Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narada nadzorcza Kuratorów Okręgowych i Ministerstwa Sprawiedliwości Zakopane, 17-19 kwietnia 2013 r. Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narada nadzorcza Kuratorów Okręgowych i Ministerstwa Sprawiedliwości Zakopane, 17-19 kwietnia 2013 r. Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Narada nadzorcza Kuratorów Okręgowych i Ministerstwa Sprawiedliwości Zakopane, kwietnia 2013 r. Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwo Sprawiedliwości

2

3 Kierunki wewnętrznego nadzoru administracyjnego w 2013 r. wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych na podstawie art. 37g § 1 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej: kontrola wykonywania zadań służbowych przez kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej, zwłaszcza czynności podejmowanych w ramach nadzoru nad terminowością wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych, kontrola sprawności, terminowości i prawidłowości realizowania przez kuratorów sądowych czynności związanych z kontrolowaniem w okresie próby wykonania przez skazanego lub sprawcę nałożonych na niego obowiązków, ze szczególnym uwzględnieniem spraw, w których sąd nałożył na skazanego lub sprawcę obowiązek naprawienia szkody na podstawie art. 72 § 2 k.k., kontrola poziomu zróżnicowania i zobiektywizowania źródeł informacji, na podstawie których kurator sądowy buduje swoją wiedzę i przekonania na temat podopiecznego, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obowiązku zaznajamiania się z aktami sprawy rozpoznawczej oraz z przebiegiem dotychczasowych dozorów i nadzorów.

4 Liczba przestępstw na 100 tys. mieszkańców (dane za 2007 r.) Dane policyjne wg European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics – 2010

5 WSKAŹNIK PRIZONIZACJI W UNII EUROPEJSKIEJ – styczeń 2012* Dane International Centre for Prison Studies *Dane dotyczące Polski – marzec 2012

6 Liczba skazanych objętych nadzorem służb probacyjnych na 100 tys. mieszkańców (dane na koniec 2009 r.) Wyliczono na podstawie raportu Council of Europe Annual Penal Statistics SPACE II 2009

7 7 Kraje Europy według udziału kar warunkowo zawieszonych (1999)

8 8 Kraje Europy według udziału kary grzywny (1999)

9 OSOBY OSĄDZONE PRZEZ SĄDY I INSTANCJI Dane Ministerstwa Sprawiedliwości : MS – S6o, MS –S6r – osądzenia i skazania w sądach okręgowych i rejonowych (z wył. kks), za lata

10 RODZAJE KAR ORZEKANYCH W SĄDACH REJONOWYCH W liczbach bezwzględnych Dane Ministerstwa Sprawiedliwości - Wydział Statystyki – MS-S6r - osoby osądzone w I instancji przez Sądy Rejonowe

11 RODZAJE KAR ORZEKANYCH W I INSTANCJI W SĄDACH REJONOWYCH w odsetkach Dane Ministerstwa Sprawiedliwości - Wydział Statystyki – MS-S6r - osoby osądzone w I instancji przez Sądy Rejonowe w latach 2002 – 2010 r ( łącznie z Wydziałami Grodzkimi, z wył. kks)

12 STRUKTURA KAR WYMIERZANYCH ZA WYBRANE PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIENIU W 2011 R. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości - Wydział Statystyki – MS-S6r- osoby skazane w I instancji przez Sądy Rejonowe w 2011 r.

13 Dozory przy karze pozbawienia wolności w zawieszeniu za wybrane przestępstwa przeciwko mieniu w 2011 r. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości - Wydział Statystyki – MS-S6r- osoby skazane w I instancji przez Sądy Rejonowe w 2011 r.

14 STRUKTURA KAR WYMIERZANYCH ZA WYBRANE PRZESTĘPSTWA W 2011 R. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości - Wydział Statystyki – MS-S6r- osoby skazane w I instancji przez Sądy Rejonowe w 2011 r

15 Dozory przy karze pozbawienia wolności w zawieszeniu za wybrane przestępstwa w 2011 r. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości - Wydział Statystyki – MS-S6r- osoby skazane w I instancji przez Sądy Rejonowe w 2011 r

16 STRUKTURA KAR WYMIERZANYCH ZA WYBRANE PRZESTĘPSTWA W 2011 R. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości - Wydział Statystyki – MS-S6r- osoby skazane w I instancji przez Sądy Rejonowe w 2011 r.

17 Dozory przy karze pozbawienia wolności w zawieszeniu za wybrane przestępstwa w 2011 r. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości - Wydział Statystyki – MS-S6r- osoby skazane w I instancji przez Sądy Rejonowe w 2011 r.

18 Liczba skazań tej samej osoby (co najmniej dwa razy) na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania z bazy Krajowego Rejestru Karnego

19 Liczba wykonywanych warunkowo zawieszonych kar pozbawienia wolności w sądach rejonowych Dane Wydziału Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości – MS-S10r

20 Zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności w sądach rejonowych Dane Wydziału Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości – MS-S10r

21 ORZECZENIA SĄDÓW SKUTKUJĄCE POZBAWIENIEM WOLNOŚCI w 2011 r.

22 22 Liczba skazanych oraz liczba skazanych uprzednio karanych w latach

23 SKAZANI NIEOSADZENI W ZAKŁADZIE KARNYM Stan w dniu 31 grudnia Osoby prawomocnie skazane na karę pozbawienia wolności nieosadzone w zakładzie karnym mimo upływu 14 dni od uprawomocnienia się wyroku (z wyłączeniem kar zastępczych) – dane Wydziału Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości - stan w dniu 31 grudnia.

24 Wpływ spraw wykonawczych karnych i wykroczeniowych w sądach rejonowych (wszystkie kategorie)

25 Liczba etatów kuratorów zawodowych w latach

26 Liczba kuratorów społecznych w latach

27 Liczba spraw kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych S tan na koniec roku Dane Ministerstwa Sprawiedliwości MS-S40

28 Dozory wykonywane przez kuratorską służbę sądową Liczba spraw według Wydziału Statystyki – MS-S40

29 Wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej na podstawie art. 45 kkw w zespołach k.s.s. Liczba spraw według Wydziału Statystyki – MS-S40

30 Orzeczenia o karze ograniczenia wolności za przestępstwa w sądach rejonowych w latach

31 Odsetek kar ograniczenia wolności w ogólnej liczbie kar za przestępstwa w sądach rejonowych w latach

32 Odsetek osób skazanych w sądach rejonowych na karę ograniczenia wolności w 2011 roku Dane statystyczne MS-S6r za 2011 rok

33 Odsetek osób skazanych w sądach rejonowych na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem w 2011 roku Dane statystyczne MS-S6r za 2011 rok

34 Odsetek osób skazanych w sądach rejonowych na karę samoistną grzywny w 2011 roku Dane statystyczne MS-S6r za 2011 rok

35 STRUKTURA OSADZONYCH Stan w dniu 31 grudnia - w liczbach bezwzględnych * Centralny Zarząd Służby Więziennej – Informacje o wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania za lata – stan w dniu 31 grudnia

36 Kontrola obowiązków w okresie próby bez orzeczonego dozoru w tysiącach Dane Ministerstwa Sprawiedliwości - Wydział Statystyki – MS-S40

37 Liczba spraw w zespołach kuratorskiej służby sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich Stan w dniu 31 grudnia dane ogólnokrajowe Ministerstwa Sprawiedliwości MS-S40 - stan w dniu 31 grudnia.

38 NADZORY wykonywane przez kuratorów rodzinnych w tysiącach Dane Ministerstwa Sprawiedliwości - Wydział Statystyki – MS-S40

39 Liczba wywiadów środowiskowych przeprowadzonych w ciągu roku przez kuratorów rodzinnych dane ogólnokrajowe Wydziału Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości z formularza MS-S40

40 Liczba spraw dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej (art. 598¹ kpc) w zespołach kuratorskiej służby sądowej Stan w dniu 31 grudnia dane ogólnokrajowe Wydziału Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości z formularza MS-S40 - stan w dniu 31 grudnia.

41 Stopnie służbowe zawodowych kuratorów sądowych

42 Liczba etatów urzędniczych obsługujących zespoły kuratorskiej służby sądowej Stan w dniu 31 grudnia dane ogólnokrajowe Wydziału Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości z formularza MS-S40 - stan w dniu 31 grudnia.

43 Roczne wydatki osobowe na kuratorską służbę sądową Dane Departamentu Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności w Ministerstwie Sprawiedliwości

44 Liczba ludności w w wybranych grupach wiekowych w Polsce w 2013 r. (oszacowano na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 r.)

45 Katalog najczęstszych uchybień w wykonywaniu spraw dozorowych niedostateczny poziom czytelności i zrozumiałości dokumentacji generowanej przez kuratorów w czasie dozoru, w szczególności w sytuacji, gdy wobec tego samego skazanego prowadzonych jest jednocześnie kilka spraw dozorowych nierealizowanie obowiązków wynikających z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie dozoru polegających na zaznajamianiu się z aktami sprawy karnej i innymi niezbędnymi źródłami informacji o skazanym oraz z przebiegiem dotychczasowych dozorów i nadzorów wykonywanych przez kuratorów rodzinnych niewielki stopień zróżnicowania i zobiektywizowania źródeł informacji, na podstawie których kurator sądowy buduje swoją wiedzę i przekonania na temat osoby i zachowania skazanego; w szczególności nie można akceptować sytuacji, w których aktywność kuratora ogranicza się do kontaktów z dozorowanym i jego domownikami

46 powierzchowność informacji na temat przestrzegania przez skazanego w okresie dozoru porządku prawnego; wiedzę w tym przedmiocie kurator powinien czerpać z uaktualnianych regularnie kart karalności sądowej skazanego oraz systematycznych kontaktów z Policją, sądem i prokuraturą; informacje o toczących się innych postępowaniach karnych lub incydentach (zatrzymaniach, pobytach w izbie wytrzeźwień, interwencjach, itp.) powinny być jasne, czytelne i konkretne (nazwa organu, sygnatura sprawy, etap postępowania, zwięzły opis okoliczności zdarzenia) brak wystarczającego nadzoru kierownika zespołu nad terminowością wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych; kierownik powinien nie dopuszczać do wielomiesięcznych bezczynności w sprawie i dyscyplinować kuratorów, w których sprawach takie bezczynności są odnotowywane niedostateczny poziom zaangażowania kuratorów zawodowych w działania mające na celu kontrolę i weryfikację pracy podległych kuratorów społecznych, w szczególności poprzez zwiększenie liczby sporządzanych wywiadów kontrolnych

47 brak właściwej reakcji na sytuacje, w których można prognozować dłuższy pobyt skazanego w zakładzie karnym na skutek zastosowania tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności brak czytelnego mechanizmu selekcji spraw, ich kwalifikowania oraz okresowej weryfikacji pod kątem stopnia trudności dozoru; zbyt częste powierzanie dozorów trudnych do wykonywania kuratorom społecznym nieprzedstawianie sprawozdań z objęcia dozoru i z przebiegu dozoru sądowi do zapoznania się

48 niedostateczny poziom aktywności w zakresie składania do sądu wniosków o zwolnienie od dozoru w sprawach niewymagających zaangażowania kuratora, w których istnieją podstawy do sformułowania pozytywnej prognozy kryminologicznej wobec skazanego oraz uznania, że cele dozoru zostały zrealizowane niedostateczny poziom aktywności w zakresie składania do sądu wnioski o nałożenie lub zmianę obowiązków probacyjnych w sprawach tego wymagających, zależnie od bieżących potrzeb resocjalizacji i kontroli skazanego niedostateczny poziom jakości kart czynności, w których często powielane są te same informacje, nie są odnotowywane wszystkie podejmowane w okresie sprawozdawczym działania i czynione ustalenia oraz nieczytelny charakter mają opisy postępów w realizacji obowiązków probacyjnych

49 Katalog stwierdzonych uchybień w wykonywaniu nadzorów opiekuńczych faktyczne wyłączenie spod nadzoru sędziego spraw Opm (czyli spraw małoletnich objętych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej) w latach na skutek przekazywania całości akt tych spraw po uprawomocnieniu się orzeczenia Zespołowi Kuratorskiej Służby Sądowej; od lutego 2006 r. praktyka w tym zakresie uległa zmianie i akta postępowań wykonawczych zostały formalnie zwrócone Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich; brak zarządzeń wykonawczych sędziego na etapie kierowania orzeczenia do wykonania; stosunkowo liczne przypadki braku adekwatnej i odpowiednio szybkiej reakcji kuratora i sądu na zmiany sytuacji w rodzinie;

50 niedostateczna aktywność sędziów w zakresie okresowej kontroli przebiegu postępowania wykonawczego np. w formie wywiadu kuratora zawodowego, gdy nadzór sprawował kurator społeczny, polecania przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych oraz organizowania posiedzeń wykonawczych; niedostateczna, a w niektórych przypadkach bardzo niska jakość sprawozdań kuratorów sądowych z objęcia i z przebiegu nadzoru; w wielu przypadkach sprawozdania nie spełniały elementarnych wymogów sformułowanych w przepisach prawa; wąski zakres źródeł informacji, z jakich korzystają kuratorzy sądowi w sprawowanych nadzorach (np. brak rozmów z sąsiadami), co utrudnia lub uniemożliwia sporządzenie rzetelnej diagnozy środowiskowej; nieprawidłowa praktyka prowadzenia przez kuratorów zawodowych nadzorów, które nie są trudne oraz przejmowania od kuratorów społecznych nadzorów, które stały się łatwe w toku ich wykonywania.

51 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Narada nadzorcza Kuratorów Okręgowych i Ministerstwa Sprawiedliwości Zakopane, 17-19 kwietnia 2013 r. Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google