Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rejestracja zgłoszeń wypoczynku dzieci i młodzieży Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży Kwiecień 2011 Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rejestracja zgłoszeń wypoczynku dzieci i młodzieży Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży Kwiecień 2011 Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci."— Zapis prezentacji:

1 Rejestracja zgłoszeń wypoczynku dzieci i młodzieży Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży Kwiecień 2011 Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży Kwiecień 2011

2 Terminy zgłoszeń Od 1 marca Od 1 października Odpowiednio w przypadku wypoczynku letniego i zimowego. Nie później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku!

3 Formularze Wersja elektroniczna i papierowa zgłoszenia Formularz rozszerzony: -wypoczynek w obiekcie hotelowym -wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku -wypoczynek bez stałej infrastruktury komunalnej -wypoczynek w formie wędrownej

4 Formularz w wersji skróconej -wypoczynek organizowany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej -wypoczynek trwający do 5 dni dla nie więcej niż 25 uczestników -wypoczynek w miejscu zamieszkania

5 Kolejność działań -Przygotowanie informacji i załączników -Rejestracja organizatora (platforma MEN) -Zgłoszenie wypoczynku (platforma MEN) -Wydruk formularza zgłoszenia z platformy MEN (podpis i pieczątka) -Dołączenie wymaganych załączników -Przesłanie do Kuratorium Oświaty

6 Błędy w wypełnianiu formularza, przykład wpisywania informacji. A. Dane ogólne Organizator wypoczynku 1) osoba fizyczna 2) osoba prawna 3) szkoła, placówka, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej właściwe zaznaczyć znakiem X

7 imię i nazwisko/nazwa: Zofia Kowalska adres zamieszkania/adres siedziby (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, kod pocztowy): Wielkopolska, powiat poznański, Suchy Las, Jelonek adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania: telefon: faks: PESEL (jeśli dotyczy): KRS (jeśli dotyczy): REGON (jeśli dotyczy): nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy):

8 Forma wypoczynku ze względu na infrastrukturę miejsca wypoczynku wypoczynek w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie (o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku wypoczynek bez stałej infrastruktury komunalnej wypoczynek w formie wędrownej X

9 Czas trwania wypoczynku od dnia: (dd/mm/rrrr) do dnia: (dd/mm/rrr)

10 Uczestnicy wypoczynku planowana liczba uczestników wypoczynku: 40 przedział wiekowy uczestników (z podziałem na grupy wiekowe): Do 10 lat - 0 Powyżej 10 lat - 40 dodatkowe informacje o uczestnikach wypoczynku (np. dzieci i młodzież niepełnosprawne): Nie dotyczy

11 Kierownik wypoczynku imię i nazwisko kierownika wypoczynku: Zofia Kowalska kwalifikacje, dokumenty poświadczające kwalifikacje: Nauczyciel, zaśw. dyr. Szkoły Podstawowej nr 60 w Poznaniu o zatrudnieniu na czas nieokreślony z dnia ; kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku, zaśw. Nr 5 wydane przez sp. Oświata z dnia r. numer telefonu kontaktowego do kierownika w trakcie wypoczynku:

12 Planowana liczba, funkcje i kwalifikacje przewidzianych do zatrudnienia pracowników lub wolontariuszy (np. wychowawcy, ratownik, opieka medyczna) 1. Lp. 2. Funkcja 3. Imię i nazwisko 4. Kwalifikacje, dokumenty poświadczające kwalifikacje 1. wychowawca Ireneusz Ryba Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku, zaśw. nr 23/2008 wyd. przez PTSM Poznań 2. wychowawca Ewa Ptak Trener II klasy siatkówki, dyplom nr 45/2007 wyd. przez AWF Poznań 3. ratownik Roman Kuś Zezwolenie nr 5/2003 wyd. przez WOPR 4. pielęgniarka Halina Zych Uprawnienia nr 76/2003 wyd. przez SzkołęPielęgniarek

13 Ramowy program wypoczynku (z uwzględnieniem rodzaju działań, które będą podjęte przy realizacji wypoczynku) Tak napisany, aby wynikało z niego : co, gdzie, kiedy.

14 Dane dotyczące rodzaju zakwaterowania i miejsca wypoczynku Uwagi: W przypadku obiektu hotelowego lub innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie (o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) np.: hotel, pensjonat, schronisko całoroczne – należy wypełnić część B1 formularza. W przypadku obiektu używanego okazjonalnie do wypoczynku (np. szkoła, remiza, dom parafialny) - należy wypełnić część B1 i B2 formularza. W przypadku wypoczynku organizowanego w miejscu bez stałej infrastruktury komunalnej (np. obóz pod namiotami) - należy wypełnić część B1 i B3 formularza. W przypadku wypoczynku w formie wędrownej - należy wypełnić część B4 formularza.

15 1. nazwa obiektu: Ośrodek wypoczynkowy Remes 2. adres/lokalizacja obiektu: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, kod pocztowy (lub inne określenie lokalizacji - dot. obozów pod namiotami): Pomorskie, pucki, Chłapowo, ul. Władysławowska 45, Chłapowo 3. właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu/terenu – imię i nazwisko (nazwa), adres, telefon, faks, Justyna Bielska, ul. Władysławowska Chłapowo, Tel , faks ,

16 4. umowa (ew. umowa przedwstępna) zawarta z właścicielem/ zarządcą/ użytkownikiem obiektu/terenu w sprawie przeznaczenia obiektu/terenu na wypoczynek w zgłoszonym terminie: TAK/NIE 5. informacja o zabezpieczeniu medycznym uczestników wypoczynku i personelu: umowa z gabinetem podstawowej opieki zdrowotnej TAK/NIE wydzielony gabinet lekarski TAK/NIE wydzielony gabinet pielęgniarki TAK/NIE wydzielona izolatka TAK/NIE 6. Informacje o kontroli obiektu/terenu przeprowadzonej przez Komendę Powiatową (Miejską) Państwowej Straży Pożarnej: ostatnia opinia (lub protokół z okresowej kontroli): TAK/NIE Numer: PZ d.3/1/11 Data wydania opinii/protokołu: w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wydana właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu/terenu przez Komendę Powiatową (Miejską) Państwowej Straży Pożarnej w Pucku niewłaściwe skreślić

17 Dodatkowe informacje dotyczące zakwaterowania oraz warunków sanitarno-higienicznych i żywienia Wyżywienie zapewnia Ośrodek, łazienki i wc w każdym pokoju Można wpisać inne istotne informacje.

18 Oświadczenia organizatora 1. Oświadczam, że posiadam kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych, wolontariuszy i kierownika wypoczynku. 2. Oświadczam, że uczestnicy wypoczynku będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia o odpowiedniej jakości.

19 Ważne ! data, miejscowość podpis i pieczęć organizatora wypoczynku - zapisany i wydrukowany formularz wraz z załącznikami dostarczam do Kuratorium Oświaty - oczekuję na zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku.

20 Dziękuję za uwagę ! Życzę bezpiecznego wypoczynku ! Alicja Wróbel Wydział Kształcenia Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Poznaniu Tel ,


Pobierz ppt "Rejestracja zgłoszeń wypoczynku dzieci i młodzieży Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży Kwiecień 2011 Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google