Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwerendy i ich rodzaje Wybierające

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwerendy i ich rodzaje Wybierające"— Zapis prezentacji:

1 Kwerendy i ich rodzaje Wybierające
Selekcjonujące pozwalają wybrać dane spełniające wpisane warunki Wybierające Parametryczne Obliczeniowe Podsumowujące ** Krzyżowe ** Akcji Aktualizujące ** Tworzące tabelę ** Dołączające **

2 Operatory-wykorzystywane do tworzenia warunków i wyrażeń pól obliczeniowych
Konkretne przykłady z zastosowaniem poniższych operatorów i funkcji znajdują się na kolejnych slajdach.(duże i małe litery nie są rozróżnialne przez program Access, w tym opracowaniu dla lepszej czytelności zapisu, nazwy funkcji i operatorów pisane są z litery dużej) Najczęściej używane operatory: Arytmetyczne * mnożenie, / dzielenie , ^ potęgowanie , np. 4^2=16 (jako 42) , + dodawanie, - odejmowanie , Mod - reszta z dzielenia np. 9 Mod 2 = 1 Porównania = równe, <> różne, > większe, >= większe bądź równe , < mniejsze, <= mniejsze bądź równe, Between and ( pomiędzy jednym a drugim) , np. Between 1 And 5 określa zbiór liczb [1; 2; 3; 4; 5] Is Null - porównujący zawartość pola z wartością Null (sprawdza czy pole jest puste ) Logiczne And -koniunkcja (i), Or-alternatywa (lub) , Not- negacja (nie) Operatory pracujące na łańcuchach tekstowych Like – tworzenie wzorca., & konkatenacja czyli łączenie łańcuchów.

3 Funkcje wbudowane dostępne z menu kontekstowego (uaktywnianego prawym przyciskiem ) opcją Buduj, lub do wpisania ręcznego Daty i czasu Date() - wynikiem jest bieżąca data, Year(Date()) wynikiem jest bieżący rok , lub Year( ) wynik itp.. **Arytmetyczne Abs(liczba) - wynikiem jest wartość absolutna ( bezwzględna ) liczby **Tekstowe Len(słowa)= zwraca długość słowa wyrażoną ilością znaków tego słowa Left(komputer;2)= ‘ko” zwraca podaną ilość znaków tekstu od lewej strony Logiczne iif (warunek ; wyrażenie jeśli prawdziwy warunek; wyrażenie jeśli fałszywy warunek) Funkcji tej używamy jęśli mamy do wyboru dwa różne działania, w zależności od prawdziwości warunku **Agregujące Min(..), Max(..), Średnia(..), Suma(..), Pierwszy(..), Ostatni(..), Policz(..) np. Min([Cena]) wybierająca najniższą wartość z pola Cena Funkcje agregujące stosowane są między innymi w zapytaniach podsumowujących, Policz([Telefon])– zliczająca ilość wierszy w tabeli źródłowej z wpisanym telefonem

4 Tworzenie kwerendy i jej modyfikacja
Zakładka Kwerendy -> (polecenie z menu w oknie naszej Baza danych) Nowy -> Widok projektu -> dodajemy tabele z których będziemy wybierać dane i zamykamy okno Pokazywanie tabel Przeciągamy interesujące nas pola z tabel do tabeli na dole (zwanej siatką QBE) Wpisujemy warunki (jeżeli są potrzebne) Sprawdzamy działanie kwerendy funkcją Kwerenda ->Uruchom lub bezpośrednio ikonką Uruchom Gdy kwerenda działa poprawnie zamykamy i zapisujemy. Nazwa powinna mieć związek z działaniem kwerendy. Modyfikacja kwerendy polega na otworzeniu jej w widoku Projektu i wprowadzeniu zmian w : Polach, można dodać nowe pola lub usunąć istniejące Sortowaniu, wybrać sposób sortowania rosnąco lub malejąco Pokazywaniu, pokazywać to pole w kwerendzie lub nie Kryteriach, poprzez zmianę warunków

5 Kwerendy wybierające W wierszu kryteria siatki QBE wpisujemy warunki wg zasady: -warunki wpisane w jednym wierszu to koniunkcja warunków -warunki wpisywane w kolejnych (ośmiu ) wierszach to alternatywa warunków Przykłady: warunków wpisanych w siatce QBE w kolumnie nazwiska w wierszu kryteria Like *ski nazwiska kończące się na ...ski Like >=M* nazwiska na literę M i kolejne litery w alfabecie np. Makowaski, Sobol, Wiech Between Makowski And Sulta Nazwiska w porządku alfabetycznym znajdujące się między Makowski a Sulta włącznie z Makowskim i Sultą Like * icz And (Not Sienkiewicz) Nazwiska kończące się na ...icz , różne od Sienkiewicz Is Null wpisane w kolumnie Telefon - wypisani zostaną wszyscy którzy nie podali nr. Telefonu, wyświetlone zostanie ich imię, nazwisko, zawód, telefon z polem pustym, czyli interesu- jące nas dane osób, które nie mają telefonu. Pole Imię Nazwisko Zawód Telefon Sortuj Pokaż Kryteria Is Null Lub

6 Ekran w momencie wstawiania warunku kwerendy. Warunek tworzony jest tutaj za pomocą konstruktora wyrażeń (Buduj z Menu podręcznego), w którym mamy dostęp do wszystkich podstawowych funkcji i operatorów programu Access,oraz obiektów naszej bazy Tabel, Kwerend, Formularzy, Raportów.

7 Przykłady kwerend wybierających
Po uruchomieniu kwerendy (ikona z wykrzyknikiem) zostanie wyświetlone nazwisko zawód i telefon tylko tych osób, które są z zawodu informatykami lub matematykami lub fizykami Pole Nazwisko Zawód Telefon Sortuj Pokaż Kryteria informatyk Lub matematyk fizyk Pole Nazwisko Zawód Telefon Sortuj Pokaż Kryteria informatyk Or matematyk Or fizyk Lub Wynik identyczny jak w kwerendzie powyżej Warunki są interpretowane wierszami od strony lewej jak widać poniżej Pole Nazwisko Zawód Telefon Sortuj Pokaż Kryteria B* informatyk Lub M* Nazwiska , zawód i tel. osób z nazwiska na literę B, które są z zawodu informatykami lub, osób mających nazwisko na literę M

8 Kwerendy parametryczne
W wierszu kryteria siatki QBE wpisujemy pytanie w nawiasie kwadratowym Po uruchomieniu kwerendy zostanie użytkownik zapytany o cenę i program wypisze autorów, tytuł dla książek o podanej cenie. Pole Autor Tytuł Cena Sortuj Pokaż Kryteria [Podaj cenę] Lub Pole Autor Tytuł Cena Sortuj Pokaż Kryteria Like *& [ podaj słowo z tytułu ] &* Lub Kwerenda wypisze autorów , ceny, tytuły książek z podanym słowem w tytule Wypisze tytuły i ceny oraz autorów książek autorstwa pierwszego z podanych ,a także drugiego. Pole Autor Tytuł Cena Kryteria [Podaj autora 1] Or [Podaj autora 2] Lub

9 Kwerendy obliczeniowe
W wierszu Pole siatki QBE wpisujemy nową nazwę pola : wyrażenie do obliczenia Kwerenda podaje autora, cenę i oblicza podatek, dla książek które są lekturami, pola podatek w tabeli z danymi nie było. Pole Autor Cena Czy lektura Podatek : [cena]* 0,07 Tabela Sortuj Pokaż Kryteria Prawda Lub Przykłady: wiek : Year(Date()) - Year([Data urodzenia]) - oblicza wiek osoby, gdzie [Data urodzenia] jest nazwą pola z tabeli czytelnicy Różne_podatki : iif ([Czy lektura]=prawda ; [Cena ]*0,07 ; [Cena]*0,22) Oblicza podatek 7% z ceny dla lektur, a 22% dla książek które nie są lekturami Imię i naz : [Imie]&” ”&[Nazwisko] Tworzy nowe pole z imieniem i nazwiskiem oddzielonymi spacją

10 ** Kwerendy podsumowujące
1. Kwerenda zliczająca ile jest książek każdego autora i jaka jest średnia cena tych książek Pole Autor Tytuł Cena Podsumowanie Grupuj według Policz Średnia Sortuj Pokaż Kryteria Lub Nowy wiersz w tabeli QBE otrzymaliśmy za pomocą funkcji SUMY z menu podręcznego Nie powinno się w kwerendzie wstawiać pól na których nie wykonujemy Agregacji lub Grupowania Na polach tekstowych możliwe do wykonania są tylko funkcje agregujące Policz, Pierwszy, Ostatni 2. Kwerenda zlicza ile jest powtarzających się egzemplarzy tych samych książek (tego samego autora, o tym samym tytule) w tabeli źródłowej Pole Autor Tytuł Cena Podsumowanie Grupuj według Policz

11 ** Kwerendy krzyżowe Służą do prezentowania danych w postaci zestawień skrzyżowanych wierszy i kolumn, w podobnej postaci jak np. tabela odległości pomiędzy miejscowościami. Tworzymy je jak zawsze za pomocą funkcji Nowy i wybieramy Kreatora kwerend krzyżowych zamiast Widok projektu. Zawód1 Zawód2 zawód3 miejscowość1 Policz miejscowość2 miejscowość3 Tak wykonana kwerenda będzie podawać ilu ludzi z tabeli źródłowej urodzonych w miejscowości1; miejscowości2 itd. Jest z zawodu1, zawodu

12 ** Kwerendy akcji Tworzymy w widoku projektu, a następnie rodzaj kwerendy wybieramy z górnego menu -> polecenie : Kwerendy Aktualizujące zmieniają wartości pewnych pól w wybranych rekordach w określony przez nas sposób, trzeba wpisać komu i jaką zmianę chcemy wprowadzić Np. [Zarobki]+100 wpisane do kolumny z Polem Zarobki w wierszu Zamiana na spowoduje podwyższenie zarobków u wszystkich pracowników o 100 zł Tworzące tabelę musimy wybrać z określonej tabeli (lub kilku tabel) pewne rekordy i pewne pola i z nich tworzą nowa tabelę Dołączające kopiuje wybrane rekordy i pola do innej tabeli Kwerenda akcji nigdy nie wyświetla przy uruchomieniu wyników swojego działania,wykonanie takiej kwerendy polega często, na nieodwracalnych zmianach w tabelach z danymi, dlatego są to kwerendy z którymi trzeba szczególnie uważać.

13 KONIEC


Pobierz ppt "Kwerendy i ich rodzaje Wybierające"

Podobne prezentacje


Reklamy Google