Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTRUMENTY POCHODNE KONTRAKTY FORWARD KONTRAKTY FUTURES

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTRUMENTY POCHODNE KONTRAKTY FORWARD KONTRAKTY FUTURES"— Zapis prezentacji:

1 INSTRUMENTY POCHODNE KONTRAKTY FORWARD KONTRAKTY FUTURES
OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE

2 Instrumenty pochodne /definicja
Instrument pochodny – umowa o przeprowadzeniu w przyszłości pewnej transakcji. Przedmiotem transakcji mogą być towary lub produkty finansowe, których cena uzależniona jest od wybranych indeksów giełdowych, kursów walut, stóp procentowych, itp. Termin wykonania transakcji oraz cena transakcji są ustalone w momencie jej zawierania. Wynik finansowy transakcji w momencie jej zawierania jest nieznany z uwagi na zmienność ceny przedmiotu transakcji, czyli instrumentu bazowego

3 Instrumenty pochodne Elementy składowe
Rodzaj transakcji (kupno / sprzedaż, wymiana płatności, wymiana walut, udzielenie/ pobranie kredytu) Instrument bazowy (towar, akcja, kurs walutowy, indeks giełdowy, stopa procentowa, inny instrument pochodny) Termin wygaśnięcia kontraktu (dzień, przedział czasowy) Obowiązki i prawa stron Sposób rozliczenia i realizacji kontraktu

4 Kontrakty forward Kontraktem terminowym typu forward jest umowa między dwoma podmiotami, dotycząca dostawy określonej ilości towaru (waloru) w ustalonej chwili w przyszłości po ustalonej cenie (jedna strona zobowiązuje się do sprzedania towaru zaś druga do kupienia)

5 Typowe instrumenty bazowe dla kontraktów forward
Metale Surowce energetyczne Stopy procentowe Kursy wymiany walut

6 Elementy kontraktu forward
Cena jednostkowa Ilość towaru Parametry jakościowe Miejsce dostawy Data rozliczenia Klauzule dodatkowe Możliwość zbycia kontraktu Dochodzenie roszczeń w przypadku niedotrzymania umowy

7 Po co zawierane są kontrakty ?
Zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu cen surowców (kontrakty towarowe) spadku cen surowców (kontrakty towarowe) Zabezpieczenie przed wahaniami kursów walutowych (kontrakty na kursy walutowe) Zabezpieczenie przed wzrostem kosztu kredytu (kontrakty na stopę procentową) Osiągnięcie zysku Osłona innych inwestycji

8 Kto zawiera kontrakty lub handluje kontraktami ?
Producenci metali bądź surowców energetycznych Odbiorcy metali lub surowców Importerzy , eksporterzy Inwestorzy Spekulanci Arbitrażysci

9 Charakterystyka kontraktów forward
Obrót pozagiełdowy (brak wartości giełdowej) Warunki negocjowane między stronami kontraktu Brak standaryzacji Ceny nie są podawane do publicznej wiadomości Strony kontraktu znają się nawzajem Brak ograniczeń czasowych na handel kontraktami Możliwe trudności w zamknięciu pozycji Dostawa fizyczna towaru będącego przedmiotem kontraktu Symetryczne ryzyko niewywiązania się z kontraktu drugiej strony

10 Dwie strony kontraktu forward
Każdy inwestor może otworzyć jedną z dwóch pozycji odpowiadających dwóm stronom w kontrakcie, w zależności od roli, jaką mają w umowie Pozycję długą („nabycie kontraktu” – w konsekwencji kupno towaru będącego przedmiotem transakcji) Pozycję krótką („wystawienie kontraktu” - w konsekwencji sprzedaż towaru będącego przedmiotem transakcji)

11 Kontrakty futures Kontraktem typu futures jest umowa między dwoma podmiotami dotycząca dostawy określonej ilości towaru lub określonych aktywów w ustalonej chwili w przyszłości po ustalonej cenie. Kontrakt ma szczegółową specyfikację i jest przedmiotem obrotu giełdowego.

12 Futures / towarowe instrumenty bazowe
Metale szlachetne i strategiczne Surowce energetyczne: ropa naftowa, paliwa, gaz Rośliny oleiste: ziarna, nasiona, włókna Artykuły spożywcze: cukier kawa, kakao

13 Futures / finansowe instrumenty bazowe
Stopy procentowe Kursy wymiany walut Ceny obligacji Ceny akcji Indeksy giełdowe

14 Futures/ Standaryzacja kontraktów towarowych
Ustalony standard jakości Ustalona ilość towaru przypadająca na jeden kontrakt Określenie daty i miejsca dostawy (jedyna rzecz pozostająca do ustalenia to cena kontraktu ale ona ustalana jest na parkiecie giełdowym) Kontrakty forwards i futures na towary mają wiele podobieństw, różnice występują w możliwościach obrotu kontraktami, warunkach dostaw a przede wszystkim w metodach rozliczania i dystrybucji ryzyka inwestycyjnego

15 Futures / Charakterystyka kontraktów
Obrót giełdowy (istnieje cena giełdowa kontraktu) Standaryzowane i publicznie znane specyfikacje kontraktów Znane ceny (kursy) kontraktów Uczestnicy rynku są anonimowi Określone godziny obrotu Pozycje łatwe do zamknięcia Brak konieczności dostawy fizycznej towaru Od każdej strony pobierany jest depozyt zabezpieczający przez instytucję rozliczającą kontrakt Bieżąca kompensacja zobowiązań i należności będąca konsekwencją wahań cen kontraktu Każda ze stron jest zabezpieczona przed ryzykiem niedotrzymania kontraktu przez drugą stronę

16 Rozliczenie kontraktu futures na towar (M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)

17 Rozliczenie kontraktu futures, faza 1, 2 (M
Rozliczenie kontraktu futures, faza 1, 2 (M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)

18 Rozliczenie kontraktu futures, faza 3,4 (M
Rozliczenie kontraktu futures, faza 3,4 (M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)

19 Rozliczenie kontraktu futures
W przypadku kontraktów terminowych notowanych na warszawskiej giełdzie regulowanie zobowiązań następuje wyłącznie w formie rozliczenia pieniężnego, mimo że kupno lub sprzedaż kontraktu oznacza zobowiązanie do dostawy lub odbioru instrumentu bazowego

20 Dwie strony kontraktu futures
Każdy inwestor może otworzyć jedną z dwóch pozycji na kontrakcie Pozycję długą (kupić kontrakt) Pozycję krótką (sprzedać kontrakt) Pozycję można Utrzymać do dnia wygaśnięcia (po czym następuje rozliczenie ) Wycofać się z rynku, zamykając pozycję (sprzedać jeśli kupił, kupić jeśli wcześniej sprzedał)

21 Rozliczenie kontraktu futures na indeks giełdowy WIG 20
Kurs kontraktu na WIG20 oscyluje wokół poziomu indeksu WIG20 Załóżmy, że Inwestor zajmuje dziś pozycję długą na kontrakcie zaś kurs zamknięcia z poprzedniej sesji wyniósł 2500 pt. Wartość kontraktu to: kurs kontraktu*10 zł = zł . Inwestor wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości 5,00 % wartości kontraktu z poprzedniego zamknięcia, czyli 1250 zł. Jeżeli kurs kontraktu wzrośnie o 2% czyli wyniesie 2550, to zysk kwotowy inwestora wyniesie tyle, ile wynosi wzrost wartości kontraktu, czyli *10 zł zł = 500 zł. Zysk procentowy wyniesie (500/1250)*100% = 40% (20 - krotność zmiany procentowej kursu kontraktu) Do poprzedniego stanu depozytu dopisana jest kwota 500 zł. Nowa wartość depozytu wynosi 1750 zł, co stanowi 6,86% nowej wartości kontraktu – zł. Depozyt może być zredukowany do kwoty równej 5% nowej wartości kontraktu. Inwestor może wyprowadzić kwotę 475 zł.

22 Rozliczenie kontraktu futures na indeks giełdowy WIG 20
Jeżeli kurs kontraktu spadnie o 2% o poziomu 2450, to kwota straty inwestora wyniesie tyle, ile wynosi utrata wartości kontraktu, czyli zł *10 zł = 500 zł. Strata procentowa wyniesie (500 / 1250)*100% = 40% ( 20 - krotność zmiany procentowej kursu kontraktu ) Od poprzedniego stanu depozytu odjęta jest kwota 500 zł, Nowa wartość depozytu wynosi 750 zł, co stanowi 3,06% nowej wartości kontraktu ( zł). Depozyt musi być uzupełniony do kwoty stanowiącej 5% nowej wartości kontraktu, czyli do kwoty 1225 zł. Należy dopłacić 475 zł. Uwaga 1. Wartość kontraktu zmienia się w ujęciu procentowym tak jak kurs kontraktu Uwaga 2. Zyski i straty inwestora zajmującego krótką pozycję są odwrotne do zajmującego pozycję długą

23 Zakładamy dzienne 2% spadki kursu kontraktu po dwóch dniach posiadacz długiej pozycji traci [(1200, ,50) –1250] / 1250 = -79,20% po trzech dniach -117,62 % po 10 dniach ,85 %

24 Rozliczenie kontraktu futures na indeks giełdowy WIG 20 symulacja kursu: 0,3 x + 200 sin x + 2500

25 Efekt dźwigni finansowej w kontraktach futures
Rozliczenie dzienne ma na celu niedopuszczenie do sytuacji narastania długu do takiego rozmiaru, przy którym istniałoby ryzyko niewypłacalności jednej ze stron W przypadku kontraktów na WIG20 depozyt 5% oznacza, że każda zmiana kursu kontraktu oznacza dwudziestokrotnie większą zmianę procentową w portfelu inwestora

26 Rodzaje ryzyka inwestowania w kontrakty terminowe
Ryzyko rynkowe – zmiany kursów potęgowane są przez efekt dźwigni finansowej (małe wahania kursów powodują duże procentowe zmiany wartości kontraktów) Ryzyko płynności – niska aktywność innych graczy może utrudniać zamknięcie pozycji, zwłaszcza kontraktów o odległym terminie wygaśnięcia Ryzyko makroekonomiczne – dotyczy kontraktów na waluty i wiąże się z wpływem polityki monetarnej na kształtowanie się kursów wymiany walut

27 Futures / Uczestnicy rynku
Producenci i odbiorcy metali, surowców energetycznych, roślin oleistych, artykułów spożywczych Importerzy, eksporterzy Inwestorzy, zabezpieczający swoje pozycje na rynku kasowym - zajęcie równej co do wartości lecz przeciwnej w stosunku do pozycji na rynku kasowym (poz. długa na rynku kasowym (akcje) + krótka pozycja na kontrakcie na indeks) Spekulanci (wykorzystanie lewara finansowego) Zajęcie długiej pozycji w kontrakcie – przy przewidywanym wzroście jego ceny Zajęcie krótkiej pozycji w kontrakcie – przy przewidywanym spadku jego ceny Arbitrażyści Kupno i sprzedaż kontraktów wykorzystujące różnice cenowe między poszczególnymi rynkami lub giełdami

28 Futures / ZABEZPIECZENIE KRÓTKIE
Rynek kasowy: Inwestor posiada pakiet akcji z indeksu WIG 20 Rynek terminowy: Inwestor zajmuje krótką pozycję na kontraktach futures na WIG 20, tak by wartość kontraktów była identyczna z wartością posiadanych akcji Rezultat w przypadku wzrostów cen akcji - zyski na rynku kasowym, straty podobnej wielkości na kontraktach W przypadku spadków cen akcji - straty na rynku kasowym rekompensowane zyskami podobnej wielkości na kontraktach

29 Futures / ZABEZPIECZENIE KRÓTKIE (M. Ferlak „Instrumenty pochodne
Futures / ZABEZPIECZENIE KRÓTKIE (M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)

30 Futures / ZABEZPIECZENIE DŁUGIE
Rynek kasowy: Inwestor sprzedał pakiet akcji z WIG 20 Rynek terminowy: Inwestor zajmuje długą pozycję na kontraktach futures na WIG 20, tak by wartość kontraktów była identyczna z wartością sprzedanych akcji Rezultat w przypadku wzrostów cen akcji - straty na rynku kasowym rekompensowane zyskami podobnej wielkości na kontraktach W przypadku spadków cen akcji - zyski na rynku kasowym mają podobną wielkość jak straty na kontraktach

31 Futures / ZABEZPIECZENIE DŁUGIE (M. Ferlak „Instrumenty pochodne
Futures / ZABEZPIECZENIE DŁUGIE (M. Ferlak „Instrumenty pochodne. Wprowadzenie”)

32

33 Badanie konsekwencji addytywnego modelu zmienności kursu kontraktu
(a) Załóżmy, że kurs kontraktu na zamknięciu każdej sesji wzrasta lub spada o 10 punktów z jednakowym prawdopodobieństwem. Inwestor zajął kiedyś długą pozycję na kontrakcie ale od tamtej chwili kurs spadł o 90 punktów. Do wygaśnięcia kontraktu pozostało jeszcze tylko 20 dni. Obliczymy prawdopodobieństwo uzyskania zysku z inwestycji, zakładając, że inwestor utrzyma pozycję do wygaśnięcia. (b)  Przeprowadzimy podobne obliczenia dla różnej liczby dni do wygaśnięcia kontraktu: 30, 40, 50, 60, 70, 80 oraz sporządzimy wykres tego prawdopodobieństwa w zależności od liczby dni do wygaśnięcia (c)     Sporządzimy wykresy prawdopodobieństwa uzyskania zysku z inwestycji w zależności od liczby dni do wygaśnięcia, dla różnych prawdopodobieństw wzrostu kursu (0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65)

34 Addytywny model zmienności kursu kontraktu
Przy 20 dniach do wygaśnięcia (20 próbach Bernoulliego) inwestor osiągnie zysk w następujących przypadkach liczby wzrostów i spadków : (15,5);(16,4);(17,3); (18,2); (19,1); (20,0). Sumując prawdopodobieństwa uzyskania liczb sukcesów (wzrostów) obliczamy żądane prawdopodobieństwo. (0,02069) W przypadku innej liczby dni należy ustalić wszystkie przypadki w których różnica między liczbą sukcesów i porażek jest nie mniejsza niż 10. Stosujemy wzór na prawdopodobieństwo k sukcesów w n próbach Bernoulliego

35

36

37

38

39

40 OPCJE / DEFINICJA Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego) po z góry ustalonej cenie i w ciągu umówionego okresu lub w wyznaczonym terminie. Opcja jest to umowa dająca jej posiadaczowi prawo do wykonania określonej czynności w określonym momencie lub przedziale czasu.

41 Zabezpieczenia przed niekorzystnymi zmianami cen instrumentu bazowego
CEL ZAWIERANIA OPCJI Zabezpieczenia przed niekorzystnymi zmianami cen instrumentu bazowego Spekulacji na spadku lub wzroście instrumentu bazowego Arbitrażu między rynkiem instrumentów pochodnych a rynkiem instrumentów bazowych

42 INSTRUMENTY BAZOWE DLA OPCJI
Stopy procentowe opcje na kontrakty FRA (forward rates agreement) Waluty opcje na kursy walutowe opcje na walutowe kontrakty futures Akcje opcje na poszczególne akcje opcje na kontrakty futures na indeksy akcji Towary opcje na towary opcje na towarowe kontrakty futures

43 EUROPEJSKA OPCJA KUPNA NA AKCJE (CALL)
Prawo (bez obowiązku) do zakupu akcji określonej spółki po z góry ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania, w określonym momencie w przyszłości zwanym datą wykonania Opcja posiada swoją wartość. Premia jest to cena, którą musimy zapłacić za nabycie opcji. Przykład : akcja PKN kosztuje 35,50 zł. Europejska opcja kupna z ceną wykonania 38 zł wygasająca 23 marca 2012 roku daje jej nabywcy prawo kupienia jednej akcji PKN za 38 zł w dniu 23 marca 2012 roku. (W praktyce opcje nabywa się w ustalonych pakietach pozwalających kupić większe ilości akcji)

44 OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJA KUPNA Prawo (bez obowiązku) kupna akcji określonej spółki po z góry ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania, do określonego momentu w przyszłości OPCJA SPRZEDAŻY Prawo (bez obowiązku) sprzedaży akcji określonej spółki po z góry ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania, do określonego momentu w przyszłości

45 EUROPEJSKA OPCJA SPRZEDAŻY NA AKCJE (put option)
Prawo (bez obowiązku) sprzedaży akcji określonej spółki po z góry ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania, w określonym momencie w przyszłości zwanym datą wykonania

46 STRONA KUPUJĄCA, STRONA WYSTAWIAJĄCA
KAŻDY INWESTOR MOŻE BYĆ NABYWCĄ OPCJI (KUPUJĄCYM) WYSTAWCĄ OPCJI (SPRZEDAJACYM) (dotyczy to obu rodzajów opcji : kupna, sprzedaży) o nabywcy mówimy że : ZAJĄŁ DŁUGĄ POZYCJĘ NA OPCJI o wystawcy mówimy że : ZAJĄŁ KRÓTKĄ POZYCJĘ NA OPCJI

47

48 Funkcja wypłaty / europejska opcja kupna
Definicja Funkcję zdefiniowaną wzorem nazywamy funkcją wypłaty dla posiadacza opcji kupna. K - cena wykonania ST – cena instrumentu bazowego w terminie wykonania

49 Funkcja wypłaty / europejska opcja sprzedaży
Funkcję zdefiniowaną wzorem nazywamy funkcją wypłaty dla posiadacza opcji sprzedaży.

50 Zysk posiadacza opcji kupna (long call) C – premia (opłata za opcję)

51 Zysk wystawcy opcji kupna (short call) C – premia (opłata za opcję)

52 Zysk posiadacza opcji sprzedaży (long put) P – premia (opłata za opcję)

53 Zysk wystawcy opcji sprzedaży (short put) P – premia (opłata za opcję)

54 Pozycja długa w opcji kupna (kupno opcji)

55 Pozycja krótka w opcji kupna (wystawienie opcji)

56 Pozycja długa w opcji sprzedaży (kupno opcji)

57 Pozycja krótka w opcji sprzedaży (wystawienie opcji)

58

59 Zagadnienia Inwestowanie w opcje. Zyskowność portfela akcyjno-opcyjnego Strategie opcyjne Strategie osłonowe z użyciem opcji Miary wrażliwości w wycenie opcji Wycena opcji w modelu ciągłym (wzór Blacka-Sholesa)

60 Wycena opcji J.C. Cox, S.A. Ross, M. Rubinstein Wycena opcji europejskiej w modelu dyskretnym Fischer Black, Myron Sholes, Robert Merton (1973) Wycena opcji europejskiej w modelu ciągłym Fischer Black, Myron Sholes Nagroda Nobla za nową metodę wyceny instrumentów pochodnych


Pobierz ppt "INSTRUMENTY POCHODNE KONTRAKTY FORWARD KONTRAKTY FUTURES"

Podobne prezentacje


Reklamy Google