Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Łódź, 25 października 2010 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Program Kapitał Ludzki jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Łódź, 25 października 2010 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Program Kapitał Ludzki jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Łódź, 25 października 2010 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Program Kapitał Ludzki jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości kobiet w województwie łódzkim

2 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki obejmuje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznanych Polsce na lata 2007-2013. Całkowita alokacja Programu to ponad 11,4 mld euro, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15% z budżetu państwa.

3 3 W ramach Programu Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi odpowiada za realizację: Priorytetu 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytetu 7. Promocja integracji społecznej dysponując środkami w wysokości ponad 270,4 mln euro co stanowi blisko 55% środków Programu dla województwa łódzkiego.

4 4 Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Alokacja finansowa dla województwa łódzkiego na lata 2007-2013 wsparcie adresowane do osób pozostających bez zatrudnienia; oferta pomocy obejmuje m.in. szkolenia i kursy, doradztwo zawodowe, staże, praktyki zawodowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz subsydiowane zatrudnienie. wsparcie adresowane do osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej; oferta pomocy obejmuje szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz środki finansowe. wsparcie adresowane do mieszkańców obszarów wiejskich; oferta pomocy obejmuje m.in. szkolenia i działania informacyjno-doradcze promujące aktywizację zawodową na poziomie lokalnym.

5 5 Priorytet 7. Promocja integracji społecznej Alokacja finansowa dla województwa łódzkiego na lata 2007-2013 wsparcie adresowane do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym; oferta pomocy obejmuje m.in. szkolenia i kursy, doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, specjalistyczna pomoc np. prawnicza, terapia psychologiczna. wsparcie dla kadr instytucji pomocy społecznej w zakresie szkoleń oraz specjalistycznego doradztwa. wsparcie adresowane do osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym; oferta pomocy obejmuje m.in. szkolenia, poradnictwo psychologiczne i zawodowe, staże, subsydiowane zatrudnienie. wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej. wsparcie adresowane do mieszkańców obszarów wiejskich; oferta pomocy obejmuje m.in. aktywizację społeczności oraz lokalnych instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym.

6 6 Osiągnięte wskaźniki -liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach: 30 604 -liczba utworzonych miejsc pracy: 506 -liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej: 468 -liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych: 87 -liczba osób, które zakończyły udział w projektach: 24 901 -liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach: 15 073 -liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które rozpoczęły udział w projektach: 4 930 -liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie: 5 -liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej: 764 -liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych: 230 -liczba osób, które zakończyły udział w projektach: 9 659 PRIORYTET 6 PRIORYTET 7

7 7 W ramach Priorytetu 6 i 7 Programu Kapitał Ludzki instytucje (np. samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe, inkubatory przedsiębiorczości) chcące realizować projekty na rzecz rozwoju rynku pracy mogą pomagać: OSOBOM BEZROBOTNYM I BIERNYM ZAWODOWO W latach 2007-2013 na wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia przeznaczono najwięcej środków. Oferta pomocy obejmuje m.in. szkolenia, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, staże, praktyki zawodowe oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Wsparcie w ramach Programu skoncentrowane jest w szczególności na wybranych grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. To m.in.: osoby młode (do 25-tego roku życia), które nie posiadają doświadczenia zawodowego kobiety (zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) osoby po 45-tym roku życia mające trudności z dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki osoby długotrwale bezrobotne, których reintegracja z rynkiem pracy jest najbardziej czasochłonna i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich, których dotyka zjawisko bezrobocia ukrytego i dla których istotne jest tworzenie warunków do zatrudnienia poza rolnictwem, a także dostarczenie zachęt dla poszukiwania pracy.

8 8 OSOBOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W ramach Programu wsparcie mogą uzyskać osoby mające problemy nie tylko z powrotem na rynek pracy, ale także z odnalezieniem się w społeczeństwie i życiu codziennym. Do takiej grupy należą osoby pozostające bez pracy przez długi czas, osoby niepełnosprawne (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby bezdomne, osoby opuszczające rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz zakłady karne, a także imigranci. OSOBOM CHCĄCYM ROZPOCZĄĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Europejski Fundusz Społeczny wspiera osoby zainteresowane założeniem własnej firmy. W ramach Programu Kapitał Ludzki pieniądze trafiają do tych osób, które mają pomysł na własny biznes, ale brak im funduszy na jego uruchomienie. Oprócz bezzwrotnych dotacji do wysokości maksymalnie 40 tys. zł, mogą oni korzystać także z bezpłatnych szkoleń oraz doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia firmy. MIESZKAŃCOM OBSZARÓW WIEJSKICH W ramach Programu wyodrębniono Działania, w ramach których wsparcie kierowane jest tylko i wyłącznie na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich (gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców). Głównym celem projektów realizowanych w ramach tych Działań jest podnoszenie zdolności mieszkańców obszarów wiejskich do zatrudnienia oraz zwiększenie ich mobilności i aktywności społecznej. Wsparcie w ramach Programu Kapitał ludzki jest bezpłatne

9 9 Wsparcie zatrudnienia szkolenia, doradztwo zawodowe, staże, praktyki zawodowe, pośrednictwo pracy, subsydiowane zatrudnienie oferowane przez instytucje realizujące projekty w ramach Poddziałania 6.1.1 i 7.2.1 szkolenia, doradztwo zawodowe, staże, prace interwencyjne, pośrednictwo pracy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla osób bezrobotnychdla osób pozostających bez zatrudnienia

10 10 TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW szkolenia i kursy podwyższające i zmieniające kwalifikacje zawodowe warsztaty i szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy staże, praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia DODATKOWE WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW zapewnienie opieki nad dziećmi i/lub innymi osobami zależnymi zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia wyżywienie podczas szkolenia osobom uczestniczącym w szkoleniu, stażu lub praktykach zawodowych przysługuje stypendium jednorazowy dodatek relokacyjny - jeżeli w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu, osoba uzyska zatrudnienie (umowa o pracę) w odległości powyżej 50km od miejsca zamieszkania może otrzymać dodatek w wysokości równej sześciokrotności 100% wartości zasiłku dla bezrobotnych. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

11 11 TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW szkolenia i kursy podwyższające i zmieniające kwalifikacje zawodowe warsztaty i szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy poradnictwo psychologiczne, zawodowe staże, zajęcia reintegracji zawodowej, subsydiowanie zatrudnienia DODATKOWE WSPARCIE zapewnienie opieki nad dziećmi i/lub innymi osobami zależnymi zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia wyżywienie podczas szkolenia osobom uczestniczącym w szkoleniu, stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje stypendium. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

12 12 Ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego można skorzystać tylko biorąc udział w projekcie. Dlatego kluczem do zostania uczestnikiem projektu jest znalezienie projektu dla siebie. Na stronie internetowej WUP w Łodzi znajduje się baza projektów realizowanych w województwie łódzkim w ramach Priorytetu VI i VII Programu Kapitał Ludzki. Jak wziąć udział w projekcie wspierającym zatrudnienie? www.pokl.wup.lodz.pl

13 13 Jak wziąć udział w projekcie wspierającym zatrudnienie? Na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl znajduje się ogólnopolska wyszukiwarka szkoleń i studiów podyplomowych współfinansowanych ze środków EFS. Infolinia 0 801 808 108; info@inwestycjawkadry.pl Ogłoszenia o rekrutacji do projektów znaleźć można w prasie ogólnopolskiej lub lokalnej, a także na stronach internetowych związanych z tematyką projektu. Po znalezieniu odpowiedniego projektu należy zgłosić się do projektodawcy (instytucji realizującej projekt), aby dowiedzieć się czy w ramach projektu prowadzona jest obecnie rekrutacja i jakie są kryteria udziału w projekcie.

14 14 Przykłady aktualnie realizowanych projektów szkoleniowych: Seka S.A. – projekt Kwalifikacje na czasie 93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 19a Oferowane szkolenia: Profesjonalny przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B, Magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży, Księgowość od podstaw z zastosowaniem wspomagania komputerowego (Symfonia i Płatnik) i intensywnym kursem branżowego języka angielskiego. Oferta kierowana do mieszkańców województwa łódzkiego, w szczególności do kobiet nieposiadających doświadczenia zawodowego oraz powracających lub wchodzącących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. CompSecur sp. z o.o. – projekt Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy woj. łódzkiego Łódź 91-212, ul. Wersalska 47/75 Oferowane wsparcie: szkolenie e-learningowe ICT, 3-miesięczne staże, serwis informacyjno- doradczy. Oferta kierowana do kobiet z województwa łódzkiego, w tym szczególnie do kobiet wchodzących lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci.

15 15 Przykłady aktualnie realizowanych projektów szkoleniowych: "Kwiat Serwis" s.c. – projekt Kurs florystyczny - nowe umiejętności, nowe możliwości 93 - 487 Łódź, ul. Toruńska 15 Oferowane wsparcie: pomoc psychologiczno – doradcza, techniki aktywnego poszukiwania pracy, szkolenie florystyczne, szkolenie z technik sprzedaży/obsługi klienta i obsługi kasy fiskalnej. Oferta kierowana do kobiet z województwa łódzkiego, w tym do kobiet powracających lub wchodzącących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Alfa Kancelaria Podatkowa, Biuro Rachunkowe Magdalena Borkowska – projekt Kadry- Płace-Expert 91-002 Łódź, ul. Drewnowska 48 Oferowane wsparcie: szkolenia, e-lerning. Oferta kierowana do mieszkańców powiatu zgierskiego, radomszczańskiego, opoczyńskiego, kutnowskiego, tomaszowskiego, pozostających bez zatrudnienia, w tym do kobiet wchodzących lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci.

16 16 Wsparcie przedsiębiorczości Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oferowane przez instytucje realizujące projekty w ramach Działania 6.2 dla osób bezrobotnych dla osób nieposiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

17 17 wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów: WSPARCIE REALIZOWANE JEST POPRZEZ: - doradztwo oraz szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej - dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 20 tys. zł (spółdzielni - do 10 tys. zł) - wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej - wypłacane miesięcznie w wysokości do 600 zł, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji. Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia O wsparcie w ramach Działania 6.2 mogą ubiegać się osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu). Uczestnik projektu, który otrzymał dotację ma obowiązek zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zostały naruszone inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

18 18 Jak wziąć udział w projekcie wspierającym przedsiębiorczość? Ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego można skorzystać tylko biorąc udział w projekcie. Dlatego kluczem do zostania uczestnikiem projektu jest znalezienie projektu dla siebie. Na stronie internetowej WUP w Łodzi publikowane są adresy instytucji realizujących projekty w województwie łódzkim w ramach Działania 6.2 Programu Kapitał Ludzki. www.pokl.wup.lodz.pl Po znalezieniu odpowiedniego projektu należy zgłosić się do projektodawcy (instytucji realizującej projekt), aby dowiedzieć się czy w ramach projektu prowadzona jest obecnie rekrutacja i jakie są kryteria udziału w projekcie.

19 19 Przykłady aktualnie realizowanych projektów w ramach których można ubiegać się o dotację na założenie własnej firmy: APNET Kowalewska Anna – projekt Twoja firma - Twoja przyszłość 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kostromska 53a/5 tel. (44) 646-87-77 O dotację ubiegać się mogą m.in. kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci – mieszkanki miasta Piotrków Trybunalski, powiatu bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego. "HRP Czarnecka, Jaszczyński" Spółka Jawna – projekt Przedsiębiorczość jest Kobietą 90-413 Łódź, Al. Kościuszki 39 tel.: (42) 637-90-30 O dotację ubiegać się mogą kobiety pozostające bez zatrudnienia, w tym kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem – mieszkanki miasta Łodzi, powiatu brzezińskiego, łaskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego.

20 20 Fundacja Inkubator – projekt POSTAW NA SIEBIE 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 114 tel. (42) 633-16-55 O dotację ubiegać się mogą osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, w tym kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci – mieszkanki miasta Łodzi. EKO FUTURA – projekt Twój sukces w Twoich rękach - dofinansowanie działalności gospodarczej 90-105 Łódź, ul. Piotrkowska 60 tel. (42) 630-96-35 O dotację ubiegać się mogą osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w tym kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem – mieszkanki miasta Łodzi. Urząd Miasta Łodzi – projekt BiznesKa Łódź, ul. Piotrkowska 115 tel. (42) 638-44-45 O dotację ubiegać się mogą kobiety nieaktywne zawodowo – mieszkanki miasta Łodzi.

21 21 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi www.pokl.wup.lodz.pl pokl@wup.lodz.pl


Pobierz ppt "1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Łódź, 25 października 2010 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Program Kapitał Ludzki jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google