Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy metrologii. AGH Wydział Zarządzania. Pomiar Pomiar - zespół działań mających na celu wyznaczenie wartości pewnych wielkości. Natomiast wg innych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy metrologii. AGH Wydział Zarządzania. Pomiar Pomiar - zespół działań mających na celu wyznaczenie wartości pewnych wielkości. Natomiast wg innych."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy metrologii. AGH Wydział Zarządzania

2 Pomiar Pomiar - zespół działań mających na celu wyznaczenie wartości pewnych wielkości. Natomiast wg innych autorów pomiarem nazywamy czynności, po których wykonaniu można stwierdzić, że w chwili pomiaru dokonywanego w określonych warunkach, przy wykorzystaniu określonych środków (narzędzi) i wykonaniu tych czynności wielkość mierzona X miała wartość: a < x< b. Stwierdzenie, że x znajduje się w przedziale od a do b nazywamy wynikiem pomiaru, przy czym b - a = 2 jest miarą dokładności pomiaru.

3 Diagnoza u Diagnoza - rozeznanie stanu rzeczy (zdarzenia lub obiektu) i jego tendencji rozwojowych na podstawie jego objawów (tzw. symptomów) oraz znajomości ogólnych prawidłowości, do celów planowanego działania. u Diagnostyka techniczna - metody i środki umożliwiające wydanie pełnej diagnozy, kwantyfikującej zamierzone działanie. u System diagnostyczny - zbiór metod i środków diagnostycznych niezbędnych do realizacji zadań diagnostyki.

4 u Pomiary w rzeczywistych procesach prowadzone są przede wszystkim w celu: -kontroli, czy wartości pomiarowe nie odbiegają zbytnio od wartości uznanych za prawidłowe (np. karty kontrolne) -wyznaczania istotnych relacji (zależności) pomiędzy dwoma lub większą liczbą zmiennych (np. analiza korelacji i regresji)

5 Błędy pomiarowe u Błąd - miara niepewności wyniku pomiaru (w odróżnieniu od niezgodności oraz wady). Jest to rozbieżność między wynikiem pomiaru x a wartością prawdziwą lub poprawną w danej wielkości mierzonej. Rozróżnia się: błąd bezwzględny d = x - w błąd względny g = d / w u Praktyczne aspekty teorii błędów obejmuje rachunek błędów, którego celem jest analiza i ocena niepewności pomiarowych.

6 Niepewność Parametr związany z wynikiem pomiaru charakteryzujący rozrzut wyników pomiarów. Niepewność może wyrażać: - niewiedzę, wątpliwość co do tego, która liczba ma być właściwym wynikiem, - liczbową miarę możliwego rozrzutu wyników Może być podawana w formie odchylenia standardowego, przedziału ufności przy danym poziomie ufności. Stanowi integralną część wyniku.

7 Reprezentacja wyników u Sposób prezentacji wyników pomiarów = najlepsze przybliżenie ± niepewność czyli x = x np ± dx u Ostatnia cyfra znacząca wyniku pomiaru powinna być tego samego rzędu co niepewność (np. jeśli wynik pomiaru wynosi 327,3 z niepewnością 5 to wynik należy zapisać 327 ± 5).

8 Błędy pomiarowe u Błąd przypadkowy – błąd który przy wielokrotnej realizacji w tych samych warunkach zmienia się w sposób losowy. u Błąd systematyczny to taki błąd, który w tych samych warunkach jest stały lub zmienia się wg. znanego prawa.

9 Błędy położenia Błąd systematyczny (ang. bias) - różnica między zaobserwowaną wartością średnią z pomiarów a wartością prawdziwą (nominalną). Jest on miarą dokładności (ang. accuracy). Jeśli nie można wyznaczyć wartości prawdziwej, to zaleca się przyjęcie średniej z serii pomiarów wykonanych przyrządem o dokładności o klasę wyższej.

10 Błędy położenia u Stabilność (ang. stability, drift) - odnosi się do zmienności w czasie przy pomiarach jednego parametru tej samej części przez ten sam system pomiarowy. u Liniowość (ang. linearity) - miarą liniowości (a raczej nieliniowości) jest różnica pomiędzy wartościami błędu systematycznego w całym zakresie pomiarowym (od minimum do maksimum).

11 Błędy rozproszenia (rozrzutu) - R&R u Powtarzalność, wierność (ang. repeatability) - zmienność uzyskana przy pomiarach tym samym przyrządem pomiarowym, używanym przez tego samego pomiarowca, podczas pomiaru identycznego parametru (charakterystyki) tej samej części. u Odtwarzalność, niezmienność (ang. reproducibility) - zmienność wartości średniej uzyskana przy pomiarach przez różnych pomiarowców używających tego samego przyrządu pomiarowego podczas pomiarów identycznych parametrów (charakterystyk) tych samych części.

12 Struktura przyrządów pomiarowych i ich własności

13

14

15

16 Własności dynamiczne przyrządów Do analizy i syntezy układów pomiarowych potrzebna jest znajomość modeli matematycznych przyrządów dynamicznych wchodzących w skład danych układów. Model matematyczny można otrzymać na drodze obróbki informacji zdobytej w trakcie doświadczeń na obiekcie. Model obiektu jest tym lepszy, im dokładniej odzwierciedla procesy zachodzące w obiekcie w sensie jakościowym i ilościowym. Model obiektu liniowego można opisać równaniem różniczkowym.

17

18

19

20

21 Transformata Laplacea gdzie f(t) jest funkcją rzeczywistą zmiennej rzeczywistej t, określonej dla każdej wartości t>0 i przedziałami ciągłą – będziemy ją nazywać oryginałem. Natomiast s=x+iy jest zmienną zespoloną. Funkcja F(s) jest funkcją zespoloną zmiennej zespolonej s – będziemy ją nazywać transformatą Laplacea funkcji f(t).

22 Własności transformaty Laplacea Addytywność Mnożenie przez stałą Różniczkowanie względem czasu

23 Własności transformaty Laplacea Całkowanie względem czasu Przesunięcie względem czasu w płaszczyźnie rzeczywistej Przesunięcie względem s w płaszczyźnie zmiennej zespolonej

24

25 Transmitancja u Transmitancja operatorowa jest stosunkiem transformaty Laplacea sygnału wyjściowego do transformaty Laplacea sygnału wejściowego przy zerowych warunkach początkowych.

26 Badanie własności przyrządów u Funkcja skoku jednostkowego Transmitancja skoku jednostkowego wynosi:

27 Przyrząd proporcjonalny

28 Przyrząd inercyjny I rzędu Opis obiektu

29 Odpowiedź skokowa

30 Przyrząd różniczkujący

31 Przyrząd całkujący (idealny)

32 Element oscylacyjny

33 Własności dynamiczne przetworników

34


Pobierz ppt "Podstawy metrologii. AGH Wydział Zarządzania. Pomiar Pomiar - zespół działań mających na celu wyznaczenie wartości pewnych wielkości. Natomiast wg innych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google