Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eurosieroctwo. EUROSIEROTA to dziecko, które wychowuje si ę bez co najmniej jednego rodzica, który wyjecha ł za granic ę w celach zarobkowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eurosieroctwo. EUROSIEROTA to dziecko, które wychowuje si ę bez co najmniej jednego rodzica, który wyjecha ł za granic ę w celach zarobkowych."— Zapis prezentacji:

1 Eurosieroctwo

2 EUROSIEROTA to dziecko, które wychowuje si ę bez co najmniej jednego rodzica, który wyjecha ł za granic ę w celach zarobkowych.

3 EUROSIEROCTWO to fakt nieposiadania przez kogo ś (niepe ł noletniego) obojga rodziców lub jednego rodzica, którzy opu ś cili kraj za prac ą. To zjawisko zalicza si ę jako jedno z poddziedzin „sieroctwa spo ł ecznego”.

4 W EUROSIEROCTW IE MO Ż EMY WYRÓ Ż NI Ć TRZY STOPNIE OSIEROCENIA:

5 Stopie ń najwy ż szy:  ca ł kowite opuszczenie dziecka przez rodziców, czego konsekwencj ą jest zupe ł ny brak kontaktów z naturalnymi rodzicami; w takim przypadku losem dziecka kieruj ą obcy ludzie. Stopie ń ś redni:  dziecko ma bardzo sporadyczny kontakt z rodzicami, np.: jedno z rodziców odwiedza dziecko w placówce opieku ń czo-wychowawczej, jednak te odwiedziny s ą rzadkie i nieregularne. Stopie ń najni ż szy:  rodzice dziecka wykazuj ą pewne zainteresowanie jego losem.

6 PSYCHOLOGICZNE SKUTKI EUROSIEROCTWA DLA DZIECI

7  Obni ż enie ch ę ci do nauki.  Nie odrabianie prac domowych.  Pogorszenie ocen.  Obni ż enie frekwencji.  W stanach emocjonalnych dominuje: - uczuciowa pustka, - zaburzenie relacji z rówie ś nikami, - nadpobudliwo ść, - agresywno ść, - problemy z koncentracj ą.

8  Dziecko mo ż e zamkn ąć si ę w sobie, a typowe objawy to: - depresja, - odsuni ę cie si ę od otoczenia (znajomych, przyjació ł ), - próby samobójcze, - okaleczanie si ę.

9  Dziecko mo ż e otworzy ć si ę na wszelkie negatywne zmiany: - kradzie ż e, - zmiana otoczenia (znajomych, przyjació ł ), - k ł amstwa, - bójki, - si ę ganie po u ż ywki (alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze).

10 REASUMUJ Ą C Mog ę stwierdzi ć, ż e uczuciowa lub fizyczna nieobecno ść ojca, czy matki oddzia ł uje hamuj ą co i destrukcyjnie na rozwój dziecka wp ł ywaj ą c mi ę dzy innymi na jego nisk ą samoocen ę, s ł ab ą motywacj ę do nauki, du żą podatno ść na wp ł yw grupy rówie ś niczej oraz du ż e prawdopodobie ń stwo wej ś cia w konflikt z prawem czy uzale ż nienie si ę. Pedagog: Marzena Ciesielska


Pobierz ppt "Eurosieroctwo. EUROSIEROTA to dziecko, które wychowuje si ę bez co najmniej jednego rodzica, który wyjecha ł za granic ę w celach zarobkowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google