Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh ania.kozuh.net

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh ania.kozuh.net"— Zapis prezentacji:

1 teoretyczne podstawy kształcenia 2014/2015 WYMIAR GODZIN: 20 godzin wykładów i 20 godzin ćwiczeń

2 prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh ania.kozuh.net ania@kozuh.net

3 Cele: 1. poznanie i rozumienie podstaw nowoczesnego procesu kształcenia oraz jego uwarunkowań, 2. wyposażenie studentów w treści teoretyczne, niezbędne do udziału w tworzeniu strategii zajęć w szkole i innych placówkach edukacyjnych, 3. wdrożenie do refleksyjnego stosunku do procesu kształcenia. 

4 GŁÓWNE TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU
1. Teoria kształcenia – dydaktyka ogólna jako dyscyplina pedagogiki 2. Historia rozwoju myśli dydaktycznej i najważniejszych idei kształcenia 3. Tendencje w kształceniu ogólnym i współczesne rozwiązania dydaktyczne 4. Osobowość i zawód nauczyciela. Kompetencje nowoczesnego nauczyciela 5. Style, strategie i metody kształcenia 6. Formy, zasady i środki kształcenia 7. Ewaluacja i refleksja w procesie kształcenia      

5 Założenia: Po zakończeniu cyklu wykładów student będzie:
rozumiał rolę oraz przebieg procesu kształcenia w życiu ucznia w każdym wieku, 2. poprawnie analizował i wnioskował obszar problemów dydaktycznych oraz ról nauczyciela i ucznia w procesie kształcenia, 3. interpretował podstawowe nurty myślenia o szkole i edukacji 4. posługiwał się wybranymi metodami i narzędziami badań dydaktycznych, 5. rozumiał konieczność diagnozy oraz pomiaru jakości efektów własnej pracy, 6. szanował i rozwijał w sobie potrzebę kształcenia ustawicznego.     

6 Literatura literatura podstawowa:
Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2001. Klus – Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa 2010 Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna. Warszawa 2000. Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. Gdańsk 2010.

7 Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się. Poznań 2000.
literatura uzupełniająca: Bąbel P., Wiśniak M., Jak uczyć, żeby nauczyć. Warszawa 2008. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa 2007. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się. Poznań 2000. Mietzel G., Psychologia kształcenia. Gdańsk 2002. Phillips D., Soltis J., Podstawy wiedzy o nauczaniu. Gdańsk 2003.

8 cykl zajęć w postaci wykładów kończy się egzaminem
warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (3.0 – 5.0)

9 Przebieg i data egzaminu: egzamin będzie przebiegał w postaci ustnej – odpowiedź na pytania zawarte w wylosowanym zestawie trzech pytań. Egzamin odbędzie się 17 lipca (piątek) od do 21.00, 19 lipca (niedziela) od 9.00 do 13.00, 20 lipca (poniedziałek) od do Oficjalnym terminem egzaminu będzie 20 lipca dla Studentów z obydwu grup. Studenci uzgodnią między sobą, kto zdaje w piątek, kto w niedzielę, a kto w poniedziałek (po 4 osoby na 1 godzinę zegarową).

10 zagadnienia egzaminacyjne wraz z literaturą przedmiotu zostaną opublikowane do końca kwietnia 2015 na stronie: ania.kozuh.net

11 Na ocenę zaliczeniową (dotyczy TYLKO grupy prof. dr hab
Na ocenę zaliczeniową (dotyczy TYLKO grupy prof. dr hab. Anny Kozuh) składają się zsumowane punkty za aktywność indywidualną i aktywność grupową. Aktywność indywidualna będzie możliwa w pierwszej części każdego spotkania. Osoby chętne do zaprezentowania teorii w oparciu o literaturę i inne źródła mogą otrzymać punkty od 1 do 5 (maksymalnie). Aktywność grupowa będzie przebiegała w drugiej części każdego spotkania i obecni zarówno w pierwszej, jak drugiej części, będą mieli szansę otrzymania 3 punktów za każde spotkanie, czyli 6x3=18 punktów. Daty punktowanych spotkań: 19.04, 10.05, 24.05, 7.06, 21.06, 5.07).

12 Daty i problematyka punktowanych spotkań ćwiczeniowych: 19
Daty i problematyka punktowanych spotkań ćwiczeniowych: : integracja, komunikacja interpersonalna 10.05: motywacja i inne kompetencje nowoczesnego pedagoga 24.05: planowanie pracy dydaktycznej, formy, zasady, środki kształcenia : metody kształcenia – klasyfikacje i przykłady : praca z uczniem zdolnym i z uczniem z niepowodzeniami szkolnymi, kreatywność w pracy pedagoga : ewaluacja i pomiar dydaktyczny

13 0-14 punktów ocena 2.0 15 – 17 punktów ocena 3.0
Punktacja ocen z ćwiczeń w grupie prof. dr hab. Anny Kozuh: 0-14 punktów ocena 2.0 15 – 17 punktów ocena 3.0 18 – 21 punktów ocena 3.5 22 – 25 punktów ocena 4.0 26 – 28 punktów ocena 4.5 powyżej 28 punktów ocena 5.0

14 konsultacje piątki 11.30-12.15 KA budynek C, pokój 334b


Pobierz ppt "prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh ania.kozuh.net"

Podobne prezentacje


Reklamy Google