Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI"— Zapis prezentacji:

1 MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI

2 Przez motywację rozumie się najczęściej ogół bodźców zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, powodujących gotowość ucznia do uczenia się. Bodźce te mogą wywoływać u ucznia dwa typy zachowań: pierwsze z nich to dążenie, drugi zaś to unikanie.

3 Wyróżniamy dwa rodzaje motywacji:
motywację wewnętrzną motywację zewnętrzną.

4 Motywacja wewnętrzna to tendencje do podejmowania i kontynuowania działania ze względu na jego treść, czyli osobistą satysfakcję lub przyjemność. Cechą tej motywacji jest ciekawość, związana z potrzebą samo determinacji i skuteczności działania.

5 Motywacja zewnętrzna to tendencje do podejmowania i kontynuowania działania ze względu na pewne konsekwencje, do których one prowadzą, związane z poczuciem, że przyczyna i kontrola działania ma charakter zewnętrzny i nie zależy od nas.

6 Aby nauczyciel mógł motywować uczniów do pracy, sam musi tę motywację posiadać, gdyż zależność między poziomem tych dwóch motywacji jest wprost proporcjonalna. Motywacja powinna wypływać z chęci zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu takich, jak: ·  Potrzeba szacunku, czyli akceptacji, uznania, Potrzeba samorealizacji, czyli wykonywania czegoś, do czego ma się zdolności, predyspozycje i co naprawdę lubi się robić Potrzeba poznawcza, czyli zdobywanie wiedzy, rozumienie rzeczywistości. · Jedną z dróg podnoszenia motywacji do pracy jest doskonalenie kompetencji, czyli wiedzy i umiejętności nie tylko w zakresie nauczanego przedmiotu, ale i psychologii, pedagogiki czy dydaktyki.

7 Kompetencje dydaktyczne wpływają na motywację ważne jest więc, aby umieć:
·    Rozplanować zajęcia tak, aby w ciągu roku udało się zrealizować podstawę programową; ·   Logicznie skonstruować lekcję, aby na wszystkie jej ogniwa poświęcić odpowiednią ilość czasu, mieć czas na utrwalenia, wyjaśnienia i odpowiadanie na pytania; ·      Precyzować cele, zarówno ogólne, jak i operacyjne tak, by faktycznie je osiągnąć; ·     Uwzględniać cykl uczenia, poczynając od konkretnego przeżycia (doświadczenia) poprzez refleksję, obserwację, aż do umiejętności uogólnienia i wyciągania wniosków; ·       Dobrać techniki zachęcania uczniów do aktywności np. poprzez metody aktywne, by wciągnąć ich do współtworzenia lekcji.

8 Czynniki wpływające na rozwój motywacji uczniów można podzielić na trzy grupy:
Dotyczącą rodziców Dotyczącą nauczycieli Dotyczącą uczniów

9 sukcesy rodziców; wykształcenie rodziców,
     Dotyczące rodziców - dobra atmosfera domowa, sukcesy rodziców; wykształcenie rodziców, satysfakcja – zadowolenie rodziców; pochwały, nagrody materialne, kary, poczucie bezpieczeństwa, warunki do nauki, dobre relacje między rodzicami i dziećmi, status społeczny rodziców, duma rodziców ze swego dziecka, wysokie wymagania rodziców; aspiracje rodziców, autorytet, rozbudzanie zainteresowań; wspieranie dziecka, tolerancja; mądra miłość rodzicielska, akceptacja dziecka, stymulowanie rozwoju dziecka, system wartości uznawany przez rodziców

10 Dotyczące nauczycieli: pochwały; nagrody; sposób prowadzenia zajęć (atrakcyjne metody); przyjazna atmosfera pracy, atrakcyjność lekcji; dobre oceny; pozytywne uwagi; dobra baza dydaktyczna; możliwość rozwijania zainteresowań kompetencje; dobry kontakt z nauczycielem wzajemny szacunek; umiejętność wysłuchania ucznia; tempo lekcji dostosowane do możliwości uczniów; systematycznie sprawdzane prace domowe; łagodność; aktywna postawa; konsekwencja w działaniu; docenianie wkładu pracy ucznia; przekazywanie uwag w cztery oczy; podwyższanie wymagań;; odwoływanie się do zainteresowań uczniów ich potrzeb;

11 Dotyczące nauczycieli :zachęta; wspólna praca z uczniami; odnajdywanie w pracy ucznia mocnych stron; pochwała przed rodzicami; pochwała przed klasą; szacunek dla ucznia; praca zespołowa na lekcji; listy pochwalne do rodziców; dobra znajomość uczniów i jego środowiska; pełna akceptacja; cierpliwość nauczyciela; opracowanie systemu oceniania i nagradzania uczniów; obiektywna ocena, wskazywanie wzorców osobowych, prezentacja osiągnięć uczniów na szerszym forum, pozytywna rywalizacja w grupie rówieśniczej, atmosfera zaufania i zrozumienia, konkursy przedmiotowe, indywidualne podejście do ucznia, stawianie celów

12 Dotyczące uczniów: dobra samoocena; zainteresowania, chęć zdobycia uznania u uczniów i nauczycieli; zadowolenie ze swoich osiągnięć; rywalizacja w klasie; chęć osiągnięcia celu; zdrowie fizyczne i psychiczne; dobre oceny, wcześniejsze pozytywne doświadczenia; satysfakcja z osiągnięć; samodyscyplina; samodzielność; umiejętność współpracy; wiara we własne możliwości; pochwała ze strony nauczyciela; uzyskanie promocji do następnej klasy; poczucie zadowolenia z siebie; ciekawość świata i wiedzy; pochwała rodziców,zdobycie dobrego zawodu; stypendia; indywidualne cechy charakteru; wytrwałość w dążeniu do celu; zdolność radzenia sobie z porażkami; chęć dorównania innym; chęć zaspokojenia oczekiwań; osiągnięcia sukcesu; dowartościowanie się; zaspokojenie własnych ambicji; zwrócenie uwagi na siebie; chęć nagrody; predyspozycje i zdolności;

13 Korzyści z motywowania uczniów do nauki:
dla rodziców: aktywne dziecko; dobre oceny; satysfakcja z dziecka, duma; większe możliwości dalszego kształcenia; mniejsze problemy wychowawcze; wzór do naśladowania; mniej zmartwień o jego przyszłość; możliwość uzyskania stypendium; dla uczniów: dobre oceny; chęć do pracy; udział w konkursach; zadowolenie uczniów; uznanie wśród rówieśników; rozwijanie zainteresowań; większa pewność siebie; wykształcenie solidnych podstaw do dalszej edukacji; wyższa samoocena; jasno wytyczone cele; większa samodzielność i odpowiedzialność;

14 Korzyści z motywowania uczniów do nauki:
dla nauczyciela: sprawniejsza praca; satysfakcja z pracy; podejmowanie nowych wyzwań; zadowolenie z osiągnięć uczniów; efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy; pochwały od zwierzchników, rodziców; autorytet nauczyciela; możliwość pracy pozalekcyjnej (koła zainteresowań); udział uczniów w konkursach i olimpiadach; motywacja do dalszej pracy w zawodzie; poszukiwanie nowych metod pracy; dobra samoocena;  dla szkoły: promocja szkoły; prestiż szkoły; rozwój szkoły; zwiększony nabór; podniesienie jakości pracy szkoły; łatwość pozyskiwania sponsorów; dobra atmosfera w szkole; uznanie w oczach organów prowadzących i nadzorujących;

15 Działania, które powodują utratę motywacji
u ucznia: - niesprawiedliwa ocena, - wygórowane wymagania, - osobista niechęć do ucznia, - lekceważenie potrzeb ucznia, - krytyka osoby a nie jego działań, - nauczyciel przyjmuje rolę eksperta, - porównuje z innymi, - nudna lekcja, - nieatrakcyjne metody nauczania

16 Uczeń zmotywowany do nauki:
- jest pewny siebie - aktywny - zainteresowany - opanowany - wytrwały w dążeniu do celu - pogodny - podejmuje nowe wyzwania - dociekliwy - nie zraża się niepowodzeniami - chętny do działania - uśmiechnięty - ma poczucie własnej wartości

17 Uczeń, któremu brakuje motywacji do nauki: - apatyczny
- obojętny - znudzony, - mało aktywny - nadpobudliwy - niechętny do działania - wagaruje - niepewny siebie - ma niskie poczucie własnej wartości - brak skupienia uwagi - nieprzygotowany do lekcji

18 Pierwszym krokiem dydaktycznym jest wzbudzanie w dziecku zainteresowania przedmiotem nauki.
Po wzbudzeniu odpowiedniej motywacji nauczyciel może przystąpić do przekazywania nowej wiedzy.

19 Motywacja uważana jest przez wielu psychologów za najważniejszy czynnik sprzyjający efektywnemu uczeniu się. Zbyt silna motywacja może jednak paraliżować działanie, powodując nadmierne napięcie emocjonalne. Człowiek najsprawniej rozwiązuje problemy, osiąga najlepsze wyniki przy średniej motywacji, gorsze przy słabej lub przy zbyt wysokiej.

20 Duże znaczenie motywacji wewnętrznej nie umniejsza jednak wagi motywacji zewnętrznej, która może ją wspierać, ale też prowadzić do jej korekty w sytuacji, gdy jest to pożądane. Nagrody i kary to system wzmocnień, jakim dysponuje nauczyciel.

21 RECEPTA DLA NAUCZYCIELA NA SUKCES UCZNIA
1. Przekonaj ucznia, że naprawdę lubisz go uczyć. 2. Mów jasno, głośno, wyraźnie, z zapałem. 3. Dbaj o właściwe tempo mówienia. 4. Bądź swobodny i baw się razem z uczniem podczas nauki. 5. Okazuj mu zaufanie. 6. Wyraźnie określ cele. 7. Bądź przygotowany do lekcji. 8. Przygotowuj ciekawe pomoce naukowe. 9. Ogranicz do minimum czynniki rozpraszające uwagę Dbaj o dobry nastrój ucznia Przypominaj informację, kiedy uczeń zaczyna ją zapominać Polegaj na nim, stawiaj na niego, wierz w jego możliwości Bądź dla niego oparciem, bądź po jego stronie Nie oszukuj go, dotrzymuj przyrzeczeń Udzielaj odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.

22 16. Jeśli coś mu się nie uda, zrozum go i zachęć do dalszej pracy. 17
16. Jeśli coś mu się nie uda, zrozum go i zachęć do dalszej pracy Chwal za wszystko, co da się pochwalić Doceniaj go Nigdy nie przerywaj, kiedy on mówi Pozwól mu kontynuować Twoją myśl na jego sposób Słuchaj uważnie upewniając się, że dobrze rozumiesz Rozwijaj jego samodzielność Zachęcaj do krytycznego myślenia Okazuj mu swoje pozytywne uczucia Pokaż mu, że jesteś człowiekiem omylnym i popełniającym błędy Stosuj różne metody nauczania - bądź nieszablonowy i ekscytujący Odnoś do rzeczywistości to, czego go uczysz - niech praktyka uzupełnia teorię Kończ lekcję w takim momencie, żeby miał poczucie niedosytu (jak w dobrym serialu).

23 Motywowanie jest sztuką, od tego procesu zależą wyniki oraz sukcesy uczniów. Dlatego też nauczyciele powinni stosować techniki motywowania uczniów do pracy. ·  Praca w grupach sprawia, że wzrośnie jakość pracy, zdolności i umiejętności członków grupy uzupełniają się i sumują, grupa daje oparci i poczucie przynależności, uczniowie lepiej się komunikują; ·  Istotne jest także ustawienie ławek. Tradycyjne, czyli w rzędach, dobre jest na pracę klasową lub na pracę w parach. Do pracy w grupie ustawiamy stoły tak, aby wszyscy mieli ze sobą kontakt. Na godzinach wychowawczych najlepsze jest ustawianie krzeseł w kręgu (bez ławek, chyba, że są one potrzebna do jakiejś pracy warsztatowej);

24  ·  Jeśli jest to możliwe, warto korzystać z pomocy urządzeń audiowizualnych lub komputerowych. Informacje docierają wtedy poprzez różne zmyły, co sprzyja zapamiętywaniu ·  Warto też przygotowywać gotowe kserowane zadania (np. na sprawdzian lub powtórzenie wiadomości) lub ważne do lekcji informacje. Nie tracimy wtedy czasu na dyktowanie i mniejsze jest prawdopodobieństwo pomyłki u ucznia na skutek błędnie zrozumianej informacji. ·   Stosowanie możliwie różnych metod nauczania i umiejętne dostosowywanie ich do tematu, celu i stylu uczenia; ·  Zwracanie uwagi na potrzeby uczniów. Nie należy mówić monotonnie – modulujemy głosem, pozwalamy uczniom na zadawanie pytań w każdym momencie lekcji. Pozwólmy im pofantazjować (nawet na matematyce jest to możliwe); ·  Lekcje powinny być jak najatrakcyjniejsze dla uczniów.


Pobierz ppt "MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google