Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze konkursy w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego UE Akademia Rolnicza – 15 lutego 2007r., Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze konkursy w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego UE Akademia Rolnicza – 15 lutego 2007r., Poznań"— Zapis prezentacji:

1 Pierwsze konkursy w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego UE Akademia Rolnicza – 15 lutego 2007r., Poznań

2 2 Cooperation – Collaborative research People – Human Potential Ideas – Frontier Research Capacities – Research Capacity 7.PR – Programy szczegółowe

3 3 10 obszarów tematycznych 1. Zdrowie (6 100 mln euro) 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia (1 935 mln euro) 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) (9 050 mln euro) 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (3 475 mln euro) 5. Energia (2 350 mln euro) 6. Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) (1 890 mln euro) 7. Transport (w tym aeronautyka) (4 160 mln euro) 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyka (623 mln euro) 9. Przestrzeń kosmiczna (1 430 mln euro) 10. Bezpieczeństwo (1 400 mln euro) Cooperation – Współpraca w badaniach

4 4 Główne typy projektów w 7.PR (1) l CP (Collaborative projects) – projekty współpracy: 1) IP (Large-scale integrating projects) – duże, szeroko zakrojone, ambitne projekty realizowane przez wielu partnerów. Podobne do projektów zintegrowanych z 6.PR – poświecone są przede wszystkim badaniom, ale mogą również zawierać moduły szkoleniowe, demonstracji, rozpowszechniania wyników czy transferu technologii. 2) STREP (Small or medium-scale focused research projects) - zmieniona forma projektów STREP z 6.PR. To wielopartnerskie projekty badań, demonstracji lub innowacji na mniejszą skalę i o mniejszym rozmachu. l NoE (Networks of excellence) - sieci doskonałości. Ich celem jest tworzenie stałych sieci współpracy, dzięki którym Europa będzie mogła przeciwstawić się fragmentacji badań oraz objąć przewodnictwo światowe w konkretnych dziedzinach. Projekty tworzą i realizują wspólny program działań - tworzenia wspólnej polityki i programu badań, wspólnego rozwoju i zarządzania infrastrukturą, wymiany naukowej i szkoleń. Projekty nie finansują samych badań.

5 5 Główne typy projektów w 7.PR (2) l CA (Coordination actions) - działania koordynujące. Celem jest promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej finansowanej na szczeblach krajowych. W ich zakres wchodzi definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi lub łącznymi inicjatywami oraz takie działania jak: organizowanie konferencji, spotkań, studia, wymiany personelu, wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich. Fundusze UE przeznaczone będą na koordynację, nie na badania. l SA (Support actions) - działania wspierające. SA mogą być działaniami jednej lub wielu instytucji. Ich zadaniem jest wspieranie realizacji Programu Ramowego. Mogą one również służyć do opracowywania przyszłej wspólnotowej polityki badawczej. Przykładowo, SA będą wspierać konferencje, seminaria, studia i analizy, grupy robocze i eksperckie, a także działalność informacyjną, upowszechnianie, komunikację i różne połączenia tego rodzaju działań.

6 6 Temat 5: Energia

7 7 Działania l Wodór i ogniwa paliwowe – zapewnienia trwałych technologicznych podstaw na rzecz konkurencyjnego przemysłu ogniw paliwowych i wodoru w UE, l Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – wzrost ogólnej wydajności przetwarzania, efektywności i niezawodności oraz zmniejszenie kosztów produkcji energii elektrycznej z lokalnych odnawialnych źródeł energii, w tym odpadów, l Produkcja paliw odnawialnych – udoskonalanie i redukcja jednostkowych kosztów paliw stałych, płynnych i gazowych (łącznie z wodorem) otrzymywanych z odnawialnych źródeł energii, w tym z biomasy i odpadów, l Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia – wzrost wydajności oraz redukcję kosztów aktywnego i pasywnego ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących odnawialne źródła energii,

8 8 Działania cd. l Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w celu bezemisyjnego wytwarzania energii – stworzenie wysoce wydajnych i efektywnych pod względem kosztów elektrowni, ciepłowni lub elektrociepłowni o znikomej emisji zanieczyszczeń l Czyste technologie węglowe – rozwój technologii czystej konwersji energetycznej węgla i innych paliw kopalnych l Inteligentne sieci energetyczne – wzrost wydajności, bezpieczeństwa, niezawodności i jakości europejskich systemów i sieci elektroenergetycznych l Efektywność energetyczna i energooszczędność – racjonalne gospodarowanie energią w budownictwie, przemyśle usługach i transporcie, kogeneracja i poligeneracja l Wiedza na rzecz polityki energetycznej – rozwój metod i modeli w celu dokonania oceny najważniejszych kwestii gospodarczych i społecznych związanych z technologiami energetycznymi

9 9 Konkurs – część pierwsza l Znak konkursu: FP7-ENERGY-2007-1-RTD l Budżet: 109,3 mln l Termin składania wniosków: 3 maja 2007r. l Zakres konkursu: 1. Wodór i ogniwa paliwowe – STREP 2. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – IP, STREP, CA, SA 3. Produkcja paliw odnawialnych – IP, STREP, CA, SA 5. Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w celu bezemisyjnego wytwarzania energii – IP, STREP 5&6. Akcje przekrojowe w temacie Energia 5 i 6 (Czyste technologie węglowe) – IP, CA, SA 7. Inteligentne sieci energetyczne – IP, STREP, CA 9. Wiedza na rzecz polityki energetycznej – STREP, CA 10. Działania horyzontalne – CA, SA l Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetails CallPage&call_id=4 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetails CallPage&call_id=4

10 10 Konkurs – część druga l Znak konkursu: FP7-ENERGY-2007-2-TREN l Budżet: 128 mln l Termin składania wniosków: 3 maja 2007r. l Zakres konkursu: 2. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – CP, CA, SA 3. Produkcja paliw odnawialnych – CP, CA, SA 4. Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia – CP 6. Czyste technologie węglowe – CP 5&6. Akcje przekrojowe w temacie Energia 5 i 6 – CP, SA 7. Inteligentne sieci energetyczne – CP 8. Efektywność energetyczna i energooszczędność – CP, SA 9. Wiedza na rzecz polityki energetycznej – SA l Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.Cooperati onDetailsCallPage&call_id=5 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.Cooperati onDetailsCallPage&call_id=5

11 11 Temat 6: Środowisko (łącznie ze zmianami klimatu)

12 12 Działania Zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska i zagrożenia l Niekorzystne oddziaływanie na środowisko i klimat: mechanizmy zmian klimatu, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody; zmiany w składzie atmosfery i obiegu wody; wpływ na różnorodność biologiczną i ekosystemy, l Środowisko i zdrowie: wpływ środowiskowych czynników stresowych na zdrowie człowieka, analiza kosztów i korzyści z opracowania strategii ich zapobiegania, l Zagrożenia naturalne: prognozowanie / ryzyko występowania katastrof naturalnych; opracowanie systemów wczesnego ostrzegania; strategie zapobiegania / łagodzenia skutków, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

13 13 Działania c.d. Zrównoważone gospodarowanie zasobami l Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi i wytworzonymi przez człowieka oraz różnorodność biologiczna: ekosystemy; zasoby wodne; gospodarowanie odpadami; ochrona różnorodności biologicznej, gleby, dna morskiego, lagun i strefy brzegowej, krajobrazu; zrównoważone korzystanie z zasobów leśnych; urbanistyka i tereny poprzemysłowe; zarządzanie danymi i usługi informacyjne, l Gospodarowanie środowiskami morskimi: wpływ działalności człowieka na środowisko morskie i jego zasoby; strefa brzegowa; ekosystemy głębinowe; geologia dna morskiego.

14 14 Działania c.d. Technologie środowiskowe l Technologie środowiskowe mające na celu - obserwację, symulację, zapobieganie zagrożeniom, łagodzenie skutków katastrof; poprawę stanu środowiska naturalnego i stworzonego przez człowieka (dotyczy wody, klimatu, powietrza, środowiska miejskiego i wiejskiego, gleb, odpadów, procesów produkcyjnych), l Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, w tym siedlisk ludzkich - ocena uszkodzeń obiektów, strategie konserwacji, promowanie integracji dziedzictwa kulturowego z otoczeniem miejskim, l Ocena, weryfikacja i testowanie technologii - metody i narzędzia oceny zagrożeń środowiskowych i cyklu życiowego w odniesieniu do procesów, technologii i produktów, naukowe i technologiczne aspekty przyszłego europejskiego programu weryfikacji i testowania technologii środowiskowych.

15 15 Działania c.d. Narzędzia obserwacji i oceny Ziemi l Systemy obserwacji Ziemi i oceanów oraz metody monitorowania środowiska i zrównoważonego rozwoju - wkład w rozwój i integrację systemów obserwacji w zakresie kwestii środowiskowych i kwestii zrównoważonego rozwoju w ramach Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS), l Metody prognozowania oraz narzędzia oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju - modelowanie powiązań gospodarka/środowisko/społeczeństwo, rozwój podstawowej wiedzy i metodologii w zakresie oceny wpływu zasady zrównoważonego rozwoju na gospodarowanie terenami, gospodarkę morską; rozwój miast, napięcia społeczne i gospodarcze związane ze zmianami klimatu.

16 16 Konkurs l Znak konkursu: FP7-ENV-2007-1 l Budżet: 200 mln l Termin składania wniosków: 2 maja 2007r. l Zakres konkursu: 1. Zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska i zagrożenia– IP, CA, SA, STREP 2. Zrównoważone gospodarowanie zasobami– IP, STREP, CA, SA 3. Technologie środowiskowe– IP, STREP, CA, SA 4. Narzędzia obserwacji i oceny Ziemi– STREP, CA, SA 5. Działania horyzontalne – CA, SA l Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationCalls Page&id_activity=6

17 17 2 TYPY PROJEKTÓW Badania na rzecz MŚP l Cel: rozwiązywanie problemów technologicznych na rzecz małych grup innowacyjnych MŚP przez jednostki naukowe Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP l Cel: opracowywanie technicznych rozwiązań problemów wspólnych dla większej liczby MŚP (stowarzyszenia, izby gospodarcze) w określonych sektorach przemysłu przez jednostki naukowe

18 18 Badania na rzecz MŚP (1) UCZESTNICY l 3 niezależne MŚP z 3 MS lub AC, l Status MŚP zgodnie z rekomendacją 2003/361/EC (jednostki badawcze i firmy konsultingowe nie są uznawane za MŚP), l MŚP zlecają wykonanie badań jednostkom badawczym, l MŚP mają prawo do eksploatacji i upowszechnienia wyników projektu

19 19 Badania na rzecz MŚP (2) UCZESTNICY l 2 jednostki badawcze niezależne od innych uczestników projektu, l Jednostki badawcze to podmioty mające osobowość prawną i zdolność do realizacji prac badawczych i rozwojowych (włączając MŚP wykonujące badania), l Inne podmioty: przedsiębiorstwa i użytkownicy końcowi.

20 20 ZADANIA l Koordynacja: MŚP, jednostka badawcza lub inny podmiot uczestniczący w projekcie z doświadczeniem w zarządzaniu projektami, l Jednostki badawcze ponoszą min. 60% kosztów kwalifikowanych projektu, l Rola MŚP: testowanie i przygotowanie do wdrożenia, l Inne działania: szkolenia, upowszechnianie, ochrona IPR Badania na rzecz MŚP (3)

21 21 FINANSOWANIE I CZAS TRWANIA l Wielkość dotacji nie może przekroczyć kosztów badań prowadzonych przez jednostki badawcze +10%, l Szkolenia: maks. 10% kosztów całkowitych, l Wielkość konsorcjum: 5-10 partnerów, l Koszt kwalifikowany: 0,5-1,5 mln euro, l Czas realizacji: 1-2 lat. Badania na rzecz MŚP (4)

22 22 Aktualne konkursy l Badania dla MŚP –Termin zamknięcia: 4 września 2007r. –Budżet: 100 milionów euro –Jednostopniowa procedura oceny l Badania dla stowarzyszeń MŚP –1 czerwca (I etap) i 28 listopada (II etap) 2007r. –Budżet: 10 milionów euro –Dwustopniowa procedura oceny Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfmhttp://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

23 23 MŚP w 7PR

24 24 Więcej informacji: l 7. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp7 l 6. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp6 l Strony w języku polskim: http://www.kpk.gov.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk (Newsletter) http://www.grantyeuropejskie.pl (Biuletyn)

25 Dziękuję Państwu za uwagę! Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279748; e-mail: ek@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Pierwsze konkursy w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego UE Akademia Rolnicza – 15 lutego 2007r., Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google