Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza i prezentacja danych biznesowych Wymagania. Sposób zaliczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza i prezentacja danych biznesowych Wymagania. Sposób zaliczenia"— Zapis prezentacji:

1 Analiza i prezentacja danych biznesowych Wymagania. Sposób zaliczenia
Dr inż. Bożena Mielczarek 413 B1

2 Cele przedmiotu poznanie wybranych specjalistycznych zastosowań zaawansowanych metod statystycznych oraz narzędzi informatycznych służących do gromadzenia, analizy i prezentacji danych. doskonalenie umiejętności korzystania z wybranych narzędzi analitycznych Celem kursu NIE JEST nauka Excela! Jednakże Excel będzie podstawowym narzędziem

3 Literatura 1. Winston L.W., Microsoft Excel Analiza i modelowanie danych biznesowych, APN Promise, Warszawa Guerrero Hector, Excel Data Analysis, Springer Alexander M., Walkenbach J., Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel, Helion 2011

4 Wymagania wstępne Umiejętność modelowania w arkuszu kalkulacyjnym Excel Znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystki matematycznej Umiejętność czytania ze zrozumieniem w języku angielskim

5 Wymagania [wykład] Zaliczenie wykładu na podstawie oceny z laboratorium i obecności na wykładzie Na wykładach 1 – 7 będzie sprawdzana obecność 5 obecności i więcej przepisana ocena z lab 4 obecności ocena z lab obniżona (1 w dół) 3 obecności ocena z lab obniżona (2 w dół) 2,1 lub 0 obecności ocena z wykładu NDST Nieobecności nie można odrabiać! Nie różnicuję nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych

6 Wymagania [wykład] W przypadku oceny NDST – kolokwium na ostatnim wykładzie (14.06)

7 Wymagania [laboratorium]
Obecność (+1,-1,0): max 7pkt. Lab.1–Lab. 7 Zadania wykonywane w trakcie zajęć (-1,0,1,2): max 12 pkt (6x2). Nieobecność nieusprawiedliwiona: 0 pkt za zadanie Nieobecność usprawiedliwiona: praca oddana na kolejnych zajęciach (za max 1 pkt) Zadania należy oddać do godz. 14:30 Indywidualna praca końcowa (5 pkt) oddana na koniec kursu. Zaliczenie od 50,1% (13 z 24 pkt)

8 Przełożenie zajęć W piątek (TN) (?) będę nieobecna (konferencja). Zajęcia te będziemy musieli odrobić, częściowo prawdopodobnie w formie zajęć konsultacyjnych (oddawanie projektów)

9 Wybrane punkty regulaminu
CZĘŚĆ I: OGÓLNA Do pracowni nie wolno wnosić okryć wierzchnich Do pracowni nie wolno wnosić napojów (dot. też butelek) i jedzenia Zajęcia rozpoczynają się punktualnie i trwają bez przerwy Korzystanie z Internetu na początku i na końcu zajęć. W innych przypadkach - tylko za zgodą osoby prowadzącej zajęcia Telefony są wyłączone w trakcie zajęć

10 Wybrane punkty regulaminu
CZĘŚĆ II: PRACA W LABORATORIUM Umiejętności techniczne (związane z obsługą Excela) należy opanować w domu. Temat i dokładny zakres zajęć będzie podawany na stronie www z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Na zajęciach wykonujemy samodzielnie zadania. Wykonane zadania są oceniane pod koniec zajęć (0 do +2 pkt) Na zajęciach nie uczymy się obsługi Excela

11 Wybrane punkty regulaminu
CZĘŚĆ III: Zadanie końcowe - projektowe Temat zadania projektowego zostanie podany w I połowie semestru. Zadania projektowe będą oddawane na przedostatnich zajęciach (w formie konsultacji) Zadanie projektowe oddawane jest w postaci WYDRUKU DWUSTRONNEGO + pliku Excela. Na ocenę składać się będzie: opracowanie (1p), omówienie (1p), model (3p)

12 Wybrane punkty regulaminu
CZĘŚĆ IV: Odrabianie zajęć Praktycznie niemożliwe. CZĘŚĆ V: Kolokwium zaliczeniowe Kolokwium nie jest przewidziane

13 Wybrane punkty regulaminu
CZĘŚĆ VI: Ocena końcowa Ocena końcowa jest obliczana na podstawie zgromadzonych punktów Ostateczna decyzja dot. oceny końcowej należy do Prowadzącej

14 Oprogramowanie - narzędzia
Arkusz kalkulacyjny Excel

15 Materiał na Laboratorium nr 1
[1] Rozdział 2: tworzenie nazw zakresów przy użyciu menedżera nazw [1] Rozdział 3: funkcje wyszukujące [1] Rozdział 4: funkcja INDEKS [1] Rozdział 5: funkcja PODAJ.POZYCJĘ [1] Rozdział 6: funkcje tekstowe

16 Materiał na Laboratorium nr 2
[1] Rozdział 20: LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE [1] Rozdział 21-23: SUMA.JEŻELI, PRZESUNIĘCIE, ADR.POŚR [1] Formatowanie warunkowe, Sortowanie

17 Materiał na Laboratorium nr 3
[1] Rozdział 23: ADR.POŚR [1] Rozdział 26: TABELE [1] Rozdział 43: TABELE PRZESTAWNE

18 Materiał na Laboratorium nr 4
[3] Część II: Wykresy w programie Excel. Rozdział 3 – Rozdział 6 [3] Część III: Jeszcze o tabelach i wykresach. Rozdział 8 – Rozdział 9 [1] Rozdział 41: Histogramy [1] Rozdział 44: wykresy przebiegu w czasie

19 Materiał na Laboratorium nr 5
[1] Rozdział 42: Statystyka opisowa: średnia, mediana, Moda, skośność, kurtoza, wariancja, odchylenie standardowe, wyróżnianie wartości izolowanych średnia geometryczna

20 Materiał na Laboratorium nr 6
[1] Rozdział 42: percentyle i kwartyle, procent.pozycja, druga największa i druga najmniejsza liczba w zbiorze, pozycja, pozycja średnia, średnia obcięta [1] Rozdział [52]: statystyki dotyczące dwóch zmiennych. Korelacja i kowariancja [1] Rozdział 83: Funkcje i formuły tablicowe

21 Projekt Dane źródłowe do projektu należy pobrać np. ze strony (lub innej) lub zebrać samodzielnie. W pierwszym przypadku źródło musi być źródłem oficjalnym W tym drugim przypadku należy proces zbierania danych udokumentować i szczegółowo opisać. NIE KORZYSTAMY z danych giełdowych!!!! Cel projektu ustalany jest samodzielnie

22 Projekt Projekt zaprezentowany musi być na forum grupy
Model będzie indywidualnie omówiony Opis (wydruk dwustronny) doręczony Prowadzącej wraz z modelem: Pisemna analiza wyników projektu wyszczególnione wszystkie funkcje (omawiane na wykładzie) wykorzystane w projekcie. Funkcja Cel zastosowania Uwagi

23 Projekt Grupa TP prezentuje projekty na Laboratorium 17 maja i omawia modele na Laboratorium 17 maja Grupa TN prezentuje projekty na Laboratorium 31 maja a omawia modele w tygodniu we wskazanym terminie. W związku z tym wykład 17 maja nie odbędzie się

24 Projekt Grupa TP na 17 maja a TN na 31 maja przynosi wszystkie projekty zgrane na płycie (jedna płyta na grupę!). Do płyty dołączony powinien być wydruk z nazwiskami i tytułami projektów. Brak pliku na płycie oznacza NDST. Zawartość płyty: Folder z nazwiskami (bez imion) Model Elektroniczna wersja opisu Dane źródłowe

25 Projekt Niezależnie od płyty, KAŻDA studentka (i student) przynosi model do prezentacji np. na USB. W dniach prezentacji w sali będzie projektor z laptopem.

26 Projekt Przykładowy cel projektu: struktura nagród Grammy/Oscarów
Porównanie gry sportowców/zespołów dyscyplina sportowa na Olimpiadzie Zestawienie przestępstw gopodarczych/kryminalnych z PKB listy rankingowe, np Uczelni Wyższych turystyka Polaków Blogi kulinarne Niech cel badań nie będzie „ograny”. Starajcie sie przekazać coś ciekawego

27 Projekt Strona wizualna:
1 czytelna strona (ekran Excela) Wyraźny, czytelny tytuł Co najmniej jeden wykres, 1 zestawienie tabelaryczne, 1 tabela przestawna dynamicznie analizowana w trakcie prezentacji, podstawowy zestaw statystyk Krótkie syntetycznie zapisane (graficznie) wnioski Ilość danych musi byc statystycznie znacząca. Im więcej tym lepiej. MINIMUM 100 pozycji

28 Ocena Za prezentację na forum grupy: 5 minut/osobę
Za model (prezentacja modelu Prowadzącej, złożoność modelu, wykorzystane funkcje) Za opis modelu (wydruk) Za uwagi pisemne dotyczące innych prezentacji Ocena końcowa = średnia


Pobierz ppt "Analiza i prezentacja danych biznesowych Wymagania. Sposób zaliczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google