Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła demokracji – szkoła samorządności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła demokracji – szkoła samorządności"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich rad pedagogicznych Spotkanie I. Opis kompetencji nauczycielskich i sposobów ich rozwijania Opracowały: Irena Denisoff Mirosława Horodok

2 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Cele spotkania: prezentacja projektu – założeń, celów, harmonogramu, korzyści dla szkoły; zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu EO/EPC; przeprowadzenia diagnozy kompetencji rady pedagogicznej; ustalenie zasad współpracy.

3 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Prezentacja programu

4 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Cele i założenia programu 1. Wsparcie nauczycieli w kształceniu kompetencji kolektywnych (prowadzących do współpracy i zbiorowego wysiłku intelektualnego) i dynamicznych (umożliwiających ciągłą adaptację i rozwój zawodowy). 2. Ukazanie poszerzającego się zakresu odpowiedzialności nauczycieli, pomoc w nabyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych do kształtowania w uczniach rozumienia otaczającego je świata oraz aktywnej postawy obywatelskiej

5 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Bez społeczeństwa obywatelskiego nie można zbudować nowoczesnego, demokratycznego państwa, wpisującego się w standardy europejskiej tradycji. Mowa jest o Europie wartości, poprzez które może realizować się każdy.

6 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Człowiek jako jednostka społeczna przeżywa dziś kryzys wartości i zanik zaufania do jakiejkolwiek władzy, do autorytetów. Nie może jednak właściwie egzystować, żyjąc sama w sobie i sama dla siebie. Tak funkcjonując, człowiek nie umie, a w związku z tym nie chce brać odpowiedzialności za realia, które nagminnie poddaje krytyce. Często wartości szuka się w świecie szybko zużywających się przedmiotów, a nie w człowieku.

7 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
W nauczycielach dostrzega się ogromny potencjał ludzi, którzy mają wpływ na kształtowanie postaw innych i proponowany program ma wspomóc nauczycieli w trudzie wychowania człowieka, który każdą wiedzę będzie umiał spożytkować w relacjach społecznych, a tych relacji trzeba się nauczyć i szkoła ma temu też służyć.

8 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Realizacja programu 5 spotkań Wykonanie zadań

9 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Cel programu Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie EO/EPC

10 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli Opis kompetencji nauczycielskich i sposobów ich rozwijania

11 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
15 kompetencji podzielone na 4 grupy : grupa A WIEDZA grupa B NAUCZANIE grupa C DZIAŁANIE grupa D EWALUACJA 4 poziomy opanowania każdej kompetencji: etap wstępny, etap rozwojowy, etap ugruntowany, etap zaawansowany Kompetencje nauczycieli w zakresie EO/EPC

12 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Pojęcie kompetencji To coś więcej niż tylko wiedza i umiejętności. Obejmują zdolność do sprostania złożonym wymaganiom dzięki zmobilizowaniu i odwołaniu się w pewnych konkretnych uwarunkowaniach do zasobów psychospołecznych ( w tym do umiejętności i postaw).

13 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Aspekty kompetencji - wiedza ( o czymś); - postawy i zachowania ( świadomość tego, jak działamy, w jakim kontekście i dlaczego); - zaangażowanie, predyspozycje, upodobania, otwartość , motywacja; - umiejętności proceduralne ( jak coś zrobić); - zdolności poznawcze ( analiza informacji, krytyczne myślenie); - umiejętności społeczne ( jak reagować, adoptować się do nowych warunków)

14 Kompetencje z grupy A Rozumienie EO/EPC z grupy B Nauczanie EO/EPC z grupy C EO/EPC w działaniu z grupy D Ewaluacja EO/EPC Kompetencja 1. Cele i zadania EO/EPC Kompetencja 5. Planowanie strategii i dobór metod nauczania Kompetencja 10. Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji Kompetencja 13. Włączanie uczniów w proces podejmowania decyzji Kompetencja 2. Kluczowe podstawy i zasady EO/EPC Kompetencja 6. EO/EPC w nauczaniu poszczególnych przedmiotów Kompetencja 11. Współpraca ze społecznością lokalną Kompetencja 14. Modelowanie postaw EO/EPC Kompetencja 3. Treści programu nauczania EO/EPC Kompetencja 7. Budowanie pozytywnego klimatu szkoły Kompetencja 12. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji Kompetencja 15. Ewaluacja metod i proces uczenia się Kompetencja 4. Konteksty wdrażania EO/EPC Kompetencja 8. Poruszanie kwestii budzących kontrowersje Kompetencja 9. Stosowanie różnorodnych form i metod oceniania

15 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Korzyści dla szkoły: 1. Zdobycie certyfikatu „ Szkoła demokracji – szkoła samorządności” na uroczystości podsumowującej projekt w Warszawie. 2. Realizacja innowacji pedagogicznej w szkole wdrażającej eksperymentalny program ogólnopolski. 3. Przynależność do wybranej sieci 100 szkół na terenie Polski, które wdrażają program. 4. Przygotowanie się szkoły do pracy z jednym ekspertem przez cały rok szkolny ( obowiązek taki wejdzie od 2016 r.) 5. Możliwość skorzystania z zasobów innych szkół

16 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
5. Możliwość skorzystania z zasobów innych szkół i dzielenia się własnym doświadczeniem poprzez bezpośrednią pracę na platformie ( od stycznia 2014 r.) 6. Promocja szkoły na terenie całej Polski. 7. Zdobycie przez wszystkich nauczycieli zaświadczeń wystawionych przez ORE o odbyciu rocznego szkolenia. 8. Zdobycie przez nauczycieli kwalifikacji z zakresu EO/EPC, które mają służyć umocnieniu pozycji i potencjału nauczycieli. 9. Wykonywanie zadań zespołowo przez radę pedagogiczną. 10. Wykorzystanie narzędzi z programu do ewaluacji wewnętrznej szkoły.

17 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Ustawa o Systemie Oświaty „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.” „Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

18 Podstawa programowa kształcenia ogólnego
Podstawa programowa kształcenia ogólnego Szkoła powinna kształtować u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, a przy tym sprzyjające ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. Kompetencje społeczne i obywatelskie „Kompetencje obywatelskie przygotowują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa”.

19 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Ċwiczenie 1. Szkoła demokratyczna – czyli jaka?

20 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Cele ćwiczenia Uzyskanie odpowiedzi na pytania: 1.Jakie wartości są fundamentem pracy naszej szkoły? 2. W jakich obszarach funkcjonowania szkoły wymienione wartości znajdują odzwierciedlenie? 3. W jakich działaniach w poszczególnych obszarach funkcjonowania szkoły ww. wartości znajdują odzwierciedlenie? 4. Jaki istnieje związek wartości, obszarów i działań w obszarach z programem „ Szkoła demokracji – szkoła samorządności”?

21 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Plakat

22 EO – edukacja obywatelska EPC – edukacja na rzecz praw człowieka

23 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Edukacja obywatelska Oznacza edukację, szkolenia, podnoszenie świadomości, informowanie oraz działania, których celem jest wyposażenie uczących się w wiedzę, umiejętności oraz kształtowanie postaw i zachowań mających wzmacniać realizację oraz obronę praw i obowiązków, poszanowanie różnorodności wraz z odgrywaniem aktywnej roli w społeczeństwie demokratycznym przy jednoczesnym promowaniu i ochronie demokracji oraz rządów prawa.

24 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Edukacja o prawach człowieka Oznacza edukację, szkolenia, podnoszenie świadomości, informowanie oraz działania, których celem jest wyposażenie uczących się w wiedzę, umiejętności oraz kształtowanie postaw i zachowań służących wzmocnieniu udziału tych osób w działaniu na rzecz budowania i obrony powszechnej kultury praw człowieka i podstawowych wolności.

25 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
CEL EO/EPC Zachęcanie i wspieranie uczniów, by stali się aktywnymi, świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami

26 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Oznacza to m.in.: - znajomość swoich praw i obowiązków obywatelskich, - orientację w wydarzeniach społecznych i politycznych, - troskę o dobro innych ludzi, - jasne wyrażanie własnych opinii i przekonań, - zdolność wywierania wpływu na otaczający świat, - aktywność w społeczności lokalnej, - odpowiedzialność za swoje czyny.

27 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Prawa człowieka w pracy szkoły Dokumenty szkoły – statut prawa i obowiązki kary i nagrody procedury odwoławcze od kar procedury w przypadku naruszeń praw

28 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Prawa człowieka w pracy szkoły – cd. Program wychowawczy szkoły: cele ogólne oparte na wartościach , na których opiera się koncepcja praw człowieka przeniesienie celów do planów pracy wychowawców skuteczność realizacji - ewaluacja

29 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Prawa człowieka w pracy szkoły – cd. Realizacja treści z podstawy programowej na lekcjach poszczególnych przedmiotów. Dodatkowe działania, np. olimpiady konkursy projekty edukacyjne dni praw człowieka/dziecka/ucznia działalność samorządu uczniowskiego itd. …

30 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Kluczowe pojęcia EO/EPC demokracja godność prawa, obowiązki szacunek tolerancja wolność równość solidarność różnorodność wspólnota

31 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Diagnoza rady pedagogicznej z zakresu kompetencji ABC na poziomie pierwszym

32 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Zadania dla rady pedagogicznej: Poinformować uczniów i ich rodziców o przystąpieniu do pilotażu programu „ Szkoła demokracji – szkoła samorządności” ( propozycje w jaki sposób ) W klasach I – III uczniowie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego wykonują prace plastyczne nt. „ Szkoła w moich oczach” . Nauczyciel dokonuje analizy prac uczniów i notuje ich wypowiedzi z tyłu na pracach. Wypowiedzi dotyczą udzielenia odpowiedzi na pytania: 1. Co przedstawiłeś/aś na swoim rysunku?

33 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Zadanie dla rady pedagogicznej cd: 2. Co ci się podoba w szkole? 3. Co Ci się nie podoba w szkole? Następnie proszę zrobić wystawę prac w klasach lub w innym miejscu – obfotografować, a potem na II spotkanie przygotować informację zbiorczą o udzielonych przez dzieci odpowiedzi. Klasa………………………… Ilość uczniów ………………. Ilość wykonanych prac ……….. oraz % Uogólniona informacja o udzielonych odpowiedziach. ( Można z tego przygotować prezentacje i np. wykorzystać na zebraniu z rodzicami).

34 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
3.W klasach IV – VI nauczyciele wychowawcy przeprowadzą lekcję wychowawczą nt. „ Spojrzenie na szkołę przez pryzmat wartości demokratycznych” i pod koniec lekcji poproszą uczniów o pisemne dokończenie sformułowania: „ W mojej opinii szkoła demokratyczna, w której szanowane są prawa człowieka, to taka szkoła, gdzie…” Lekcję może obserwować kolega/koleżanka. 4. Można zaproponować rodzicom wyrażenie ich opinii w podobny sposób. 5. Europejski Rok Obywateli – inne inicjatywy szkolne: proszę przemyśleć jak zaakcentować Dzień Życzliwości oraz Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Człowieka.

35 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
4. W klasach I – III gimnazjum na godzinach z wychowawcą przeprowadźcie Państwo debatę klasową nt. Rozumienia wybranej wartości demokratycznej i poproście uczniów o zebranie i przedstawienie wniosków oraz o podanie przykładów respektowania i nierespektowania wybranej wartości. Można zakończyć sesją plakatową/prezentacją multimedialną – wnioski przykleić lub spisać na jednym plakacie i zrobić fotografię. Przygotowują wypowiedź nt. wniosków uczniów. Można zaproponować rodzicom wyrażenie ich opinii nt. wartości demokratycznych w szkole – wywiad/sondaż/ankieta.

36 Szkoła demokracji – szkoła samorządności
Następne spotkanie rozpocznie się od analizy informacji zebranych od uczniów i ewentualnie rodziców. Pytania do prowadzącego – spisanie na kartkach. Ustalenie zasad kontaktowania się rady pedagogicznej z ekspertem. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Szkoła demokracji – szkoła samorządności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google