Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bariery elektronizacji usług administracji publicznej zidentyfikowane w ramach projektu UEPA dr Marcin Kraska Kierownik Projektu UEPA w ILiM Spotkanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bariery elektronizacji usług administracji publicznej zidentyfikowane w ramach projektu UEPA dr Marcin Kraska Kierownik Projektu UEPA w ILiM Spotkanie."— Zapis prezentacji:

1 Bariery elektronizacji usług administracji publicznej zidentyfikowane w ramach projektu UEPA dr Marcin Kraska Kierownik Projektu UEPA w ILiM Spotkanie grupy ds. elektronizacji usług administracji w ramach Linii Współpracy w dniu 27 maja 2013 r. „Bariery uniemożliwiające realizację usług drogą elektroniczną” Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka”

2 Słowa nierekomendowane

3 „pisemnie” Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: Art. 14. § 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Art. 63. § 1.  Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4 „pisemnie” - przykład Procedura: Koncesja na prowadzenie kasyna gry
Akt prawny: Ustawa z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zm. Treść: Art. 23c. Podmiot eksploatujący zarejestrowany automat lub urządzenie do gier jest obowiązany informować pisemnie naczelnika urzędu celnego o: 1) zamiarze przemieszczenia automatu lub urządzenia do innego miejsca eksploatacji - co najmniej na 7 dni przed dokonaniem tej czynności;

5 „pisemnie” - przykład Procedura: zmiana wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków, Dz.U. z 2005 r. Nr 170, poz. 1427 Treść: § Wnioski o zmianę wpisu składane są na piśmie.

6 „papierowo” - przykład
Procedura: pozwolenie na budowę Akt prawny: Ustawa Prawo budowlane Treść: do wniosków mają być załączone 4 egzemplarze projektu budowlanego (zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo budowlane). Natomiast o formie projektu budowlanego stanowi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w którym jest mowa w par. 6: "1. Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. 2. Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące: 1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3; 2) projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badan geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4. Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej niż jeden obiekt budowlany można stosować oprawę wielotomowa. 3. Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie. 4. Projekt budowlany sporządza się w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, 1 egzemplarza dla organu wydającego pozwolenie na budowę i 2 egzemplarzy dla inwestora.

7 „do wglądu” Zamykamy drogę wnioskowania drogą elektroniczną.
Powinna pozostać możliwość przedstawiania potwierdzonych kopii lub skanów – nawet z wymaganiem potwierdzenia elektronicznej wersji dokumentu w postaci skanu.

8 „do wglądu” - przykład Procedura : Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Akt prawny: Ustawa z dnia Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 45. poz. 235, ze zm.) Treść: Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o opiece wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia do wglądu, w momencie składania wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych: dokument stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka, w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzającego tożsamość.

9 „oryginał”, „poświadczona kopia”, „poświadczone tłumaczenie”
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Art. 6 ust. 3: Właściwy organ, z wyłączeniem sądu powszechnego, nie może żądać ani uzależnić swoich rozstrzygnięć w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej od przedłożenia dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia (…).  UWAGA: nie jest to bezwzględny zakaz, ponieważ niekiedy obowiązek przedłożenia oryginału jest przewidziany przepisami ustaw szczególnych z uwagi na nadrzędny interes publiczny lub wynika to z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo ratyfikowanych umów międzynarodowych (art. 6 ust. 3 in fine ustawy z dnia 2 lipca r. o swobodzie działalności gospodarczej).

10 „oryginał”, „poświadczona kopia”, „poświadczone tłumaczenie” – przykład
Procedura : Zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnych Akt prawny: Ustawa z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zm. Treść: Art. 57. Dokumenty dołączane do wniosków powinny zostać przedłożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego

11 „zaświadczenie” Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: Art. 220.  § 1 Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia (ani oświadczenia) na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 1) znane są one organowi z urzędu, 2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych). § 2. Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępowania zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia.

12 Dostęp do danych z rejestru publicznego
Nieodpłatny dostęp do danych gwarantuje art. 15 ustawy o informatyzacji, który zobowiązuje podmioty prowadzące rejestr publiczny do udostępniania innym podmiotom publicznym albo podmiotom realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji. Dane, o których mowa w ust. 1 art. 15 ustawy o informatyzacji, powinny być udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej i mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych. Rada Ministrów określiła w drodze rozporządzenia z dnia 27 września 2005 r. sposób, zakres i tryb udostępniania danych. Zgodnie z jego postanowieniami dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się podmiotom na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej. Przekazanie przez podmiot prowadzący rejestr publiczny danych z rejestru do ich ponownego wykorzystywania w innym celu niż realizacja zadania publicznego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

13 „zaświadczenie” – przykład 1
Procedura : Udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych Akt prawny: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz.271 ze zm.) Treść: Art. 75. 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, zwany dalej "wnioskiem", powinien zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie; (…) 2. Do wniosku należy załączyć: 1) wyciąg z rejestru zgodnie z odrębnymi przepisami;  2)  (…)

14 „zaświadczenie” – przykład 2
Procedura : Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Akt prawny: Ustawa z dnia Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 45. poz. 235, ze zm.), Treść: Art. 28 ust. 1 pkt. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Do wniosku dołącza się: 1)w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu; 2) (…)

15 Inne bariery prawne

16 KPA i zagranica Akt prawny: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Treść: art. 40 § 4 Kpa „Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń”.

17 Rozporządzenie i pisma w formie dokumentów elektronicznych
§ 27 ust. 1 - w przepisach prawa został wskazany organ właściwy do określenia wzoru § 27 ust. 2 - w przepisach prawa nie został wskazany organ właściwy do określenia wzoru organ przekazuje do centralnego repozytorium (CRD) wzór dokumentu elektronicznego podmiot publiczny przekazuje do centralnego repozytorium (CRD) wzór dokumentu elektronicznego

18 Elektronizacja papieru
Tworzenie kreatorów formularzy

19 Zakres danych w rejestrach
Procedury: Uzyskanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, Wpis do rejestru osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Akt prawny: Ustawa Prawo budowlane Treść: ustawodawca dzieli osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej na dwie grupy, tj. osoby, które posiadają wspomniane uprawnienie z mocy prawa z tytułu posiadanych uprawnień budowlanych osoby, które uprawnienie to nabyły w drodze ukończenia specjalistycznych studiów podyplomowych, bądź też wskutek odbycia szkolenia zawodowego oraz złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego; Źródło: Dokument propozycji uproszczeń nr 8 dotycząca uprawnieniami do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, UEPA, ILiM 2012

20 Zakres danych w rejestrach
Wpis do rejestru następuję: osoby, które posiadają uprawnienie z mocy prawa z tytułu posiadanych uprawnień budowlanych – brak wpisu osoby, które uprawnienia nabyły w drodze ukończenia specjalistycznych studiów podyplomowych - wpis dokonywany na wniosek Osoby, które uprawnienia nabyły w drodze odbycia szkolenia zawodowego oraz złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego – wpis dokonywany z urzędu Źródło: Dokument propozycji uproszczeń nr 8 dotycząca uprawnieniami do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, UEPA, ILiM 2012

21 Zakres elektronizacji
Akt prawny: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. nr 30 poz. 151 z późn. zm) Treść: Art. 32 ustawy o kierujących pojazdami zawiera delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw transportu, do wydania rozporządzenia określającego m.in. wzór: - wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz - zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Źródło: Dokument propozycji uproszczeń nr 15, Standaryzacja oraz elektronizacja dokumentów inicjujących procedurę elektroniczną, UEPA, ILiM 2012

22 Zakres elektronizacji
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Minister właściwy do spraw transportu. Wykreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, Zgłoszenia zmiany danych w rejestrze Organ właściwy Źródło: Dokument propozycji uproszczeń nr 15, Standaryzacja oraz elektronizacja dokumentów inicjujących procedurę elektroniczną, UEPA, ILiM 2012

23 Nadmiar wymaganych danych
Nadmiar wymaganych informacji Oświadczenie Dane z rejestrów PESEL Data urodzenia Płeć Adres Urząd skarbowy Poczta Zaświadczenie 1 Zaświadczenie 2 Rejestry państwowe Zaświadczenie  Oświadczenie

24 Wnioskodawca zagraniczny
Procedury: Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Akt prawny: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych ( Dz. U. z 2010 r., nr 241, poz. 1620) Treść: § 2. 1. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, zwanego dalej "rejestrem", jest dokonywany w formie elektronicznej na podstawie wniosku o wpis, przekazanego przez instytucję szkoleniową, w formie papierowej lub elektronicznej, do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę tej instytucji. Problem: polem obowiązkowym był REGON, na wniosek ILiM wprowadzono zmianę

25 Doręczanie Akt prawny: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admin. (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) Treść: Zgodnie z art. 391 § 1 KPA, w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 230), doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania: 1) wystąpił do organu administracji publicznej o doręczenie albo 2) wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków.

26 Szybka zmiana prawa Konieczność aktualizacji wzorów dokumentów i wpisywania we wzorze publikatorów aktów prawnych. Przykład KPA obecnie ma wersję jednolitą bez późniejszych zmian.

27 Publikacja w CRWD Podpis kwalifkowany Publikacja w CRWD
Zaufany profil ????? Generalnie podpis jest nawet w małej gminie. Ale często bywa kłopotem przekonanie tej jednej osoby, by podpisała wysyłkę do publikacji.

28 Opis usługi na ePUAP Opis publikuje pierwszy urząd.
Opis może dotyczyć grupy lub jednej procedury. Może skonstruować opis ogólny lub szczegółowy.

29 Różne inne doświadczenia
Większość e-usług urzędów na ePUAP oparte są na wzorach ogólnych E-usługi uruchamiane w e-urzędach lub na platformach regionalnych odwołują się do wzorów dokumentów zamieszczonych w lokalnych repozytoriach Urzędy chcą się elektronizować – dajemy standard, lecz chcą zmian (ustawa śmieciowa jest tego ekstremalnym przykładem) Czas jest naszym przeciwnikiem - uzgodnienie i publikacja wzoru dokumentu elektronicznego

30 Produkty UEPA gotowe do wdrożeń

31 Procedury elektroniczne gotowe do wdrożenia
Procedury elektroniczne gotowe do wdrożenia Dla Ministerstw: Finansów Gospodarki Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spraw Wewnętrznych Środowiska Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej 15 Jednostki Samorządu Terytorialnego: Urzędy Marszałkowskie 32 Starostwa Powiatowe Urzędy Gmin Inne jednostki spoza JST inne

32 Pomoc udzielana podczas wdrożenia
Skonfigurowanie wzoru dokumentu dla konkretnego urzędu Udzielenie szczegółowego instruktażu dotyczącego publikacji wraz z dostarczeniem prezentacji/wizualizacji Przygotowanie aplikacji Pomoc w instalacji aplikacji Pomoc w konfigurowaniu ePK do obsługi danej procedury

33 Dziękuję za uwagę dr Marcin Kraska marcin. kraska@ilim. poznan. pl tel


Pobierz ppt "Bariery elektronizacji usług administracji publicznej zidentyfikowane w ramach projektu UEPA dr Marcin Kraska Kierownik Projektu UEPA w ILiM Spotkanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google