Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkursy w ramach Poddziałania 8.1.3 i 8.2.1 PO KL w roku 2010 - typy projektów, kryteria wyboru, zasady udzielania pomocy publicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkursy w ramach Poddziałania 8.1.3 i 8.2.1 PO KL w roku 2010 - typy projektów, kryteria wyboru, zasady udzielania pomocy publicznej."— Zapis prezentacji:

1 Konkursy w ramach Poddziałania 8.1.3 i 8.2.1 PO KL w roku 2010 - typy projektów, kryteria wyboru, zasady udzielania pomocy publicznej

2 Poddziałanie 8.1.3 KONKURS I (zamknięty) - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Typy projektów: Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: - organizacji pracy - form świadczenia pracy - promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych - godzenia życia zawodowego i prywatnego Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego Upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity.

3 Poddziałanie 8.1.3 KONKURS I (zamknięty) - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Flexicurity Zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy, o której mowa w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów z 27.6.2007 r. Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity (COM(2007)359). W dziedzinie flexicurity należy uwzględnić cztery następujące komponenty: Elastyczne i przewidywalne warunki umów (z perspektywy pracownika i pracodawcy, a także osób posiadających i nieposiadających stałego zatrudnienia) osiągane dzięki nowoczesnemu prawu pracy, układom zbiorowym i organizacji pracy; Kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie, zapewniające stałą zdolność pracowników, szczególnie osób z najsłabszych grup społecznych, do dostosowywania się i do bycia zatrudnionym; Skuteczna aktywna polityka rynku pracy, pomagająca w radzeniu sobie z szybkimi zmianami, umożliwiająca skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiająca zmianę pracy; Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego, zapewniające odpowiednie wsparcie dochodów, sprzyjające zatrudnieniu i ułatwiające mobilność na rynku pracy. Chodzi tu o uwzględnienie szerokiego spektrum przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego (świadczenia dla bezrobotnych, emerytury, ochrona zdrowia), umożliwiających pogodzenie pracy z obowiązkami związanymi z życiem prywatnym i rodzinnym, takimi jak opieka nad dziećmi.

4 Typ beneficjentów partnerzy społeczni (związki pracodawców[1] i związki zawodowe[2]) [1] W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.) – dotyczy całego Priorytetu VIII.[1][2] [1] [2][2] W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) – dotyczy całego Priorytetu VIII. Poddziałanie 8.1.3 KONKURS I (zamknięty) - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Ograniczony katalog projektodawców!!!

5 Kryteria dostępu (obligatoryjne): Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego i/lub podmioty posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na jego terenie (zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności). (typ 1,2,3) Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. (typ 1,2,3) Maksymalny okres realizacji projektu nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2012 r. (typ 1,2,3) Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN. (typ 1,2,3) Beneficjent, w okresie realizacji projektu, prowadzi biuro projektu na terenie województwa pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). (typ 1,2,3) Poddziałanie 8.1.3 KONKURS I (zamknięty) - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

6 Kryteria strategiczne (fakultatywne): Projekt w całości dotyczy promowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i skierowany jest do grupy docelowej, którą stanowią w 100% przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filia) poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności) oraz ich pracownicy (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013). – 10 pkt (typ 2) Projekt jest realizowany w partnerstwie przez związek/związki pracodawców i związek/związki zawodowe. – 10 pkt (typ 1,2,3) Projekt zakłada wypracowanie propozycji i/lub realizację działań wdrożeniowych zgodnych z komponentami modelu flexicurity oraz obejmuje obszar całego województwa pomorskiego (wszystkie powiaty regionu). – 10 pkt (typ 3) Projekt dotyczy wyłącznie zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego. – 10 pkt (typ 1) Poddziałanie 8.1.3 KONKURS I (zamknięty) - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

7 Poddziałanie 8.2.1 KONKURS I (zamknięty) - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Typy projektów: Staże i szkolenia praktyczne dla: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych - pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out) Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out

8 Poddziałanie 8.2.1 KONKURS I (zamknięty) - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Spin offNowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej (np. uczelni). Spin outNowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania.

9 Kryteria dostępu (obligatoryjne): Grupę docelową w projekcie stanowią przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filia) na terenie województwa pomorskiego (zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności) oraz ich pracownicy posiadający miejsce pracy na jego terenie. (typ 1,2) Grupę docelową w projekcie stanowią pracownicy naukowi jednostek naukowych oraz pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filia) na terenie województwa pomorskiego (zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności) oraz doktoranci, studenci i absolwenci tych uczelni. (typ 1,3,4) Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. (typ 1,2,3,4) Maksymalny okres realizacji projektu nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2012 r. (typ 1,2,3,4) Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN. (typ 1,2,3,4) Beneficjent, w okresie realizacji projektu, prowadzi biuro projektu na terenie województwa pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). (typ 1,2,3,4) Poddziałanie 8.2.1 KONKURS I (zamknięty) - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

10 Kryteria strategiczne (fakultatywne): Projekt zakłada jednoczesną organizację staży i szkoleń praktycznych dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracownik naukowych w przedsiębiorstwach. – 20 pkt (typ 1) Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego wchodzących w skład tzw. klastra kluczowego (zgodnie ze stosowną decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie nadania statusu klastra kluczowego). – 20 pkt (typ 1,2) (zgodnie z uchwałą nr 1516/271/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2009r. status klastra kluczowego województwa pomorskiego został nadany dwóm klastrom tj. Pomorskiemu Klastrowi ICT oraz Bałtyckiemu Klastrowi Ekoenergetycznemu) Poddziałanie 8.2.1 KONKURS I (zamknięty) - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

11

12 Pomoc publiczna Pomoc publiczna nie występuje, o ile zostaną spełnione określone warunki pozwalające wykluczyć występowanie pomocy publicznej: Poddziałanie 8.2.1: Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach – pomoc publiczna (w postaci pomocy de minimis) nie wystąpi, o ile: a. przedsiębiorca nie otrzymuje pomocy finansowej (lub innej) w formie rekompensaty wypłacanej z tytułu pokrycia wynagrodzenia pracownika za czas jego skierowania na staż, b. skierowany do odbycia stażu pracownik naukowy nie wykonuje pracy bezpośrednio związanej z działalnością przedsiębiorstwa, a jedynie gromadzi materiały niezbędne do przygotowania pracy naukowej

13 Pomoc publiczna – pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu oddelegowanego z jednostki naukowej lub dużego przedsiębiorstwa do małego lub średniego przedsiębiorstwa stanowi pomoc publiczną Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych Wydatkami kwalifikowalnymi w przypadku tego rodzaju pomocy są wszystkie poniesione koszty związane z tymczasowym zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanego personelu, w tym w szczególności: 1) koszt wynagrodzenia brutto oraz opłaconych od wynagrodzeń obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne; 2) koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem; 3) koszty skorzystania z usług agencji pośrednictwa pracy; 4) dodatek z tytułu zmiany miejsca pracy. Wysoko wykwalifikowany personel musi łącznie spełniać następujące warunki: 1) nie zastępuje już zatrudnionego personelu, lecz jest zatrudniony na nowym stanowisku pracy u beneficjenta pomocy; 2) przed oddelegowaniem jest zatrudniony w jednostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie od co najmniej 2 lat; 3) prowadzi działalność w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji u beneficjenta pomocy.

14 Pomoc publiczna Pomoc publiczna – najważniejsze elementy i informacje we wniosku Za niezgodność z zasadami pomocy publicznej (kryteria horyzontalne) należy uznać w szczególności: niezaznaczenie w budżecie szczegółowym projektu wydatków objętych pomocą publiczną w przypadku stwierdzenia występowania pomocy publicznej w projekcie na podstawie informacji zawartych w treści wniosku, zastosowanie nieprawidłowego poziomu intensywności pomocy w budżecie szczegółowym projektu w stosunku do informacji zawartych w treści wniosku (np. przyjęcie intensywności pomocy na szkolenia ogólne w odniesieniu do szkoleń specjalistycznych lub intensywności pomocy dla dużych przedsiębiorstw, w przypadku pomocy kierowanej do średnich przedsiębiorstw,itp.), zastosowanie nieprawidłowego rodzaju pomocy w odniesieniu do form wsparcia przewidzianych we wniosku (np. przyjęcie intensywności pomocy na świadczenie usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw w przypadku szkoleń ogólnych zawierających element doradztwa powiązanego ze szkoleniem). Jednocześnie, za niezgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej nie są uznawane ewidentne błędy rachunkowe skutkujące naruszeniem proporcji pomiędzy kwotą udzielonej pomocy publicznej (intensywnością pomocy) oraz wysokością wkładu prywatnego wnoszonego przez beneficjenta pomocy.

15 Dziękujemy za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Konkursy w ramach Poddziałania 8.1.3 i 8.2.1 PO KL w roku 2010 - typy projektów, kryteria wyboru, zasady udzielania pomocy publicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google