Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Szanse i możliwości dla kształcenia ustawicznego i Instytucji Rynku Pracy przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej”. Radom, dnia 25 czerwca 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Szanse i możliwości dla kształcenia ustawicznego i Instytucji Rynku Pracy przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej”. Radom, dnia 25 czerwca 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 „ Szanse i możliwości dla kształcenia ustawicznego i Instytucji Rynku Pracy przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej”. Radom, dnia 25 czerwca 2015 roku

2 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RADOMIU Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

3 „JESTEM DOROSŁY I CHCĘ SIĘ UCZYĆ” - ilu z nas chętnie podpisałoby się pod tym stwierdzeniem?

4 Kształcenie ustawiczne – proces stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia. Uczenie się przez całe życie (ang. lifelong learning) rozumianego jako całość aktywności poznawczych podejmowanych w trakcie życia z myślą o pogłębieniu: wiedzy, umiejętności, kwalifikacji (z przyczyn osobistych przyczyn osobistych, społecznych lub zawodowych).

5 LODOŁAMACZE STEREOTYPÓW II – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Priorytet VII Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Podziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji 01.04.2012 rok do 31.03.2015 rok

6 Zadania w projekcie 1.NIE JESTEM JUŻ BIERNY - rekrutacja, diagnoza, poradnictwo zawodowe, psychologiczne. 2.KIERUNEK EDUKACJA - organizacja kursów i szkoleń umożliwiających rozwijanie kompetencji zawodowych oraz zmianę kwalifikacji zawodowych. 3.KIERUNEK PRACA - organizacja targów pracy, staże zawodowe, zajęcia reintegracji zawodowej, subsydiowane zatrudnienie. 4.KIERUNEK SPOŁECZEŃSTWO - spotkania z kulturą, pikniki rodzinne, kreowanie wizerunku, utworzenie świetlicy środowiskowej.

7 Rezultaty Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz dostępu do zatrudnienia 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu radomskiego. Wzrost integracji społecznej oraz dostępu do zatrudnienia 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu radomskiego. Uzyskanie efektywności zatrudnienia dla 30 osób.

8 CEL GŁÓWNY PROJEKTU - poprawa sytuacji osób pozostających bez zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem 15 kobiet i 15 mężczyzn poniżej 24 roku życia zamieszkujących subregion radomski, poprzez wdrożenie innowacyjnego modelu Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job i modułowego programu nauczania dla zawodu Operator opadami i recyklingu do 31.08.2014 r. Projekt „PI-PWP Modelowe Regionalne Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr POKL.06.01.01-14-019/11-00 Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

9 Odbiorcy Projektu - osoby bezrobotne poniżej 24 roku życia zamieszkujące województwo mazowieckie. Użytkownicy Projektu to instytucje rynku pracy, w tym powiatowe urzędy pracy, instytucje szkoleniowe, szkoły, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, wszyscy przedstawiciele Partnerstwa Regionalnej Sieci Wsparcia dla zawodów zielonej gospodarki.

10 Projekt „PI-PWP Modelowe Regionalne Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr POKL.06.01.01-14-019/11-00 Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PARTNERZY ZAGRANICZNI - FRANCJA GRETA GEPS, Federation de la Plasturgie PARTNERZY KRAJOWI Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Lider – Zakład Doskonalenia Zawodowego

11 Cel: Promocja zatrudnienia oraz dążenie do tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze zielonej gospodarki, w szczególności z obszaru recyklingu i gospodarki odpadami. Priorytety: 1.Tworzenie i ścisłe współdziałanie w partnerstwie na rzecz tworzenia miejsc pracy w sektorze zielonej gospodarki. 2.Przygotowanie narzędzi badawczych, badanie i analiza w zakresie potrzeb kształcenia w zawodach zielonej gospodarki. 3.Kreowanie potrzeby i znaczenia innowacyjnych zawodów zielonej gospodarki. 4.Tworzenie programów nauczania, pakietów edukacyjnych, ePodręczników dla zawodów zielonej gospodarki. 5.Rekrutacja i organizacja kształcenia w zawodach zielonej gospodarki.

12 CEL PRACA – cele programu CEL GŁÓWNYCEL - podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 300 K i M pozostających bez zatrudnienia, pochodzących z powiatów: radomskiego, przysuskiego, szydłowieckiego i m. Radom. CELE SZCZEGÓŁOWE - to identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez 300 (K i M) zamieszkujących na terenie objętym wsparciem, nabycie kompetencji kluczowych, nabycie umiejętności wykorzystania różnych metod poszukiwań pracy, aktywizacja zawodowa oraz wsparcie psychologiczne osób wchodzących lub powracających na rynek pracy.

13 CEL PRACA - wsparcie Wsparciem objęto 300 osób (w tym 145K i 155M), które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Do grupy docelowej były zakwalifikowane osoby pozostające bez zatrudnienia, a w szczególności kandydaci i kandydatki spełniające kryteria strategiczne tj.: -300 os. zamieszkujących powiaty (o najwyższej stopie bezrobocia, tj. 20% i więcej wg danych GUS) przysuski, radomski, szydłowiecki oraz miasto Radom, -co najmniej 30 os. tj. 10% grupy docelowej stanowiły osoby powyżej 45 r. ż., -co najmniej 15 osób tj. 5% grupy docelowej stanowiły niepełnosprawni, - co najmniej 30 osób tj. 10% grupy docelowej stanowiły osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników,

14 CEL PRACA - wsparcie cd. -60 osób co stanowi 20% uczestników objętych szkoleniami służącymi nabyciu kwalifikacji sprawowania czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi. Zaplanowane wsparcie również skierowane było do co najmniej 20% osób młodych do 25 roku życia z uwagi na wysoki poziom bezrobocia na wsi. Wymogi modernizującej się gospodarki, warunkują konieczność zmiany struktur zatrudnienia na wsi, dlatego 150K i M, grupy docelowej stanowiły osoby zamieszkujące w gminach wiejsko-miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. Wybór grup docelowych wynika m. in. z diagnozy sytuacji na lokalnym rynku oraz analizy dokumentu opracowanym przez WUP Warszawa w 2010r.

15 CEL PRACA - szkolenia W projekcje zaplanowano przeprowadzenie 19 szkoleń dla 300 osób. Rodzaje szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych realizowanych wg programów opracowanych przez Wnioskodawcę zgodnych z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności MPiPS: 1. Opiekun w domu pomocy społecznej 2. Opiekunka domowa 3. Prawo jazdy kat. C + ADR podstawowy 4. Prawo jazdy kat. B + Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 5. Elektryk z uprawnieniem do 1kV 6. Kelner – barman z branżowym językiem angielskim 7. Spawanie metodą MAG 8. Kierowca wózków jezdniowych 9. Ogrodnik terenów zielonych

16 Szanse i możliwości wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej dla placówek kształcenia ustawicznego. Wypracowanie mechanizmów współpracy z pracodawcami, dobrych praktyk mogących pomóc w lepszym dostosowaniu systemu edukacji do wymogów rynku pracy.

17 Szanse i możliwości wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej dla placówek kształcenia ustawicznego. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników. Poprawa dostępności do zatrudnienia. Pomoc członkom grup w niekorzystnej sytuacji społecznej w znalezieniu zatrudnienia. Poprawa infrastruktury i bazy dydaktyczno- szkoleniowej.

18 Dziękuję za uwagę dr Krzysztof Linowski


Pobierz ppt "„ Szanse i możliwości dla kształcenia ustawicznego i Instytucji Rynku Pracy przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej”. Radom, dnia 25 czerwca 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google