Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AOS Świadczenia w zakresie szybkiej diagnostyki onkologicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AOS Świadczenia w zakresie szybkiej diagnostyki onkologicznej"— Zapis prezentacji:

1 AOS Świadczenia w zakresie szybkiej diagnostyki onkologicznej
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

2 Podstawy prawne: ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U r. poz. 1138), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2014r. poz.1442), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz. U. z 2014r. poz. 1751), zarządzenie nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

3 Skoordynowana opieka onkologiczna:

4 Warunki realizacji świadczeń na podstawie Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) w AOS:
Posiadanie procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki i leczenia onkologicznego, Stosowanie się do standardów, wytycznych i zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe w poszczególnych dziedzinach medycyny

5 Warunki realizacji świadczeń na podstawie Karty DiLO w AOS c.d.:
Zapewnienie co najmniej dostępu do diagnostyki onkologicznej w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, pozytonowej tomografii emisyjnej, medycyny nuklearnej oraz badań endoskopowych, Zapewnienie realizacji diagnostyki onkologicznej w terminie 9 tygodni od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących; docelowo ( 2017r.) w terminie 7 tygodni.

6 Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO)
- zielona karta- funkcje: Ułatwienie pacjentowi poruszania się systemie opieki onkologicznej, Usystematyzowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, Wyeliminowanie poczucia zagubienia

7 Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO)
zielona karta- zawiera: diagnostykę podstawową – wykaz badań diagnostycznych, które zostały zlecone i wykonane pacjentowi; diagnozę, a w przypadku rozpoznania nowotworu również informacje o stopniu zaawansowania choroby na podstawie diagnostyki wstępnej i pogłębionej; harmonogram leczenia; informację zwrotną dla lekarza POZ po zakończeniu leczenia;

8 Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO)
zielona karta - obieg dokumentów: Kartę DiLO wystawia lekarz POZ,AOS,SZP, Świadczeniobiorca pozostawia kartę DiLO u świadczeniodawcy, u którego świadczenia będą udzielane, W przypadku konieczności zmiany świadczeniodawcy Karta DiLO jest wydawana pacjentowi, Karta DiLO (kopia) pozostaje u świadczeniodawcy, który : wykluczył nowotwór i zamknął kartę, który zakończył leczenie, Po zamknięciu karty (wykluczenie nowotworu) lub zakończeniu leczenia Karta DiLO z kopią dokumentacji jest przekazywana do lekarza pierwszego kontaktu i włączana do dokumentacji pacjenta

9 Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO)
- zielona karta- obieg dokumentów: Kopia dokumentacji medycznej dotyczącej diagnostyki i leczenia onkologicznego stanowi załącznik do karty DiLO, Kopia dokumentacji jest przekazywana wraz z kartą DiLO, Kopia dokumentacji jest sporządzana przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego, Za wykonanie kopii dokumentacji świadczeniodawca nie pobiera opłaty, Karta DiLO jest własnością pacjenta,

10 Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
– zielona karta -może zostać wystawiona : przez lekarza POZ - w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego, przez lekarza AOS lub SZP – w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego,

11 Świadczenia AOS realizowane na podstawie karty DiLO:
WSTĘPNA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - pakiet dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu złośliwego, POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - pakiet dla pacjentów z rozpoznanym nowotworem złośliwym,

12 WSTĘPNA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA – PAKIET
Cel: potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu złośliwego, Zakres świadczeń: Badanie podmiotowe i przedmiotowe, Badania diagnostyczne odpowiadające wstępnemu rozpoznaniu, Terminy: Całość pakietu - 35 dni, ( od 2016r.-28 dni) Porada początkowa – nie więcej niż 14 dni od dnia wpisania na listę oczekujących,

13 WSTĘPNA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA – Wyniki i dalsze postępowanie:
Potwierdzenie nowotworu złośliwego: diagnostyka pogłębiona u lekarza tej samej specjalizacji, diagnostyka pogłębiona u lekarza innej specjalizacji, zabieg operacyjny po diagnostyce wstępnej (w przypadku nowotworów których potwierdzenie może zostać dokonane wyłącznie w następstwie zabiegu operacyjnego), Brak potwierdzenia nowotworu złośliwego: zamknięcie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

14 POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA – PAKIET
Cel: zróżnicowanie typu histopatologicznego nowotworu złośliwego (zgodnie z klasyfikacją kliniczną i patologiczną), ocena zaawansowania stanu chorobowego, Zakres świadczeń: badanie podmiotowe i przedmiotowe, Badania diagnostyczne rozliczane w ramach pakietu onkologicznego,

15 Terminy: Całość pakietu – 28 dni,( od 2017r.-21 dni) Porada początkowa – nie więcej niż 7 dni: od dnia zakończenia diagnostyki wstępnej (jeśli diagnostykę pogłębioną wykonuje ten sam świadczeniodawca),albo od dnia wpisania się na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy, jeśli diagnostyka pogłębiona dotyczy nowotworu w innej lokalizacji, niż ta dla której prowadzona była diagnostyka wstępna, albo od dnia wykonania porady specjalistycznej w trakcie której stwierdzono nowotwór złośliwy i wystawiono kartę DiLO, u tego samego świadczeniodawcy, albo od dnia wpisania się na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy, niż ten który wystawił w AOS kartę DiLO,

16 POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA – Wyniki i dalsze postępowanie
Potwierdzenie rodzaju i stanu zaawansowanie nowotworu złośliwego: skierowanie na konsylium Brak potwierdzenia nowotworu złośliwego: zamknięcie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

17 lekarz który stwierdził nowotwór złośliwy
Zgłoszenie do KRAJOWEGO REJESTRU NOWOTWORÓW Kartę zgłoszenia Nowotworu Złośliwego wystawia i zgłasza bezpośrednio do KRN lekarz który stwierdził nowotwór złośliwy

18 Zgłoszenie do KRAJOWEGO REJESTRU NOWOTWORÓW
Podstawy prawne: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (z roku 2011 nr 113 poz. 657), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok (Dz. U. z 2014 poz. 1330), Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U r. poz. 1138), Zarządzenie nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

19 DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA AOS – SPRAWOZDANIA:
Kod rozpoznania – ICD10 po zakończeniu diagnostyki (wstępnej lub pogłębionej), Kod ICD 9 istotnych procedur medycznych, w tym wymienionych w załączniku 5c (obowiązkowo), Porada początkowa (WP2 –diagnostyka onkologiczna) z datą jej wykonania odpowiednio w diagnostyce wstępnej i pogłębionej, Numer Karty DiLO

20 DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA AOS – ROZLICZENIA:
Świadczenia diagnostyki onkologicznej są nielimitowane, W przypadku przekroczeń wartość umowy będzie zwiększana po zakończeniu każdego kwartału (na wniosek świadczeniodawcy), Pakiety rozliczane są niezależnie od wyniku diagnostyki w przypadku pacjenta trafiającego do lekarza specjalisty z kartą DiLO wystawioną przez lekarza POZ z zastrzeżeniem finansowania : 100% wartości pakietu przy zachowaniu wymaganego terminu realizacji, 70% wartości pakietu przy przekroczeniu wymaganego terminu realizacji,

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ nr telefonów do Działu Kontraktowania AOS:


Pobierz ppt "AOS Świadczenia w zakresie szybkiej diagnostyki onkologicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google