Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulacje prawne dotyczące uczniów zdolnych w polskim systemie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulacje prawne dotyczące uczniów zdolnych w polskim systemie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulacje prawne dotyczące uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty Opracowanie: Małgorzata Niemiec

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego …Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju… wprowadzenie do ustawy Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 1)realizację prawa (…) oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; (…) 4)dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, (…) (…) 6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ustawie o systemie oświaty zostały szczegółowo określone kwestie przyznawania stypendium (, 90c, 90g, 90h, 90i, 90j) Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu (…) wspierania edukacji uczniów zdolnych ( art. 90b ust.2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; 2) stypendium Prezesa Rady Ministrów; 3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 4) stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 90c ust.3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z art. 90 k ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rada Ministrów określiła, w drodze rozporządzenia, wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów, a także szczegółowy sposób i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, uwzględniając udział organów szkoły oraz kuratora oświaty w procesie wyłaniania kandydatów do stypendiów oraz terminy składania wniosków o przyznanie stypendium Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogólnym celom systemu oświaty, dotyczącym kwestii kształcenia uczniów zdolnych odpowiadają regulacje zawarte w poszczególnych rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej wydane na podstawie art. 22 oraz art. 66 ustawy o systemie oświaty.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) Celem wychowania przedszkolnego jest: 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień… (…) Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości (…) Każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać. (…) Odpowiednio do istniejących potrzeb szkoła organizuje: zajęcia zwiększające szansę edukacyjne uczniów zdolnych…

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125) KONKURSY organizowane są dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, ich organizatorami są kuratorzy oświaty, mogą mieć zasięg wojewódzki lub ponadwojewódzki, mogą być interdyscyplinarne, tematyczne lub przedmiotowe

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125) OLIMPIADY Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, z każdego przedmiotu ogólnokształcącego lub dziedziny wiedzy mogą być organizowane: 1) olimpiady interdyscyplinarne - obejmujące elementy treści podstaw programowych różnych przedmiotów, 2) olimpiady przedmiotowe - obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu przewidzianego w ramowym planie nauczania, 3) olimpiady z przedmiotów dodatkowych - obejmujące wiedzę z przedmiotów, które mogą być nauczane jako przedmioty dodatkowe, 4) olimpiady tematyczne - związane z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125) W olimpiadzie mogą również uczestniczyć - za zgodą komitetów okręgowych: laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych - realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125) TURNIEJE organizowane dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół zasadniczych i szkół średnich zawodowych, są to trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, obejmujące problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami) określa m. in. zasady: przyjmowania dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, przyjmowania do klasy pierwszej gimnazjum laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowania do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami) wskazuje, iż egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki, określa warunki promowania ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego, określa preferencje dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami) § 2 (…) 5a. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone również na realizację: 1)zajęć zwiększających szansę edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym (…), 2) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów - w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art.42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46) § 1 (…) 2. Do zadań poradni należy w szczególności: 1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, (…) 6) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów 3.(…)Działalność poradni specjalistycznych może być ukierunkowana w szczególności na: (…) 5) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114 ) § 2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 1)diagnozowaniu środowiska ucznia; 2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia; (…); 4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; (…)

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114 ) § 15. (…) 3. Do zadań pedagoga należy w szczególności: (…) 2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; (…) 4. Do zadań psychologa należy w szczególności: 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506) § 1. 1.Innowacją pedagogiczną, zwaną dalej "innowacją", prowadzoną w publicznych szkołach i placówkach, zwanych dalej "szkołami", są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. 2. Eksperymentem pedagogicznym, zwanym dalej "eksperymentem", są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej. 3. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1078) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467 z późniejszymi zmianami)

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Tekst jednolity: (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) (…) Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą, (…) 2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; (…)

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Tekst jednolity: (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. 2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: (…) 2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, (…)

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1066 z późniejszymi zmianami) §2 (…) 8. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając w szczególności: (…) 2) zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, (…), podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami), 3) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym, 4) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28)

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INDYWIDUALNY PROGRAM I TOK NAUKI Na czym polega? Kiedy uczeń może go realizować? Kiedy można wystąpić z wnioskiem? Kto może wystąpić z wnioskiem? Do kogo składa się wniosek? Co przygotowuje wychowawca? Jakie działania podejmuje dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku? Na jaki okres dyrektor wydaje zezwolenie?

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INDYWIDUALNY PROGRAM I TOK NAUKI Czy może być kontynuowany w przypadku przejścia do innej szkoły? W jakiej sytuacji uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych może mieć dostosowane wymagania edukacyjne? Jak klasyfikuje się i promuje ucznia? Kto opracowuje indywidualny program nauki? Jakie warunki musi spełnić zaproponowany uczniowi indywidualny program nauki?

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opieka nad uczniem zdolnym i praca z uczniem zdolnym w Polsce

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Indywidualny program i tok nauki Konkursy, olimpiady, turnieje Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie Stypendia Innowacje i eksperymenty Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Klasy i szkoły sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego Placówki oświatowo -wychowawcze umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Matura międzynarodowa (International Baccalaureate IB) powstała pod koniec lat 60 ubiegłego wieku w Szwajcarii i wspierana jest przez UNESCO uznawana jest za najlepszy program szkolnictwa średniego - na program składa się 2-letni kurs o charakterze przed-uniwersyteckim, przypadający w Polsce na klasy 2 i 3 zreformowanego liceum ogólnokształcącego - jest to obszerny i starannie przygotowany program nauczania realizowany w języku angielskim i zakończony egzaminem - dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na całym świecie, jego posiadanie nie zapewnia jednak absolwentowi miejsca bez egzaminu na wielu prestiżowych uczelniach wyższych na świecie,

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Matura międzynarodowa (International Baccalaureate IB) szkoły realizujące program poddawane są surowym zasadom akredytacji w Polsce program matury międzynarodowej realizowany jest od 1993 roku. nauka w systemie IB jest w szkołach publicznych, nieodpłatna (uczeń ponosi jednak opłatę za sam egzamin, w 2008 roku ok. 2400 zł), realizuje ją 29 szkół, w tym 13 państwowych

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Matura międzynarodowa (International Baccalaureate IB) Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 56 poz. 458). Data wejścia w życie – 22 kwietnia 2009 Art. 17 1.Działające w dniu wejście w życie niniejszej ustawy oddziały realizujące programy nauczania określone przez International Baccalaureate Organization w Genewie stają się oddziałami międzynarodowymi, o których mowa w art.3 pkt 2g ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2.Oddziały, o których mowa w ust. 1 dostosują programy nauczania do wymagań określonych w art. 7b ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Matura międzynarodowa (International Baccalaureate IB) Zasady tworzenia i funkcjonowania oddziałów międzynarodowych zostały określone w art. 7a, 7b, 7c, 7d ustawy o systemie oświaty Obowiązują od dnia 22 kwietnia 2009 r.

33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Matura międzynarodowa (International Baccalaureate IB) pierwsza i jedyna szkoła w Krakowie i Polsce południowej, która prowadzi w liceum klasy IB z programem Matury Międzynarodowej to Kolegium Europejskie - Europejskie Prywatne Liceum i Gimnazjum strona internetowa: www.ke.edu.plwww.ke.edu.pl

34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Matura międzynarodowa (International Baccalaureate IB) Kolegium Europejskie w Krakowie WYNIKI MATURY MIĘDZYNARODOWEJ 2008/2009 Do matury przystąpiło 27 uczniów. Pozytywny wynik matury uzyskało 20 uczniów co stanowi 74% zdających w szkole. 11 uczniów uzyskało wynik powyżej 30 punktów (40%) Trzy osoby uzyskały wynik na najwyższym światowym poziomie.

35 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Matura międzynarodowa (International Baccalaureate IB) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443) (…) § 10. Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje się: 1) dyplomy IB (International Baccalaureate), wydawane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie; 2) dyplomy EB (European Baccalaureate), wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994r. o statusie Szkół Europejskich.

36 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Eksperyment toruński – Szkoła dla wybitnie zdolnych Na mocy decyzji MEN z dnia 17 grudnia 1997 r od roku szkolnego 1998/1999 istnieje Zespół Szkół Ogólnokształcących- Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu. Szkoła powstała jako eksperyment prowadzony według odrębnych założeń programowo-organizacyjnych: Skrócenie czasu nauki z 6 do 5 lat Liczba uczniów w oddziałach do 20 Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla uczniów szczególnie zainteresowanych poszczególnymi przedmiotami nauczania

37 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci ( od 1981 r.) Program pomocy wybitnie zdolnym 30 marca 1983 roku Zarząd Funduszu podjął decyzję o rozpoczęciu działań na rzecz dzieci wybitnie zdolnych. W roku szkolnym 1983/84 nominacje na stypendystów wręczono 56 uczniom szkół podstawowych i średnich z 22 województw. W latach 1983-2007 przyznano 9367 nominacje do udziału w programie Funduszu uczniom z 49 dawnych województw. W roku szkolnym 2008/2009 do programu zakwalifikowano 588 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze wszystkich 16 województw, w tym 369 - o uzdolnieniach poznawczych, 181 - muzycznych, 17 - baletowych, 21 - plastycznych. 31 procent spośród nich pochodzi ze wsi i małych miasteczek, 61 procent spoza miast wojewódzkich, 39 procent stanowią dziewczęta.

38 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci ( od 1981 r.) Fundusz nie udziela pomocy pieniężnej o charakterze socjalnym - nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, warsztaty badawcze, seminaria, organizuje warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, w obozach języków obcych. Nowe wnioski o pomoc Funduszu powinny wpłynąć do Biura Funduszu do 31 maja każdego roku. Mogą być złożone przez każdą instytucję czy osobę, również przez bezpośrednio zainteresowanego. Więcej na stronie www.fundusz.org/

39 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień Zainicjowany w 2001 roku przez Fundacja Edukacji Międzynarodowej oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Obejmuje: Program stypendialny "zDolny Śląsk" skierowany do uzdolnionych uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, których osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz aktywność społeczną. Program szkoleń dla nauczycieli oraz program edukacyjny kierowany do placówek oświatowych każdego szczebla. W ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień prowadzone są m.in. następujące rodzaje działań: badanie i promocja uzdolnień wśród uczniów szkół wszystkich szczebli w różnych dziedzinach aktywności intelektualnej (konkursy przedmiotowe "zDolny Ślązak Gimnazjalista", "zDolny Ślązaczek").

40 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inne formy pracy z uczniem zdolnym w województwie małopolskim Sieć szkół jagiellońskich Gimnazja i licea akademickie Programy stypendialne województwa małopolskiego Interdyscyplinarne konkursy dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych Realizowane projekty przez samorządy lokalne ( EFS)


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulacje prawne dotyczące uczniów zdolnych w polskim systemie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google