Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bielsko - Biała.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bielsko - Biała."— Zapis prezentacji:

1 Bielsko - Biała

2 Projekt reorganizacji sieci szkół i placówek oświatowych w Bielsku - Białej
w latach 2011 – 2012 grudzień r. 1

3 Mówiąc o reformie oświaty musimy rozróżnić dwa obszary:
Reformę programową: np. reforma kształcenia zawodowego, reforma kształcenia dorosłych itd. Reforma treści nauczania. Reformę sieci szkół i placówek oświatowych. Reforma bazy oświatowej. Pierwszy obszar to domena Ministerstwa Edukacji Narodowej. Drugi obszar leży w kompetencjach i odpowiedzialności samorządów. Treścią przedstawionego Projektu są zmiany proponowane w drugim obszarze. 2

4 oświatowych uwzględnić musi możliwie wszystkie uwarunkowania.
Odpowiedzialny samorząd w swoich decyzjach dotyczących sieci szkół i placówek oświatowych uwzględnić musi możliwie wszystkie uwarunkowania. W przypadku naszego miasta są to np: 1. Sytuacja demograficzna. 2. Stan rynku pracy. 3. Zrealizowane w mieście inwestycje w obszarze oświaty. 4. Konieczność podniesienia poziomu kształcenia uczniów zdolnych. 5. Konieczność poszerzenia oferty edukacyjnej. 6. Zobowiązania Miasta wobec innych podmiotów. 7. Racjonalizacja kosztów. 8. Konieczność utrzymania i poprawy wyników nauczania. 9. Skutki inwestycji infrastrukturalnych w mieście kolidujących z obecną siecią placówek (drogi). 10. Decyzje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wyłączeniu z użytkowania. 11. Oczekiwania rodziców i uczniów. 12. Możliwości finansowe samorządów. 3

5 społecznych jak i możliwości finansowych gminy.
Te uwarunkowania determinują zadania gminy w sferze oświaty, w szczególności określają odpowiednie dostosowanie infrastruktury oświatowej zarówno do potrzeb społecznych jak i możliwości finansowych gminy. Polityka kolejnych rządów w obszarze oświaty skutkuje tak wielkimi obciążeniami budżetów samorządowych, że stanowi to ogromne ograniczenie ich rozwoju, a w wielu wypadkach dewastuje finanse samorządowe i grozi ich niewypłacalnością. 4

6 W tym miejscu kilka danych statystycznych dla Miasta Bielska-Białej
2002 rok 2010 rok Różnica kolumny 3 do kolumny 2 % wskaźnik zmian 1 2 3 4 5 Liczba wychowanków przedszkoli 3 396 3 945 549 116,17% Liczba uczniów w szkołach podstawowych 10 973 7 593 -3 380 69,20% Liczba uczniów w gimnazjach 6 736 4 351 -2 385 64,59% Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 14 360 10 377 -3 983 72,26% Razem liczba uczniów i wychowanków 35 465 26 266 -9 199 74,06% Liczba szkół i przedszkoli 130 115 -15 88,46% Liczba nauczycieli 2 980 2 656 -324 89,13% Nakłady na oświatę 165  269  103  162,81% Subwencja oświatowa 96 347 408 161  65  167,55% Uzyskane dochody (środki UE, wpłaty rodziców, wynajem pomieszczeń) 17  12  308,45% Nakłady na oświatę zmniejszone o wysokość subwencji i uzyskane dochody 63  89  26  142,18% Inwestycje 26  22  621,96% 5

7 ale i zdeterminowanych wolą uzdrowienia budżetów gmin.
Powyższe dane obrazują tendencję stałego wzrostu kosztów oświaty mimo spadku ilości uczniów i wychowanków. Dotychczasowe działania oszczędnościowe per saldo nie przynoszą koniecznych rezultatów, gdyż ich efekty są z naddatkiem pochłaniane przez wzrost kosztów systemu edukacji funkcjonującego w obecnym kształcie. System ten wymaga radykalnych zmian poczynając od zmian w świadomości społecznej, w tym całego środowiska oświatowego. Zmiany w systemie organizacji i finansowania oświaty wymagają zgody i wsparcia Władz samorządowych dbających o jakość procesów kształcenia i wychowania ale i zdeterminowanych wolą uzdrowienia budżetów gmin. Zewnętrzne warunki i okoliczności, w których funkcjonuje oświata są niezależne od władz samorządowych i mają charakter dynamiczny. Natomiast struktura sieci szkół i placówek ustalana decyzjami władz samorządowych ma charakter statyczny. Oczywista jest więc konieczność okresowej przebudowy struktury sieci w celu dostosowania jej do aktualnych potrzeb. 6

8 i samorządowi związani z oświatą. 2. Pozostali podatnicy.
W starciu o kształt sieci szkół i placówek oświatowych ścierają się pozornie sprzeczne interesy dwóch środowisk. 1. Środowisko oświatowe: dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy oświaty, pracownicy samorządowi nadzorujący oświatę, rodzice uczniów i wychowanków, działacze związkowi i samorządowi związani z oświatą. 2. Pozostali podatnicy. Środowisko oświatowe oczekuje głównie (w pewnym uproszczeniu): - gwarancji zatrudnienia niezależnie od sytuacji demograficznej i stanu finansów samorządowych, - zwiększonych nakładów na infrastrukturę i wyposażenie placówek, - utrzymania przywilejów związanych z Kartą Nauczyciela, - wzrostu wynagrodzeń. Natomiast pozostali podatnicy oczekują, że koszty oświaty będą ustawicznie decyzjami Prezydenta racjonalizowane, że budżet Miasta, który zawsze będzie mniejszy od potrzeb, będzie sprawiedliwie uwzględniał także: - inwestycje infrastrukturalne, - kulturę i sport, - służbę zdrowia i pomoc społeczną, - inne zadania Gminy i Powiatu. Pozostali podatnicy mają świadomość, że wydatki na oświatę są w stosunku do tych wydatków konkurencyjne. 7

9 Prezydent przygotowując i realizując budżet Miasta musi godzić te racje ponosząc
polityczną odpowiedzialność przed wszystkimi wyborcami – zarówno reprezentującymi środowisko oświatowe jak i pozostałych podatników. Odpowiednie służby Prezydenta (MZO) dokonują sukcesywnie oceny sieci szkół i w zależności od potrzeb społecznych, a także możliwości finansowych samorządu i przedstawiają Prezydentowi projekty zmian, które po jego wstępnej akceptacji poddawane są społecznej dyskusji. W wyniku takiej dyskusji przygotowywany jest końcowy projekt, który po akceptacji Prezydenta przedstawiany jest do zatwierdzenia Radzie Miasta zgodnie z jej kompetencjami. Tak było np. z przeniesieniem Zespołu Szkół Energetycznych do Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, z utworzeniem Bielskiej Szkoły Rzemiosł, przeniesieniem LO im. A. Asnyka, przeniesieniem Zespołu Szkół im. J. Tuwima, konsolidacją internatów, a także budową: Przedszkola nr 31, sal gimnastycznych: w Szkole Podstawowej nr 9 oraz w Szkole Podstawowej nr 26, budową boisk sportowych: w Szkole Podstawowej nr 29, w Gimnazjum nr 11, w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki oraz w Szkole Podstawowej nr 33. 8

10 o kształcie reformy przyjmując w głosowaniu odpowiednie uchwały.
Działania mające na celu obecną reformę sieci szkół i placówek oświatowych rozpoczęto z blisko rocznym wyprzedzeniem w stosunku do zakładanego terminu realizacji. Rozpoczęto je 14 i 15 września br. prezentacją założeń Projektu dyrektorom szkół i placówek oświatowych ujętych w projekcie. Prezentacje te prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończono 30 września 2011 r. przekazaniem założeń projektu całej opinii publicznej w celu umożliwienia zgłoszenia uwag i propozycji, które mogłyby pomóc w dopracowaniu jego ostatecznego kształtu. W wyniku blisko dwumiesięcznego okresu przyjmowania uwag i propozycji, wpłynęło na ręce Prezydenta, Przewodniczącego Rady Miejskiej i do Miejskiego Zarządu Oświaty szereg pism zawierających pytania, uwagi i postulaty, dotyczące kształtu zamierzonej reformy sieci szkół i placówek oświatowych. Zostaną one przekazane Radzie Miasta, która podejmie decyzje o kształcie reformy przyjmując w głosowaniu odpowiednie uchwały. Zespół, który przygotował założenia Projektu, po zapoznaniu się z treścią zgłoszonych uwag i postulatów oraz ich analizie przedstawia niniejszy Projekt wraz z załączonym uzasadnieniem. 9

11 dążąc do ich racjonalizacji.
Struktura sieci placówek oświatowych oraz organizacja procesu kształcenia warunkują efektywność nauczania rozumianą jako stosunek wyników nauczania do kosztów procesu. Można przyjąć, że istnieje powszechna zgoda co do tego, że polityka oświatowa samorządu musi polegać na podejmowaniu działań stwarzających warunki do utrzymania i podnoszenia wyników nauczania szeroko rozumianych; (wartość dodana wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych i osiągane wyniki). Z drugiej jednak strony decyzje dotyczące oświaty muszą uwzględniać koszty nauczania dążąc do ich racjonalizacji. Tak więc celem proponowanych zmian w organizacji sieci placówek oświatowych jest poprawa efektywności procesu nauczania (optymalizacji kosztów). 10

12 11

13 CEL: Poprawa efektywności procesu nauczania
Czynniki mające decydujący wpływ na efektywność procesu nauczania w Bielsku-Białej Demografia w skali miasta Potrzeby rynku pracy - rozwój szkolnictwa zawodowego Racjonalizacja kosztów: - przeniesienie szkół do budynków miejskich; zwolnienie budynków wynajmowanych; - wywiązanie się ze zobowiązań gminy Inwestycje- nowoczesna baza w BCKUiP i ZSGiH CEL: Poprawa efektywności procesu nauczania Kształcenie dorosłych – potrzeba zmian systemowych Założenia reformy programowej MEN Tworzenie oddziałów przedszkolnych w SP; Łączenie programowe gimnazjum z liceum Rozbudowa aparatu doradztwa metodycznego – miejska platforma moodla – ok.700 zalogowanych n-li Poszerzenie oferty edukacyjnej: szkoły dwujęzyczne, klasy sportowe Utworzenie specjalistycznych pracowni i laboratoriów naukowych międzyszkolnych Kształcenie uczniów zdolnych: tworzenie klas patronackich – humanistycznych, matematycznych 12

14 PROCES I Utworzenie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich
Zmiana siedziby Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących Utworzenie Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnego nr 2 przy ul. Filarowej 52 Zmiana lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 4 13

15 PROCES I 14

16 PROCES I Obecna sieć szkół zawodowych, warsztatów szkolnych, a także zawody i specjalności, w których one kształcą, wymagają dostosowania do potrzeb współczesnego społeczeństwa i gospodarki. Konieczna jest kosztowna, ciągła modernizacja bazy dydaktycznej, stworzenie systemu elastycznie reagującego na potrzeby zmieniającego się przemysłu i rynku pracy oraz uporządkowanie kierunków kształcenia dotychczas rozproszonych w różnych zespołach szkół. Projekt zakłada uporządkowanie sieci szkół zawodowych i utworzenie silnych ośrodków kształcenia zawodowego połączonych z bazą kształcenia praktycznego. Obecnie w branży gastronomicznej i hotelarskiej uczniów kształcą dwa zespoły szkół: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych oraz Zespół Szkół im. Juliana Tuwima. W związku z Ekspertyzą techniczną warunków ochrony przeciwpożarowej dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku - Białej zaistniała konieczność wyłączenia z eksploatacji dwóch segmentów budynków szkolnych Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku - Białej przy ul. Jaskrowej 13. Większość zajęć dydaktycznych tego zespołu z dniem 1 września 2009 r. została przeniesiona do budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej przy ul. Filarowej 52. Zespół Szkół im. Juliana Tuwima korzysta również z sali gimnastycznej i dwóch sal na ul. Jaskrowej 13. 15

17 PROCES I Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych zajmuje dwa budynki przy ul. Wyspiańskiego 5 i przy ul. Sobieskiego 15 pełniące w przeszłości funkcje internatów. Zajęcia praktyczne prowadzone są w warsztatach szkolnych przy ul. Filarowej 50 i Akademii Umiejętności 1a. W 2010 roku warsztaty przy ul. Filarowej 50 zostały gruntownie zmodernizowane. Przebudowano je i dostosowano do potrzeb kształcenia zawodowego: kuchnie wraz z zapleczem, pomieszczenia magazynowe, sale lekcyjne, zaplecze socjalne dla uczniów i nauczycieli. Zostały one także wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia stosowane w gastronomii. Projekt zakłada utworzenie jednego Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich przy ul. Filarowej 52. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w zespole mogą funkcjonować tylko szkoły różnego typu. Zakłada się rozwiązanie Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima i likwidację Technikum nr 11 dotychczas wchodzącego w jego skład. Oddziały tego technikum zostaną włączone do Technikum nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych. Zespół zmieni nazwę na Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich. 16

18 PROCES I Po reorganizacji w jednym miejscu powstanie baza kształcenia zawodowego w branży gastronomiczno-hotelarskiej z wykorzystaniem nowoczesnych warsztatów szkolnych oraz pomieszczeń internatu. Aby zapewnić naukę dzieciom i młodzieży gimnazjalnej w tej części miasta, proponuje się połączenie Szkoły Podstawowej nr 38 oraz Gimnazjum nr 12 w zespół i zapewnienie odrębnego, od szkół zawodowych, funkcjonowania. Oprócz ośrodka kształcącego na potrzeby gastronomii i hotelarstwa zakłada się utworzenie centrum kształcącego na potrzeby przemysłu w oparciu o Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących (Technikum nr 5 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5) zostanie przeniesiony do budynku Bielskiej Szkoły Przemysłowej przy ul. Sixta 20. Będą w nim funkcjonować dwa zespoły szkół: Bielska Szkoła Przemysłowa i Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. 17

19 PROCES I Pracownie specjalistyczne z budynku przy ul. Filarowej 52 zostaną przeniesione do odpowiednich pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Sixta 20. Ponadto szkoła będzie korzystać z pracowni w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego mieszczącego się naprzeciw szkoły. W budynkach Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Krasińskiego 37 i ul. Piastowskiej 21 w ramach prac finansowanych ze środków unijnych modernizowane są pomieszczenia dydaktyczne oraz pracownie: krawiecka, mechatroniczna, metrologiczna i energii odnawialnej. Całkowita wartość projektu modernizacji BCKUiP (wraz z dostawą wyposażenia) wynosi ok. 18 mln zł. Od kilku lat ze środków miasta powstaje nowoczesna baza kształcenia w zawodach branży samochodowej, obejmująca stanowiska naprawy samochodów, diagnostyki, budowy silników, układów: elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych, hamulcowych. Pracownie ZSSiO oraz Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego umożliwią pełną realizację treści kształcenia zawodowego. 18

20 PROCES I W wyniku proponowanych zmian nie tylko zostanie uporządkowana
sieć szkół zawodowych. Zwolnione zostaną dwa budynki przy ul. Wyspiańskiego 5 i przy ul. Sobieskiego 15. Do budynku przy ul. Wyspiańskiego 5 proponuje się przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 4. Dotychczas mieści się ona w dwóch wynajmowanych przez miasto budynkach przy ul. Gen. Sikorskiego 4a – 4b. 19

21 20 Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących ZSSiO
Szkoła Podstawowa nr 38 ZSSiO (ZSZ nr 5 Technikum nr 5) Gimnazjum nr 12 Bielska Szkoła Przemysłowa 20

22 Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalny nr 2
Szkoła Podstawowa nr 38 Gimnazjum nr 12 21

23 22 Budynek Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych ul. Wyspiańskiego 5 Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych ul. Sobieskiego 15 22

24 23 Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich
Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Zespół Szkół im. Juliana Tuwima 23

25 Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
Szkoła Podstawowa nr 4 24

26 PROCES II Likwidacja Gimnazjum nr 10 i Szkoły Podstawowej nr 5
Zmiana siedziby IV LO im. KEN, organizacja gimnazjum dwujęzycznego i powołanie zespołu szkół Organizacja centrum zajęć pozalekcyjnych 25

27 26

28 PROCES II Planowane w wyniku przedstawionego procesu zmiany mają na celu dostosowanie sieci szkół do aktualnej sytuacji demograficznej i organizacyjnej placówek, jak również poszerzenie oferty edukacyjnej Miasta. Gimnazjum nr 10 zlokalizowane jest w budynku przy ul. Michałowicza 55. W tym samym budynku mieści się Szkoła Podstawowa nr 5. Obwód Gimnazjum nr 10 sąsiaduje z obwodem Gimnazjum nr 8 (ul. Doliny Miętusiej 5) oraz z obwodami Gimnazjum nr 11 (ul. E. Plater 3) i Gimnazjum nr 3 (ul. Broniewskiego 23). Likwidacja Gimnazjum nr 10 wynika z ogólnej sytuacji demograficznej w mieście i z malejącej liczby uczniów w szkole. Mimo iż obwód Gimnazjum nr 10 należy do najliczniejszych pod względem ilości zamieszkałych w nim dzieci, tylko połowa z nich korzysta z oferty szkoły obwodowej. Funkcjonujące na sąsiednim Osiedlu Karpackim Gimnazjum nr 8 znajduje się w podobnej sytuacji demograficznej. W obu szkołach obecny stan organizacyjny kształtuje się na poziomie 6 oddziałów i z roku na rok maleje w nich liczba uczniów. 27

29 PROCES II Z uwagi na możliwość całkowitego zwolnienia budynku przy ul. Michałowicza 55, planuje się przekazanie zadań zlikwidowanego Gimnazjum nr 10 do Gimnazjum nr 8, które od 1 września 2012 r. przejmie w całości 4 oddziały (klasy II i III), klasy I natomiast utworzone będą w zależności od naboru, zgodnie z nowym podziałem obwodów. W takiej sytuacji Gimnazjum nr 8 będzie zorganizowane racjonalnie, z zachowaniem jednozmianowości i dobrych warunków nauki. Po przeprowadzonej reorganizacji w tym obszarze, w odniesieniu do wymienionych szkół, zachowane będą ustawowe odległości z miejsca zamieszkania uczniów do szkoły obwodowej. 28

30 PROCES II Ze względu na zmieniającą się sytuację demograficzną Miasta - zmniejszającą się liczbę uczniów w szkołach podstawowych, projekt zakłada likwidację Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się w budynku Gimnazjum nr 10 przy ul. Michałowicza 55. Corocznie do szkoły tej zapisuje się mniej niż 50% uczniów z obwodu, który sąsiaduje z obwodami Szkół Podstawowych o numerach: 4, 25, 27 jednak kształt i wielkość obwodu nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, gdyż rodziców w żaden sposób to nie ogranicza, gdy w szkole są wolne miejsca i dyrektor zgadza się przyjąć dzieci spoza obwodu, a tak właśnie jest we wszystkich gimnazjach i szkołach podstawowych tego rejonu. Wobec opisanej sytuacji proponuje się od 1 września 2012 roku likwidację Szkoły Podstawowej nr 5. Aby zapewnić ciągłość procesu kształcenia, umożliwić długofalową opiekę nad uczniami z rodzin trudnych i kształtowanie postaw oczekiwanych społecznie, proponuje się przekazanie zadań do sąsiedniej szkoły – Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Z. Kossak - Szczuckiej 19, poprzez przeniesienie pięciu oddziałów klas od II do VI. Szkoła ta ma możliwość przyjęcia dodatkowej grupy uczniów, ponieważ posiada bardzo dobrą bazę lokalową, dydaktyczną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nabór do klasy pierwszej zostanie przeprowadzony zgodnie z nowym podziałem terytorialnym obwodów, przez co dostosowana zostanie sieć szkół podstawowych do aktualnej i prognozowanej sytuacji demograficznej. Ustawowe odległości z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły zostaną zachowane. 29

31 PROCES II Powyższe działania zwiększą wykorzystanie bazy Szkoły Podstawowej nr 27, a to wpłynie na zracjonalizowanie kosztów funkcjonowania szkoły. Zajęcia obowiązkowe w SP nr 27 będą rozpoczynać się w godzinach od 8.00 do 10.45, a kończyć w godzinach od do Przewidywane zwiększenie oddziałów nie spowoduje wprowadzenia nauczania na dwie zmiany. W obecnym roku szkolnym szkoła ta dysponuje wolnymi salami, które nie zostały przydzielone oddziałom. Nie ulegną pogorszeniu warunki nauki i bezpieczeństwa uczniów, a zadania opiekuńcze i wychowawcze w szkole będą realizowane zgodnie z Programem Profilaktycznym i Programem Wychowawczym. Szkoła oferuje dzieciom wsparcie pedagogiczne, psychologiczne i materialne. Liczba etatów pedagogicznych w każdej szkole uzależniona jest od liczby oddziałów. W 30

32 PROCES II Do budynku przy ul. Michałowicza 55 zostanie wprowadzone IV LO im. KEN. Obecnie IV LO mieści się w budynku przy ul. Słowackiego , który nie jest własnością miasta Bielska – Białej. Od kilku lat trwają prace mające na celu przygotowanie szkoły do przeniesienia jej w inne miejsce. Przy przeniesionym liceum powstanie inna jakość nauczania – nowa oferta edukacyjna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – bezobwodowe gimnazjum dwujęzyczne, do którego będzie mogła uczęszczać młodzież z całego miasta spełniająca odpowiednie wymagania. Nauczanie w tego typu szkole polega na umożliwieniu dzieciom pobierania nauki z kilku przedmiotów, np. matematyki, fizyki, geografii w obcym języku, a w konsekwencji opanowanie tego języka w stopniu umożliwiającym start na najlepsze uczelnie w kraju i za granicą i w rezultacie szansę zdobycia pracy dającej wysoką satysfakcję i dochody. Szkoła dysponuje kadrą wykwalifikowaną do realizacji programu w klasach dwujęzycznych, co daje gwarancję uruchomienia tego typu szkoły. 31

33 PROCES II Ponadto działanie to wpisuje się w zmiany programowe MEN, które zakładają łączenie gimnazjów ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Zrealizowane połączenie Gimnazjum nr 2 z II LO im. A. Asnyka w Zespół Szkół Ogólnokształcących jest przykładem udanego rozwiązania gwarantującego bardzo dobrą jakość nauczania i wychowania. Ponadto projekt ten daje duże możliwości rozwoju szkoły, a tym samym podniesienia jakości bielskiej oświaty. Budynek przy ul. Michałowicza 55 był wybudowany z przeznaczeniem na szkołę. Pomieszczenia zatem są typowymi klasopracowniami szkolnymi, przygotowanymi do nauki zespołów klasowych. Kształt organizacyjny szkoły formułowany jest w stosunku do bazy lokalowej, w związku z tym dyrekcja szkoły tak projektuje organizację roku szkolnego, by pomieścić przyjętą do szkoły młodzież, w budynku którym dysponuje. Remont tego budynku będzie przeprowadzony w ramach prac inwestycyjno – remontowych ustalonych na podstawie miejskich planów remontowych. 32

34 PROCES II Projekt reorganizacji sieci szkół i placówek oświatowych zakłada jak najlepsze wykorzystanie szkolnych budynków miejskich, zapewnienie jakości nauczania i wychowania, a także dostosowanie się do szerszych planów inwestycyjnych miasta. Biorąc zatem pod uwagę potrzebę rozbudowy Bielskiego Centrum Kultury (plany tej rozbudowy zakładają wykorzystanie pomieszczeń CWE bez naruszania substancji zabytkowego budynku), a także pojawiającą się możliwość rozszerzenia działalności Centrum Wychowania Estetycznego im. W. Kubisz – projekt zakłada przeniesienie CWE w miejsce opuszczone przez IV LO im. KEN w budynku przy ul. Słowackiego 17, dając tym samym lepszą bazę dla działalności pozaszkolnej proponowanej dzieciom i młodzieży naszego miasta. Mając na uwadze ogromną wartość edukacyjną i wychowawczą tej placówki, której tradycja sięga blisko 60 lat, należy zapewnić jej jak najlepsze warunki pracy. Dlatego zakłada się przeniesienie CWE do blisko położonego budynku (na tej samej ulicy), w którym do dyspozycji placówki będzie więcej przestronnych pomieszczeń, duża, nowoczesna aula, sala audiowizualna, biblioteka, funkcjonalna szatnia i poczekalnia dla rodziców. Większy budynek daje możliwość poszerzenia również oferty edukacyjno – wychowawczej. 33

35 Gimnazjum nr 10 Gimnazjum nr 8 34

36 Szkoła Podstawowa nr 27 Szkoła Podstawowa nr 5
35

37 IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN
Budynek po SP 5 i G 10 ul. Michałowicza 55 36

38 Centrum Wychowania Estetycznego Budynek przy ul. Słowackiego 17
37

39 PROCES III Organizacja gimnazjum dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego Szkoła Podstawowa nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego (szkoła z rozszerzonym j. obcym) 38

40 2012 39

41 PROCES III Dla podniesienia poziomu nauczania w mieście i stworzenia większych możliwości dla dzieci zdolnych proponuje się utworzenie bezobwodowego gimnazjum dwujęzycznego przy III LO im. S. Żeromskiego. Nauczanie w tego typu szkole polega na umożliwieniu dzieciom pobierania nauki z kilku przedmiotów, np. matematyki, fizyki, geografii w obcym języku, a w konsekwencji umożliwienia startu na najlepsze uczelnie w kraju i za granicą. 40

42 PROCES III Zakłada się utworzenie nieobwodowego gimnazjum dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, jako rozszerzenie oferty edukacyjnej dla zdolnych dzieci miasta Bielska – Białej. Szkoła będzie dysponować wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną i od 1 września 2012 roku może uruchomić oddział dwujęzycznego gimnazjum w ZSO im. S. Żeromskiego. Aby stworzyć taką jakość nauczania, proponuje się ponadto w Szkole Podstawowej nr 22, począwszy od dnia 1 września 2012 roku, wprowadzić dodatkowe – rozszerzające zajęcia z języka angielskiego, tak by szkoła ta była podbudową dla gimnazjum dwujęzycznego. Miasto nie posiada jeszcze takiej oferty edukacyjnej, która pozwala w jednym zespole szkolnym kształcić dzieci szczególnie uzdolnione. Powstałby zespół szkół ogólnokształcących, w skład którego wchodziłaby szkoła podstawowa z rozszerzonym językiem angielskim, dwujęzyczne gimnazjum i liceum z oddziałami dwujęzycznymi. 41

43 PROCES IV Likwidacja Zespołu Szkół Elektronicznych
Zwiększenie zadań Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych Rozwiązanie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych i zmiana lokalizacji V Liceum Ogólnokształcącego 42

44 43

45 PROCES IV Planowane zmiany mają na celu uporządkowanie szkolnictwa zawodowego, dostosowanie jego wielkości i struktury kształcenia do zmniejszającej się liczby uczniów oraz zmieniającego się rynku pracy, uporządkowanie kierunków kształcenia dotychczas rozproszonych w różnych zespołach szkół. Obecnie w Bielsku-Białej działają dwa zespoły szkół kształcące w zawodach technik elektronik i technik informatyk. Są to: Zespół Szkół Elektronicznych przy ul. Lompy 8 oraz Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul. Słowackiego 24. W związku z niżem demograficznym oraz skróceniem nauki w technikum z 5 lat do 4 lat liczba uczniów w obu zespołach systematycznie malała. W tych warunkach utrzymywanie dwóch szkół kształcących w tych samych zawodach nie jest zasadne. Powoduje to problemy z naborem. Ponadto Miasto ponosi koszty utrzymania bazy dydaktycznej obu zespołów, która ze względu na postęp technologiczny branży elektronicznej musi być ciągle modernizowana. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w zespole mogą funkcjonować tylko szkoły różnego typu. W Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych nie mogą działać dwa technika; dotychczas istniejące Technikum nr 3 oraz Technikum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi z Zespołu Szkół Elektronicznych. Zachodzi zatem konieczność likwidacji Technikum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i przeniesienia zadań oraz dotychczasowych jego uczniów do Technikum nr 3. 44

46 PROCES IV Istniejące oddziały integracyjne zostaną zachowane, natomiast nabór do oddziałów integracyjnych klasy pierwszej uzależniony będzie od liczby uczniów niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych, którzy wybiorą te oddziały w procesie rekrutacji. Żaden z budynków ani przy ul. Lompy, ani przy ul. Słowackiego nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek przy ul. Lompy został częściowo dostosowany, natomiast budynek przy ul. Słowackiego 24 zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace adaptacyjne obejmą dojazd i wejście do budynku, komunikację wewnętrzną oraz dostosowanie części pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obie szkoły uczą w systemie przedmiotowym za wyjątkiem klas elektronicznych Technikum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi, które uczą się wg programów modułowych. Nauka w oparciu o ten system w istniejących oddziałach zostanie zachowana. Organizacja nauki i pracy w ZSEEiM od 2012 r. zależeć będzie od wielu czynników - nie tylko od reorganizacji sieci szkół. Począwszy od roku szkolnego 2012/13 wprowadza się nowe podstawy programowe, programy nauczania, plany nauczania do szkół zawodowych. Z  tego powodu każda szkoła ponadgimnazjalna zawodowa będzie się zmieniała aż do roku 2016 r. 45

47 PROCES IV Kolejnym etapem tego procesu jest rozwiązanie Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzi V Liceum Ogólnokształcące oraz Schronisko Młodzieżowe im. Bolka i Lolka. Do opuszczonego przez Zespół Szkół Elektronicznych budynku przy ul. Lompy 8 wprowadzone zostanie V LO. V LO zlokalizowane jest obecnie w budynku przy ul. Słowackiego 45, którego część jest własnością spółdzielni mieszkaniowej „Beskid”. W sąsiadujących z liceum pomieszczeniach znajdują się mieszkanie spółdzielcze. Sytuacja ta niejednokrotnie generuje konflikty społeczne. Proponowana lokalizacja spełnia zapotrzebowanie szkoły, z uwagi na jej obecną bazę i ilość pomieszczeń. V LO posiada 12 oddziałów, natomiast w budynku przy ul. Lompy znajduje się 19 sal dydaktycznych. Zmiana lokalizacji spowoduje zatem poprawę warunków nauki i pracy. 46

48 2 1 V Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych 2 1 Zespół Szkół Elektronicznych Budynek po Zespole Szkół Elektronicznych 47

49 PROCES V Rozwiązanie Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnego w Kamienicy Likwidacja Gimnazjum nr 22 – przekazanie zadań do Gimnazjum nr 9 w ZSO im. AK 48

50 PROCES V 2012 49

51 PROCES V Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalny w Kamienicy zlokalizowany jest w trzech budynkach, w tym w budynku przy ul. Jeżynowej 3, będącym własnością parafii ewangelicko – augsburskiej - obecna siedziba Szkoły Podstawowej nr 23. Gimnazjum nr 22 zlokalizowane jest w budynku przy ul. Karpackiej 150, sala sportowa natomiast w budynku przy ul. Karpackiej 127. Oba budynki są własnością Gminy. Sytuacja demograficzna w obwodzie zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum jest stabilna. Nabór do gimnazjum jest jednak niewielki – od założenia szkoła posiada tylko trzy oddziały. Planowane jest zatem rozwiązanie Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnego i likwidacja Gimnazjum nr 22. Zadania tego gimnazjum zostaną przekazane do zlokalizowanego na Osiedlu Beskidzkim, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. AK, Gimnazjum nr 9. W związku z warunkami lokalowymi ZSO im. AK możliwe będzie przejęcie w całości oddziałów zlikwidowanej szkoły z jednoczesnym zapewnieniem bardzo dobrych warunków nauki oraz opieki. Gimnazjum nr 9 nie jest szkołą dużą – w 10 oddziałach uczy się 230 uczniów, posiada także oddziały integracyjne, a co za tym idzie wysoko wykwalifikowaną kadrę psychologiczno – pedagogiczną. Szkoła dysponuje również bardzo dobrą bazą sportową (hala sportowa, basen). 50

52 PROCES V Budynek przy ul. Jeżynowej 3 zostanie zwrócony właścicielowi. W Kamienicy pozostanie funkcjonująca samodzielnie Szkoła Podstawowa nr 23. Przeniesienie szkoły podstawowej do budynku przy ul. Karpackiej 150 jest możliwe z zachowaniem dotychczasowych standardów nauki. Przystosowanie tego budynku do nauki najmłodszych uczniów wymaga prac adaptacyjnych w postaci zmiany funkcjonalności niektórych pomieszczeń. Szkoła podstawowa może także korzystać ze wszystkich dotychczas użytkowanych pomieszczeń dydaktycznych w budynku sali gimnastycznej. W celu poprawy warunków funkcjonowania szkoły, w pobliżu obiektu sportowego, w ramach projektu „Radosna szkoła”, zaplanowano budowę szkolnego placu zabaw, przeznaczonego dla najmłodszych uczniów. Plac zabaw zostanie oddany do użytku w 2012 r. Uczniowie będą mogli częściej korzystać z obiektu sportowego - wyeliminowana zostanie konieczność dojazdu na zajęcia wychowania fizycznego. Ułatwione będzie także prowadzenie nadzoru pedagogicznego i administracyjnego, co korzystnie wpłynie na funkcjonowanie placówki. Mimo zmiany lokalizacji szkoły, zachowane zostaną określone w ustawie o systemie oświaty odległości z miejsca zamieszkania do szkoły. 51

53 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. A.K.
Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. A.K. Gimnazjum nr 22 Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalny Szkoła Podstawowa nr 23 52

54 PROCES VI Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych – włączenie szkół do Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 53

55 54

56 PROCES VI Z uwagi na zmiany systemu kształcenia osób dorosłych (reforma strukturalna szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności szkół dla dorosłych – likwidacja techników uzupełniających i liceów profilowanych) oraz uporządkowania szkolnictwa dla dorosłych w Bielsku – Białej, proponuje się wykorzystanie nowoczesnej bazy Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w celu stworzenia jednolitego systemu kształcenia osób dorosłych w mieście. W tym celu Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych mieszczący się w budynku przy ul. Listopadowej 70 będzie rozwiązany. Wchodzące w jego skład: LO dla Dorosłych oraz Uzupełniające LO dla Dorosłych przeniesione zostaną do BCKUiP z dniem 1 września 2012r. 55

57 Podsumowanie Szkoły i placówki przeniesione do budynków docelowych, będących własnością gminy: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN V Liceum Ogólnokształcące Szkoła Podstawowa nr 4 Centrum Wychowania Estetycznego Szkoła Podstawowa nr 23 56

58 Podsumowanie Rozwiązanie zespołów: Zespół Szkół Elektronicznych
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalny Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 57

59 Podsumowanie Likwidacja szkół: Szkoła Podstawowa nr 5 Gimnazjum nr 10
Technikum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi Technikum nr 11 58

60 Podsumowanie Utworzenie: Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich (zmiana nazwy zespołu) Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnego nr 2 (Sarni Stok) Gimnazjum dwujęzyczne w ZSO im. S. Żeromskiego Gimnazjum dwujęzyczne w budynku przy ul. Michałowicza 55 59

61 Podsumowanie Zwolnione budynki:
ul. Sobieskiego po Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych ul. Sikorskiego 4 a-b - po SP nr 4 ul. Słowackiego po IV LO im. KEN ul. Słowackiego 27a - po CWE ul. Jeżynowa po Zespole Podstawowo – Gimnazjalnym w Kamienicy ul. Boruty Spiechowicza - sala gimnastyczna ul. Słowackiego po V Liceum Ogólnokształcącym w ZSiPO 60

62 Formalne usunięcie ze struktury szkół tych placówek, które zakończyły działalność dydaktyczną - szkoły zawodowe, licea profilowane oraz szkoły policealne VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. J. Tuwima; IX Liceum Ogólnokształcące w Bielskiej Szkole Przemysłowej; 3. I Liceum Profilowane w Bielskiej Szkole Przemysłowej; 4. II Liceum Profilowane w Zespole Szkół Budowlanych; 5. V Liceum Profilowane w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących; 6. VI Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ogrodniczych; 7. Technikum nr 10 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych; 8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych; 9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9; 10. II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Bielskiej Szkole Rzemiosł; 11. Szkoła Policealna nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej; 12. Szkoła Policealna nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych; 13. Szkoła Policealna nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych; 14. Szkoła Policealna nr 4 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych; 15. Szkoła Policealna nr 5 w Zespole Szkół im. J. Tuwima. 61

63 Harmonogram działań związanych z reformą sieci szkół i placówek oświatowych
Prezentacja założeń Projektu reorganizacji szkół i placówek oświatowych dyrektorom szkół i placówek ujętych w projekcie. Zapoznanie członków Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej z założeniami Projektu reorganizacji szkół i placówek oświatowych. Zapoznanie rad pedagogicznych i rad rodziców przez dyrektorów szkół ujętych w projekcie z założeniami Projektu reorganizacji szkół i placówek oświatowych. Prezentacja założeń Projektu reorganizacji szkół i placówek oświatowych dyrektorom szkół i placówek nie ujętych w projekcie. Przekazanie założeń Projektu reorganizacji szkół i placówek radnym Rady Miejskiej. 14, 15 września 2011 r. 19 września 2011 r. września 2011 r. września 2011 r. 23 września 2011 r.

64 Harmonogram działań związanych z reformą sieci szkół i placówek oświatowych c.d.
Przekazanie założeń Projektu reorganizacji szkół i placówek oświatowych środowisku oświatowemu i opinii publicznej w celu umożliwienia zgłoszenia uwag i propozycji, które mogłyby pomóc w dopracowaniu jego ostatecznego kształtu. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu reorganizacji sieci szkół i placówek oświatowych. Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji szkół i placówek. Wprowadzenie na sesję Rady Miejskiej uchwał Powiadomienie o zamiarze likwidacji szkół i placówek: - Śląskiego Kuratora Oświaty (w celu uzyskania opinii), - rodziców i uczniów, - związków zawodowych. w sprawie: - wyłączenia szkół z zespołów, - rozwiązania zespołów, - w sprawie likwidacji szkół i placówek, - utworzenia szkół i zespołów szkół, - zmian siedzib szkół. 30 września 2011 r. do 25 listopada r. 24 stycznia r. do końca lutego r. luty – marzec 2012 r.


Pobierz ppt "Bielsko - Biała."

Podobne prezentacje


Reklamy Google