Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwszy krok.  Zagro ż enie, które mo ż e dotyczy ć Ciebie i Twojej Rodziny  Ryzyko rozwoju choroby istnieje u kobiet w ka ż dym wieku  Warto wiedzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwszy krok.  Zagro ż enie, które mo ż e dotyczy ć Ciebie i Twojej Rodziny  Ryzyko rozwoju choroby istnieje u kobiet w ka ż dym wieku  Warto wiedzie."— Zapis prezentacji:

1 Pierwszy krok

2  Zagro ż enie, które mo ż e dotyczy ć Ciebie i Twojej Rodziny  Ryzyko rozwoju choroby istnieje u kobiet w ka ż dym wieku  Warto wiedzie ć jak temu zapobiec

3  Nowotwór z ł o ś liwy, który je ś li nie zostanie wcze ś nie wykryty i odpowiednio leczony, zawsze prowadzi do ś mierci  Jest drugim, po raku piersi najcz ęś ciej wyst ę puj ą cym nowotworem z ł o ś liwym u kobiet  Co roku w Polsce u blisko 4 tysi ę cy kobiet wykrywa si ę raka, a oko ł o 2 tys. umiera

4  Rak szyjki macicy poprzedzony jest zazwyczaj tzw. stadiami przedrakowymi, które mog ą utrzymywa ć si ę od 5 do 12 lat  Wczesne wykrycie daje szans ę skutecznego leczenia  Rak szyjki macicy pó ź no wykryty i nieleczony mo ż e doprowadzi ć do ś mierci, nawet w m ł odym wieku

5  G ł ówn ą przyczyn ą rozwoju raka jest wcze ś niejsze, przetrwa ł e zaka ż enie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV – Human Papilloma Virus)  Przynajmniej po ł owa aktywnych seksualnie osób ma kontakt z tym wirusem  Do zaka ż enia dochodzi na drodze wszystkich kontaktów intymnych

6  Barierowe ś rodki antykoncepcyjne nie stanowi ą ca ł kowitego zabezpieczenia  Nie mo ż na zakazi ć si ę HPV poprzez ś rodki higieny, bielizn ę, narz ę dzia medyczne i krew

7  U wi ę kszo ś ci kobiet i m ęż czyzn nie ma widocznych objawów, przez co nie ś wiadomie staj ą si ę nosicielami  Czasem w okolicy narz ą dów p ł ciowych mog ą pojawi ć si ę zmiany skórne w postaci brodawek  U kobiet objawy pojawiaj ą si ę w stadiach zaawansowanych

8  Zaka ż enie wirusem HPV  Liczni partnerzy seksualni  Partner z przesz ł o ś ci ą seksualn ą  Rozpocz ę cie wspó łż ycia w m ł odym wieku  Palenie tytoniu  Brak wiedzy  Ignorowanie objawów

9 Zapobieganie zaka ż eniu HPV  Edukacja zdrowotna  Szczepienia profilaktyczne  Ś wiadome, odpowiedzialne zachowania seksualne Wczesne wykrycie choroby nowotworowej  Regularne wykonywanie bada ń cytologicznych Nie rzadziej ni ż raz na 3 lata

10


Pobierz ppt "Pierwszy krok.  Zagro ż enie, które mo ż e dotyczy ć Ciebie i Twojej Rodziny  Ryzyko rozwoju choroby istnieje u kobiet w ka ż dym wieku  Warto wiedzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google