Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulamin przedmiotów: Rynek Kapitałowy 2 Wymagania. Sposób zaliczenia Dr inż. Bożena Mielczarek 413b B1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulamin przedmiotów: Rynek Kapitałowy 2 Wymagania. Sposób zaliczenia Dr inż. Bożena Mielczarek 413b B1"— Zapis prezentacji:

1 Regulamin przedmiotów: Rynek Kapitałowy 2 Wymagania. Sposób zaliczenia Dr inż. Bożena Mielczarek 413b B1 e-mail: bozena.mielczarek@pwr.edu.plbozena.mielczarek@pwr.edu.pl http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Mielczarek/

2 Literatura  Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001  Winston L.W., Microsoft Excel. Analiza i modelowanie danych, APN Promise, Warszawa 2005  ] Holden C.W., Excel modeling in investments, Pearson Education, 2012

3 Wymagania wstępne  Umiejętność modelowania w arkuszu kalkulacyjnym Excel  Znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystki matematycznej  Umiejętność czytania ze zrozumieniem w języku angielskim  Zaliczony kurs „Rynek kapitałowy”

4 Cele przedmiotu C1 – Przegląd instrumentów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów rynku kapitałowego. C2 – Wykształcenie praktycznych umiejętności budowy modeli analitycznych i symulacyjnych umożliwiających wycenę, pomiar stopy dochodu i analizę ryzyka przy inwestowaniu w papiery dłużne, udziałowe oraz instrumenty pochodne. C3 – Wykształcenie praktycznych umiejętności pomiaru i maksymalizacji efektywności inwestycji przy wykorzystaniu teorii portfela.

5 Efekty kształcenia  Przedmiotowe efekty kształcenia:  PEK_U01 Potrafi zbudować modele analityczne i symulacyjne oraz przeprowadzać analizy służące wycenie, określaniu stopy dochodu, oraz identyfikacji strategii inwestowania.  PEK_U02 Identyfikuje ryzyko w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych. Potrafi stosować metody pomiaru i zarządzania ryzykiem używając różnego typu narzędzi inżynierii finansowej.  Kierunkowe efekty kształcenia (dla specjalności): S2_IZF_U05: Wykorzystuje narzędzia i instrumenty pozyskiwania i lokowania kapitału na rynku kapitałowym. Potrafi przeprowadzać analizy służące wycenie, określaniu stopy dochodu, oraz identyfikacji strategii inwestowania. S2_IZF_U06: Identyfikuje ryzyko w procesach podejmowania decyzji w różnych obszarach organizacji. Potrafi stosować metody pomiaru i zarządzania ryzykiem używając różnego typu narzędzi inżynierii finansowej. Potrafi dokonać analizy opłacalności inwestycji.

6 Wymagania [laboratorium]  30%: Obecność (+1, -1, 0): max 7/7 pkt  60%: zadania: po każdych zajęciach można oddać zadania do oceny. Zadania należy oddać (minimum) 3 razy. Studentka/student sami decydują kiedy oddają zadania. Musi oddać co najmniej połowa grupy. ALE! Gdy jest mniejsza liczba ochotników: losowanie. Do końcowej punktacji wliczana jest ŚREDNIA uzyskanych ocen.  10% bonus: uznaniowo przez Prowadzącą  Zaliczenie od 50,1%  W przypadku braku zaliczenia – kolokwium na ostatnich zajęciach

7 Wybrane punkty regulaminu  CZĘŚĆ I: OGÓLNA  Do pracowni nie wolno wnosić okryć wierzchnich  Do pracowni nie wolno wnosić napojów (dot. też butelek) i jedzenia  Zajęcia rozpoczynają się punktualnie i trwają bez przerwy  Korzystanie z Internetu na początku i na końcu zajęć. W innych przypadkach - tylko za zgodą osoby prowadzącej zajęcia  Telefony są wyłączone w trakcie zajęć

8 Wybrane punkty regulaminu  CZĘŚĆ II: Odrabianie zajęć  Tylko w bardzo sporadycznych przypadkach, po uprzednim ustaleniu z Prowadzącą  CZĘŚĆ III: Kolokwium zaliczeniowe  Kolokwium na ostatnich zajęciach  Kolokwium przeznaczone jest wyłącznie dla osób zagrożonych niezaliczeniem przedmiotu

9 Wybrane punkty regulaminu  CZĘŚĆ IV: Ocena końcowa  Ocena końcowa jest obliczana na podstawie zgromadzonych punktów  Ostateczna decyzja dot. oceny końcowej należy do Prowadzącej  CZĘŚĆ V:Usprawiedliwianie nieobecności  MAKSYMALNIE do 2 tygodni

10 Oprogramowanie - narzędzia Arkusz kalkulacyjny Excel


Pobierz ppt "Regulamin przedmiotów: Rynek Kapitałowy 2 Wymagania. Sposób zaliczenia Dr inż. Bożena Mielczarek 413b B1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google