Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20092010 Urszula GolecWarszawa, 9 marca 2010 r. Zasady aplikowania o środki w ramach III konkursu grantów na realizację projektu związanego z podnoszeniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20092010 Urszula GolecWarszawa, 9 marca 2010 r. Zasady aplikowania o środki w ramach III konkursu grantów na realizację projektu związanego z podnoszeniem."— Zapis prezentacji:

1 20092010 Urszula GolecWarszawa, 9 marca 2010 r. Zasady aplikowania o środki w ramach III konkursu grantów na realizację projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej Procedura oceny wniosków

2 Proces oceny wniosków Przygotowanie i złożenie wniosku (Wnioskodawca) Rejestracja wniosków i nadanie nr referencyjnego (PARP) Ocena formalna (PARP) Przekazanie wniosku do oceny merytorycznej lub odrzucenie (PARP) Lista rankingowa (PARP) Negocjacje budżetu (PARP) Przyjęcie projektu do realizacji i podpisanie umowy (PARP)

3 Przygotowanie i złożenie wniosku Miejsce składania wniosków – siedziba PARP, ul. Pańska 81/83, Warszawa Termin składania wniosków – 31 marca 2010 r. Uwaga: Decyduje data wpłynięcia wniosku do PARP. Wniosek należy złożyć w 3 papierowych egzemplarzach (oryginał i 2 kopie). Konieczność dołączenia wersji elektronicznej - format: Word, PDF, JPG. Wersja elektroniczna budżetu i harmonogramu płatności – format: Excel. Egzemplarze złożonego wniosku muszą być tożsame. Wniosek musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania. Wnioskodawcy i opieczętowany (pkt IV wniosku o udzielenie wsparcia). Konieczność załączenia wymaganych załączników.

4 Załączniki do wniosku Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną Wnioskodawcy i Partnera/ów (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną. Aktualny wypis z ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – w przypadku gdy Wnioskodawcą lub Partnerem/ami jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (oryginał) - w przypadku, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/osoby nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania Wnioskodawcy.

5 Załączniki do wniosku c.d. Dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy i Partnera/ów za ostatni rok obrotowy (sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy Wnioskodawcy i Partnera/ów lub PIT) – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Oświadczenia Wnioskodawcy i Partnera/ów o braku przesłanek wykluczających z ubiegania się o wsparcie oraz o braku przesłanek uniemożliwiających uczestnictwo w realizacji projektu, niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz niezaleganiu z opłacaniem innych należności publiczno prawnych, posiadaniu potencjału technicznego niezbędnego (adekwatnego) do realizacji działań zaplanowanych w ramach składanego projektu związanego z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej, działaniu na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, dysponowaniu personelem o kwalifikacjach niezbędnych do świadczenia usług szkoleniowych dla podmiotów świadczących usługi szkoleniowe (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr II do Wytycznych) – oryginał.

6 Załączniki do wniosku c.d. Oświadczenie Wnioskodawcy lub Partnera/ów, że podmiot posiada wymagane doświadczenie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr III do Wytycznych) - oryginał wraz z dokumentami potwierdzającymi wykazane projekty lub usługi. Szczegółowy program zaplanowanych w ramach projektu kursów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr IV do Wytycznych dla Wnioskodawców) – oryginał. Raport z diagnozy potrzeb rozwojowych w przypadku projektów, o których mowa w pkt 2.2.2.5.2 Wytycznych - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Życiorys zawodowy Opiekuna Merytorycznego Projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr V do Wytycznych) – oryginał. Zestawienie kadry merytorycznej zaangażowanej w realizację projektu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr VI do Wytycznych) – oryginał. Życiorysy zawodowe kadry merytorycznej wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr VII i VIII do Wytycznych) – oryginał.

7 Załączniki do wniosku c.d. Życiorys zawodowy Kierownika Projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr IX do Wytycznych) – oryginał. Oświadczenie Wnioskodawcy i Partnera/ów o kwalifikacji VAT (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr X do Wytycznych) – oryginał. Budżet projektu/Harmonogram realizacji projektu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr XI do Wytycznych) –oryginał. Harmonogram płatności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr XV do Wytycznych) – oryginał. Dokumenty Wnioskodawcy dotyczące wysokości udzielonej mu pomoc de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych lub oświadczenie, że takiej pomocy nie otrzymał – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginał w przypadku oświadczenia. W przypadku wniosków partnerskich dokumenty te zobowiązany jest złożyć tylko Lider projektu.

8 Załączniki do wniosku c.d. Dokumenty Wnioskodawcy dotyczące wysokości każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis lub oświadczenie, że takiej pomocy nie otrzymał – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginał w przypadku oświadczenia. W przypadku wniosków partnerskich dokumenty te zobowiązany jest złożyć tylko Lider projektu. Oświadczenie, że przedsiębiorca nie jest wyłączony z możliwości uzyskania pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia nr 1998/2006 wg wzoru stanowiącego Załącznik nr XVI do niniejszych Wytycznych – oryginał. W przypadku wniosków partnerskich dokument zobowiązany jest złożyć tylko Lider projektu.

9 Nadanie numeru referencyjnego W terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku do PARP. Numery referencyjne będą nadawane w kolejności wpływania wniosków do PARP. Nadany nr referencyjny obowiązuje przez cały okres trwania konkursu. W każdym piśmie kierowanym do PARP należy powoływać się na numer referencyjny wniosku.

10 Ocena formalna Ocena dokonywana jest przez pracowników Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich w PARP. Weryfikacja na podstawie Karty oceny formalnej. Ocena formalna wniosku - maksymalnie 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Ocena 0/1 – wniosek nie spełniający kryteriów kwalifikacyjnych podlega odrzuceniu. Możliwość uzupełniania braków formalnych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. Brak możliwości uzupełniania dokumentów potwierdzających doświadczenie Wnioskodawcy lub Partnera/ów.

11 Ocena formalna – odrzucenie wniosku Wnioskodawca (w tym Partner/rzy) nie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie. Wnioskodawca i Partnerzy nie posiadają wymaganego doświadczenia. Brak dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie. Wnioskodawca i Partnerzy nie posiadają potencjału technicznego niezbędnego (adekwatnego) do realizacji zaplanowanych kursów. Wnioskodawca i Partnerzy nie posiadają wymaganej kondycji finansowej. Personel merytoryczny i administracyjny zaangażowany w realizację projektu nie spełnia wymagań określonych w Wytycznych. Okres realizacji Projektu wykracza poza ramy czasowe określone w Wytycznych. Złożony Projekt nie jest odpowiedzią na konkurs.

12 Wynik oceny formalnej W ciągu 30 dni roboczych informacja o konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień W ciągu 30 dni roboczych informacja o odrzuceniu wniosku z podaniem przyczyny W ciągu 30 dni roboczych informacja o przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej

13 Ocena merytoryczna Wnioski podlegają ocenie przez Komisję Oceny Projektów (KOP). Ocena dokonywana jest na podstawie Karty oceny merytorycznej. Skład KOP: Przewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie Oceniający. Członkami Oceniającymi mogą być: pracownicy PARP, asesorzy zewnętrzni wyłonieni w drodze konkursu. Każdy wniosek oceniany jest przez dwie osoby. Skala oceny merytorycznej – od 0 do 100 punktów. Punkty preferencyjne - maksymalnie 6.

14 Ocena merytoryczna Projekt jest rekomendowany do udzielenia wsparcia, gdy: - uzyska co najmniej 70 pkt ogółem - uzyska co najmniej 70% pkt w każdej kategorii. W przypadku znacznych rozbieżności w ocenie pomiędzy oceniającymi, wniosek kierowany jest do trzeciego Członka Oceniającego. Lista rankingowa projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia. Publikacja listy rankingowej – w terminie 2 dni roboczych od zatwierdzenia protokołu z oceny przez Prezesa/Zastępcę Prezesa PARP.

15 Negocjacje budżetu W terminie 10 dni kalendarzowych od publikacji listy rankingowej Wnioskodawca otrzyma pisemną informację o rozpoczęciu negocjacji ostatecznej kwoty wsparcia i ostatecznego kształtu budżetu, przyjęciu wniosku do realizacji bez konieczności negocjacji ostatecznej kwoty wsparcia, odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny. Ostateczna wysokość wsparcia oraz ostateczny kształt budżetu stanowią przedmiot negocjacji podejmowanych na podstawie rekomendacji członków KOP przez Dyrektora Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich. Wnioskodawca ma tylko dwukrotną możliwość odniesienia się do propozycji PARP. W przypadku braku porozumienia w kwestii ostatecznej wysokości wsparcia oraz ostatecznego kształtu budżetu i braku akceptacji proponowanej kwoty wsparcia przez Wnioskodawcę, PARP ma prawo cofnąć decyzję o rekomendowaniu projektu do udzielenia wsparcia. Wsparcie będzie przyznawane do momentu wykorzystania alokacji (30 mln PLN)

16 Podpisanie umowy Dokumentacja niezbędna do podpisania umowy: zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez Wnioskodawcę (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem otrzymania pisma o przyznaniu wsparcia), zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem otrzymania pisma o przyznaniu wsparcia), prawidłowo wypełniony formularz identyfikacji finansowej – dane dotyczące konta Projektu– formularz powinien być potwierdzony przez bank prowadzący rachunek oraz podpisany w sposób czytelny (wraz z pieczątką imienną) przez osobę lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem, umowa partnerska, w przypadku projektów składanych w partnerstwie.

17 Procedura odwoławcza – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Instytucja właściwa do rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Rezerwa finansową - 5% wartości środków dostępnych w ramach alokacji na III konkurs (tj. 1 500 000,00 zł). W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego wniosku zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, Wnioskodawca może wystąpić na piśmie do PARP o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny. PARP rozpatruje wniosek w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

18 Procedura odwoławcza – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy c.d. PARP rozpatrując wniosek jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę. Rezerwa będzie dostępna jedynie dla tych projektów, które w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zostaną przywrócone do oceny na danym etapie, a następnie w wyniku oceny merytorycznej uzyskają ostateczną punktację z oceny wniosku nie mniejszą niż punktacja przydzielona wnioskowi, który został umieszczony na liście rankingowej na ostatnim miejscu umożliwiającym rekomendowanie go do udzielenia wsparcia. Wnioski przywrócone w wyniku procedury odwoławczej i uzyskujące punktację umożliwiające rekomendowanie do zawarcia umowy otrzymują wsparcie do momentu wyczerpania środków w ramach 5% rezerwy.

19 Dziękuję za uwagę! Urszula Golec Kierownik Sekcji Kontraktowania Zespół Rozwoju Zasobów Ludzkich Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kontakt: urszula_golec@parp.gov.pl trenerzy_konkurs2@parp.gov.pl


Pobierz ppt "20092010 Urszula GolecWarszawa, 9 marca 2010 r. Zasady aplikowania o środki w ramach III konkursu grantów na realizację projektu związanego z podnoszeniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google