Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowa Wymiana Pracowników – IRSES Zasady i cele akcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowa Wymiana Pracowników – IRSES Zasady i cele akcji"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowa Wymiana Pracowników – IRSES Zasady i cele akcji
Magdalena Wójtowicz Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

2 „Ludzie”: Obszary działań
Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim Współpraca pomiędzy przemysłem a nauką Wymiar międzynarodowy Rozwój współpracy z krajami trzecimi Działania wspierające Polityka dot. mobilności naukowców; sieć EURAXESS; Noc Naukowca

3 PEOPLE -charakterystyka
Rozwój zasobów ludzkich w nauce: Zwiększenie międzynarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców Zachęcanie do podejmowania zawodu naukowca Podniesienie prestiżu zawodu naukowca w Europie i na świecie Zachęcanie naukowców do prowadzenia badań w Europie Szkolenie poprzez prowadzenie badań (rozwój kariery naukowej) Zwiększenie udziału przemysłu w badaniach naukowych Rozwijanie współpracy z instytucjami naukowymi z krajów trzecich Adresowany do naukowców na każdym etapie kariery Dowolna tematyka badań Aplikowanie na konkursy ogłaszane przez KE na stronie CORDIS, zaproszenia do składania wniosków (konkursy) Wniosek przygotowywany i wysyłany elektronicznie Ocena wniosków przez niezależnych ekspertów (zwykle 3) Dofinansowanie na poziomie 100% Wniosek składa się z 2 części: A – część administracyjna B – część merytoryczna

4 IRSES – dane podstawowe
Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2013-IRSES Budżet:   euro Data publikacji: 10 lipca 2012 Data zamknięcia: 17 stycznia 2013 at 17:00:00 (Brussels local time) Czas trwania projektów msc. Procedura ewaluacji: jednostopniowa (przesyłamy pełny wniosek) Pierwsze wyniki: po 2- 3 miesiącach od zamknięcia konkursu Podpisanie kontraktów: ok. 6-7 miesięcy po zamknięciu konkursu Dokumenty konkursowe: Work programme People 2013 , Guide for applicants. find a call > PEOPLE > FP7-PEOPLE-2013-IRSES

5 IRSES – cele Akcja Marie Curie: International Research Staff Exchange Scheme Cele:  wzmocnienie istniejącej lub stworzenie nowej współpracy naukowej WYŁĄCZNIE pomiędzy INSTYTUCJAMI BADAWCZYMI krajów europejskich i krajów trzecich, z którymi UE podpisała umowę o współpracy naukowo- technologicznej (S&T) oraz krajów objętych tzw. Polityką sąsiedztwa (zał. lista krajów).  współpraca naukowa realizowana poprzez wspólny i skoordynowany program wymiany pracowników ma prowadzić do długofalowych kontaktów oraz wymiany wiedzy i dobrych praktyk.

6 IRSES –zasady UE UE KT Zasady ogólne:
Projekt przygotowywany jest przez KONSORCJUM składające się z minimum trzech instytucji naukowych, dwie z nich muszą się znajdować w dwóch różnych krajach członkowskich UE (MS) lub stowarzyszonych z 7 PR (AC), jedna musi się znajdować w uprawnionym kraju trzecim (KT). Koordynatorem jest zawsze instytucja europejska.   Czas trwania projektu: od 24 do 48 miesięcy Obszar i tematyka badawcza: każda zaproponowana przez konsorcjum z wyjątkiem EURATOMu (specyficzne) UE UE KT

7 IRSES – wymiana pracowników
Międzynarodowa WYMIANA pracowników Pracownik = naukowiec (przede wszystkim), kadra zarządzająca, kadra administracyjna, kadra techniczna Pracownik = osoba zatrudniona w instytucji badawczej będącej członkiem konsorcjum projektu Pracownicy są wysyłani na zasadzie oddelegowania, tj. pozostają nadal zatrudnieni w instytucji wysyłającej. Długość oddelegowania wynosi minimum 1 miesiąc, a maksimum 12 miesięcy. Pobyt pojedynczego pracownika może być dzielony. Krótsze pobyty niż 1 miesiąc muszą być uzasadnione w projekcie. Udział pracowników w konferencjach i szkoleniach organizowanych w ramach projektu. Wymiana pracowników dozwolona (finansowana) tylko pomiędzy krajem europejskim a uprawnionym krajem trzecim. Inne działania: wspólne badania organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów spotkania konsorcjum

8 IRSES – wymiana pracowników
KE FINANSUJE wymianę pracowników (oddelegowanie) tylko pomiędzy krajem europejskim a uprawnionym krajem trzecim. wyjazdy finansowane przez KE wyjazdy mogą, ale nie muszą być finansowane przez KE wyjazdy nie finansowane przez KE Wymiana między UE a Krajami Trzecimi powinna być zrównoważona UE 1 KT 2 KT 3 UE 2 KT 1 UE 3

9 Zakres podstawowych zagadnień prawnych, związanych z realizacją projektu
Realizacja każdego projektu międzynarodowego Wymogi wynikające z prawa powszechnego każdego z państw z osobna Wymogi wynikające z zawartych umów: - umowa z KE, - umowa partnerska, - umowy z naukowcami. Nie należy zapominać także o wewnętrznych regulacjach prawnych instytucji

10 IRSES - Wysyłanie własnego pracownika za granicę (I)
Możliwości wyjazdu naukowca z instytucji macierzystej urlop bezpłatny delegacja urlop szkoleniowy Urlop wypoczynkowy TAK - jeżeli stroną projektu nie jest pracodawca NIE - jeżeli stroną projektu jest pracodawca

11 IRSES - Wysyłanie własnego pracownika za granicę (II)
Oddelegowanie (występuje w 2 postaciach) - jest poleceniem wykonywania pracy na rzecz pracodawcy poza stałym miejscem pracy pracownika – jest zatem nadal trwającym, aktywnym stosunkiem pracy. Urlop bezpłatny nie jest oddelegowaniem. Zawieszone zostają bowiem uprawnienia związane z zatrudnieniem chociaż sam stosunek pracy trwa. Urlop szkoleniowy jest zwolnieniem z obowiązku wykonywania podstawowych obowiązków pracownika, na rzecz wykonywania prac w projekcie, dla którego urlop ten został udzielony. W okresie urlopu szkoleniowego pracownik otrzymuje wynagrodzenie, a w przypadku braku woli do wypłaty wynagrodzenia, urlop taki przekształca się w bezpłatny. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, urlop szkoleniowy po pierwszym miesiącu przekształca się w bezpłatny.

12 IRSES - Wysyłanie własnego pracownika za granicę (III)
„Delegowanie” pracowników Urlop szkoleniowy: zwolnienie z obowiązku świadczenia dotychczasowej pracy, może istnieć odrębna umowa, może przekształcić się w bezpłatny. Delegacja - podróż służbowa: nie dochodzi do zmiany treści umowy o pracę, pracownikowi przysługują diety z tytułu podróży służbowej, druczek delegacji. Oddelegowanie: dochodzi do czasowej zmiany warunków pracy i/lub płacy, pracownikowi nie przysługują diety z tytułu podróży służbowej, „aneks” do umowy.

13 IRSES – zasady finansowe
Działania finansowane przez KE: Oddelegowania każdego pracownika przez instytucję kraju europejskiego: ryczałtowa kwota EUR na miesiąc. kwota ta obejmuje koszty związane z wyjazdem, w tym koszty podróży i pobytu. W przypadku podróży do krajów odległych od Europy (lista w zał.) dodatkowa kwota tzw. „long distance allowance” – 200 EUR na miesiąc. Procent od kwoty na wymianę pracowników może być przeznaczony na zarządzanie projektem i koszty pośrednie. Powinien zostać uzgodniony w trakcie negocjacji consortium agreement (max 7%). Spotkania projektowe, organizacja szkoleń i warsztatów Podstawowy Budżet projektu = XX osobomiesięcy * € (242 o/m * 1900 € = €)

14 IRSES – zasady finansowe
Działania NIE finansowane przez KE: Wymiana pracowników pomiędzy krajami członkowskimi i stowarzyszonymi Przyjazdy pracowników z instytucji krajów trzecich co do ogólnej zasady. Kraje trzecie powinny pokryć koszty wysyłania swoich pracowników do krajów europejskich. Podczas negocjacji kontraktu KE będzie wymagała od konsorcjum zaświadczenia o istnieniu funduszy przeznaczonych na ten cel. WYJĄTEK: Dodatkowe finansowanie przez KE: W zależności od dostępnego budżetu KE może przyznać środki finansowe na przyjazd pracowników z instytucji niektórych krajów trzecich, tj. objętych: Europejską Polityką Sąsiedztwa; Krajów Partnerskich Współpracy Międzynarodowej.

15 IRSES – kraje uprawnione
1. Kraje objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa - ENP (nie stowarzyszone z 7 Programem Ramowym): a) Europa Wschodnia i Azja Centralna: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina b) Kraje Partnerskie Śródziemnomorskie: Algieria, Autonomia Palestyńska, Egipt, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Syria, Tunezja Kraje, które podpisały Porozumienie o Współpracy Naukowo Technologicznej z UE (S&T agreement) a) Kraje Partnerskie Współpracy Międzynarodowej - ICPC: Argentyna, Brazylia, Chiny, Chile, Egipt, Indie, Meksyk, Maroko, Republika Afryki Południowej, Rosja. b) Pozostałe kraje (nie otrzymują finansowania): Australia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,

16 IRSES – uczestnicy projektu
PARTICIPANTS (Konsorcjum) BENEFICIARES PARTNERS kraje członkowskie i stowarzyszone z 7PR podpisują kontrakt (grant agreement) z KE mogą podpisać consortium agreement jeden z nich pełni rolę koordynatora kraje trzecie podpisują partnership agreement z beneficiares (KE wymaga, aby był podpisany przed podpisaniem kontraktu z KE) PARTICIPANTS = publiczne/prywatne instytucje naukowe typu non-profit

17 IRSES – min. skład konsorcjum
PARTNER BENEFICIARES Otrzymują dofinansowanie Instytucja z Kraju Trzeciego: Instytucja z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z FP 7 Może otrzymać dofinansowanie: ENP S&T - ICPC Instytucja z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z FP 7 Musi zagwarantować wkład własny: S&T - nie ICPC

18 Jakie konsorcjum/wymiana jest finansowana przez KE?
IRSES – uczestnicy Ćwiczenie 1. Ocena składów konsorcjów Skład konsorcjum Jakie konsorcjum/wymiana jest finansowana przez KE? Uniwersytet w Polsce, Instytut Badawczy w Estonii, Uniwersytet na Ukrainie Instytut Badawczy z Niemiec, laboratorium badawcze dużego koncernu samochodowego we Francji, Uniwersytet w Chinach Uniwersytet w Bułgarii, Uniwersytet w Szwajcarii, Uniwersytet w Azerbejdżanie Instytut Badawczy w Norwegii, Uniwersytet w Chorwacji, Instytut Badawczy z USA Uniwersytet w Anglii, MŚP z Polski, Instytut Badawczy z Brazylii Uniwersytet w Austrii, Uniwersytet we Włoszech, laboratorium badawcze w Turcji Tak, finansowana może być wymiana: Polska – Ukraina, Ukraina – Polska, Estonia – Ukraina, Ukraina - Estonia Nie, koncern samochodowy nie jest organizacją badawczą non-profit Tak, finansowana może być wymiana: Bułgaria - Azerbejdżan, Azerbejdżan - Bułgaria, Szwajcaria – Azerbejdżan, Azerbejdżan - Szwajcaria Tak, pod warunkiem, że instytut z USA jest organizacją non-profit. Finansowana może być wymiana: Norwegia –USA, Chorwacja – USA. Partner z USA musi znaleźć środki na wysłanie swoich naukowców do Europy. Nie, MŚP w Polsce nie jest organizacją badawczą non-profit. Nie, mamy dwóch partnerów z krajów członkowskich i jednego z kraju stowarzyszonego.

19 IRSES-2008 wyniki Budżet konkursu: 25 mln. €
Wnioski oceniane Wnioski poniżej progu (%) Wnioski powyżej progu (%) Wnioski nie spełniające kryteriów Suma PEOPLE 2008 IRSES 72 13 (18%) 59 (82%) 1 (1%) 73 Budżet konkursu: 25 mln. € Złożono 73 wnioski na sumę 14,9 mln. €. 406 instytucji złożyło 73 wnioski. 340 uczestników jest zaangażowanych w 59 projektów.

20 IRSES-2009 wyniki Budżet konkursu: 30 mln. €
Wnioski oceniane Wnioski poniżej progu (%) Wnioski na głównej liście (%) Wnioski na liście rezerwowej (%) Wnioski nie spełniające kryteriów Suma PEOPLE 2009 IRSES 177 60 (34%) 107 (60%) 10 (5,5%) 1 (0,5%) 178 Budżet konkursu: 30 mln. € Złożono 178 wnioski na sumę 44,5 mln. €. 1023 instytucji złożyło 178 wniosków. 661 uczestników jest zaangażowanych w 107 projektów

21 Wnioski zaakceptowane (%) Wnioski nie spełniające kryteriów
IRSES-2010 wyniki Konkurs Wnioski oceniane Wnioski odrzucone (%) Wnioski zaakceptowane (%) Wnioski nie spełniające kryteriów Suma PEOPLE 2010 IRSES 168 79 (46%) 89 (52%) 4 (2%) 172 Budżet konkursu: 30 mln. € Złożono 172 wnioski na sumę 54,4 mln. €. 1011 instytucji złożyło 172 wnioski. 584 uczestników jest zaangażowanych w 89 projektów.

22 IRSES-2011 wyniki Współczynnik sukcesu to ok. 45% Konkurs
Wnioski oceniane Wnioski powyżej progu (%) Wnioski na głównej liście (%) Wnioski na liście rezerwowej (%) Wnioski nie spełniające kryteriów Suma PEOPLE 2011 IRSES 189 131 85 (45%) 13 (7,7%) 1 (0,6%) 172 Współczynnik sukcesu to ok. 45%

23 Kontakt: Magdalena Wójtowicz wojtowicz@transfer. edu. pl tel
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Międzynarodowa Wymiana Pracowników – IRSES Zasady i cele akcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google