą cych do dzi ś kamienic przede wszystkim pi ę trowych wili. 0pisywana uliczka jest prosta jak strzała, jej przedłu ż eniem w stron ę Piaskówki jest ulica ks. Skargi. Nie ma wi ę cej ni ż dwie ś cie metrów i jedynie przy skrzy ż owaniu z ulic ą Słowackiego, w pi ę knej wili, zachowały si ę dzisiaj ogrody. Przy ulicy tej, s ą siaduj ą c ą z „moja” rodzinn ą Słowackiego, bawiłem si ę z zamieszkuj ą cymi tu rówie ś nikami z rodzin Kopczy ń skich czy G ą siorków z którymi zbijałem b ą ki, czy zapuszczałem si ę do sadów siostrzyczek zakonnych.” Oto jak ul. Rejtana wspomina p. Antoni Sypek autor ksi ąż ki „Mój Tarnów”

3 Bursa Szkolna dla Dziewcz ą t

4 Lokalizacja i historia Bursy Bursa dla dziewcz ą t, niegdy ś była Specjalnym O ś rodkiem Wychowawczym i mie ś ci si ę w dwupi ę trowym murowanym budynku. Poło ż ony jest przy ul. Rejtana 10 w Tarnowie Nazwa ulicy, na przestrzeni lat nie ulega zmianie. Zmianie uległ numer domu dawniej nr 4, obecnie nr 10 Budynek jest własno ś ci ą prywatn ą Zgromadzenia Zakonnego pod nazw ą : ”Sługi Jezusa” Towarzystwo Sług Katolickich zało ż one w Tarnowie w 1894 r., widz ą c działalno ś ć schroniska w Przemy ś lu, poprosiło w 1899 r. Sługi Jezusa o zorganizowanie i prowadzenie podobnego schroniska w Tarnowie. Siostry podj ę ły si ę tego. Pierwsze schronisko w 3 małych domkach przy ul. Topolowej było bardzo skromne. W 1907 r. siostry przeniosły je do zbudowanego własnym kosztem budynku przy ul. Rejtana 4 i kierowały nim ju ż samodzielnie. W latach 1919-1925 i od 1937 r. schronisko (Dom Opieki) działało w ramach Stowarzyszenia „Opieka nad Dziewcz ę tami” pw. Ś w. Józefa w Krakowie.

5 1.Schronisko dla Sług pw. ś w. Zyty utrzymywano od kilku (na ul. Topolowej) do kilkunastu słu żą cych w latach 30. 2.Biuro po ś rednictwa pracy prowadzone było od 1894 r. przez SSKT. 3.Działy pracy zarobkowej i nauki zawodu w schronisku były jednocze ś nie punktami kontaktowymi ze słu żą cymi w mie ś cie. Były to: Pralnia, Stołówka otwarta dopiero w 1907 r. w nowym domu przy ul. Rejtana jako szkoła gotowania, 4. Kursy szycia i kursy gospodarcze. Trzymiesi ę czne kursy szycia rozpocz ę to w 1922 r., natomiast kursy gospodarcze były prawdopodobnie prowadzone ju ż przed I wojn ą ś wiatow ą. 5.Szkoła analfabetek istniała w Tarnowie od 1895 r. 6.Biblioteka ś wiadczyła o eliminowaniu analfabetyzmu w ś ród słu żą cych. 7.Oddział Sług Chorych istniał ju ż w schronisku na Topolowej. Oficjalny szpitalik powstał w kwietniu 1914 r. przy ul. Rejtana, sk ą d został przeniesiony w 1927 r. na ul. Grottgera do domu Zwi ą zku Wzajemnej Pomocy dla Słu żą cych. 8.Zwi ą zek Wzajemnej Pomocy Słu żą cych dla Słu żą cych Katolickich w Tarnowie powstał w 1914 r. z inicjatywy Sług Jezusa. 9.Dom dla Starych i Nieuleczalnie Chorych Sług przy ul. Grottgera 17 był domem ZWP. Równie ż dom przy ul. Rejtana przyjmował kilka do kilkunastu starych i chorych Córek Maryi, słu żą cych. Placówka ta była po ś wi ę cona głównie: W czasie wojny (1915) siostry otworzyły oddział dla dzieci-sierot wojennych. Pocz ą tkowo miały od kilkunastu do 20 dziewczynek. W 1925 r. liczba ich wyniosła 50. Pó ź niej zmniejszono liczb ę dzieci na rzecz pracy nad słu żą cymi. Od 1934 r. siostry anga ż owały si ę w pomoc biednym w ramach „Caritas”. Prowadziły te ż „tani ą kuchni ę ” dla zubo ż ałej inteligencji.

6 Po drugiej wojnie ś wiatowej upa ń stwowiono ten gmach i przez prawie pół wieku mie ś ciło si ę w nim popularne w Tarnowie Liceum dla wychowawczy ń Przedszkoli. Dziewcz ę ta tej szkoły zwalimy pieszczotliwie i familijne „pitulankami”. Ju ż w czasach najnowszych zlikwidowano owe przedszkolanki i po wielu perturbacjach utworzono tu V- liceum Ogólnokształc ą ce, powoli pracuj ą ce na swoj ą renom ę, chocia ż do budynku ro ś ci sobie pretensje wielu u ż ytkowników. Obecnie ulica Rejtana nie jest ju ż cich ą i przytuln ą. Ruch samochodowy i spaliny zabiły atmosfer ę uliczki, ale wielu dorosłych tarnowian ma uczuciowy do niej stosunek.” „Pierwsz ą trzykondygnacyjn ą budow ą przy ul. Rejtana był, Jak s ą dz ę gmach dla Seminarium Nauczycielskiego ż e ń skiego im. ś w Jadwigi, wybudowany w ko ń cu lat 20., w którym od 1932 mie ś ciło si ę Gimnazjum ż e ń skie im. ś w. Jadwigi. Szkoła powstała z prywatnych składek prowadzonych przez Stowarzyszenie Katolickich Kobiet. Ka ż da uczennica wnosiła swoj ą działk ę w wysoko ś ci 30 zl. Kiedy wi ę c w 1921r. wybudowano ów gmachu tarnowianie z dum ą na ń patrzyli. W statucie tego Seminarium byt zapis o dwóch bezpłatnych stypendiach rocznych dla biednych dziewczynek. Dalsza cz ęś ć wspomnie ń

7 V Liceum Ogólnokształc ą ce im. Janusza Korczaka w Tarnowie Fotografia wykonana w 2011r.

8 Pocz ą tki V Liceum Ogólnokształc ą cego ąV Liceum Ogólnokształc ą ce powstało na bazie Studium Nauczycielskiego, które sko ń czyło swoj ą działalno ś ć 31 sierpnia 1994 r., natomiast 1 wrze ś nia rozpocz ę ło działalno ś ć V Liceum Ogólnokształc ą ce w Tarnowie. Zostało powołane decyzj ą Kuratora O ś wiaty w Tarnowie z dnia 20 maja 1994 r. Wówczas kuratorem był dr Jan Hebda. Dyrektorem szkoły została mgr Barbara Kału ż a-Winiarska i pełniła t ę funkcj ę do 31 sierpnia 2009 r. ą ąOd samego pocz ą tku szkoła cieszyła si ę du żą popularno ś ci ą w ś ród uczniów ko ń cz ą cych szkoł ę podstawow ą. W szkole uczy si ę w ka ż dym roku szkolnym około 580 uczniów. V Liceum Ogólnokształc ą ce było i jest szkoł ą, która stawia przed wychowankami wysokie wymagania w zakresie wiedzy, kultury osobistej i postawy moralnej. W budynku przy ul. Rejtana 20 znajduje si ę 12 sal lekcyjnych, biblioteka, w której zgromadzonych jest 16 000 woluminów. W budynku szkolnym znajduj ą si ę nast ę puj ą ce pracownie: biologiczna, fizyczna, j ę zyka angielskiego, francuskiego i niemieckiego, historyczna. Wa ż n ą pracowni ą jest pracownia komputerowa i podł ą czony Internet. ąZ dniem 1 wrze ś nia 2002 r. liceum zostało przekształcone w 3-letni ą szkoł ę ogólnokształc ą c ą - zgodnie z reform ą o ś wiaty. W 3-letnim liceum działało 15 oddziałów o ró ż nych rozszerzeniach przedmiotowych. Wa ż nym wydarzeniem w ż yciu szkoły była uroczysto ś ć nadania imienia i prawa u ż ywania sztandaru. Odbyła si ę ona 24 czerwca w Teatrze im. L. Solskiego. Szkoła otrzymała imi ę Janusza Korczaka - wielkiego i wspaniałego pedagoga. Uroczysto ś ć została poprzedzona Msz ą Ś wi ę t ą odprawion ą w ko ś ciele Ksi ęż y Filipinów i zako ń czona spotkaniem w Domu Studenta w Tarnowie. Uczniowie V Liceum Ogólnokształc ą cego współpracuj ą z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury.

9 Kadra Pedagogiczna od roku 1994 do dzi ś Dyrektor: mgr Barbara Kału ż a- Winiarska, mgr Joanna Jasiak J ę zyk polski: mgr Urszula Bednarska, mgr Anna Kajmowicz-Drwal, mgr Anna Olszewska, mgr Teresa Ka ń ska, mgr Bo ż ena Padlewska, mgr Ewa Pi ę tniewicz, mgr Grzegorz Gawlik Historia: mgr Piotr D ą browa, mgr Urszula Rusin, mgr Tomasz Malec J ę zyk angielski: mgr Agnieszka Foszcz, mgr Anna Białas-Januszewska, mgr Aneta Nowak, mgr Ewa Malec, mgr Marcin Zaród, mgr Agata Kowal, mgr Aneta Nowak J ę zyk francuski: mgr Aldona Czernecka-Mitera J ę zyk niemiecki: mgr Danuta Podmianek-Włodarska, mgr Małgorzata Ziobro J ę zyk łaci ń ski: mgr Mariusz Drwal, mgr Joanna Furma ń ska, mgr Magdalena Rajska-Bujak Matematyka: mgr Bogumiła Klimek, mgr Bogusław Lesiecki, mgr Wojciech Majcher Chemia: mgr Maria Chudera, mgr Monika Senderak, mgr Renata Kozioł Fizyka: mgr Bolesław Barabasz, mgr Jerzy Smołowik, mgr Aleksander Mielec, mgr Bo ż ena Lasko Biologia: mgr Helena Pyka, mgr Renata Kozioł, mgr Monika Senderak, mgr Joanna Jasiak Geografia: mgr Piotr Kwiek Informatyka: mgr Zofia Łata, mgr Jerzy Marek, mgr Wojciech Majcher, mgr Piotr Kwiek Przysposobienie obronne: mgr Zbigniew Komorowski, mgr Stanisław Ś wierczek, mgr Grzegorz Dzierwa Religia: ks. Marek Lasek, ks. Rafał Zieli ń ski, ks. Robert Piechnik, ks. Kazimierz Kozyraks, mgr Janna Dubiel Wychowanie fizyczne: mgr Małgorzata Gucwa, mgr Marta Ksi ęż yk-B ą k, mgr Danuta Majka, mgr Tomasz Słowik, mgr Marek Mo ż d ż e ń, mgr Iwona Ostr ę ga, mgr Jolanta Duda, mgr Michał Duma ń ski mgr Małgorzata Piszczek, mgr Tomasz Słowik Wiedza o społecze ń stwie: dr Dariusz Dudzik, mgr Urszula Rusin, mgr Piotr D ą browa, mgr Tomasz Malec

10 V Liceum dzi ś

11 V Liceum Ogólnokształc ą ce jest szkol ą przyjazn ą dla ucznia, jest „szkoł ą z klas ą ". W szkole pr ęż nie działaj ą : Samorz ą d Uczniowski, PCK, Koło Turystyczno-Krajoznawcze, Koło Młodych Pedagogów, Koło Recytatorskie, chór i zespół wokalno- muzyczny. Pan Marcin Zaród, nauczyciel j ę zyka angielskiego w naszym liceum został "Nauczycielem Roku 2013" w konkursie organizowanym przez MEN i redakcj ę "Głosu Nauczycielskiego". Celem konkursu jest uhonorowanie nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczno ś ci lokalne. Natomiast V Liceum otrzymało znak, jako ś ci "Szkoła na medal". W dniu 27 pa ź dziernika 2014 roku V Liceum Ogólnokształc ą cego im. Janusza Korczaka w Tarnowie uczniowie absolwenci oraz nauczyciele dawni i obecni uroczy ś cie obchodzili Jubileusz 20 – lecia V Liceum Ogólnokształc ą cego im. Janusza Korczaka w Tarnowie.

12 Ź ródła : Antoni Sypek „ Mój Tarnów” Baza materialna Bursy dla dziewcz ą t przy ul. Rejtana 10 w Tarnowie, Rozdział 3. 3.6 Praca Sióstr „Sług Jezusa” w okresie II wojny ś wiatowej 3.6.1 Formy działalno ś ci Sióstr w Stowarzyszeniu Monografia –publikacja na temat historii szkoły przygotowana z okazji jubileuszu w oparcie o materiały archiwalne szkoły. https://fbcdn-sphotos-d- a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0- 9/10177326_811333482251922_64119 52169606699378_n.jpg?oh=85f919aa a92e9691ef99609246e91b33&oe=550 90851&__gda__=1426238011_6170bc9 6d08da413667455d8aff0ddc4 https://upload.wikimedia.org/wikipedi a/commons/5/51/V_LO_w_Tarnowie_- _stara_elewacja.jpg https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedy sta:Kggucwa/V_Liceum_Og%C3%B3ln okszta%C5%82c%C4%85ce_im._Janu sza_Korczaka_w_Tarnowie#mediaview er/File:Budynek_V_LO_- _nowa_elewacja.JPG https://www.google.pl/maps/@50.016 4029,20.980972,3a,75y,279.84h,100. 55t/data=!3m4!1e1!3m2!1svsc0U4mfx9 0U1bO6nZ3lVA!2e0

13 Dzi ę kujemy za uwag ę Materiały zostały zgromadzone i wspólnie opracowane przez : Ann ę Skórk ę, Ann ę Skowyr ę, Paul ę Drwal, Eunik ę Kowal,z klasy 3D Katarzyn ę Strzelec, King ę Michalczewsk ą.


Pobierz ppt "Ś ladami przeszło ś ci-Adoptuj zabytek! Historia ulicy Rejtana w Tarnowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google