Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Kryterium morfolog jest to ocena wieku biolog w którym ocenia się:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Kryterium morfolog jest to ocena wieku biolog w którym ocenia się:"— Zapis prezentacji:

1 1.Kryterium morfolog jest to ocena wieku biolog w którym ocenia się:
*stopien rozwoju wysokości ciała. 2.Normę wąska(statystycznie)możemy wyznaczyć wg zapisu: *x+-1s,25-75centyli 3.Wskaźnik ilorazowy(antropologiczny) najczęściej jest wyrażony jako: *iloraz cechy mniejszej do większej x 100 4.Szerokość łokcia mierzymy w następującym miejscu: *na nasadzie dalszej kości ramieniowej 5.Wskaźnik długości tułowia wyraża się wzorem: Sst – sy / v – B x 100 6.Wskaźnik międzykończynowy: *maleje u obu płci 7.Wysokość ciała mierzymy następującym przyrządem antropometr: *antropometrem 8. Szerokość kolana mierzymy: *Cyrklem kabłąkowym małym 9.Punkt iliocristale (ic) znajduje się: *najbardziej bocznie na grzebieniu biodrowym, w linii śr. Pachowej 10.Wskaźnik ic-ic/a-a x 100: *u kobiet wzrasta i maleje u mężczyzn 11.Punkt thoracolaterale (thl) znajduje się: *na łuku żebrowym w linii pachowej, na wysokości „Xiphoidale” 12. Szerokość nadgarstka mierzymy: *cyrklem kabłąkowym małym lub suwakowym małym 13.Wskaźnik kończyny dolnej wyraża się wzorem: *sy – B / V – B x 100 14. Siatka centylowa dla oceniającego jest: *wzorcem, układem odniesienia 15.Szerokość kolana mierzymy w następującym miejscu: *na nasadzie dalszej kości udowej 16.Norma szeroka (w ujęciu statystycznym) jest to: *x+-3s 17. Wskaźnik Rohrera wyraża się wzorem: *masa ciała (g) / wys. Ciała 3 (cm) x 100 18. Dział antropologii zajmujący się rozwojem rodowym człowieka to: *antropogeneza 19. Adaplabilność to: *nieodwracalne zmiany w trakcie rozwoju osobniczego nie utrwalające się w cechach dziedzicznych 20. Które ze stwierdzeń dotyczących ogólnych prawidłowości rozwoju ontogenetycznego jest nieprawdziwe: *rozwój przebiega od reakcji specyficznych do ogólnych 21. Analizując krzywą przyrostow rocznych wys ciała możemy okreslic: *dynamikę rozwoju 22. W procesie spermatogenezy z 6 spermatocytów II rzędu powstanie: *12 spermatyd 23. Które ze zdań ad. Cylk miesieczny u kobiety jest błędne: *FSH – folitropina jest hormonem odpowiedzialnym na rozwoj cialka Żółtego i podtrzymanie jego czynności wydzielniczej 24.Okresem rozwoju prenatalnego, w którym występuje szczególna Wrażliwość na działanie czynników teratogennych jest: *okres zarodkowy 25.Nauka zajmująca się różnymi aspektami rozwoju osobniczego to: *auksjologia 26. Stopień ekosensytywności cech określamy na podstawie: *wielkości zmian pod wpływem oddziaływania czynn. Śr zewn. 27.Która z wymienionych ogólnych prawidłowości rozwoju dec- yduje o roznicowaniu się proporcji ciała w ontogenezie: *poszczególne części ciała wykazują różne tempo rozwoju 28. Rytmikę rozwoju możemy określić na podstawie analizy: *krzywej tempa rozwoju 29. W czasie owogenezy, po pierwszym podziale mejotycznymsą: *2 komórki, każda zawiera 23 dwuchromatydowe chromosomy. 30. Jest błoną plodowa, która powstaje w 2-3 tygodniu rozwoju zarodkowego. W jej skład wchodzą: warstwa komorek mezodermy Poazarodkowej, komorki cytrofoblastu i syncytrofoblastu: Opis ten dotyczy: *kosmówki 31. W okresie płodowym: *kontynuowany jest proces różnicowania morfologicznego i czyn- nościowego tkanek narządów i układów 32. Okres do wyrżnięcia pierwszych zębów stałych do zmian we wtórnych cechach płciowych: *faza przedpokwitaniowa 33. Która z podanych kolejności wystepowania objawów rozwojo- wych jest najbardziej prawdopodobna: *II stopień owłosienia łonowego, skok pokwitaniowy wysok. Ciała, Masy ciała, skok siły. 34. Które spośród wymienionych teorii starzenia uzupełniaja sie.: *teoria hormonalna i Teoria Miecznikowa 35. Które w wymienionych zmiennych mogą być wyznacznikami Czynników endogennych – niegenetycznych *wiek rodziców w chwili urodzenia dziecka i kolejnosc urodzenia 36. Cechy o rozkładzie ciągłym są dziedziczone: *wieloczynnikowo 37. Które ze stwierdzeń stanowi podstawę do teoretycznych wzorców Rozwoju biologicznego wg. Wolańskiego: *przebieg torów rozwojowych i uzyskiwanie wartości końcowych limitowane są tempem rozwoju i czasem wyhamowania tempa rozw. 38.Okres dziecinstwa niezroznicowanego plciowo trwa: *od samodzielnego chodzenia do wyrzniecia pierwszych zebow stał 39. Która z podanych kolejności występowania objawow jest niemożl *wyrżnięcie zęba M1, III stopień rozwoju piersi, menarcha, skok Pokwitaniowy masy i wysokości ciała. 40.Która z hipotez dotyczących regresu cech somatycznych i funkcjo W ontogenezie znajduje na ogół potwierdzenie: *regres jest tym wolniejszy im cecha później osiąga szczyt rozwoju. 41. Wykształcenie, liczba dzieci w rodzinie i stopień aglomeracji miejsca zamieszkania mogą być wyznacznikami czynników: *egzogennych społeczno-ekonomicznych. 42. Wysokość ciała należy do cech: *poligenicznych 43. Do oceny nadwagi i otyłości najlepiej nadają się wskaźniki: *BMI 44. Wiek menarche zależy od: *wszystkich czynników wymienionych(sposób odżywiania, genetycznie tempa rozwoju, bodźców.) 45.Ektomorf-mezomorficzny: * 345 46. Które metody oznaczone symbolami literowymi należą do metod pośrednich szacujących skład ciała: * BIA, TBW. 47. Wiek biolog można ocenić, przy pomocy kryterium: *morfologicznego i szkieletowego 48. Siatki centylowe umożliwiają: *wszystkie możliwości(zaburzenia rozw, stopien zaaw) 49. Które z wymienionych zjawisk są efektami między- Pokoleniowej tendencji przemian przebiegu ontogenezy: *zmniejszenie się stratyfikacji społecznej w zakresie wy- Sokości ciała oraz powiększenie odstępu czasu między Dojrzałością biologiczną a psychoseksualną. 50. Która z wymienionych cech nie jest charakterystyczną dla rzędu Naczelnych: *oczodół otwarty 51. Konsekwencją pionizacji ciała i dwunożności są: *spłaszczenie klatki piers, poszerzenie talerzy biodrowych, Zanik pragmatyzmu. 52. Pierwsze niewątpliwe hominidy pojawiły się: *3-4 mln lat temu w Afryce wschodniej 53. Znaleziska w wąwozie Oldowal w Afryce, sprzed ok.. 2 mln lat temu, mózgoczaszka o poj. Ok cm3 i Silnie wysklepiona, narzedzia otoczkowe, żuchwa słabiej Umięśniona to forma: *homo habilis 54. Które z sądów związany jest z populacyjną koncepcją rasy: *różnice między rasami mają charakter raczej ilościowy i Względny niż jakościowy i absolutny. 55. Długość tułowia wyznaczaja punkty: *sst – sy 56. Wskaźnik smukłości wyraża się wzorem: *Wysokość ciała (cm)/pierwiastek z masy ciała (kg) 57. Która z wymienionych cech nie jest charakterystyczną Dla wyższych naczelnych *podwójna macica 58. Który z zapisów systematyki naczelnych jest błędny: *pongidae, hominidae, homo, Homo sapiens 59. Pierwsze hominidy to: *australopithecus afarensis o poj mózgocz cm3 60. Znaleziska na terenie Chin i Jawy sprzed 1,9 mln: *homo erectus 61. Który z sądów związany jest z typologiczną koncep rasy: *istnieje stałość realnych typów antropologicznych, które nie Ulegają zmianom w procesie krzyżowania. 62. Długość uda: sy – ti 63. Wskaźnik kończyny dolnej zmienia się z wiekiem według następującego modelu: *licznik ułamka wzrasta szybciej niż mianownik 64. Chłopiec 10-letni posiada wysokość ciała odpowiadającą Poziomowi 15 centyla a masę ciała odpowiadającą poziomowi 75 centyla; czy jest on: *niski ale dysharmonijny 65. Której metody somatotypologicznej dotyczy następujące Stwierdzenie „jest to metoda która może być zastosowana ...itp. *metody wskaźników przyrodniczych 66. Wiek metrykalny, aktualna wys. ciala, ocena rozwoju wtornych cech plciowych. * Milicerowej


Pobierz ppt "1.Kryterium morfolog jest to ocena wieku biolog w którym ocenia się:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google