Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komentarze KE do otrzymanych wniosków Justyna Koźbiał Wydział ds. Projektów UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komentarze KE do otrzymanych wniosków Justyna Koźbiał Wydział ds. Projektów UE."— Zapis prezentacji:

1 Komentarze KE do otrzymanych wniosków Justyna Koźbiał Wydział ds. Projektów UE

2 Jakość i spójność techniczna Jakość i spójność finansowa Zgodność z ogólnymi zamierzeniami programu LIFE+

3 Opisy działań są niewystarczające; Zbyt mało szczegółowych informacji, które są kluczowe dla danego działania; Zbyt dużo niewiadomych w opisie działań; Jakość i spójność techniczna Brak planu zarządzania projektem – plan miał powstać po rozpoczęciu projektu Wybór lokalizacji: zbyt ogólnie - nie podano metodyki wyboru; wnioskodawca wymienił tylko podstawowe kryteria Podawanie wartości (np.. ilość ha do wykupu, wielkość terenu do wykaszania, przystosowania dla np. reintrodukowanych gatunków) bez uzasadnienia, wyjaśnienia skąd się konkretne wartości wzięły, z czego one wynikają;

4 Niewystarczający opis zagrożeń Błędnie zidentyfikowane cele projektu Konkretne działania ochronne nie są powiązane z celami projektu Część gatunków, których ochronie ma służyć projekt nie jest bezpośrednio chroniona przez działania wymienione w projekcie. Zbyt duże koszty przeznaczone na działania nie związane z bezpośrednią ochroną przyrody; Za mało konkretnych działań; Brak listów poparcia – A8; Nieprecyzyjne określenie celów i efektów projektu; Efekty wielu działań nie są powiązane z celami projektu; Jakość i spójność techniczna

5 Mapy – nie pokazują lokalizacji konkretnych działań ochronnych Działania związane z presją turystów: np. Budowa kładek, wież widokowych – brak lokalizacji, brak informacji jakim konkretnym gatunkom mają te działania pomóc. Zakup gruntów – brak uzasadnienia dla zakupu, brak wyjaśnień dlaczego zakup jest niezbędny i czemu ma służyć – jakie działania będą na nim prowadzone; Zakupy sprzętu, samochodów itp. – nieuzasadnione Jakość i spójność techniczna

6 Zbyt duże koszty niekwalifikowane; Duże koszty infrastruktury (np. 46% kosztów projektu) – remont budynków, infrastruktura turystyczna; Zbyt duże koszty przeznaczone na wydatki administracyjne – biuro projektu, internet, telefony, zakup GIS itp. – nie są konieczne do wdrożenia projektu, Niejasna kalkulacja ceny; Zbyt drogi projekt – działania mają bardzo wysokie koszty – gdzie efekty projektu nie będą współmierne do wydanych środków. Słabe uzasadnienie wysokich kosztów finansowania zewnętrznego oraz brak ich ilościowego okreslenia Formularze:  Brak kosztów podróży (a projekt realizowany w kilku lokalizacjach),  Brak „Inne koszty” – w projekcie przewidziano ubezpieczenie, licencje,  Koszty umieszczone w niektórych formularzach finansowych nie są opisane w części C,  Zbyt dużo osób pracujących w projekcie – brak uzasadnienia w części C  Brak uzasadnienia dla wysokich kosztów, brak kalkulacji cen;  Zbyt wysokie koszty konferencji, warsztatów, druku materiałów promocyjnych,  Niepotrzebny sprzęt,  Przeszacowane koszty personelu Jakość i spójność finansowa

7 Zgodność z założeniami LIFE+ Słabo przygotowany wniosek – opisane działania ale bez szczegółów technicznych, brak danych naukowych; Projekt skierowany na ochronę kilku gatunków – konkretne działania służące dużo mniejszej liczbie; Zbyt duże koszty a zbyt małe rezultaty; Zbyt małe korzyści dla przyrody z realizacji projektu;

8 Projekt może nie przyczynić się do spadku liczebności gatunku ponieważ: - projekt nie jest zgodny z wytycznymi IUCN, - nie opiera się na Europejskim planie ochrony reintrodukowanego gatunku, - w projekcie nie znalazły się informacje o ważnych działaniach technicznych wymaganych przy reintrodukcji gatunku z siedlisk spoza granic kraju. Nie potwierdzono wystarczającego finansowania zakończenia reintrodukcji i monitoringu po zakończeniu projektu. Zgodność z założeniami LIFE+

9 Projekt nie odnosi się do głównego zagrożenia jakim jest antropopresja. W działaniach przygotowawczych przewidziano wiele ekspertyz, lecz pominięto opracowanie jak można zminimalizować wpływ ludzi na chronione siedliska. Wnioskodawca przewidział, że część działań będzie kontynuowana, wskazał kto będzie odpowiedzialny za kontynuację. Tym niemniej nie opisano sposobu kontynuacji oraz z jakich źródeł działania będą finansowane. Gatunki …. występują na obszarze realizacji projektu w niewielkiej liczebności. Ponadto populacje tych gatunków mają w Polsce i Europie tendencję wzrostową, dlatego wartość dodana z działań ….. jest bardzo mała.

10 Zgodność z założeniami LIFE+ Projekt nie przedstawia dowodów na tezę, że populacja gatunków … ma tendencję spadkową. Brak danych historycznych. Projekt nie wyjaśnia dlaczego docelowa populacja gatunków … jest mniejsza niż aktualna liczba par lęgowych; Podsumowując projekt nie wyjaśnia w pełni korzyści dla przyrody z zaproponowanych działań w kontekście uzyskania najlepszych rezultatów za daną cenę

11 Europejska wartość dodana Nie przewidziano programu monitoringu sukcesu działań realizowanych w ramach projektu (bardzo ważny element programów reintrodukcji); Działania rozpowszechniające i informacyjne skupiają się zbyt na odwiedzających obszar. Brak działań skierowanych do lokalnej społeczności, myśliwych rolników; Nie uwzględniono rezultatów poprzednich projektów LIFE skierowanych na ochronę i reintrodukcję gatunku będącego przedmiotem wniosku.

12 Europejska wartość dodana Zaprojektowany monitoring jest nieodpowiedni do oceny wdrażania działań projektowych. Chociaż beneficjent prowadzi szczegółowy monitoring ornitologiczny obszaru projektu, wniosek nie pokazuje sposobu skoordynowania bieżący monitoring z monitoringiem projektowym. Nie przewidziano oceny siedlisk, antropopresji, charakterystyki hydrologicznej i morfologicznej, brak wskaźników oceny efektów działań komunikacyjnych; Słabe zaangażowanie interesariuszy. Nie zaplanowano komitetu sterującego lub innego organu w celu zaangażowania współfinansujących, zainteresowanych instytucji lub lokalnych grup interesu. Jest to szczególnie problematyczne, gdyż wniosek wskazuje konflikty społeczne jako jedno z poważniejszych ryzyk; Zbyt mało informacji dlaczego projekt nie może być finansowany z innych środków KE.

13 13 Departament Ochrony Przyrody Wydział ds. Projektów UE NFOŚiGW Tel. (22) 459 04 35/543 fax. (22) 459 01 93 life@nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl/life Jesienna aleja kolo Swignajna http://www.sadyba.free.ngo.pl/aleje.html Krajowy Punkt Kontaktowy


Pobierz ppt "Komentarze KE do otrzymanych wniosków Justyna Koźbiał Wydział ds. Projektów UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google