Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA ZASADY, DOKUMENTY, PRZEPISY studia I st., II st., jednolite magisterskie Małgorzata Chajęcka Dział Kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA ZASADY, DOKUMENTY, PRZEPISY studia I st., II st., jednolite magisterskie Małgorzata Chajęcka Dział Kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA ZASADY, DOKUMENTY, PRZEPISY studia I st., II st., jednolite magisterskie Małgorzata Chajęcka Dział Kształcenia

2 OBYWATELSTWO POLAK CZY CUDZOZIEMIEC
POLAK – obywatelstwo polskie CUDZOZIEMIEC – inne obywatelstwo niż polskie

3 OBYWATELSTWO

4 Zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez cudzoziemców
Na zasadach obowiązujących obywateli polskich (art. 43 ust. 2 PSW) Na innych zasadach (art. 43 ust. 3 i 4 PSW) Z możliwością wyboru (art. 43 ust. 5 i 5a PSW) oraz 2a

5 Na zasadach obywateli polskich (art. 43 ust. 2 pkt ….. PSW)
Zezwolenie na pobyt stały Status uchodźcy nadany w RP Korzystanie z ochrony czasowej na terytorium RP Status pracownika migrującego Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Zezwolenie na pobyt czasowy 6a. Udzielenie ochrony uzupełniającej 7. Status obywatela UE z prawem stałego pobytu

6 Z możliwością wyboru (art. 43 ust 5 i 5a PSW)
Status obywatela UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej, posiadający środki na utrzymanie podczas studiów Jeżeli wybierze „ścieżkę polską” (przyjęcie na zasadach obywateli polskich) ma prawo tylko do stypendium rektora dla najlepszych studentów. Jeżeli wybierze „ścieżkę cudzoziemską” (przyjęcie na zasadach cudzoziemców) nie ma prawa do żadnego stypendium z DPMS. Może pobierać stypendium RP. 5a. Karta Polaka ma prawo do wszystkich stypendiów z DPMS.

7 Na zasadach cudzoziemca (art. 43 ust. 3 i 4 PSW)
Umowa międzynarodowa Umowa zawarta z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie Decyzja ministra Decyzja rektora

8 Na zasadach cudzoziemca art. 43 ust 2a
Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. Mogą pobierać stypendium rektora dla najlepszych studentów Jeśli cudzoziemiec posiada Kartę Polaka i Kartę Pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” – ma prawo wyboru ścieżki, którą chce być przyjęty (polska lub cudzoziemska).

9 Wymagane dokumenty Dokumenty Opis 1. Dokumenty o wykształceniu
Świadectwo dojrzałości / dyplom mgr; lic.; inż.; Świadectwo/dyplom – oryginał Świadectwo/dyplom – tłumaczenie na j. polski przez tłumacza przysięgłego/konsulat Poświadczenie w formie legalizacji lub apostille 2. Dokumenty językowe Test z języka polskiego Z testu mogą być zwolnione osoby posiadające: Polską maturę Certyfikat znajomości j. polskiego Ukończony roczny kurs przygotowawczy 3. Dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP Wiza Karta pobytu 4. Dokumenty potwierdzające stan zdrowia Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów 5. Dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP Polisa ubezpieczeniowa Umowa z NFZ (w Polsce) Karta EKUZ 6. Dokument tożsamości Dowód osobisty Paszport

10 Dokumenty o wykształceniu

11 Dokumenty językowe Poświadczenie znajomości języka polskiego:
Zaświadczenie z Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW o pozytywnym wyniku egzaminu z j. polskiego Zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego z j. polskiego Certyfikat znajomości j. polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Polskie świadectwo maturalne Polski dyplom wyższej uczelni Osoby posiadające świadectwo maturalne polskiej szkoły lub dyplom polskiej uczelni są zwolnione z egzaminu potwierdzającego znajomość j.polskiego

12 Dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP
Wiza Cudzoziemcy przebywający w Polsce powyżej 3 m-cy muszą zalegalizować swój pobyt Karta Pobytu

13 Dokumenty potwierdzające stan zdrowia
Zaświadczenie od lekarza (internista) o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów Jeśli na dany kierunek studiów są obowiązkowe specjalistyczne badania lekarskie, wtedy kandydat – cudzoziemiec nie musi przynosić dodatkowego zaświadczenia Jeśli zaświadczenie zostało wydane w kraju pochodzenia kandydata, musi być przetłumaczone na j.polski

14 Dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia
Polisa ubezpieczeniowa – jeśli jest wydana w kraju pochodzenia studenta, musi być przetłumaczona na j. polski i obejmować cały okres pobytu studenta w Polsce Umowa z NFZ – umowa o dobrowolnym ubezpieczeniu, student podpisze ją po otrzymaniu decyzji (zostanie mu naliczona stawka jak dla studentów a nie jak dla cudzoziemców) Jeżeli student posiada Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu, to po podpisaniu umowy z NFZ, może zgłosić się do DPMS i zostać ubezpieczony przez uczelnie tj. uczelnia będzie opłaca za studenta składkę do momentu posiadania przez niego statusu „Student” Karta EKUZ – posiadać ja będą tylko obywatele UE/EFTA

15 Teczka cudzoziemca Świadectwo – oryginał Dyplom – oryginał
Świadectwo – tłumaczenie na j. polski Dyplom – tłumaczenie na j. polski Poświadczenie: legalizacja / apostille Poświadczenie znajomości j. polskiego Kserokopia wizy / karty pobytu Zaświadczenie lekarskie Ubezpieczenie zdrowotne Kserokopia dowodu tożsamości Informacja z Działu Kształcenia Podanie z IRK Podanie o ELS Dowód opłaty za ELS

16 Informacja z Działu Kształcenia
Każdy cudzoziemiec zgłaszając się do Komisji rekrutacyjnej musi otrzymać od Działu Kształcenia „zaświadczenie” wskazujące podstawę prawną przyjęcia na studia.

17 Informacja z Działu Kształcenia

18 Źródło: informacja przesłana 24. 11. 2014 do Dziekanatów przez Ks
Źródło: informacja przesłana do Dziekanatów przez Ks. Prorektora Bałę w sprawie naliczania opłat w USOS dla cudzoziemców Opłaty Studenci – cudzoziemcy przyjęci na zasadach obowiązujących obywateli polskich – nie składają podania do Rektora o zwolnienie/obniżenie opłat za studia. Studenci przyjęci na zasadach cudzoziemców z odpłatnością – mogą złożyć podanie do Rektora o zwolnienie/obniżenie opłat za studia + prośba o rozłożenie na raty (jeśli student chce płacić w ratach). Student składa podanie o obniżenie/zwolnienie z opłat każdego roku akademickiego. Decyzja wydawana jest na rok akademicki. Studentom przyjętym na I rok studiów na zasadach cudzoziemców z odpłatnością jest naliczana opłata w systemie USP USOS w wysokości 2200 euro w polskich złotych. Należność jest naliczana z systemowego cennika. Studentom wyższych lat studiów naliczana jest opłata w kwocie równowartości 2000 euro w polskich złotych. Jeżeli student – cudzoziemiec otrzymał od Rektora decyzję w sprawie częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za studia w danym roku akademickim, to pracownik dziekanatu dokonuje korekty należności, a następnie nalicza nową należność wg. decyzji Rektora.

19 USOS – Logi Tryb odbywania studiów
CP – cudzoziemiec odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich Cudzoziemcy przyjęci na zasadach obywateli polskich (art. 43 ust. 2, ust 5, ust 5a) CO – cudzoziemiec, na zasadach odpłatności Cudzoziemcy przyjęci z decyzji rektora CS – cudzoziemiec, stypendysta strony polskiej Cudzoziemcy pobierający stypendium RP CSK – cudzoziemiec, stypendysta strony polskiej, stypendysta Programu im. Kalinowskiego Cudzoziemcy pobierający stypendium RP z programu Kalinowskiego – obywatele Białorusi

20 UWAGA!!! WSZYSTKIE DOKUMENTY WYDANE POZA POLSKĄ, W JĘZYKU OBCYM MUSZĄ ZOSTAĆ PRZETŁUMACZONE NA JĘZYK POLSKI

21 Przydatne adresy Wzór dokumentu potwierdzający prawo stałego pobytu
Konwencja Haska (1961) - Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych przez placówki dyplomatyczne lub urzędy konsularne Uznawanie wykształcenia

22 Dziękuję Małgorzata Chajęcka Dział Kształcenia m.chajecka@uksw.edu.pl


Pobierz ppt "REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA ZASADY, DOKUMENTY, PRZEPISY studia I st., II st., jednolite magisterskie Małgorzata Chajęcka Dział Kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google