Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Wieliczka, 29 maja 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Wieliczka, 29 maja 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Wieliczka, 29 maja 2008 r.

2 Narodowa Strategia Spójności to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności Cele NSS realizowane są za pomocą programów operacyjnych

3 Cel NSS realizacja strategii rozwoju kraju Cele PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

4 4 Podstawowe dokumenty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyjęty przez Komisję Europejską 27 września 2007 roku Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL przygotowany przez MRR 13 marca 2008 roku

5 5 Struktura PO KL Komponent regionalny - Priorytety VI – IX Priorytet VI Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Priorytet VII Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Priorytet VIII Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Priorytet IX Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

6 Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Koncentracja na wybranych grupach docelowych, doświadczających największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy jest kluczowym celem Priorytetu VI. Obejmie ona osoby młode (do 25. roku życia), kobiety (zwłaszcza matki samotnie wychowujące dzieci, kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy), osoby starsze (po 45. roku życia), osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy obszarów wiejskich, miejscowości popegeerowskich. Cele przyświecające priorytetowi VI to: podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy. Alokacja na Priorytet VI w Małopolsce wynosi w euro 187 691 910,59

7 Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Działania w ramach Priorytetu

8 Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Efektem podejmowanych działań zmierzających do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym: niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, imigrantom, opuszczającym placówki opieki zastępczej czy zakłady karne ma być przywrócenie tych osób na rynek pracy, stworzenie możliwości zatrudnienia oraz ich integracja ze społeczeństwem. Istotną rolę będzie w tym zakresie odgrywać sektor ekonomii społecznej: organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne. Wsparciem zostaną również objęte inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie zdolności do zatrudnienia oraz rozwój lokalnych inicjatyw na obszarach wiejskich. Efekty realizacji Priorytetu VII: Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie: są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji Zapewnienie funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną (przynajmniej dwie w każdym województwie) Alokacja na Priorytet VII w Małopolsce wynosi w euro 129 143 574,33

9 Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działania w ramach Priorytetu

10 Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki W obliczu przemian gospodarczych zachodzących w poszczególnych regionach i sektorach gospodarki oraz ze względu na naturalne procesy zmiany profilu działalności przedsiębiorstw konieczne jest zapewnienie szerokiego wsparcia dla przedsiębiorstw i osób objętych tymi procesami. Do głównych celów Priorytetu VIII należą: stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych przez osoby pracujące, zwłaszcza starsze i o niskich kwalifikacjach, rozwijanie Regionalnych Strategii Innowacji, wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w sektorach o strategicznym znaczeniu dla regionu, współfinansowanie stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich, kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się w największym stopniu do wzmacniania konkurencyjności i rozwoju gospodarczego regionu. Alokacja na Priorytet VIII w Małopolsce wynosi w euro 132 101 961,07

11 Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie 8.2 Transfer wiedzy Działania w ramach Priorytetu

12 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Realizacja działań obejmujących wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Zapewnienie równego i szerokiego dostępu do edukacji przedszkolnej oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych pomoże wyrównać szanse rozwojowe uczniów. Szczególny nacisk zostanie położony na szkolnictwo zawodowe. Podejmowane będą również działania mające na celu upowszechnianie kształcenia ustawicznego poprzez podnoszenie jakości usług oferowanych przez placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i zawodowego oraz promocję korzyści płynących z formalnego podnoszenia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, szczególnie na obszarach wiejskich. W związku z tym będzie udzielane wsparcie na rzecz poprawy sytuacji edukacyjnej wsi poprzez tworzenie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi. Alokacja na Priorytet IX w Małopolsce wynosi w euro 141 661 145,83

13 Priorytet IX - Rozw ó j wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Działania w ramach Priorytetu

14 KONKURSY ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniu 30 stycznia 2008 r. Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – KONKURS ZAMKNIĘTY

15 KONKURSY ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniu 28 lutego 2008 r. Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.3 – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

16 KONKURSY ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniu 27 marca 2008 r. Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Działanie 9.3 – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

17 KONKURS ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w 29 maja 2008 r. Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

18 Uprawnieni projektodawcy wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

19 Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Kwota przeznaczona na konkurs 12 108 297 PLN

20 20 Poddziałanie 9.1.1 Typy projekt ó w Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich)

21 21 Poddziałanie 9.1.1 Typy projekt ó w Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną

22 22 Poddziałanie 9.1.1 Grupa docelowa dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) rodzice dzieci w wieku przedszkolnym rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) istniejące przedszkola istniejące przedszkola funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego

23 Podstawowe akty prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2008 nr 7, poz. 38) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2008 nr 7, poz. 38) USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

24 Inne formy wychowania przedszkolnego zespoły wychowania przedszkolnego, w których zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia zespoły wychowania przedszkolnego, w których zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia punkty przedszkolne, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny (z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący) punkty przedszkolne, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny (z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący)

25 Inne formy wychowania przedszkolnego Zajęcia wychowania przedszkolnego w zespołach i punktach mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego prowadzonych w zespole lub punkcie, w czasie których jest realizowana podstawa programowa, wynosi 3 godziny Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć wynosi 12 godzin

26 Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Kwota przeznaczona na konkurs 23 160 566 PLN

27 27 Poddziałanie 9.1.2 Typy projekt ó w Programy rozwojowe szk ó ł i plac ó wek oświatowych prowadzących kształcenie og ó lne ukierunkowane na wyr ó wnywanie szans edukacyjnych uczni ó w i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczeg ó lności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyr ó wnawcze oraz specjalistyczne służące wyr ó wnywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyr ó wnawcze oraz specjalistyczne służące wyr ó wnywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczni ó w wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczni ó w z obszar ó w wiejskich, wsparcie dla uczni ó w niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczni ó w wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczni ó w z obszar ó w wiejskich, wsparcie dla uczni ó w niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)

28 28 Poddziałanie 9.1.2 Typy projekt ó w c.d. programy skierowane do dzieci i młodzieży, kt ó re znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację naukiprogramy skierowane do dzieci i młodzieży, kt ó re znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczni ó w ukierunkowane na rozw ó j kompetencji kluczowych, ze szczeg ó lnym uwzględnieniem ICT, język ó w obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznychdodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczni ó w ukierunkowane na rozw ó j kompetencji kluczowych, ze szczeg ó lnym uwzględnieniem ICT, język ó w obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych

29 rozszerzanie oferty szk ó ł o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczni ó w o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery)rozszerzanie oferty szk ó ł o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczni ó w o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjnewdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne wdrażanie program ó w i narzędzi efektywnego zarządzania plac ó wką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczaniawdrażanie program ó w i narzędzi efektywnego zarządzania plac ó wką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania Poddziałanie 9.1.2 Typy projekt ó w c.d.

30 30 Poddziałanie 9.1.2 Grupa docelowa Szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne Szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne Osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty Osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty

31 Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Kwota przeznaczona na konkurs 23 093 353 PLN

32 32 Działanie 9.2 Typy projekt ó w Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy; Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy; Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:

33 33 Działanie 9.2 Typy projekt ó w dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych

34 34 Działanie 9.2 Typy projekt ó w efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunk ó w kształcenia, modyfikacja program ó w nauczania na kierunkach istniejących) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunk ó w kształcenia, modyfikacja program ó w nauczania na kierunkach istniejących) wsp ó łpracę szk ó ł i plac ó wek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczni ó w jako przyszłych absolwent ó w i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki) wsp ó łpracę szk ó ł i plac ó wek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczni ó w jako przyszłych absolwent ó w i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki)

35 35 Działanie 9.2 Typy projekt ó w wyposażenie szk ó ł i plac ó wek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia wyposażenie szk ó ł i plac ó wek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne wdrażanie program ó w i narzędzi efektywnego zarządzania plac ó wką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania wdrażanie program ó w i narzędzi efektywnego zarządzania plac ó wką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania

36 36 Działanie 9.2 Grupa docelowa Uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem osób dorosłych) Uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem osób dorosłych) Szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) Szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) Partnerzy społeczno-gospodarczy; Partnerzy społeczno-gospodarczy; Pracodawcy Pracodawcy

37 Działanie 9.3 – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Kwota przeznaczona na konkurs 9 052 723 PLN

38 38 Działanie 9.3 Typy projekt ó w Kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia* ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy Kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia* ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy Kształcenie w formach szkolnych** osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnianiem lub podwyższaniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych Kształcenie w formach szkolnych** osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnianiem lub podwyższaniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych

39 39 Działanie 9.3 Typy projekt ó w *Kształcenie formalne Kształcenie w systemie instytucjonalnym, którego wyróżnikiem jest nie tyle miejsce (np. szkoła lub instytucja szkoląca), co program umożliwiający zdobycie uznawanych w danym systemie prawnym kwalifikacji **Kształcenie ustawiczne w formach szkolnych Formy uzyskiwania i uzupełniania formalnego wykształcenia przez osoby dorosłe w szkołach dla dorosłych, przez którą na podstawie ustawy o systemie oświaty rozumie się szkołę, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły.

40 40 Działanie 9.3 Typy projekt ó w Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji) Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji)

41 41 Działanie 9.3 Typy projekt ó w Usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy Usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy

42 42 Działanie 9.3 Typy projekt ó w Wsparcie dla szkół dla dorosłych placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na: Wsparcie dla szkół dla dorosłych placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na:

43 43 Działanie 9.3 Typy projekt ó w Monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie ofert edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy Podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty Rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego w tym również w formie e-learningu

44 44 Działanie 9.3 Grupa docelowa osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18 – 24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

45 45 Działanie 9.3 Grupa docelowa szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenie ustawiczne szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenie ustawiczne partnerzy społeczno – gospodarczy partnerzy społeczno – gospodarczy pracodawcy pracodawcy

46 Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – KONKURS ZAMKNIĘTY Kwota przeznaczona na konkurs 2 000 003 PLN

47 47 Działanie 9.4 Typy projekt ó w Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć); Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu; Studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia;

48 48 Działanie 9.4 Typy projekt ó w Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracownik ó w administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej; Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracownik ó w administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej; Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (os ó b dorosłych); Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (os ó b dorosłych);

49 49 Działanie 9.4 Grupa docelowa Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych Kadra administracyjna i zarządzająca oświatą Kadra administracyjna i zarządzająca oświatą

50 D ziałanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kwota przeznaczona na konkurs 5 276 799 PLN

51 51 Działanie 9.5 Typy projekt ó w tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia

52 52 Działanie 9.5 Grupa docelowa mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju

53 D ziałanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Maksymalna wartość projektu 50 000 PLN

54 D ziałanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Planowany termin ogłoszenia konkursu 29 maja 2008 roku

55 Konstrukcja projektu Charakter indywidualny, niepowtarzalny Wskazanie problemu i jego przyczyn Określenie celu głównego Wskazanie celów szczegółowych

56 Procedura konkursowa naboru wniosk ó w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

57 57 Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy przygotowuje dla każdego z konkursów Dokumentację Konkursową. Określa ona w sposób szczegółowy wymogi, jakie powinny spełniać wnioski składane przez projektodawców (m.in. konieczne załączniki).

58 Jeden wzór dla wszystkich Priorytetów i wszystkich instytucji w ramach PO KL. Jeden wzór dla wszystkich Priorytetów i wszystkich instytucji w ramach PO KL. Wniosek o dofinansowanie należy przygotować przy użyciu Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie: www.efs.gov.pl Wniosek o dofinansowanie należy przygotować przy użyciu Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie: www.efs.gov.pl www.efs.gov.pl Podczas wypełniania wniosku należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Podczas wypełniania wniosku należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Wniosek należy przygotować w dwóch zgodnych ze sobą wersjach: papierowej (2 egzemplarze) oraz elektronicznej (2 formaty: pdf oraz xml). Wniosek należy przygotować w dwóch zgodnych ze sobą wersjach: papierowej (2 egzemplarze) oraz elektronicznej (2 formaty: pdf oraz xml). Wniosek musi być opatrzony pieczęciami i podpisany przez osobę do tego upoważnioną. Wniosek musi być opatrzony pieczęciami i podpisany przez osobę do tego upoważnioną. Formularz wniosku PO KL

59 Złożenie wniosku Wnioski składa się do momentu wyczerpania kwoty przeznaczonej na konkurs lub do jego zamknięcia, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP Kraków. Wnioski składa się do momentu wyczerpania kwoty przeznaczonej na konkurs lub do jego zamknięcia, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP Kraków. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą. Szczegółowe informacje dot. sposobu przygotowania oraz złożenia wniosku zostały zawarte w punktach 4 i 5 Dokumentacji Konkursowej. Szczegółowe informacje dot. sposobu przygotowania oraz złożenia wniosku zostały zawarte w punktach 4 i 5 Dokumentacji Konkursowej.

60 Wniosek PO KL Struktura wniosku W ramach wniosku wyr ó żniono siedem element ó w: 1.Informacje o projekcie; 2.Projektodawca (Beneficjent); 3.Charakterystyka projektu (ograniczenie do 18 000 znaków); 4.Budżet projektu; 5.Oświadczenie; 6.Załącznik Harmonogram realizacji projektu; 7.Załącznik Szczeg ó łowy budżet.

61

62

63

64 Projekt wniosku PO KL

65

66

67

68

69

70

71 Praktyczne uwagi  Wniosek najlepiej w całości wypełnić w edytorze tekst ó w, a następnie przekleić go do Generatora Wniosk ó w  Poprawna walidacja wniosku nie oznacza, że wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione  Każda zmiana okresu realizacji projektu powoduje zar ó wno zmiany w budżecie, jak i w harmonogramie

72 Złożenie wniosku Wersja papierowa wniosku musi być zgodna z jego wersją elektroniczną. Zgodność wersji rozstrzygana jest w szczególności w oparciu o sumy kontrolne. Formularz wniosku należy wypełnić wyłącznie elektronicznie, w języku polskim. Wnioski wypełnione w całości lub częściowo odręcznie zostaną odrzucone.

73 Przyjmowanie wniosk ó w Wnioski przyjmowane są w Punktach Informacyjnych EFS WUP w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 Wnioski przyjmowane są w Punktach Informacyjnych EFS WUP w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w dni robocze w godzinach 8.00-16.00

74 Wniosek złożony do WUP Kraków oceniany jest pod względem: -formalnym; -merytorycznym. Ocena wniosku

75 Ocena formalna wniosk ó w o dofinansowanie projektu

76 Ocena formalna składa się z dw ó ch etap ó w, podczas kt ó rych następuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia: - og ó lne kryteria formalne - kryteria dostępu Ocena formalna

77 Ocena formalna kryteria og ó lne Wniosek spełnia ogólne kryteria formalne jeśli: złożono go we właściwej instytucji; złożono go we właściwej instytucji; został złożony w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu); został złożony w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu); wypełniono go w języku polskim; wypełniono go w języku polskim; sporządzono go na obowiązującym formularzu ; sporządzono go na obowiązującym formularzu ; jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, został opatrzony pieczęciami wnioskodawcy oraz podpisany przez upoważnione osoby); jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, został opatrzony pieczęciami wnioskodawcy oraz podpisany przez upoważnione osoby);

78 suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest identyczna na wszystkich stronach wniosku; suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest identyczna na wszystkich stronach wniosku; wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku i złożono wymagane załączniki; wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku i złożono wymagane załączniki; wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie – w przypadku procedury konkursowej); wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie – w przypadku procedury konkursowej); Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych); Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych); wniosek jest zgodny z Planem działania. wniosek jest zgodny z Planem działania. Ocena formalna kryteria og ó lne

79 Przykładowe kryteria dostępu Działanie/Poddziałanie Kryterium obszaru realizacji projektu Kryterium okresu realizacji projektu Kryterium wkładu własnego Kryterium zasad realizacji projektu Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej projekt realizowany na terenie województwa małopolskiego maksymalny okres realizacji projektu – 3 lata Dla Jst lub ich jednostek organizacyjnych wymagany jest wkład własny - wynosi 15% wartości projektu Projekty zakładające zapewnienie kadry pedagogicznej posiadającej kwalifikacje w zakresie edukacji przedszkolnej lub umożliwiające nabycie formalnych kwalifikacji Działanie 9.3 – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego projekt realizowany na terenie województwa małopolskiego maksymalny okres realizacji projektu – 3 lata --

80 W przypadku projekt ó w konkursowych wniosek, kt ó ry nie spełnia kt ó regokolwiek z og ó lnych kryteri ó w formalnych bądź kryteri ó w dostępu jest odrzucany. Na etapie oceny formalnej nie ma możliwości poprawy/uzupełniania wniosku złożonego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Poprawiony wniosek spełniający og ó lne kryteria formalne i kryteria dostępu może być jednak, jako nowy wniosek, ponownie złożony przez Beneficjenta. Ocena formalna

81 Ocena merytoryczna wniosk ó w o dofinansowanie projektu

82 Oceny merytorycznej projekt ó w dokonuje Komisja Oceny Projekt ó w (KOP) umiejscowiona w WUP Krak ó w, powoływana przez Dyrektora WUP. Ocena merytoryczna

83 Komisja Oceny Projekt ó w W skład KOP mogą wchodzić: Pracownicy WUP; Pracownicy WUP; Przedstawiciele ministra właściwego ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra); Przedstawiciele ministra właściwego ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra); Asesorzy (o ile zostali powołani). Asesorzy (o ile zostali powołani). Lista członków KOP jest podawana do publicznej wiadomości.

84 Ocena merytoryczna Ocena każdego projektu dokonywana jest przez dwie losowo wybrane osoby;Ocena każdego projektu dokonywana jest przez dwie losowo wybrane osoby; Z dw ó ch niezależnych ocen członk ó w KOP wyciągana jest średnia arytmetyczna;Z dw ó ch niezależnych ocen członk ó w KOP wyciągana jest średnia arytmetyczna; W przypadku rozbieżności sięgających 30% i więcej og ó lnej sumy punkt ó w pomiędzy ocenami Członk ó w KOP (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60 punkt ó w), projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, kt ó rą przeprowadza trzeci oceniaj ą cy. Ocena ta jest wiążąca i ostateczna.W przypadku rozbieżności sięgających 30% i więcej og ó lnej sumy punkt ó w pomiędzy ocenami Członk ó w KOP (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60 punkt ó w), projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, kt ó rą przeprowadza trzeci oceniaj ą cy. Ocena ta jest wiążąca i ostateczna.

85 Ocena merytoryczna Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w oparciu o: Ogólne kryteria merytoryczne Szczegółowe kryteria strategiczne Szczegółowe informacje nt. kryteriów wyboru projektów określane są w Planie działania oraz w Dokumentacji Konkursowej. Ogólne kryteria horyzontalne

86 Og ó lne kryteria merytoryczne dotyczą og ó lnych zasad odnoszących się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projekt ó w w ramach PO KL.

87 Og ó lne kryteria merytoryczne - punktacja Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20 pkt. Grupy docelowe projektu 15/0 pkt. 15/0* pkt. Działania 15/30 pkt. 15/30* pkt. Rezultaty projektu 25 pkt. Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 10 pkt. Wydatki projektu 15 pkt. * dla projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100.

88 Kryteria strategiczne Kryteria strategiczne dotyczą preferowania przez IP2(IP) określonych typów projektów. Wnioski spełniające kryteria strategiczne, kt ó re jednocześnie uzyskały co najmniej 60 punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych polach oceny merytorycznej, otrzymują dodatkową premię punktową w wysokości nie większej niż 20 punkt ó w. Wniosek, kt ó ry spełnia og ó lne kryteria merytoryczne oraz kryteria strategiczne może łącznie uzyskać maksymalnie 120 punkt ó w.

89 Kryteria strategiczne Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe - mogą, ale nie muszą być one spełnione, by projekt m ó gł uzyskać pozytywną ocenę merytoryczną. Niespełnienie kryteriów strategicznych nie wyklucza bowiem uzyskania maksymalnej liczby punkt ó w za spełnianie og ó lnych kryteri ó w merytorycznych (100 punkt ó w) i nie skutkuje odrzuceniem wniosku.

90 Przykładowe kryteria strategiczne Działanie/Poddziałanie Kryteria strategiczne Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej projekty zakładające utworzenie ośrodka wychowania przedszkolnego w miejscowościach, w których dzieci od 3 do 5 roku życia nie mają dostępu do edukacji przedszkolnej - 15 pkt projekty zakładające realizację alternatywnych form wychowania przedszkolnego - 5 pkt Działanie 9.3 – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Projekty skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych – 10 pkt Projekty umożliwiające formalne potwierdzenie posiadanych umiejętności dla uzyskania stosownych kwalifikacji (w tym certyfikaty uznawane na terenie Unii Europejskiej) – 10 pkt

91 Kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne mają charakter przekrojowy i zatwierdzane są przez Komitet Monitorujący w toku realizacji. Dotyczą zgodności z: przepisami ustawy Prawo zam ó wień publicznych;przepisami ustawy Prawo zam ó wień publicznych; zasadami dotyczącymi pomocy publicznej;zasadami dotyczącymi pomocy publicznej; właściwymi politykami i zasadami wsp ó lnotowymi (w tym: polityką r ó wnych szans i koncepcją zr ó wnoważonego rozwoju).właściwymi politykami i zasadami wsp ó lnotowymi (w tym: polityką r ó wnych szans i koncepcją zr ó wnoważonego rozwoju). Projekty niezgodne z ww. kryteriami horyzontalnymi są odrzucane.

92 Ocena merytoryczna Podczas oceny merytorycznej sprawdzane jest ponadto, czy: koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania;koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania; poziom kosztów pośrednich jest uzasadniony;poziom kosztów pośrednich jest uzasadniony; projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL.projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL. Niespełnienie powyższych kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku.

93 Warunki rekomendowania wniosku do dofinansowania Rekomendowane do dofinansowania są projekty, w przypadku których spełnione są łącznie następujące warunki: -ogólna liczba punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej wynosi przynajmniej 60, -w poszczególnych polach oceny merytorycznej projekt uzyskał przynajmniej 60% punktów możliwych do uzyskania w tych polach, -projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym oraz z politykami i zasadami wspólnotowymi, -projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, -koszty w ramach cross-finansingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania, -poziom kosztów pośrednich jest uzasadniony.

94 Po zakończeniu oceny merytorycznej Wnioskodawca otrzyma pismo informujące o: przyjęciu wniosku do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania pod warunkiem dostarczenia w podanym terminie dokument ó w (załącznik ó w) niezbędnych do podpisania umowy;przyjęciu wniosku do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania pod warunkiem dostarczenia w podanym terminie dokument ó w (załącznik ó w) niezbędnych do podpisania umowy; możliwości podjęcia negocjacji;możliwości podjęcia negocjacji; odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny.odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny. Wyniki oceny merytorycznej

95 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

96 WYDATEK KWALIFIKOWALNY wydatek spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację PO KL wydatek spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację PO KL

97 Wydatek kwalifikowalny powinien być: niezbędny dla realizacji projektu niezbędny dla realizacji projektu (ma bezpośredni związek z celami projektu) efektywny (tzn. spełnia wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat) efektywny (tzn. spełnia wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat) faktycznie poniesiony faktycznie poniesiony udokumentowany udokumentowany przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu zgodnie z zasadami w zakresie konstruowania budżetu w ramach PO KL przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu zgodnie z zasadami w zakresie konstruowania budżetu w ramach PO KL

98 ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaną w związku z realizacją projektu PO KL. Każdy przychód uzyskany w ramach projektu pomniejsza wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu Przychód zostaje odjęty od wydatków kwalifikowalnych w całości lub proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu do jego osiągnięcia przyczynił się projekt realizowany w ramach PO KL

99 OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW Początek okresu kwalifikowania wydatków 12 grudnia 2006 r. Koniec okresu kwalifikowania wydatków 31 grudnia 2015 r. Okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu jest określany w umowie o dofinansowanie. Beneficjent wskazuje datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, iż okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne

100 OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (konieczność poniesienia wydatków na zabezpieczenie projektu) okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (konieczność poniesienia wydatków na zabezpieczenie projektu) Instytucja Pośrednicząca może w przypadkach określonych w Planie działania na dany rok ograniczyć kwalifikowanie wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Instytucja Pośrednicząca może w przypadkach określonych w Planie działania na dany rok ograniczyć kwalifikowanie wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

101 OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW Możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowania wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te: odnoszą się do okresu realizacji projektu odnoszą się do okresu realizacji projektu zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową

102 ZASADY KONSTRUOWANIA BUDŻETU szczegółowy budżet ze wskazaniem kosztów jednostkowych jest podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków projektu na etapie oceny wniosku o dofinansowanie Budżet zadaniowy - podział kosztów bezpośrednie bezpośrednie pośrednie pośrednie

103 KOSZTY BEZPOŚREDNIE beneficjent wykazuje we wniosku o dofinansowanie rodzaje zadań mających odniesienie do zakresu merytorycznego projektu beneficjent wykazuje we wniosku o dofinansowanie rodzaje zadań mających odniesienie do zakresu merytorycznego projektu w ramach każdego zadania Beneficjent wyszczególnia koszty personelu związane z realizacją danego zadania w ramach każdego zadania Beneficjent wyszczególnia koszty personelu związane z realizacją danego zadania obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego zadania w budżecie projektu w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego zadania w budżecie projektu w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu, przedkładanym na etapie wyboru projektu. poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu, przedkładanym na etapie wyboru projektu. Beneficjent jest rozliczany ze zrealizowanych zadań

104 PRZYKŁADOWY KATALOG ZADAŃ W RAMACH KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH zarządzanie projektem zarządzanie projektem rekrutacja uczestników projektu rekrutacja uczestników projektu promocja projektu promocja projektu realizacja szkoleń realizacja szkoleń doradztwo doradztwo warsztaty warsztaty studia studia studia uzupełniające studia uzupełniające studia podyplomowe studia podyplomowe wizyty studyjne wizyty studyjne staże staże

105 PRZYKŁADOWY KATALOG ZADAŃ W RAMACH KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH przygotowanie zawodowe w miejscu pracy przygotowanie zawodowe w miejscu pracy zatrudnienie subsydiowane zatrudnienie subsydiowane Upowszechnienie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia Upowszechnienie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych rozwój systemów informatycznych rozwój systemów informatycznych ekspertyzy ekspertyzy analizy analizy badania badania przygotowanie publikacji przygotowanie publikacji ewaluacja ewaluacja

106 KOSZTY POŚREDNIE stanowią koszty związane z obsługą techniczną projektu, których nie można przyporządkować do konkretnego zadania stanowią koszty związane z obsługą techniczną projektu, których nie można przyporządkować do konkretnego zadania koszty, które dotyczą zarówno działalności w ramach projektu jak i poza projektem koszty, które dotyczą zarówno działalności w ramach projektu jak i poza projektem beneficjent ma obowiązek przedstawienia w szczegółowym budżecie projektu uzasadnienia dla wskazanej we wniosku o dofinansowanie wartości kosztów pośrednich, które zamierza rozliczyć w projekcie beneficjent ma obowiązek przedstawienia w szczegółowym budżecie projektu uzasadnienia dla wskazanej we wniosku o dofinansowanie wartości kosztów pośrednich, które zamierza rozliczyć w projekcie metodologia wyliczenia kosztów pośrednich podlega weryfikacji podczas oceny merytorycznej projektu i może podlegać negocjacjom metodologia wyliczenia kosztów pośrednich podlega weryfikacji podczas oceny merytorycznej projektu i może podlegać negocjacjom

107 W celu poprawnego przygotowania projektu Beneficjent powinien zapoznać się z następującymi dokumentami: Dokumentacja Konkursowa – dokument opracowywany przez WUP Kraków odrębnie do każdego konkursu. Zawiera szczegółowe informacje dot. konkursu, w tym m.in. nt. sposobu przygotowania i złożenia wniosku, wymogów, jakie wniosek musi spełniać, kryteriów oceny wniosku, procedur wyboru. Dokumentacja Konkursowa zamieszczana jest na stronie internetowej WUP Kraków: www.wup-krakow.plwww.wup-krakow.pl Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL – dokument zatwierdzony przez MRR. Zawiera opis poszczególnych Priorytetów, Działań, Poddziałań, uprawnionych Beneficjentów, Grup docelowych (Beneficjentów Ostatecznych) i inne ważne dla projektodawców informacje. System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 – zbiór wytycznych MRR. Obejmuje m.in. szczegółowe wytyczne MRR dot. zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, zasad finansowania PO KL, systemu sprawozdawczości oraz kontroli. Podstawowe dokumenty

108 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatk ó w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatk ó w w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Sp ó jności w okresie programowania 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Powyższe dokumenty zawierają szczeg ó łowe informacje m.in. na temat zasad kwalifikowalności wydatk ó w, kalkulacji budżetu projektu, zasad stosowania cross-financingu Instrukcja do wniosku o dofinansowanie Podstawowe dokumenty, z kt ó rymi powinni zapoznać się projektodawcy dostępne są na stronie internetowej WUP Krak ó w: www.wup-krakow.pl oraz na stronach IZ: www.mrr.gov.pl i www.efs.gov.plwww.wup-krakow.plwww.mrr.gov.plwww.efs.gov.pl Podstawowe dokumenty

109 Przydatne adresy internetowe www.wup-krakow.plwww.wup-krakow.plwww.wup-krakow.pl www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.malopolskie.plwww.malopolskie.plwww.malopolskie.pl

110 Punkty Informacyjne dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego Plac Na Stawach 1 e-mail: efs@wup-krakow.pl tel. (12) 424 07 37 Al. Solidarności 5-9 tel. (14) 626 95 43 e-mail: efs@wup.tarnow.pl ul. Węgierska 146 tel. (18) 442 94 32 e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl Kraków Tarnów Nowy Sącz

111 Regionalne Ośrodki EFS Krak ó w – Fundacja Instytut Studi ó w Strategicznych, ul. Mikołajska 4, I piętro, tel. 012 421 83 40 Tarn ó w – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Sikorskiego 4, tel. 014 655 69 86 Nowy Sącz – Fundacja Wiedza i Rozw ó j ul. Długosza 9, tel. 018 442 01 99

112 Dziękujemy za uwagę Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów Wojew ó dzki Urząd Pracy w Krakowie Plac na Stawach 1 30-107 Krak ó w www.wup-krakow.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Wieliczka, 29 maja 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google