Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Piechota Niepełnosprawni w Polsce - niewykorzystany potencjał czy kosztowny balast…? Wrocław – Warszawa 21 marca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Piechota Niepełnosprawni w Polsce - niewykorzystany potencjał czy kosztowny balast…? Wrocław – Warszawa 21 marca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Piechota Niepełnosprawni w Polsce - niewykorzystany potencjał czy kosztowny balast…? Wrocław – Warszawa 21 marca 2012 r.

2 Niepełnosprawni w Polsce według Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 w Polsce żyje 5.456 tys. osób niepełnosprawnych, co stanowi 14,3% ogółu mieszkańców kraju – z czego: 1.006 tys., tj. 2,6% jest niepełnosprawnych wyłącznie w sensie biologicznym (bez formalnego orzeczenia), 4,3% posiada orzeczenie, lecz nie uważa się za osobę niepełnosprawną (tzw. ucieczka w niepełnosprawność stanowiąca sposób zabezpieczenia przed brakiem środków do życia – poprzez zdobycie podstawy do renty lub zasiłku z pomocy społecznej).

3 Niepełnosprawni w Polsce… Główne rodzaje niepełnosprawności : ok. 200 tys. wózkowiczów, ok. 200 tys. niewidomych, ok. 60 tys. używających języka migowego Niepełnosprawność a wiek: 0-14 lat – 3,4%, 15-29 lat – 6,3%, 30-49 lat – 17,1% 50-69 lat – 44,2% 70 i więcej – 29,1%

4 Niepełnosprawny – czyli…? Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 1)o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 lub 2)o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub 3)o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia -zwanych dalej "osobami niepełnosprawnymi". Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: niepełnosprawności - oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy;

5 Niepełnosprawność w kontekście środowiska Niepełnosprawność pojawia się na styku osoby niepełnosprawnej z otoczeniem. Skutki niepełnosprawności mogą leżeć po stronie środowiska fizycznego lub wynikać z rozziewu pomiędzy potrzebami osoby niepełnosprawnej a rozwiązaniami oferowanymi przez społeczeństwo (brak usług lub regulacji).

6 Niepełnosprawni w Europie Włochy 7,8%, Grecja 8,2%, Hiszpania 9,9% Hiszpania 9,9%, Irlandia 10,9%, Austria 12,5%, Belgia 12,9%, Francja 15,3%, Luksemburg 16,5%, Dania 17,4%, Niemcy 17,3%, Szwecja 17,0%, Portugalia 18,4% Portugalia 18,4%, Holandia 18,6%, Wielka Brytania 18,8%, Finlandia 22,9%.

7 Konstytucyjna zasada równości Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 32 : 1.Wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2.Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

8 Konstytucja o obowiązku pomocy… Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 68 ust. 2: Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

9 Obowiązki ustawowe ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: pracodawca, zatrudniający co najmniej 25 pracowników ma obowiązek zatrudniania osób niepełnosprawnych, by osoby takie stanowiły co najmniej 6% ogółu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, za każdy etat brakujący do owych 6% pracodawca jest zobowiązany do dokonywania comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ok. 1430 zł, pracodawcy, którzy osiągają 6% wskaźnik mogą otrzymać z PFRON dofinansowanie do zatrudnienia każdego pracownika niepełnosprawnego – uprawnienia takiego nie mają jednak pracodawcy, którzy są finansowani ze środków budżetowych (zasada zakazu podwójnego finansowania budżetowego),

10 Poziom zatrudnienia w grupie 15-64 lat wg Eurostat LpKraj2000 rok2005 rok2010 rok 1UE 27 krajów62,263,464,1 2Strefa Euro (17 krajów)61,463,664,1 3Czechy65,064,865,0 4Irlandia65,267,660,0 5Grecja56,560,159,6 6Hiszpania56,363,358,6 7Francja62,163,763,8 8Włochy53,757,656,9 9Węgry56,356,955,4 10Holandia72,973,274,7 11POLSKA55,052,859,3 12Portugalia68,467,565,6 13Słowacja56,857,758,8 14Wielka Brytania71,271,769,5 15Szwajcaria78,377,278,6 16USA74,171,566,7

11 Dochód PKB na osobę – UE 27=100 wg Eurostat LpKraj2000 rok2005 rok2010 rok 1UE 27 krajów100 2Strefa Euro (17 krajów)112109108 3Czechy717980 4Irlandia132145128 5Grecja849190 6Hiszpania97102100 7Francja115110108 8Włochy118105101 9Węgry546365 10Holandia134131133 11POLSKA485163 12Portugalia817980 13Słowacja506074 14Wielka Brytania119122112 15Szwajcaria144132147 16USA161159148

12 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce 16-64 2007 – 22,6% (wskaźnik zatrudnienia – 19,4%) 2008 – 23,9% (wskaźnik zatrudnienia – 20,8%) 2009 – 24,6% (wskaźnik zatrudnienia – 21,4%) 2010 – 25,9% (wskaźnik zatrudnienia – 21,9%, zaś w IV kwartale 2010 – 22,3%) BAEL 2010

13 Aktywność zawodowa w roku 2010 osób niepełnosprawnych w Polsce 16-64 Z wyższym wykształceniem – 48,9% (wskaźnik zatrudnienia – 43,8%) Z średnim wykształceniem – 30,9% (wskaźnik zatrudnienia – 26,5%) Z niższym niż średnie wykształceniem – 20,8% (wskaźnik zatrudnienia – 17,3%) BAEL 2010

14 Aktywność zawodowa a stopień niepełnosprawności osób niepełnosprawnych w Polsce 16-64 Wśród osób z lekkim stopniem niepełnosprawności – 29,9% Wśród osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 21% Wśród osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 7,9% BAEL 2010

15 Pracujący niepełnosprawni 2010 7,5% - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 39,6% - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 52,9% - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności BAEL 2010

16 Źródła dochodów osób niepełnosprawnych 16-64 w roku 2010 Renta z tytułu niezdolności do pracy – 57,6% (rok 2009: 60,3%) Emerytura – 6,5% (rok 2009: 7,2%) Zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne i inne świadczenia społ. – 13% Praca 16,9%, w tym praca najemna 13,7% Pracowało ok. 495 tys. osób niepełnosprawnych BAEL 2010

17 Pracownicy niepełnosprawni i ich pracodawcy wg SODiR PFRON Grudzień 2004 Grudzień 2006 Grudzień 2009 Grudzień 2011 Pracownicy niepełnosprawni w zpch 172,6174,1188,7173,7 Pracownicy niepełnosprawni otwarty rynek 28,138,058,471,0 Pracodawcy zpch 2463225120871884 Pracodawcy otwarty rynek 412256981150715483

18 Świadczenia…. Świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS (styczeń 2012): renty z tytułu niezdolności do pracy otrzymuje 1.143,7 tys. osób, (średnio po 1344,89 zł). dodatkowo 255,1 tys. osób pobiera renty socjalne w wysokości 610,72 zł miesięcznie emerytury otrzymuje 4.952 tys. osób (średnio po 1799- zł). renty rodzinne otrzymuje 1273 tys. osób (średnio po 1554 zł).

19 Zatrudnienie niepełnosprawnych w UE

20 Zatrudnienie niepełnosprawnych a renty w krajach UE

21 Agenda 22 – od idei do lokalnej praktyki 3 XII 1993: Zgromadzenie Generalne ONZ uchwala Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych. 2001: szwedzkie NGOs opracowują Instruktaż w zakresie planowania polityki na rzecz osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych – czyli jak ideę zamienić w plan.

22 Agenda 22: Planowanie i sprawdzanie stosowania Zasady 7: zatrudnienie Jakie działania podejmują władze lokalne by wspierać osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy? Ile osób jest zatrudnionych we władzach lokalnych? Ile spośród nich to osoby niepełnosprawne? Co władze robią, by podnosić świadomość społeczną celem przezwyciężenia negatywnych postaw i uprzedzeń dotyczących osób niepełnosprawnych? Co władze robią, by stworzyć korzystne warunki zatrudnienia osobom niepełnosprawnym na terenie kompetencji tych władz?

23 Pragmatyczny idealizm - amerykański… Ustawa o Amerykanach z Niepełnosprawnością z 1990 roku (Americans with Disabilities Act of 1990 – ADA) – art. 2 (a) (9): zjawisko niesprawiedliwej dyskryminacji kosztuje Stany Zjednoczone niepotrzebnie miliardy dolarów /…/ nieustające zjawisko niesprawiedliwej dyskryminacji oraz uprzedzeń odbiera osobom niepełnosprawnym szansę podejmowania współzawodnictwa na równych prawach oraz korzystania z tych wszystkich możliwości, które przynoszą słuszną sławę naszemu wolnemu społeczeństwu, a z drugiej strony kosztuje Stany Zjednoczone niepotrzebnie miliardy dolarów – wydatków wynikających z zależności i nieproduktywności osób niepełnosprawnych.

24 Bariery W otoczeniu osób niepełnosprawnych: architektoniczne, finansowe, edukacyjne, mentalne… W osobach niepełnosprawnych: pułapka rentowa, (nad) opiekuńczość bliskich, edukacyjne, mentalne…

25 Niepełnosprawni…? Ludwig van Beethoven…, Vincent van Gogh…., FDR…, Stephen Hawking…, Jan Paweł II…!

26 Dziękuję za uwagę. Sławomir Piechota Poseł na Sejm RP Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


Pobierz ppt "Sławomir Piechota Niepełnosprawni w Polsce - niewykorzystany potencjał czy kosztowny balast…? Wrocław – Warszawa 21 marca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google