Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urszula Ż abicka, klasa 3 TH. Spis tre ś ci Strona startowa Strona startowa Strona startowa Strona startowa Motto dla ka ż dego ! Motto dla ka ż dego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urszula Ż abicka, klasa 3 TH. Spis tre ś ci Strona startowa Strona startowa Strona startowa Strona startowa Motto dla ka ż dego ! Motto dla ka ż dego."— Zapis prezentacji:

1 Urszula Ż abicka, klasa 3 TH

2 Spis tre ś ci Strona startowa Strona startowa Strona startowa Strona startowa Motto dla ka ż dego ! Motto dla ka ż dego ! Motto dla ka ż dego ! Motto dla ka ż dego ! Prawidłowe od ż ywianie Prawidłowe od ż ywianie Prawidłowe od ż ywianie Prawidłowe od ż ywianie Co oznacza racjonalne od ż ywianie si ę ? Co oznacza racjonalne od ż ywianie si ę ? Co oznacza racjonalne od ż ywianie si ę ? Co oznacza racjonalne od ż ywianie si ę ? Niezb ę dne składniki w naszej diecie Niezb ę dne składniki w naszej diecie Niezb ę dne składniki w naszej diecie Niezb ę dne składniki w naszej diecie Zalecenia dla wła ś ciwego funkcjonowania organizmu Zalecenia dla wła ś ciwego funkcjonowania organizmu Zalecenia dla wła ś ciwego funkcjonowania organizmu Zalecenia dla wła ś ciwego funkcjonowania organizmu Wpływ jedzenia na nasz wygl ą d Wpływ jedzenia na nasz wygl ą d Wpływ jedzenia na nasz wygl ą d Wpływ jedzenia na nasz wygl ą d Prawidłowe od ż ywianie a nasze samopoczucie Prawidłowe od ż ywianie a nasze samopoczucie Prawidłowe od ż ywianie a nasze samopoczucie Prawidłowe od ż ywianie a nasze samopoczucie Kalkulator BMI Kalkulator BMI Kalkulator BMI Kalkulator BMI Zagro ż enia zdrowotne przy złej diecie Zagro ż enia zdrowotne przy złej diecie Zagro ż enia zdrowotne przy złej diecie Zagro ż enia zdrowotne przy złej diecie Sposób na popraw ę humoru za pomoc ą jedzenia Sposób na popraw ę humoru za pomoc ą jedzenia Sposób na popraw ę humoru za pomoc ą jedzenia Sposób na popraw ę humoru za pomoc ą jedzenia Strona ko ń cowa Strona ko ń cowa Strona ko ń cowa Strona ko ń cowa

3 Najlepsze motto ? „w zdrowym ciele zdrowy duch” Spis treści Spis treści

4 Prawidłowe od ż ywianie Zdrowe od ż ywianie spełnia niezwykle istotn ą rol ę w ż yciu ludzi. Tylko wtedy kiedy dostarczamy naszemu organizmowi wła ś ciwych składników pokarmowych mo ż emy si ę wła ś ciwie rozwija ć i pracowa ć. Wła ś nie z tego powodu du ż e znaczenie ma to kiedy spo ż ywamy posiłki, a tak ż e zwracanie uwagi na składniki diety. Spis treści Spis treści

5 Co oznacza racjonalne od ż ywianie si ę ? Racjonalne od ż ywianie to takie, które pokrywa całkowite zapotrzebowanie człowieka na wszystkie składniki niezb ę dne do rozwoju ż ycia i zachowania zdrowia. To równie ż przyjmowanie składników od ż ywczych, które: - zapewniaj ą dobr ą sprawno ść umysłow ą i równowag ę emocjonaln ą - gwarantuj ą dobr ą kondycj ę - zmniejszaj ą ryzyko chorób - uwzgl ę dniaj ą maksymaln ą długo ść zdrowego ż ycia Spis treści Spis treści

6 Niezb ę dne składniki w naszej diecie Odpowiednia ilo ś ci protein, Odpowiednia ilo ś ci protein, tłuszcze, tłuszcze, cukry, cukry, błonnik, błonnik, witaminy, witaminy, mikro- i makroelementy. mikro- i makroelementy. Spis treści Spis treści

7 Zalecenia dla wła ś ciwego funkcjonowania organizmu 1. Zachowywa ć odpowiednie proporcje poszczególnych składników po ż ywienia, ograniczy ć tłuszcze na rzecz w ę glowodanów. 2. Najzdrowsze jest jedzenie cz ęś ciej ni ż trzy razy dziennie (5 razy) 3. Jedzenie tyle, ile jest potrzebne do zachowania wagi odpowiedniej do naszego wzrostu i wieku. 4. Nie zapomina ć o witaminach. 5. Dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilo ś ci składników uniwersalnych. 6. Nie zapomina ć o odpowiedniej ilo ś ci wody. Spis treści Spis treści

8 Wpływ jedzenia na nasz wygl ą d W obecnej dobie wygl ą d człowieka w wielu przypadkach stanowi o jego powodzeniu ż yciowym. Smukła sylwetka, pogodny u ś miech to jeden z warunków sukcesu. Na wygl ą d skóry, sylwetk ę wpływa od ż ywianie. Ono decyduje o naszej energii ż yciowej i dobrym samopoczuciu. Codzienne po ż ywienie powinno zawiera ć ten rodzaj składników, który jest niezb ę dny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Spis treści Spis treści

9 Prawidłowe od ż ywianie, a nasze samopoczucie Badania naukowców, psychologów z zakresu psychologii zdrowia wykazuj ą, i ż na nasz dobrobyt psychofizyczny ma wpływ styl ż ycia, który obejmuje takie wymiary: 7-8 godzin snu 7-8 godzin snu Zachowanie wła ś ciwej wagi do danej budowy ciała Zachowanie wła ś ciwej wagi do danej budowy ciała Ograniczone spo ż ywanie alkoholu Ograniczone spo ż ywanie alkoholu Nie palenie Nie palenie Regularne posiłki Regularne posiłki Codzienne ś niadanie Codzienne ś niadanie Ograniczone podjadanie mi ę dzy posiłkami Ograniczone podjadanie mi ę dzy posiłkami Jak widzimy, a ż 5 z siedmiu wymiarów dotyczy od ż ywiania. Tak, tak, spo ż ywanie alkoholu to równie ż kwestia diety. Jak widzimy, a ż 5 z siedmiu wymiarów dotyczy od ż ywiania. Tak, tak, spo ż ywanie alkoholu to równie ż kwestia diety. Spis treści Spis treści

10 Kalkulator BMI Body Mass Index (ang. wska ź nik masy ciała, w skrócie BMI) – współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysoko ś ci podanej w metrach. Oznaczanie wska ź nika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagro ż enia chorobami zwi ą zanymi z nadwag ą i otyło ś ci ą. Podwy ż szona warto ść BMI zwi ą zana jest tak ż e ze zwi ę kszonym ryzykiem wyst ą pienia niektórych chorób. Polecana strona ‚www’ z mo ż liwo ś ci ą sprawdzeniem swojej masy ciała : http://www.zdrowydzien.info/index-kalkulator.html http://www.zdrowydzien.info/index-kalkulator.html Spis treści Spis treści

11 Zagro ż enia zdrowotne przy złej diecie Złe od ż ywianie prowadzi do wielu chorób np. 1. Anoreksji 2. Bulimii 3. Próchnicy z ę bów 4. Kamicy ż ółciowej 5. Osteoporozy 6. Otyło ś ci 7. Szeregu chorób jelita grubego 8. Insulinoniezale ż nej cukrzycy 9. Ró ż nego rodzaju nowotworów 10. Nieprawidłowo ś ci układu krwiono ś nego np. · nadci ś nienie t ę tnicze lub mia ż d ż yca z jej nast ę pstwami w postaci np. udaru mózgu, choroby niedokrwiennej serca, a nawet zawału Spis treści Spis treści

12 Sposób na popraw ę humoru za pomoc ą jedzenia Co je ść, gdy...... dopadła Ci ę chandra: czekolad ę, banany i awokado - uwalniaj ą w organizmie znaczne ilo ś ci serotoniny i endorfin, poprawiaj ą c nastrój... dopadła Ci ę chandra: czekolad ę, banany i awokado - uwalniaj ą w organizmie znaczne ilo ś ci serotoniny i endorfin, poprawiaj ą c nastrój... jeste ś zestresowana: nasiona, np. dyni, słonecznika - zawieraj ą magnez, który likwiduje objawy stresu... jeste ś zestresowana: nasiona, np. dyni, słonecznika - zawieraj ą magnez, który likwiduje objawy stresu... brakuje energii: szpinak i natk ę pietruszki - s ą bogate w ż elazo, które pomaga pozby ć si ę przygn ę bienia i apatii... brakuje energii: szpinak i natk ę pietruszki - s ą bogate w ż elazo, które pomaga pozby ć si ę przygn ę bienia i apatii... łatwo si ę irytujesz: jajka - maj ą w sobie tryptofan i witamin ę B2, działaj ą ce łagodz ą co i uspokajaj ą co na układ nerwowy.... łatwo si ę irytujesz: jajka - maj ą w sobie tryptofan i witamin ę B2, działaj ą ce łagodz ą co i uspokajaj ą co na układ nerwowy. Spis treści Spis treści

13 Ź ródła www.zapytaj.onet.pl www.sciaga.pl www.goldenline.pl Spis treści Spis treści


Pobierz ppt "Urszula Ż abicka, klasa 3 TH. Spis tre ś ci Strona startowa Strona startowa Strona startowa Strona startowa Motto dla ka ż dego ! Motto dla ka ż dego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google