Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA WYPOCZYNKU"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA WYPOCZYNKU
Kuratorium Oświaty w Kielcach ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY WAKACJE 2015

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

3 Nowelizacja rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 109).

4 Zmiany między innymi dotyczą:
Warunków, jakie muszą spełniać kierownik lub wychowawca wypoczynku (§ 11 ust. 1-1c i § 12 ust b zmienianego rozporządzenia). Obowiązku zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej (§ 9 ust. 5 zmienianego rozporządzenia). Uzupełnienia programów kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku (załącznik nr 4 i 5 do zmienianego rozporządzenia) o nowe elementy merytoryczne oraz formy realizacji. Wprowadzenia obowiązku przeprowadzenia przez organizatora kursu egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności podczas kursu (§ 14 ust. 3 zmienianego rozporządzenia). Określenia jednolitego wzoru zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawcę wypoczynku (załącznik nr 7 i 8 do zmienianego rozporządzenia). Wyłączenia kuratorów oświaty z katalogu podmiotów organizujących kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku (§ 14 ust. 1 zmienianego rozporządzenia) oraz dodanie instytucji rynku pracy, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które będą organizowały kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty tj. instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Organizatorami wypoczynku mogą być: szkoły i placówki osoby prawne i fizyczne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej Organizator wypoczynku może zgłosić wypoczynek letni lub zimowy w następujących terminach: w przypadku ferii letnich począwszy od dnia 1 marca; w przypadku ferii zimowych począwszy od dnia 1 października

6 Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do Kuratorium Oświaty w Kielcach  na minimum 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku !

7 Organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek dzieci i młodzieży po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku. Rozporządzenie wprowadza dwa formularze zgłoszenia będące załącznikiem 1 i 2 do rozporządzenia. - Formularz znajdujący się w załączniku 1 jest właściwy dla tzw. dużych form wypoczynku, czyli tych które odbywają się w kraju, trwają powyżej 5 dni lub są organizowane dla więcej niż 25 uczestników. Formularz znajdujący się w załączniku 2 jest właściwy dla tzw. małych form wypoczynku, czyli wypoczynku trwającego do 5 dni i dla nie więcej niż 25 uczestników (warunek łączny) lub dla wypoczynku odbywającego się za granicą (bez względu na czas jego trwania i liczbę uczestników).  Formularz właściwy dla tzw. małej formy wypoczynku służy również zgłoszeniu wypoczynku organizowanego w miejscu zamieszkania. zgłoszeniu podlega także wyjazd jednodniowy. każdy turnus wypoczynku należy zgłosić oddzielnie

8 Zgłoszenie wypoczynku powinno zawierać
dane dotyczące organizatora wypoczynku informację na temat formy wypoczynku, czasu trwania wypoczynku i liczby uczestników wypoczynku; Po opieką jednego wychowawcy może znajdować się w przypadku: • dzieci do 10 roku życia - nie więcej niż 15 uczestników na jednego wychowawcę; • dzieci powyżej 10 roku życia - nie więcej niż 20 uczestników na jednego wychowawcę; • grup mieszanych - nie więcej niż 15 uczestników na jednego wychowawcę; • niepełnosprawnych uczestników wypoczynku - liczba ta ulega zmniejszeniu w zależności od stopnia niepełnosprawności. dane dotyczące kwalifikacji osób przewidzianych do zatrudnienia - pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy i kierownika wypoczynku (z podaniem funkcji jakie będą pełnić podczas wypoczynku); informację na temat programu pracy z dziećmi i młodzieżą; przepisy nie określają , jak powinien wyglądać ramowy plan wypoczynku, należy jednak uwzględnić w nim: co, gdzie i kiedy będą robić uczestnicy podczas obozu, kolonii , jakie cele i działania będą realizowane.

9 informację na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku; nie ma aktu prawnego regulującego kwestie konkretnego sposobu organizacji opieki medycznej w ramach wypoczynku, która powinna zostać zapewniona jego uczestnikom. Może być to podpisanie przez organizatora umowy z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub gabinetem lekarskim, który zapewni taka opiekę lub zatrudnienie wśród kadry pielęgniarki albo ratownika medycznego. w przypadku obozów pod namiotami, obozów wędrownych z dala od ośrodków zdrowia, należy zapoznać się z Instrukcją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami (Rozdział VII § 39).

10 Sposób zgłaszania wypoczynku
Rejestracja organizatora – na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej – http//wypoczynek.men.gov.pl w zakładce – Rejestracja organizatora. Rejestracji należy dokonać poprzez założenie konta, podając przy tym adres , na który zostanie wysłana informacja zwrotna o dokonanej rejestracji (brak informacji o rejestracji organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej nie oznacza, że rejestracja organizatora nie powiodła się). Podany podczas rejestracji adres może być również wykorzystywany do przypomnienia hasła organizatora. Organizator wypoczynku w systemie rejestruje się tylko raz i w kolejnych sezonach korzysta z utworzonego już konta. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularzy zgłaszania wypoczynku znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej http//wypoczynek.men.gov.pl w zakładce – Strona główna – Rejestracja krok po kroku - instrukcja.

11 Formularza nie można edytować po jego przesłaniu – dane wypełniane są jednorazowo.
Przed wypełnieniem formularza organizatorzy wypoczynku muszą przygotować wymagane załączniki w wersji elektronicznej, tj. w pliku w formacie JPG lub PDF: w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie - kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej. o udostępnienie opinii straży pożarnej powinniśmy poprosić osobę zarządzającą obiektem, w którym zamierzamy zorganizować wypoczynek.

12 b ) w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku
- szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo – rekreacyjnych, - kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych. c ) w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności obozów pod namiotami - szkic zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz, zawierający szkic rozmieszczenia poszczególnych części obozu: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia, umywalni, ustępów. Po wypełnieniu formularza należy go wydrukować, opieczętować i podpisać, następnie doręczyć do kuratorium oświaty drogą pocztową lub osobiście.

13 WAŻNE Rozporządzenie nakłada na organizatora obowiązek posiadania dokumentacji poświadczającej kwalifikacje kierownika wypoczynku oraz wychowawców (lub wolontariuszy). Ponadto zgodnie z art. 92 a ust 1a i 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wychowawcy i kierownicy różnych form wypoczynku są obowiązani dostarczyć organizatorowi wypoczynku zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Natomiast kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów zawierających warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej. Jednocześnie na kierownika nakłada się obowiązek posiadania podczas trwania wypoczynku dostarczonych przez organizatora kopii ww. dokumentacji. Tym samym odpowiedzialność za właściwą weryfikację tych dokumentów ponosi organizator.

14 Kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży będący wolontariuszem, aby móc skorzystać ze zwolnienia z opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 z późn. zm.), powinien: a) w przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w formie papierowej - przywołać w punkcie 11 formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 z późn. zm.) w zw. z art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz dołączyć do formularza pismo sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że ta osoba jest wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie na dowód wydania informacji z KRK bez pobrania opłaty; b) w przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (e-Platforma/e-KRK) - zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu, wskazujące na bycie kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku oraz załączyć skan pisma, sporządzonego przez organizatora wypoczynku, potwierdzającego, że ta osoba jest wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku.

15 Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku
Świętokrzyski Kurator Oświaty lub upoważniona osoba wydaje organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia w wersji papierowej. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku organizator jest niezwłocznie wzywany do ich uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie (§ 6a ust. 1 ww. rozporządzenia). Zgłoszenie wypoczynku poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia (§ 6a ust. 2 ww. rozporządzenia). Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży przekazywane jest drogą pocztową, a na indywidualny wniosek organizatora może być odebrane osobiście w miejscu złożenia wersji papierowej.

16 Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną.

17 Kwalifikacje kierownika wypoczynku
Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która: - Spełnia warunek art. 92 ust.2 u. o s. o. ( posiada zaświadczenie o niekaralności) - Ukończyła 18 lat - Posiada wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika wypoczynku w formach organizowanych przez organizacje harcerskie) - Ukończyła kurs kierownika wypoczynku ( nie dotyczy osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza) - Posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej

18 Dokumentami potwierdzającymi ww. kwalifikacje są odpowiednio:
- zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem zgłoszeń wypoczynku) -legitymacja instruktorska lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie stopnia instruktorskiego i aktualne pełnienie funkcji w organizacji - zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży obejmującego program określony w załączniku nr 1 do rozporządzania - dokument potwierdzający pełnienie funkcji kierowniczej w placówce oświatowej. Ponadto w każdym przypadku kierownik zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający trzyletni okres pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej. Za pracę opiekuńczo-wychowawcza lub dydaktyczno-wychowawcza uznaje się pracę z dziećmi i młodzieżą w różnego typu placówkach, klubach sportowych, ośrodkach socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych, domach kultury itd., przy czym wymagany "trzyletni staż pracy" oznacza trzy pełne lata doświadczenia, a nie np. trzy przepracowane sezony letniego wypoczynku.

19 Kwalifikacje wychowawców
Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która: Spełnia warunek określony w art.92. u.o.s.o. (posiada zaświadczenie o niekaralności) Ukończyła 18 lat Posiada wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika wypoczynku w formach organizowanych przez organizacje harcerskie) Ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli czynnych zawodowo, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów sportu)

20 Dokumentami potwierdzającymi ww. kwalifikacje są odpowiednio:
- zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem zgłoszenia wypoczynku) - legitymacja instruktorska lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie stopnia instruktorskiego - zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży obejmującego program określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Organizatorzy wypoczynku są obowiązani przechowywać kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych i kierownika wypoczynku.

21 Zadania kierownika wypoczynku
Do obowiązków kierownika wypoczynku należy w szczególności: kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami; opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia wypoczynku i kontrola ich realizacji; ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom; kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników; zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom); zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia; informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia - na wniosek rodziców (prawnych opiekunów); zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku; przechowywanie dostarczonych przez organizatora wypoczynku kopii dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy.

22 Zadania wychowawcy Do obowiązków wychowawcy należy w szczególności:
* zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku; prowadzenie dziennika zajęć, * opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy; organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia; * sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych; * zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy; * prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku W sytuacji,kiedy obowiązkiem wychowawcy w trakcie obozu będzie przygotowywanie jedzenia dla uczestników, konieczne jest posiadanie przez niego książeczki epidemiologicznej – aby ją uzyskać należy się udać do najbliższej stacji sanepid, żeby zrobić badania. Nie można łączyć funkcji kierownika i wychowawcy wypoczynku. (Kierownik i wychowawca mają wyznaczony inny zakres obowiązków i odpowiedzialności za realizację swoich zadań).

23 Jakie dokumenty musi przygotować kierownik do kontroli?
Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w obiekcie hotelarskim, innym obiekcie używanym okazjonalnie (np. szkoła, internat) do wypoczynku, sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

24 W trakcie kontroli dokonywanych przez wizytatorów
najczęściej stosowanym narzędziem jest arkusz kontrolny, który obejmuje sprawdzenie: zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku do właściwego kuratora oświaty, - informacji o placówce (nazwy i adresu organizatora, formy wypoczynku, czasu trwania turnusu, ilości uczestników), - kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz kierownika wypoczynku, - liczby dostosowania ilości zatrudnionej kadry pedagogicznej do ilości uczestników, - rodzaju opieki medycznej, - kwalifikacji ratownika, - zaświadczeń i oświadczeń o niekaralności kierownika i wychowawców,

25 - oceny dokumentacji wychowawców – dzienniki zajęć, - oceny dokumentacji kierownika (program kolonii, plany pracy poszczególnych grup, regulaminy, zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników, dokumentacja świadcząca o ubezpieczeniu uczestników), - informacji o uczestnikach wypoczynku (liczbie i wieku uczestników, liczebności grup, liczbie dzieci niepełnosprawnych), - kart kwalifikacyjnych uczestników, - realizacji programu wychowawczego (analizie i ocenie podlegają efekty wychowawcze i opiekuńcze), - oceny wyposażenia w pomoce, sprzęt do zajęć, urządzenia, przybory i materiały, - oceny warunków zdrowotnych (izolatka, apteczka), - oceny stanu bezpieczeństwa dzieci na wypoczynku, - warunków zakwaterowania.

26 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydawane będą stosowne zalecenia.
W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku, kurator może zawiesić prowadzenie wypoczynku przez organizatora wypoczynku lub - w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu – zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora. 

27 Najczęstsze błędy przy wypełnianiu formularza:
brak podpisu pod wersją papierową formularza, brak załączników w wersji papierowej, brak pełnych informacji o kadrze pedagogicznej, najczęściej brak numeru zaświadczenia i nazwy instytucji, która je wydała, źle zeskanowane opinie straży pożarnej- tylko pierwsze strony (protokół należy zeskanować do jednego pliku w formacie PDF lub JPG max. wielkość 2 MB), brak informacji o opiece medycznej (część C), brak nr PESEL, KRS, REGONU, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, lakoniczne informacje o programie wypoczynku.

28 Kuratorium Oświaty w Kielcach
Kielce tel al. IX Wieków Kielc fax  883 Szczegółowych informacji udziela specjalista w Wydziale Wspierania Rozwoju Edukacji Urszula Bielejec-Omietańska Tel


Pobierz ppt "ORGANIZACJA WYPOCZYNKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google