Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZADANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZADANIA"— Zapis prezentacji:

1 KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZADANIA
Konferencja szkoleniowa pn. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność Organizatora meczy piłkarskich a współpraca z Policją

2 Aktualny stan prawny i główne pojęcia
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 0 poz. 611 z 2013r. tekst jednolity). Ilekroć w Ustawie jest mowa o imprezie masowej, to zgodnie z treścią art. 3 pkt. 4 niniejszej Ustawy, w przypadku meczu piłki nożnej – należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000. Każdy mecz piłkarski traktowany jest jako impreza masowa jeśli spełniony jest powyższy warunek.

3 Organizator imprezy masowej
To osoba prawną, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzająca imprezę masową. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych jest podstawowym zadaniem ORGANIZATORA.

4 Zabezpieczenie imprezy masowej
To ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezą masową. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie ochrony porządku publicznego zabezpieczenia pod względem medycznym zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

5 Zabezpieczenie imprezy masowej
Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony ppoż., służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.

6 Kierownik do spraw bezpieczeństwa
To osoba wyznaczona przez organizatora, reprezentująca go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. Służby porządkowe, służby informacyjne Organizator imprezy masowej zapewnia udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa (art. 6 ust.1.pkt.2).

7 Służba informacyjna Służba porządkowa
Osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, w tym spiker zawodów sportowych. Służba porządkowa Osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 180, poz

8 Liczebność służb W przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka - co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej. W przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka - co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.

9 Impreza masowa podwyższonego ryzyka
Należy przez to rozumieć imprezę masową w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

10 Szkolenie kandydatów na kierowników ds
Szkolenie kandydatów na kierowników ds. bezpieczeństwa służb porządkowych i informacyjnych imprez masowych Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. Nr 183, poz. 1087) kandydaci na kierowników ds. bezpieczeństwa jak i na członków obu służb, podlegają obowiązkowemu szkoleniu.

11 Rozporządzenie określa m.in.:
Tematyka, forma, czas trwania oraz jednostki właściwe do prowadzenia szkoleń zostały określone w załącznikach do ww. rozporządzenia. Rozporządzenie określa m.in.: tematykę i formę prowadzenia szkoleń dla kierownika do spraw bezpieczeństwa, członków służby porządkowej i służby informacyjnej jednostki właściwe do prowadzenia szkoleń oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wyposażenie służb porządkowych i służb informacyjnych z uwzględnieniem rodzaju imprezy masowej i przewidywanych zagrożeń sposób i zakres sprawowania przez służby porządkowe i służby informacyjne kontroli uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, w tym sposób legitymowania uczestników imprezy masowej oraz przeglądania zawartości ich bagaży i odzieży sposób dokumentowania przez służby porządkowe i służby informacyjne czynności podjętych w czasie wykonywania obowiązków.

12 Uprawnienia i obowiązki służb porządkowych i służb informacyjnych organizatora
Członkowie służby porządkowej mają obowiązek działać na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej. Członkowie służy informacyjnej mają obowiązek działać na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych. Obie wymienione wyżej służby są obowiązane posiadać odpowiednie oznakowanie i ukończone szkolenie.

13 Kierownik do spraw bezpieczeństwa, członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez organizatora zawierającego: nazwę wystawcy numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy termin ważności pieczęć i podpis wystawcy Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa może być wyłącznie osoba, która ukończyła odpowiednie szkolenie, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo legitymuje się licencją pracownika ochrony fizycznej II-go stopnia.

14 Uprawnienia i obowiązki służb porządkowych i służb informacyjnych
sprawdzanie i stwierdzanie uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwanie ich do opuszczenia imprezy masowej legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości przeglądanie zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty takie jak: broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu) a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwanie ich do opuszczenia imprezy masowej ujęcie w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

15 Służby porządkowe - uprawnienia
Służby porządkowe maja prawo do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku odparcia zamachu na życie i zdrowie członka służby porządkowej, informacyjnej lub innej osoby, wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym poleceniem. Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego z dnia 24 maja 2013r, (Dz. U. Nr 0 poz. 628) Powyższe czynności, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

16 Służby porządkowe Posiadają obowiązek odmowy wstępu na imprezę masową, osobie wobec której zostało wydane orzeczenie: zakazujące wstępu na imprezę masową, zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego, - osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny, lub zakaz klubowy, osobie odmawiającej poddania się czynnościom legitymowania, przeglądania zawartości bagaży i odzieży, sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, pirotechniczne lub pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki lub substancje, odurzające lub psychotropowe, osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

17 Służby porządkowe Posiadają obowiązek usunięcia z miejsca przeprowadzania imprezy masowej, osób która swoim zachowaniem: zakłócają porządek publiczny, zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej, objęte są zakazem przebywania na imprezie masowej.

18 Służby informacyjne - Obowiązki
informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze, informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych, nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie masowej, niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc, które nie są przeznaczone dla publiczności, niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych, obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób, pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej, reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej.

19 PZPN - WYDZIAŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH
PZPN - WYDZIAŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH. VADEMECUM BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH W POLSCE (STAN PRAWNY NA DZIEŃ R). Aby poprawić relacje pomiędzy klubem a kibicami organizator i kierownik ds. bezpieczeństwa powinni prowadzić dialog z własnymi kibicami oparty na wcześniej długofalowym planie edukacyjno-wychowawczym. Plan powinien uwzględniać przedsięwzięcia realizowane przez kierownika ds. bezpieczeństwa w czterech etapach pracy organizacyjnej: W okresie poprzedzającym sezon rozgrywkowy W czasie trwania sezonu rozgrywkowego Podczas trwania meczu Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego W opracowanym planie współpracy organizatora z kibicami, kierownik ds. bezpieczeństwa powinien określić: wzajemne płaszczyzny współpracy, zakres wzajemnych oczekiwań, sposoby wzajemnych kontaktów, osoby reprezentujące obydwie strony, przypadki, w których współpraca może być zawieszona lub rozwiązana

20 W okresie poprzedzającym sezon rozgrywkowy kierownik ds
W okresie poprzedzającym sezon rozgrywkowy kierownik ds. bezpieczeństwa powinien prowadzić działania zmierzające do budowania szeroko pojętego autorytetu organizatora, klubu oraz pogłębienia zakresu współpracy ze środowiskiem kibiców przez: przedstawienie wzajemnych, realnych możliwości współpracy w znaczeniu materialnym i prawnym, współprace oparta na zasadach partnerskich, wzajemnych relacjach praw i obowiązków, ułatwianie kibicom uzyskania lepszych możliwości kibicowania - umożliwienie kibicom indywidualnych rozmów z przedstawicielami klubu, pomoc w organizowaniu wyjazdów kibiców, przyjmowanie wniosków i pomysłów w zakresie poprawy bezpieczeństwa, zapraszanie przedstawiciela kibiców na spotkania organizacyjne związane z przygotowaniem stadionu do imprez masowych, poprawy organizacji itp., organizowanie okresowych spotkań z zarządem klubu, organizowanie spotkań z zawodnikami i trenerami,

21 opiekę klubu podczas meczów wyjazdowych,
zaznajomienie z procedurami wejścia na stadion, przekazanie lokalizacji wyznaczonego sektora, egzekwowanie zasad eksponowania transparentów, wzajemne uzgadnianie opraw meczowych. W trakcie trwania sezonu rozgrywkowego kierownik ds. bezpieczeństwa powinien: utrzymywać bieżący kontakt z przedstawicielami kibiców, wprowadzać w życie rozwiązania zaakceptowane przez Kierownictwo Klubu, wspólnie z kibicami propagować zasady Fair Play podczas zawodów na terenie własnego stadionu oraz podczas meczów wyjazdowych, współpracować kibicami w procesie tworzenia pozytywnego wizerunku klubu, podejmować wspólne działania w zakresie propagowania pozytywnych zachowań na stadionie i walki z przejawami chuligaństwa, rasizmu i szowinizmu,

22 Podczas trwania meczu kierownik ds
Podczas trwania meczu kierownik ds. bezpieczeństwa powinien w pełni realizować wszystkie ustalenia, które zostały przyjęte przez kibiców i klub. Szczególnie powinien: przed rozpoczęciem meczu uzgodnić z kibicami zakres i elementy oprawy meczowej dbając, aby oprawa była zgodna z uchwałami i przepisami związkowymi oraz zgodna z obowiązującym prawem, przestrzegać zasad ustalonych kontaktów z kibicami podczas imprez masowych, poinformować przedstawicieli kibiców o zaleceniach przekazanych podczas odprawy przedmeczowej przez Delegata lub Obserwatora związkowego.

23 Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego zaleca się, aby
kierownik ds. bezpieczeństwa zorganizował spotkanie z udziałem przedstawicieli kibiców, podczas którego powinien: ocenić efekty dotychczasowej współpracy, wskazać mankamenty, jakie ujawniono podczas sezonu, dążyć do pełnego wyjaśnienia spornych uwag zgłaszanych przez przedstawicieli kibiców, modyfikować wspólnie z przedstawicielami kibiców zasady i tematy wzajemnej współpracy, opierającej się na dotychczasowych doświadczeniach i uwagach zgłoszonych przez klub o środowisko kibiców Współpraca musi odbywać się na zasadach partnerstwa, a kibice muszą być świadomi i pamiętać o swoich prawach, ale także i o obowiązkach.

24 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZADANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google