Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodociani uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodociani uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych."— Zapis prezentacji:

1 Młodociani uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych

2 .Charakterystyka zjawiska Pierwsze reprezentatywne badania epidemiologiczne nad zjawiskiem narkomanii przeprowadzono w Polsce w 1987 r., Były to badania ankietowe, dotyczyły 1798 osadzonych w 18 zakładach karnych i aresztach ś ledczych, Grupa ta obejmowała: - 319 tymczasowo aresztowanych, - 602 nierecydywistów, - 366 recydywistów, - 511 młodocianych.

3 Do za ż ywania narkotyków przed osadzeniem w jednostkach penitencjarnych przyznawało si ę : - 23,5% młodocianych, - 13% recydywistów, - 5,5% nierecydywistów, - 11% tymczasowo aresztowanych. Powy ż sze dane oznaczaj ą, ż e w 1987 r. do ś wiadczenie z narkotykami miało 10000 osadzonych, z tego 1300 młodocianych. Najwi ę kszy procent uzale ż nie ń miał miejsce w ś ród młodocianych

4 Z bada ń wynikało, ż e osoby uzale ż nione najcz ęś ciej si ę gały po: - rozpuszczalniki i kleje (43,5%), - barbiturany i leki (26%), - polsk ą heroin ę (31%), - konopie indyjskie (7%), - kokain ę (1%), - amfetamin ę ( ś ladowe ilo ś ci). Populacja uzale ż nionych osób osadzonych w latach 80. pochodziła ze ś rodowisk robotniczych, o niskim wykształceniu i statusie społecznym, pochodz ą cych ze ś rodowisk patologicznych.

5 Z bada ń przeprowadzonych w 2000 r. przez A. Szymanowsk ą wynikało, ż e: - 8,6% młodocianych próbowało narkotyków tylko raz, - 28,8% młodocianych próbowało narkotyków kilka razy, - 6,7% skazanych za ż ywało narkotyki regularnie, - 3% młodocianych było uzale ż nionych od za ż ywania narkotyków. Najcz ęś ciej za ż ywano: - marihuan ę, - kleje, - amfetamin ę, - LSD.

6 W badaniach przeprowadzonych w 2001 r. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii na grupie 1186 m ęż czyzn, dotycz ą cych oceny rozmiarów i charakteru u ż ywania narkotyków w jednostkach penitencjarnych ustalono, ż e: - 19,5% osadzonych za ż ywało narkotyki, - 30% osadzonych w wieku od 17 do 24 roku ż ycia okazjonalnie za ż ywało narkotyki. Narkomania zacz ę ła dotyczy ć poza zaniedbanymi, czy bezdomnymi tak ż e osób o wysokim statusie społecznym, pozostaj ą cych na utrzymaniu rodziców. Najcz ęś ciej za ż ywanymi ś rodkami były: mirihuana, haszysz, amfetamina, LSD, substancje wziewne, kokaina, ecstasy.

7 Z bada ń przeprowadzonych w 2005 r. przez A. Szarzał ę na grupie 430 skazanych m ęż czyzn, przebywaj ą cych w Areszcie Ś ledczym w Warszawie Białoł ę ce stwierdzono rozprzestrzenianie si ę narkomanii głownie w ś rodowisku ludzi młodych: - 29,3% skazanych za ż ywało narkotyki regularnie przed umieszczeniem w jednostce penitencjarnej, - 12,5% osadzonych uznało si ę za osoby uzale ż nione, przy czym: - 76,1% osadzonych w wieku 18 – 25 lat miało kontakt z narkotykami, - 43,6% za ż ywało narkotyki regularnie.

8 Najcz ęś ciej podawanymi powodami za ż ywania narkotyków przed pozbawieniem wolno ś ci były: - ciekawo ść (35,1%), - wpływ grupy i ś rodowiska znajomych (17,2%), - problemy rodzinne (8,2%), - dodawanie sobie odwagi (6,7%), - polepszenie nastroju, dobra zabawa (4,5%), - problemy szkolne (3,5%), - problemy z nawi ą zaniem kontaktów w grupie rówie ś niczej (2,3%), - problemy finansowe (2,3%), - problemy w pracy (1,9).

9 WNIOSKI: Obni ż enie wieku inicjacji narkotykowej, który okre ś la si ę obecnie na 12 – 13 lat, Zwi ę kszenie liczby dealerów narkotykowych w ś ród nastolatków, co ułatwia dost ę pno ść do narkotyków, Pojawienie si ę w sieci stron propaguj ą cych narkotyki oraz sklepów oferuj ą cych sprzeda ż ich pochodnych, Szybki wzrost liczby małoletnich za ż ywaj ą cych dopalacze, co sprzyja uzale ż nieniu tych młodych ludzi od za ż ywanych substancji


Pobierz ppt "Młodociani uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google