Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwerendy i ich rodzaje Selekcjonujące pozwalają wybrać dane spełniające wpisane warunki Wybierające Parametryczne Obliczeniowe Podsumowujące ** Krzyżowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwerendy i ich rodzaje Selekcjonujące pozwalają wybrać dane spełniające wpisane warunki Wybierające Parametryczne Obliczeniowe Podsumowujące ** Krzyżowe."— Zapis prezentacji:

1 Kwerendy i ich rodzaje Selekcjonujące pozwalają wybrać dane spełniające wpisane warunki Wybierające Parametryczne Obliczeniowe Podsumowujące ** Krzyżowe ** Akcji Aktualizujące ** Tworzące tabelę ** Dołączające **

2 Operatory-wykorzystywane do tworzenia warunków i wyrażeń pól obliczeniowych Konkretne przykłady z zastosowaniem poniższych operatorów i funkcji znajdują się na kolejnych slajdach.(duże i małe litery nie są rozróżnialne przez program Access, w tym opracowaniu dla lepszej czytelności zapisu, nazwy funkcji i operatorów pisane są z litery dużej) Najczęściej używane operatory: Arytmetyczne * mnożenie, / dzielenie, ^ potęgowanie, np. 4^2=16 (jako 4 2 ), + dodawanie, - odejmowanie, Mod - reszta z dzielenia np. 9 Mod 2 = 1 Porównania = równe, <> różne, > większe, >= większe bądź równe, < mniejsze, <= mniejsze bądź równe, Between... and... ( pomiędzy jednym a drugim), np. Between 1 And 5 określa zbiór liczb [1; 2; 3; 4; 5] Is Null - porównujący zawartość pola z wartością Null (sprawdza czy pole jest puste ) Logiczne And -koniunkcja (i), Or-alternatywa (lub), Not- negacja (nie) Operatory pracujące na łańcuchach tekstowych Like – tworzenie wzorca., & konkatenacja czyli łączenie łańcuchów.

3 Funkcje wbudowane dostępne z menu kontekstowego (uaktywnianego prawym przyciskiem ) opcją Buduj, lub do wpisania ręcznego Daty i czasu Date() - wynikiem jest bieżąca data, Year(Date()) wynikiem jest bieżący rok, lub Year( ) wynik 2003 itp.. **Arytmetyczne Abs(liczba) - wynikiem jest wartość absolutna ( bezwzględna ) liczby **Tekstowe Len(słowa)=5 zwraca długość słowa wyrażoną ilością znaków tego słowa Left(komputer;2)= ko zwraca podaną ilość znaków tekstu od lewej strony Logiczne iif (warunek ; wyrażenie jeśli prawdziwy warunek; wyrażenie jeśli fałszywy warunek) Funkcji tej używamy jęśli mamy do wyboru dwa różne działania, w zależności od prawdziwości warunku **Agregujące Min(..), Max(..), Średnia(..), Suma(..), Pierwszy(..), Ostatni(..), Policz(..) np. Min([Cena]) wybierająca najniższą wartość z pola Cena Funkcje agregujące stosowane są między innymi w zapytaniach podsumowujących, Policz([Telefon])– zliczająca ilość wierszy w tabeli źródłowej z wpisanym telefonem

4 Tworzenie kwerendy i jej modyfikacja Modyfikacja kwerendy polega na otworzeniu jej w widoku Projektu i wprowadzeniu zmian w : Polach, można dodać nowe pola lub usunąć istniejące Sortowaniu, wybrać sposób sortowania rosnąco lub malejąco Pokazywaniu, pokazywać to pole w kwerendzie lub nie Kryteriach, poprzez zmianę warunków Zakładka Kwerendy -> (polecenie z menu w oknie naszej Baza danych) Nowy -> Widok projektu -> dodajemy tabele z których będziemy wybierać dane i zamykamy okno Pokazywanie tabel Przeciągamy interesujące nas pola z tabel do tabeli na dole (zwanej siatką QBE) Wpisujemy warunki (jeżeli są potrzebne) Sprawdzamy działanie kwerendy funkcją Kwerenda ->Uruchom lub bezpośrednio ikonką Uruchom Gdy kwerenda działa poprawnie zamykamy i zapisujemy. Nazwa powinna mieć związek z działaniem kwerendy.

5 Kwerendy wybierające W wierszu kryteria siatki QBE wpisujemy warunki wg zasady: -warunki wpisane w jednym wierszu to koniunkcja warunków -warunki wpisywane w kolejnych (ośmiu ) wierszach to alternatywa warunków Przykłady: warunków wpisanych w siatce QBE w kolumnie nazwiska w wierszu kryteria Like *ski nazwiska kończące się na...ski Like >=M*nazwiska na literę M i kolejne litery w alfabecie np. Makowaski, Sobol, Wiech Between Makowski And SultaNazwiska w porządku alfabetycznym znajdujące się między Makowski a Sulta włącznie z Makowskim i Sultą Like * icz And (Not Sienkiewicz)Nazwiska kończące się na...icz, różne od Sienkiewicz Is Nullwpisane w kolumnie Telefon - wypisani zostaną wszyscy którzy nie podali nr. Telefonu, wyświetlone zostanie ich imię, nazwisko, zawód, telefon z polem pustym, czyli interesu- PoleImięNazwiskoZawódTelefon Sortuj Pokaż Kryteria Is Null Lub jące nas dane osób, które nie mają telefonu.

6 w momencie wstawiania warunku kwerendy. Warunek tworzony jest tutaj za pomocą konstruktora wyrażeń (Buduj z Menu podręcznego), w którym mamy dostęp do wszystkich podstawowych funkcji i operatorów programu Access,oraz obiektów naszej bazy Tabel, Kwerend, Formularzy, Raportów. Ekran

7 PoleNazwiskoZawódTelefon Sortuj Pokaż Kryteriainformatyk Lubmatematyk fizyk Po uruchomieniu kwerendy (ikona z wykrzyknikiem) zostanie wyświetlone nazwisko zawód i telefon tylko tych osób, które są z zawodu informatykami lub matematykami lub fizykamiPoleNazwiskoZawódTelefonSortuj Pokaż Kryteria informatyk Or matematyk Or fizyk Lub Nazwiska, zawód i tel. osób z nazwiska na literę B, które są z zawodu informatykami lub, osób mających nazwisko na literę MPoleNazwiskoZawódTelefonSortuj Pokaż KryteriaB*informatyk LubM* Wynik identyczny jak w kwerendzie powyżej Warunki są interpretowane wierszami od strony lewej jak widać poniżej Przykłady kwerend wybierających

8 Kwerendy parametryczne W wierszu kryteria siatki QBE wpisujemy pytanie w nawiasie kwadratowym PoleAutorTytułCena Sortuj Pokaż Kryteria [Podaj cenę] Lub Po uruchomieniu kwerendy zostanie użytkownik zapytany o cenę i program wypisze autorów, tytuł dla książek o podanej cenie.PoleAutorTytułCenaSortuj Pokaż Kryteria Like *& [ podaj słowo z tytułu ] &* Lub PoleAutorTytułCenaKryteria [Podaj autora 1] Or [Podaj autora 2] Lub Kwerenda wypisze autorów, ceny, tytuły książek z podanym słowem w tytule Wypisze tytuły i ceny oraz autorów książek autorstwa pierwszego z podanych,a także drugiego.

9 Kwerendy obliczeniowe PoleAutorCena Czy lektura Podatek : [cena]* 0,07 Tabela Sortuj Pokaż KryteriaPrawda Lub Przykłady: wiek : Year(Date()) - Year([Data urodzenia]) - oblicza wiek osoby, gdzie [Data urodzenia] jest nazwą pola z tabeli czytelnicy Różne_podatki : iif ([Czy lektura]=prawda ; [Cena ]*0,07 ; [Cena]*0,22) Oblicza podatek 7% z ceny dla lektur, a 22% dla książek które nie są lekturami Imię i naz : [Imie]& &[Nazwisko] Tworzy nowe pole z imieniem i nazwiskiem oddzielonymi spacją W wierszu Pole siatki QBE wpisujemy nową nazwę pola : wyrażenie do obliczenia Kwerenda podaje autora, cenę i oblicza podatek, dla książek które są lekturami, pola podatek w tabeli z danymi nie było.

10 ** Kwerendy podsumowujące 1. Kwerenda zliczająca ile jest książek każdego autora i jaka jest średnia cena tych książek PoleAutorTytułCena Podsumow anie Grupuj według PoliczŚrednia Sortuj Pokaż Kryteria Lub Nowy wiersz w tabeli QBE otrzymaliśmy za pomocą funkcji SUMY z menu podręcznego Nie powinno się w kwerendzie wstawiać pól na których nie wykonujemy Agregacji lub Grupowania Na polach tekstowych możliwe do wykonania są tylko funkcje agregujące Policz, Pierwszy, OstatniPoleAutorTytułCena Podsumowa nie Grupuj według Policz 2. Kwerenda zlicza ile jest powtarzających się egzemplarzy tych samych książek (tego samego autora, o tym samym tytule) w tabeli źródłowej

11 ** Kwerendy krzyżowe Służą do prezentowania danych w postaci zestawień skrzyżowanych wierszy i kolumn, w podobnej postaci jak np. tabela odległości pomiędzy miejscowościami. Tworzymy je jak zawsze za pomocą funkcji Nowy i wybieramy Kreatora kwerend krzyżowych zamiast Widok projektu. Zawód1Zawód2zawód3 miejscowość1Policz miejscowość2 miejscowość3 Tak wykonana kwerenda będzie podawać ilu ludzi z tabeli źródłowej urodzonych w miejscowości1; miejscowości2 itd. Jest z zawodu1, zawodu

12 ** Kwerendy akcji Tworzymy w widoku projektu, a następnie rodzaj kwerendy wybieramy z górnego menu -> polecenie : Kwerendy Aktualizujące zmieniają wartości pewnych pól w wybranych rekordach w określony przez nas sposób, trzeba wpisać komu i jaką zmianę chcemy wprowadzić Np. [Zarobki]+100 wpisane do kolumny z Polem Zarobki w wierszu Zamiana na spowoduje podwyższenie zarobków u wszystkich pracowników o 100 zł Tworzące tabelę musimy wybrać z określonej tabeli (lub kilku tabel) pewne rekordy i pewne pola i z nich tworzą nowa tabelę Dołączające kopiuje wybrane rekordy i pola do innej tabeli Kwerenda akcji nigdy nie wyświetla przy uruchomieniu wyników swojego działania,wykonanie takiej kwerendy polega często, na nieodwracalnych zmianach w tabelach z danymi, dlatego są to kwerendy z którymi trzeba szczególnie uważać.

13 KONIEC


Pobierz ppt "Kwerendy i ich rodzaje Selekcjonujące pozwalają wybrać dane spełniające wpisane warunki Wybierające Parametryczne Obliczeniowe Podsumowujące ** Krzyżowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google