Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IMPREZY MASOWE, ZGROMADZENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IMPREZY MASOWE, ZGROMADZENIA"— Zapis prezentacji:

1 IMPREZY MASOWE, ZGROMADZENIA

2 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

3 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Imprezą masową jest: imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez: 1. organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach, 2. organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami, 3. organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 4. sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych, 5. sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym, 6. zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników - jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć; (art. 3 pkt. 1 u.i.m.).

4 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator. Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach. (art. 5 ust. 1,3 u.i.m.).

5 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie: 1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie; 2) ochrony porządku publicznego; 3) zabezpieczenia pod względem medycznym; 4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. (art. 5 ust. 2 u.i.m.).

6 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Organizator zapewnia: 1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej; 2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa; 3) pomoc medyczną; 4) zaplecze higieniczno-sanitarne; 5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji; 6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej; 7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych; 8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej. (art. 6 ust. 1 u.i.m.).

7 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, - minimalne wymagania dotyczące zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, - mając na uwadze liczbę uczestników imprezy, jej rodzaj, a także zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestników. (art. 5 ust. 4 u.i.m.).

8 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
REGULAMIN / INSTRUKCJA - Organizator opracowuje i udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulamin obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych. - Organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej. - Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres niezbędnych elementów instrukcji biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa imprezy masowej. (art. 6 ust. 3-5 u.i.m.).

9 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
OSOBY UCZESTNICZĄCE W IMPREZIE 1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej. 2. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych (art. 8 u.i.m.).

10 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
1. Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. 2. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. (art. 8a ust. 1-2 u.i.m.).

11 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Organizator lub podmiot przez niego uprawniony podczas sprzedaży biletów wstępu na imprezę masową może zażądać od kupującego okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (art. 9 u.i.m.).

12 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
1. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia - lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej imprezy masowej lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. (art. 11 ust. 1-2 u.i.m.).

13 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Wojewoda w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim (Komendantem Stołecznym) Policji i z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, oraz po zasięgnięciu opinii właściwego polskiego związku sportowego, sporządza wykaz stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe. Umieszczenie w wykazie określonego stadionu, obiektu lub terenu następuje w drodze decyzji administracyjnej. (art. 11 ust. 4 u.i.m.).

14 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na organizatora imprezy masowej organizowanej w miejscu nieobjętym wykazem obowiązek jej utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. (art. 12 ust. 1 u.i.m.).

15 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Służby porządkowe i służby informacyjne 1. Członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej. 2. Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych. 3. Członkowie służb są obowiązani posiadać oznakowanie i ukończone szkolenie. (art. 19 ust. 1-3 u.i.m.).

16 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Służby porządkowe i służby informacyjne Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do: 1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; 2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2; 4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; 5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. (art. 20 ust. 1 u.i.m.).

17 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej. (art. 24 u.i.m.).

18 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia: 1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej; 2) zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach; (art. 25 ust. 1 u.i.m.).

19 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Właściwi miejscowo: komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, dysponent zespołów ratownictwa medycznego i państwowy inspektor sanitarny wydają opinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie. Opinie zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania. (art. 25 ust. 3-4 u.i.m.).

20 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania. (art. 29 ust. 1, 5-6 u.i.m.).

21 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Odpowiedzialność za szkodę w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, odpowiada za szkody obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia, które poniosły Policja, Żandarmeria Wojskowa, straż gminna (miejska), Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służba zdrowia, w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej. Podmioty te przedkładają organizatorowi wykaz zniszczonego lub uszkodzonego mienia oraz wysokość poniesionej szkody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia szkody. (art. 52 ust. 1-2 u.i.m.).

22 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Odpowiedzialność za szkodę w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb ustalania tych szkód oraz tryb występowania o wypłatę odszkodowań, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego szacowania szkód i dokonywania wypłat. (art. 52 ust. 3 u.i.m.).

23 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Odpowiedzialność za szkodę w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej 1. Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym. 2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę charakter szkód mogących wystąpić w związku z imprezami masowymi. (art. 53 u.i.m.).

24 Zgromadzenia publiczne
USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach

25 Zgromadzenia publiczne
Każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się Wolność zgromadzania się podlega ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób, a także ochrony Pomników Zagłady (byłe hitlerowskie obozy zagłady) (art. 1-2 u.o.z.)

26 Zgromadzenia publiczne
Zgromadzeniem jest: zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska. (art. 1 ust. 1 u.o.z.)

27 Zgromadzenia publiczne
Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń: 1) organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego; 2) odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych; (art. 4 u.o.z.)

28 Zgromadzenia publiczne
- Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia. (art. 3 u.o.z.)

29 Zgromadzenia publiczne
Postępowanie w sprawach zgromadzeń 1. Postępowanie w sprawach dotyczących zgromadzeń należy do zadań zleconych organów gminy. 2. Organem odwoławczym od decyzji wydanych w tych sprawach jest wojewoda. (art. 5 u.o.z.)

30 Zgromadzenia publiczne
Postępowanie w sprawach zgromadzeń - Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, zwane dalej "zgromadzeniami publicznymi", wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia. - Jeżeli zgromadzenia organizowane są w pobliżu siedzib przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, misji specjalnych i organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych, organ gminy zawiadamia właściwego komendanta policji oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. - Jeżeli zgromadzenie organizowane jest w pobliżu obiektów podlegających ochronie Biura Ochrony Rządu, organ gminy informuje Szefa Biura Ochrony Rządu o miejscu, dacie i przewidywanej liczbie uczestników zgromadzenia. (art. 6 ust. 1-2a u.o.z.)

31 Zgromadzenia publiczne
Postępowanie w sprawach zgromadzeń Zgromadzenia organizowane przez 2 lub większą liczbę organizatorów w tym samym czasie, w miejscach lub na trasach przejścia, które są tożsame lub w części się pokrywają, mogą się odbyć, jeżeli jest możliwe ich oddzielenie lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Jeżeli oddzielenie lub odbycie zgromadzeń nie jest możliwe, stosuje się art. 7a. Rada gminy może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzeń publicznych nie wymaga zawiadomienia. (art. 6 ust. 2b-3 u.o.z.)

32 Zgromadzenia publiczne
Postępowanie w sprawach zgromadzeń Jeżeli w tym samym czasie i miejscu lub na trasie przejścia, które są tożsame lub w części się pokrywają, zgłoszonych zostało 2 lub więcej zgromadzeń i nie jest możliwe ich oddzielenie lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, organ gminy niezwłocznie wzywa organizatora zgromadzenia zgłoszonego później do dokonania zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników. (art. 7a ust. 1 u.o.z.)

33 Zgromadzenia publiczne
Postępowanie w sprawach zgromadzeń Do wezwania organ gminy załącza informacje na temat czasu i miejsca przejścia wcześniej zgłoszonego zgromadzenia lub zgromadzeń. Organizator dokonuje zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników w taki sposób, aby informacja o zmianie dotarła do organu gminy nie później niż na 2 dni przed datą zgromadzenia. (art. 7a ust. 2-3 u.o.z.)

34 Zgromadzenia publiczne
Postępowanie w sprawach zgromadzeń Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni robocze, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. (art. 7 ust. 1 u.o.z.)

35 Zgromadzenia publiczne
Postępowanie w sprawach zgromadzeń ZAKAZ ZGROMADZENIA Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli: 1) jego cel lub odbycie sprzeciwiają się niniejszej ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych; 2) odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. (art. 8 u.o.z.)

36 Zgromadzenia publiczne
Postępowanie w sprawach zgromadzeń ZAKAZ ZGROMADZENIA Decyzję o zakazie zgromadzenia publicznego doręcza się organizatorowi na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed datą zgromadzenia. Jednocześnie kopię tej decyzji wraz z aktami sprawy otrzymuje wojewoda. (art. 9 ust. 1 u.o.z.)

37 Zgromadzenia publiczne
Postępowanie w sprawach zgromadzeń ZAKAZ ZGROMADZENIA - Odwołanie wnosi się bezpośrednio do wojewody w terminie 24 godzin od otrzymania tej decyzji, - Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. - Wojewoda rozpatruje odwołanie w ciągu 24 godzin od jego otrzymania. - Decyzję wydaną w wyniku rozpatrzenia odwołania organizatorowi doręcza się niezwłocznie na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (art. 9 ust. 2-5 u.o.z.)

38 Zgromadzenia publiczne
Postępowanie w sprawach zgromadzeń Przewodniczący zgromadzenia Zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie. Przewodniczącym jest organizator zgromadzenia, chyba że inna osoba zgodzi się, w formie pisemnej, na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego. Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia. (art. 10 ust. 1 u.o.z.)

39 Zgromadzenia publiczne
Postępowanie w sprawach zgromadzeń Przewodniczący zgromadzenia Przewodniczący odpowiada za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia oraz jest obowiązany do przeprowadzenia go w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia, i podejmuje w tym celu przewidziane w ustawie środki. (art. 10 ust. 3 u.o.z.)

40 Zgromadzenia publiczne
Postępowanie w sprawach zgromadzeń Przewodniczący zgromadzenia - Przewodniczący żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W razie niepodporządkowania się żądaniu, przewodniczący zwraca się o pomoc do policji lub straży miejskiej. - Jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się zarządzeniom przewodniczącego wydanym w wykonaniu jego obowiązków lub gdy przebieg zgromadzenia sprzeciwia się niniejszej ustawie albo narusza przepisy ustaw karnych, przewodniczący rozwiązuje zgromadzenie. (art. 10 ust. 4-5 u.o.z.)

41 Zgromadzenia publiczne
Postępowanie w sprawach zgromadzeń PRZEDSTAWICIEL GMINY Organ gminy może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli, jeżeli jednak przewidywana liczba uczestników jest większa niż 500 lub jeżeli istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia, delegowanie przedstawicieli jest obowiązkowe. Delegowani przedstawiciele organu gminy, przybywając na zgromadzenie, są obowiązani okazać swoje upoważnienia przewodniczącemu zgromadzenia. (art. 11 u.o.z.)

42 Zgromadzenia publiczne
Postępowanie w sprawach zgromadzeń PRZEDSTAWICIEL GMINY Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić. (art. 12 ust. 1 u.o.z.)

43 Zgromadzenia publiczne
Postępowanie w sprawach zgromadzeń PRZEDSTAWICIEL GMINY Rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku niemożności skontaktowania się z przewodniczącym - ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia. Decyzję tę doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia. Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia w terminie 3 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia; (art. 12 ust. 2-3 u.o.z.)

44 Zgromadzenia publiczne
Postępowanie w sprawach zgromadzeń PRZEDSTAWICIEL GMINY Skargi na decyzje w sprawach zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do sądu administracyjnego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, a sąd wyznacza rozprawę nie później niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia do niego skargi, chyba że zachodzą przeszkody formalne. (art. 13 u.o.z.)


Pobierz ppt "IMPREZY MASOWE, ZGROMADZENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google