Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak projekt eTwinning pomaga nauczycielowi w jego awansie zawodowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak projekt eTwinning pomaga nauczycielowi w jego awansie zawodowym"— Zapis prezentacji:

1 Jak projekt eTwinning pomaga nauczycielowi w jego awansie zawodowym
Jan Pawłowski Kraków 2012

2 Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją
jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista. (Albert Einstein) Przez kilkanaście minut będę starał się skupić Państwa uwagę na sprawie dla nauczycieli najważniejszej – dotyczącej ich rozwoju zawodowego wyrażającej się formalnie w awansie zawodowym. Postaram się jednak nie ograniczać się jednak tylko do ważnego dla nauczycielskiej kariery procesu uzyskiwania kolejnych stopni awasu zawodowego, a spróbuję pełniej spojrzeć na spełnianie się nauczyciela w realizacji swojego powołania. Swoje rozważania o nauczycielskiej karierze będę realizował w kontekście programu eTwinning, który może dostarczyć każdemu z nas licznych inspiracji do pełniejszego, lepszego i bardziej atrakcyjnego wypełniania swoich powinności. Mimo szybko postępujących zmian technologicznych jednym z ważnych ogniw w systemie formowania młodych ludzi zajmuje w szkołe.

3 Powinna kształcić i wychowywać uczniów mądrych:
Szkoła XXI wieku Powinna kształcić i wychowywać uczniów mądrych: - otwartych na dialog, - ciekawych wiedzy, - kreatywnych, - szanujących odrębność innych ludzi, - zachowujących własną i narodową tożsamość, - umiejętnie łączących wiedzę ze światem wartości. Mimo spotykanych krytycznych uwag w kwestii funkcjonowania w w cyfrowej rzeczywistości XXI wieku – a może dlatego- warto z należytą troską zadbać o szkołę, która czerpiąc z historycznych doświadczeń i cywilizacyjnych osiągnięć potrafi wypełniać swoje współczesne zadania. Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży na ludzi mądrych i roztropnych, którzy potrafią godnie żyć we współczesnym świecie technologiczych sukcesów i moralnych dylematów – to zadanie współczesnej szkoły. Kształtowanie harmonijnych osobowości jest sztuką wymagającą od nauczyciela nie tylko głębokiej wiedzy ale także duszy oddanej młodzieży. Trudno osiągnąć sukces edukacyjny bez respektowania przyjętego systemu wartości wyznaczającego cel naszych wszystkich poczynań.

4 Szkoła powinna być miejscem:
porządkowania wiedzy, kształtowania postaw społecznych, zdobywania umiejętności współpracy, przygotowującym do dorosłości, rozwijania aktywności poznawczej, rozwijania kreatywności, wdrażania do odpowiedzialności. Szkoła powinna również rozwijać komunikację ucznia ze światem i samym sobą. Współczesna szkoła powinna być miejscem przyjaznym dla dzieci i młodzieży. By jednak skutecznie przygotowywać młodych ludzi do życia we współczesnym społeczeństwie musi rozwijać ich kreatywność i odpowiedzialność, a nade wszystko umiejętność współpracy i radzenia sobie w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Przy lawinowo narastających zasobach wiedzy niezbędne są umiejętności wyszukiwania informacji oraz weryfikowania ich aktualności i poprawności. Dla skutecznej współpracy w działaniu w grupie szkoła powinna rozwijać umiejętności komunikowania się ucznia z otoczeniem i rozumienia swoich zachowań.

5 Dobra szkoła: nie tylko zapewnia szeroki zasób wiedzy i umiejętności,
ale także rozpoznaje uzdolnienia i wyrównuje braki w wiadomościach szkolnych, wspiera rozwój wszystkich uczniów, poprzez: organizację różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, dobrą organizację pracy szkoły, tworzenie przyjaznego klimatu, chęć wzajemnej współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów, zaangażowany samorząd szkolny oraz nawiązanie do tradycji i integrację ze środowiskiem lokalnym. Jeżeli nam na tym by szkoła nie traciła swojej atrakcyjności i była postrzegana przez uczniów i rodziców jako dobra szkoła powinna nie tylko zapewniać nie tylko szeroki zasób wiedzy i umiejętności, ale także trafnie rozpoznawać zainteresowania i uzdolnienia uczniów. W przypadkach tego wymagających – a praktyka szkolna potwierdza takie potrzeby- szkoła powinna wyrównywać braki w wiadomościach i umiejętnościach swoich uczniów porzez zajęcia pozalekcyjne. Wspierać w rozwoju wszystkich uczniów, stwarzając im szczególnie możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. O sukcesie szkoły decyduje przyjazna atmosfera wszystkich stanowiących je podmiotów: uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego.

6 Dane: W dążeniu do osiągnięcia polskiej szkole utrudnia brak pieniędzy, ale na to nie mamy większego wpływu. Możemy natomiast doskonalić metodykę nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Od ludzi wiele zależy. Dobrze przygotowani do realizowania swoich działań nauczyciele i dyrektorzy szkół mają kluczowe znaczenie na funkcjonowanie szkoły.

7 Każdy z nas chciałby mieć nauczycieli kompetentnych, życzliwych, w atrakcyjnej formie przybliżających wiedzę i umiejętności. Kim jesteś nauczycielu? Przewodnikiem we wprowadzaniu swoich uczniów w dorosłe życie, Przyjacielem, któremu zawsze można zaufać, Mędrcem, który promieniuje swoją wiedzą, Autorytetem, który zawsze sprawiedliwie odniesie się do naszych pomysłów, Mądrym opiekunem, który chroni nas przed niebezpieczeństwem dając możliwości eksperymentowania, A może: Nieprzystępnym przekazicielem faktów, Niesprawiedliwym sędzią, Zarozumiałym dozorcą, Nieczułym ascetą, ……………..

8 poczucie odpowiedzialności i obowiązku, wewnętrzna prawdziwość,
Nauczyciel „potrzeba doskonałości, poczucie odpowiedzialności i obowiązku, wewnętrzna prawdziwość, moralna odwaga i ponad tym wszystkim miłość dusz ludzkich” Troskliwe pochylenie się nad uczniem czasami znaczy więcej niż najdoskonalsza technika nauczania. Trudno podołać tak trudnym i odpowiedzialnym obowiązkom jakie ma nauczyciel jeżeli będziemy „rzemieślnikami” odpracowującymi swoje obowiązkowe pensum. Jeżeli świadomie wybraliśmy ten zawód i pragniemy czerpać z jego wykonywania pełną satysfakcję – a tak jest w zdecydowanej większości nauczycieli – to musimy w tą pracę wkładać serce. Kto nie kocha dzieci w pełnym tego słowa znaczeniu nie osiągnie doskonałości której na imię powołanie.

9 E-nauczyciele W cyfrowym świecie nauczycielskie powołanie bez uwzględnia zmian jakie dokonały się w naszym otoczeniu za sprawą nowych technologii jest niemożliwe

10 Powinnością nauczyciela jest:
stymulowania harmonijnego rozwoju ucznia poprzez: - odkrywanie wpisanych w jego naturę możliwości twórczych, - pomoc uczniowi w poznaniu samego siebie, - pokierowanie jego rozwojem zgodnie z odkrytymi zasobami zdolności, talentów czy przesłanek geniuszu.

11 Awans zawodowy (Rozporządzenie MENiS z dnia 3.08.2000r.z póź. zmian.)
Profesor oświaty, Dyplomowany, Mianowany, Kontraktowy, Stażysta. Aby realizacja nauczycielskiego powołania była jak najbliższa rzeczywistości szkolnej –także w sferze wynagradzania za wkładany wysiłek nauczycieli - w 2000 roku Pan prof. Mirosław Handke (profesor AGH)

12 Wymagania edukacyjne:

13 Korzyści z TIK To, że nauczyciele zwracają się ku technologiom w celu
wykorzystania ich w nauczaniu, jest zarazem wielką szansą, jak i odpowiedzialnością. Nowoczesne technologie nie powinny bowiem tworzyć bariery we wzajemnej komunikacji.

14

15

16 Nadzwyczajne szanse i możliwości oszczędzania nauczycielskiego czasu i energii, jakie daje właściwie wykorzystana technologia, pomaga nauczycielowi pełniej uczestniczyć w kształtowaniu społeczeństwa refleksyjnego, myślącego i działającego skutecznie.

17 Projekty edukacyjne: prawdziwe projekty edukacyjne stanowią rzeczywiste wyzwanie, wyzwalające aktywność poznawczą uczniów. projekty edukacyjne są dziś uważane za jedną z najlepszych metod nauczania.

18

19 Różnorodność projektów eTwinning
Krótki tygodniowy - projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania - Dzień Języków; Projekt trzymiesięczny, podczas którego dzieci nauczą się podstawowych zwrotów/piosenek w języku obcym; Projekt całoroczny z elementami matematyki, sztuki, muzyki, który stanowi część programu nauczania. 19

20 e-uczeń

21 Projekty eTwinning

22 Praca w zespole, czy samotność w pracy?

23 ePortfolio

24 Wspólna odpowiedzialność

25 Strategie edukacyjne Dziś powinniśmy tworzyć takie rozwiązania i strategie dla nowej szkoły, które w pełni wykorzystają potencjał portali wiedzy i edukacyjnych platform.

26 Czy e-booki wyprą papierowe książki? A może otworzą do nich drogę?

27

28

29 Jednym z największych wyzwań stojących przed polską szkołą jest zapewnienie stałego i szybkiego Internetu.

30 Cyfrowa szkoła Kluczem do znalezienia najlepszego rozwiązania postępu edukacyjnego jest zrozumienie naturalnych sposobów przyswajania wiedzy przez dzieci oraz umiejętność wprowadzania nowych technologii do praktycznego nauczania z zachowaniem szacunku do człowieka.

31 Kuratorium Oświaty w Krakowie
Dziękuję za uwagę Jan Pawłowski Kuratorium Oświaty w Krakowie


Pobierz ppt "Jak projekt eTwinning pomaga nauczycielowi w jego awansie zawodowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google