Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OCHRONY NARZĄDU GŁOSU Dźwięk Autorzy programu: lek. med. Wiktoria Milas lek. med. Jolanta Kasperska-Sobczyk (współautor kontynuacji) mgr Marta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OCHRONY NARZĄDU GŁOSU Dźwięk Autorzy programu: lek. med. Wiktoria Milas lek. med. Jolanta Kasperska-Sobczyk (współautor kontynuacji) mgr Marta."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OCHRONY NARZĄDU GŁOSU Dźwięk Autorzy programu: lek. med. Wiktoria Milas lek. med. Jolanta Kasperska-Sobczyk (współautor kontynuacji) mgr Marta Gnerowicz

2 PROJEKT PROGRAMU OCHRONY NARZĄDU GŁOSU Dźwięk

3 …jednym z podstawowych praw każdej istoty ludzkiej jest najwyższy możliwy do uzyskania standard zdrowia… Światowa Deklaracja Zdrowia (maj 1998)

4 1. Nazwa instytucji: Koordynator Programu: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno- Lecznicze w Łodzi Realizator Programu: -Przychodnia Konsultacyjno-Diagnostyczna WOMP CP-L z wchodzącymi w jej skład Poradniami, m.in.. Poradnią Promocji Zdrowia, Poradnią Audiologiczno-Foniatryczną -Zakład Rehabilitacji Leczniczej WOMP CP-L -Zakład Psychologii WOMP CP-L - Pracownie diagnostyczne WOMP CP-L

5 2. Komitet odpowiedzialny za wdrożenie- realizację Programu: -Lekarz specjalista foniatra -Lekarz specjalista laryngolog -Lekarz specjalista medycyny pracy -Specjaliści ds. Promocji Zdrowia -Logopeda -Przedstawiciele pracodawcy-szkoły, uczelni realizującej Program (kierownictwo, bhp, kadry, pracownik cieszący się autorytetem)

6 3. Diagnoza wyjściowa: Głos ludzki, który poprzez fonację, rezonans i artykulację staje się w końcu samoistnym bytem w postaci słowa jest podstawowym narzędziem pracy nauczycieli i absolwentów wydziałów wokalno- teatralnych. W tych grupach zawodowych problemy dotyczące fonacji występują znacznie częściej, stając się niekiedy przyczyną konieczności rezygnacji z pracy w zawodzie, a zatem o wyborze zawodu z użyciem głosu powinna przede wszystkim decydować ocena możliwości narządu głosu i mowy

7 Występuje szereg przeciwwskazań względnych i bezwzględnych do wykonywania zawodów wymagających obciążeń narządu głosu. Należą do nich (wg A. Obrębowskiego i A. Pruszewicza, 1996): Przeciwwskazania bezwzględne: 1.Porażenie nerwu krtaniowego wstecznego 2.Brodawczaki krtani 3.Guzki i polipy fałdów głosowych 4.Zaawansowane zmiany zapalne dróg oddechowych (nieżyty suche i zanikowe) 5.Ciężkie schorzenia alergiczne 6.Niewydolność podniebienno-gardłowa 7.Umiarkowany lub głęboki niedosłuch

8 Przeciwwskazania względne: 1.Nawracające zapalenia dróg oddechowych 2.Nawracające zapalenia migdałków podniebiennych 3.Jednostronna głuchota Istnieje zatem konieczność przeprowadzenia przed podjęciem studiów pedagogicznych, wokalno- teatralnych, przed podjęciem pracy i w trakcie jej wykonywania kompleksowej oceny dróg oddechowych oraz narządu głosu przez lekarza-foniatrę, a w szczególnych przypadkach dodatkowo przez logopedę.

9

10 Dla prawidłowego funkcjonowania narządu głosu, konieczne jest utrzymanie w zdrowiu całego organizmu, zdobywanie i wykorzystywanie umiejętności opanowywania sytuacji stresowych, walka z nałogami- palenie, alkohol, nie bez znaczenia są także sprzyjające warunki środowiska pracy: -Utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza na poziomie 70% -Utrzymanie w pomieszczeniach temperatury 18-21oC optymalnej dla pracy głosem -Unikanie siedlisk kurzu -Unikanie hałasu -Unikanie nadmiernego ruchu powietrza

11 Choroby narządu głosu są w czołówce rozpoznawalnych chorób zawodowych i zajmują w 2009 r. III miejsce. Z pewnością zjawisko występowania chorób zawodowych wśród nauczycieli zmniejszą działania profilaktyczne i wspomagające, dla których podstawą prawną są: - Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r. -Karta Nauczyciela (Ochrona Zdrowia-rozdział 8, Art..73 dotyczący udzielania urlopu dla poratowania zdrowia) -Rozporządzenie z dn. 30 lipca 2002r. W sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszan9ia podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach

12 4. Rodzaj Programu: -Program profilaktyki I stopnia – Program informacyjno- szkoleniowy (warsztaty z emisji głosu i ćwiczeń oddechowych, uczenie metod osłabiających napięcie spowodowane dystresem, edukacja w zakresie szkodliwości nałogów i ich sposobów eliminacji) -Program profilaktyki II stopnia – Program przesiewowy (konsultacja logopedyczno-laryngologiczna, kwestionariusz do pomiaru stresu) -Program profilaktyki III stopnia

13 5. Główny cel i zadania Programu: Cel Główny: Profilaktyka chorób narządu głosu i promocja zdrowia u osób z zaburzeniami fonacyjnymi. Zadania Programu: -Nauka prawidłowej techniki emisji głosu i oddychania -Rozpowszechnienie zasad bezpiecznego i higienicznego posługiwania się własnym głosem -Diagnostyka wad emisji głosu – badanie przesiewowe (badanie foniatryczno-laryngologiczne, badanie videostroboskopowe)

14 Zadania Programu cd. -Leczenie i rehabilitacja osób z dolegliwościami i ustaloną patologią narządu głosu narażonych na nadmierny wysiłek głosowy -Konsultacje foniatryczne i logopedyczne -Zmniejszenie liczby zawodowych chorób narządu głosu -Edukacja w zakresie szkodliwości nałogów i ich eliminacji w profilaktyce chorób górnych dróg oddechowych (promowanie zdrowego stylu życia)

15 Zadania Programu cd. -Informowanie o przyczynach stresu; kształtowanie skutecznych sposobów indywidualnego radzenia sobie z dystresem; organizowanie grupowych treningów redukujących aktualnie występujący śród pracowników stres -Poprawa stanu zdrowia osób objętych Programem -Zmniejszenie absencji chorobowej adresatów Programu (wyższa produktywność) -Podwyższanie jakości pracy -Modyfikacja środowiskowa mająca na celu wyeliminowanie czynników wywołujących choroby narządu głosu nauczycieli

16 Zadania Programu cd. -Doskonalenie jakości świadczeń profilaktycznych służb medycyny pracy związanych z ochroną narządu głosu u nauczycieli -Stworzenie sieci szkół promujących ochronę narządu głosu nauczycieli -Tworzenie koalicji na rzecz ochrony narządu głosu -Wdrażanie w systemy kształcenia na wydziałach pedagogicznych zajęć z prawidłowej emisji głosu

17 6. Adresaci Programu: -Kandydaci na kierunki pedagogiczne, wokalno-teatralne -Studenci wydziałów pedagogicznych, wokalno- teatralnych -Nauczyciele

18 Piśmiennictwo 1.Kulmatycki L.: Jak promować zdrowie krok po kroku 2.Gniazdowski A.: Promocja zdrowia w miejscu pracy. Teoria i zagadnienia praktyczne, IMP, Łódź 1997r. 3.Dudek B.: Rozwiązywanie problemów związanych ze stresem w miejscu pracy, Zakład Psychologii Pracy, IMP, Łódź 1998r. 4.Cox T, Cox S.: Psychosocial and Organizational Hazards at Work, European Occupational Health, Series No.5, 1993, WHO, Copenhagen. 5.Śliwińska-Kowalska M.: Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, IMP Łodź, 1999r. 6.Choroby zawodowe w Polsce w 2004r., IMP, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych.


Pobierz ppt "PROGRAM OCHRONY NARZĄDU GŁOSU Dźwięk Autorzy programu: lek. med. Wiktoria Milas lek. med. Jolanta Kasperska-Sobczyk (współautor kontynuacji) mgr Marta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google