Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AOS Świadczenia w zakresie szybkiej diagnostyki onkologicznej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AOS Świadczenia w zakresie szybkiej diagnostyki onkologicznej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ."— Zapis prezentacji:

1 AOS Świadczenia w zakresie szybkiej diagnostyki onkologicznej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

2 Podstawy prawne:  ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1138),  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2014r. poz.1442),  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz. U. z 2014r. poz. 1751),  zarządzenie nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

3 Skoordynowana opieka onkologiczna:

4 Warunki realizacji świadczeń na podstawie Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) w AOS: 1.Posiadanie procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki i leczenia onkologicznego, 2.Stosowanie się do standardów, wytycznych i zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe w poszczególnych dziedzinach medycyny

5 Warunki realizacji świadczeń na podstawie Karty DiLO w AOS c.d.: 3.Zapewnienie co najmniej dostępu do diagnostyki onkologicznej w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, pozytonowej tomografii emisyjnej, medycyny nuklearnej oraz badań endoskopowych, 4.Zapewnienie realizacji diagnostyki onkologicznej w terminie 9 tygodni od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących; docelowo ( 2017r.) w terminie 7 tygodni.

6 Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) - zielona karta- funkcje:  Ułatwienie pacjentowi poruszania się systemie opieki onkologicznej,  Usystematyzowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego,  Wyeliminowanie poczucia zagubienia

7 Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) -zielona karta- zawiera:  diagnostykę podstawową – wykaz badań diagnostycznych, które zostały zlecone i wykonane pacjentowi;  diagnozę, a w przypadku rozpoznania nowotworu również informacje o stopniu zaawansowania choroby na podstawie diagnostyki wstępnej i pogłębionej;  harmonogram leczenia;  informację zwrotną dla lekarza POZ po zakończeniu leczenia;

8 Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) -zielona karta - obieg dokumentów:  Kartę DiLO wystawia lekarz POZ,AOS,SZP,  Świadczeniobiorca pozostawia kartę DiLO u świadczeniodawcy, u którego świadczenia będą udzielane,  W przypadku konieczności zmiany świadczeniodawcy Karta DiLO jest wydawana pacjentowi,  Karta DiLO (kopia) pozostaje u świadczeniodawcy, który : wykluczył nowotwór i zamknął kartę, który zakończył leczenie,  Po zamknięciu karty (wykluczenie nowotworu) lub zakończeniu leczenia Karta DiLO z kopią dokumentacji jest przekazywana do lekarza pierwszego kontaktu i włączana do dokumentacji pacjenta

9 Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) - zielona karta- obieg dokumentów:  Kopia dokumentacji medycznej dotyczącej diagnostyki i leczenia onkologicznego stanowi załącznik do karty DiLO,  Kopia dokumentacji jest przekazywana wraz z kartą DiLO,  Kopia dokumentacji jest sporządzana przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego,  Za wykonanie kopii dokumentacji świadczeniodawca nie pobiera opłaty,  Karta DiLO jest własnością pacjenta,

10 Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego – zielona karta -może zostać wystawiona :  przez lekarza POZ - w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego,  przez lekarza AOS lub SZP – w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego,

11 Świadczenia AOS realizowane na podstawie karty DiLO: 1.WSTĘPNA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - pakiet dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu złośliwego, 2.POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - pakiet dla pacjentów z rozpoznanym nowotworem złośliwym,

12 WSTĘPNA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA – PAKIET Cel: potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu złośliwego, Zakres świadczeń: Badanie podmiotowe i przedmiotowe, Badania diagnostyczne odpowiadające wstępnemu rozpoznaniu, Terminy: Całość pakietu - 35 dni, ( od 2016r.-28 dni) Porada początkowa – nie więcej niż 14 dni od dnia wpisania na listę oczekujących,

13 WSTĘPNA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA – Wyniki i dalsze postępowanie: Potwierdzenie nowotworu złośliwego:  diagnostyka pogłębiona u lekarza tej samej specjalizacji,  diagnostyka pogłębiona u lekarza innej specjalizacji,  zabieg operacyjny po diagnostyce wstępnej (w przypadku nowotworów których potwierdzenie może zostać dokonane wyłącznie w następstwie zabiegu operacyjnego), Brak potwierdzenia nowotworu złośliwego:  zamknięcie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

14 POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA – PAKIET Cel: zróżnicowanie typu histopatologicznego nowotworu złośliwego (zgodnie z klasyfikacją kliniczną i patologiczną), ocena zaawansowania stanu chorobowego, Zakres świadczeń: badanie podmiotowe i przedmiotowe, Badania diagnostyczne rozliczane w ramach pakietu onkologicznego,

15 Terminy: Całość pakietu – 28 dni,( od 2017r.-21 dni) Porada początkowa – nie więcej niż 7 dni: od dnia zakończenia diagnostyki wstępnej (jeśli diagnostykę pogłębioną wykonuje ten sam świadczeniodawca),albo od dnia wpisania się na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy, jeśli diagnostyka pogłębiona dotyczy nowotworu w innej lokalizacji, niż ta dla której prowadzona była diagnostyka wstępna, albo od dnia wykonania porady specjalistycznej w trakcie której stwierdzono nowotwór złośliwy i wystawiono kartę DiLO, u tego samego świadczeniodawcy, albo od dnia wpisania się na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy, niż ten który wystawił w AOS kartę DiLO,

16 POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA – Wyniki i dalsze postępowanie Potwierdzenie rodzaju i stanu zaawansowanie nowotworu złośliwego:  skierowanie na konsylium Brak potwierdzenia nowotworu złośliwego:  zamknięcie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

17 Zgłoszenie do KRAJOWEGO REJESTRU NOWOTWORÓW Kartę zgłoszenia Nowotworu Złośliwego wystawia i zgłasza bezpośrednio do KRN lekarz który stwierdził nowotwór złośliwy

18 Zgłoszenie do KRAJOWEGO REJESTRU NOWOTWORÓW Podstawy prawne: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (z roku 2011 nr 113 poz. 657), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. z 2014 poz. 1330), Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1138), Zarządzenie nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

19 DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA AOS – SPRAWOZDANIA:  Kod rozpoznania – ICD10 po zakończeniu diagnostyki (wstępnej lub pogłębionej),  Kod ICD 9 istotnych procedur medycznych, w tym wymienionych w załączniku 5c (obowiązkowo),  Porada początkowa (WP2 –diagnostyka onkologiczna) z datą jej wykonania odpowiednio w diagnostyce wstępnej i pogłębionej,  Numer Karty DiLO

20 DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA AOS – ROZLICZENIA: 1.Świadczenia diagnostyki onkologicznej są nielimitowane, 2.W przypadku przekroczeń wartość umowy będzie zwiększana po zakończeniu każdego kwartału (na wniosek świadczeniodawcy), 3.Pakiety rozliczane są niezależnie od wyniku diagnostyki w przypadku pacjenta trafiającego do lekarza specjalisty z kartą DiLO wystawioną przez lekarza POZ z zastrzeżeniem finansowania : 100% wartości pakietu przy zachowaniu wymaganego terminu realizacji, 70% wartości pakietu przy przekroczeniu wymaganego terminu realizacji,

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ nr telefonów do Działu Kontraktowania AOS: 12 29 88 153 12 29 88 269 12 29 88 169


Pobierz ppt "AOS Świadczenia w zakresie szybkiej diagnostyki onkologicznej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google