Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych."— Zapis prezentacji:

1 Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

2 Cel przedmiotu: algorytmizacja problemów programowanie proceduralne Platforma programowa: Visual Studio 2010 Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 2 dr inż. Olga Choreń

3 J.Grębosz: Symfonia C++ Standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo; wyd. Edition 2000, Kraków 2006r. M.Owczarek: MS Visual C++ 2008; wyd. Helion, Gliwice 2010r. W.Porębski: Programowanie w języku C++, wyd. Help, Warszawa 2005r. kontakt: olcha@pjwstk.edu.plolcha@pjwstk.edu.pl materiały: szuflandia.pjwstk.edu.pl/~olchaszuflandia.pjwstk.edu.pl/~olcha 3 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

4 1. Bieżąca praca w laboratorium 2. Indywidualne zadania projektowe 3. Kolokwium UWAGA : Kolokwium będzie polegało na rozwiązaniu testu. 4 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

5 Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną z ocen: O = 0.4 O l + 0.3 O p + 0.3 O k O l – ocena z laboratorium O p – ocena z projektu O k – ocena z kolokwium 5 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

6 Wymagania do projektów : Program musi: 1.działać poprawnie; 2.posiadać komentarz wstępny z treścią zadania, numerem projektu, datą oraz imieniem i nazwiskiem autora; 3.posiadać komentarze objaśniające istotne fragmenty programu 4.mieć czytelny zapis; 5.mieć kontrolę poprawności wprowadzanych danych; 6.mieć czytelny interfejs: wypisana i dobrze zredagowana treść zadania na ekranie; informacja dla użytkownika programu dot. sposobu obsługi. Uwaga: program na ocenę bardzo dobrą musi być napisany w postaci strukturalnej (z użyciem funkcji) lub obiektowej. Na zaliczenie programu student musi mieć przygotowany zestaw danych testowych ilustrujący możliwości programu. 6 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

7 sformułowanie problemu skonstruowanie algorytmu zakodowanie algorytmu kompilacja programu łączenie uruchamianie i testowanie programu Algorytm jest ściśle określoną procedurą obliczeniową, która dla danych wejściowych produkuje żądane dane wyjściowe zwane wynikiem. 7 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

8 Jak wyrażamy algorytmy? Opis słowny za pomocą języka naturalnego Wybrana konwencja notacyjna w postaci pseudo-kodu Notacja graficzna (schemat blokowy lub sieć działań) Program napisany w wybranym języku programowania 8 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

9 TAK ALGORYTM 1 NIE TAK Pisz: N nie jest L.P. i dzieli N i i + 1 i = N Pisz: N jest L.P. STOP 2 1 START Czytaj: N2 i 2 N = 2 2 TAK NIE 1 9 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

10 NIE TAK NIE TAK Pisz: N nie jest L.P. i dzieli N i i + 2 i = N 2 STOP 1 1 i 3 2 dzieli N Pisz: N jest L.P. 2 START Czytaj: N2 N = 2, 3 ALGORYTM 2 10 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

11 NIE TAK NIE TAK Pisz: N nie jest L.P. i dzieli N i i + 2 i > sqrt(N) 2 STOP 1 1 i 3 2 dzieli N Pisz: N jest L.P. 2 START Czytaj: N2 N=2, 3 ALGORYTM 3 11 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

12 N Algorytm 1 wszystkie i Algorytm 2 2 oraz wszystkie nieparzyste i < N Algorytm 3 2 oraz wszystkie nieparzyste i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/432717/slides/slide_12.jpg", "name": "N Algorytm 1 wszystkie i Algorytm 2 2 oraz wszystkie nieparzyste i < N Algorytm 3 2 oraz wszystkie nieparzyste i

13 Wybieraj starannie algorytm rozwiązania Dbaj o uniwersalność programu Najpierw algorytm, potem kodowanie Dobry algorytm - to warunek konieczny, ale nie dostateczny napisania dobrego programu. 13 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

14 Sum_Dod = 0; Licz_Dod = 0; Sum_Poz = 0; Licz_Poz = 0; for (i = 1; i <= N; i = i+1) if (a[i] > 0) { Sum_Dod = Sum_Dod + a[i]; Licz_Dod = Licz_Dod + 1; } else { Sum_Poz = Sum_Poz + a[i]; Licz_Poz = Licz_Poz + 1; } 14 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

15 Sum_Dod = 0; Licz_Dod = 0; Sum_Poz = 0; Licz_Poz = 0; i = 1; et1:if (a[i] > 0) goto et2; Sum_Poz = Sum_Poz + a[i]; Licz_Poz = Licz_Poz + 1; goto et3; et2:Sum_Dod = Sum_Dod + a[i]; Licz_Dod = Licz_Dod + 1; et3:i = i + 1; if (i <= N) goto et1; 15 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

16 Sum_Dod = 0; Licz_Dod = 0; Sum_Poz = 0; Licz_Poz = 0; i = 1; et1: if (a[i] > 0) goto et2; Sum_Poz = Sum_Poz + a[i]; Licz_Poz = Licz_Poz + 1; goto et3; et2: Sum_Dod = Sum_Dod + a[i]; Licz_Dod = Licz_Dod + 1; et3: i = i + 1;if (i <= N) goto et1; 16 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

17 Programy mają być czytane przez ludzi Stosuj komentarze wstępne Stosuj komentarze wyjaśniające Komentarz - to nie parafraza instrukcji Stosuj odstępy do poprawienia czytelności Używaj dobrych nazw mnemonicznych Wystarczy jedna instrukcja w wierszu Stosuj wcięcia do uwidocznienia struktury programu. 17 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

18 #include "stdafx.h " #include #include "conio.h" using namespace std; int main () { cout << "\n"; cout << "Witam na I wykladzie!\n"; cout << "Przedmiot: " << Podstawy programowania\n"; cout << "Kierunek: " << " Informatyka,\n" << "\t\tStudia zaoczne\n"; _getch(); return 0; } Witam na I wykladzie! Przedmiot: Podstawy programowania Kierunek: Informatyka, Studia zaoczne Witam na I wykladzie! Przedmiot: Podstawy programowania Kierunek: Informatyka, Studia zaoczne Pierwszy program w języku C++: 18 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

19 w każdym programie w języku C++ musi być specjalna funkcja o nazwie main; od tej funkcji zaczyna się wykonywanie programu; instrukcje wykonywane w ramach tej funkcji zawarte są między dwoma nawiasami klamrowymi { }; operacje wejścia/wyjścia nie są częścią definicji języka C++ ; podprogramy odpowiedzialne za te operacje znajdują się w jednej ze standardowych bibliotek; jeżeli chcemy skorzystać w programie z takiej biblioteki, musimy na początku programu umieścić wiersz: #include wówczas kompilator przed przystąpieniem do pracy nad dalszą częścią programu wstawi w tym miejscu tzw. plik nagłówkowy iostream. 19 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

20 /*------------------------------------------------------------------------------- Program przelicza wysokość podaną w stopach na wysokość podaną w metrach. ----------------------------------------------------------------------------------*/ #include "stdafx.h" #include #include "conio.h " using namespace std; int main () { int stopy; // wysokość podana w stopach float metry; // wysokość w metrach float przelicznik = 0.3; // przelicznik: stopy na metry cout <<"Podaj wysokosc w stopach: "; cin >> stopy; // wczytanie wysokości w stopach // z klawiatury metry = przelicznik * stopy; cout << "\n"; cout << "Wysokosc " << stopy <<" stop - to jest " << metry <<" m\n"; _getch(); return 0; } Podaj wysokosc w stopach: 26 Wysokosc 26 stop – to jest 7.8 m Podaj wysokosc w stopach: 26 Wysokosc 26 stop – to jest 7.8 m 20 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

21 Zmienną określa się jako pewien obszar pamięci o zadanej symbolicznej nazwie, w którym można przechować wartości; Wartości są interpretowane zgodnie z zadeklarowanym typem zmiennej; W języku C++ nazwą może być dowolnie długi ciąg liter, cyfr i znaków podkreślenia; Małe i wielkie litery są rozróżniane; Nazwą nie może być słowo kluczowe. 21 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

22 Instrukcja przypisania Zmienna = Wyrażenie 22 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

23 W instrukcjach sterujących podejmowane są decyzje o wykonaniu tych lub innych instrukcji programu. Decyzje te podejmowane są w zależności od spełnienia lub niespełnienia określonego warunku, inaczej mówiąc od prawdziwości lub fałszywości jakiegoś wyrażenia. W języku C++ zdefiniowano specjalny typ określający zmienne logiczne czyli takie, które przyjmują wartości: prawda - fałsz. Jest to typ bool. Do przechowywania takiej informacji nadaje się również każdy inny typ. Zasada jest prosta: sprawdza się, czy wartość danego obiektu - np. zmiennej - jest równa 0, czy różna od 0. Wartość 0 - odpowiada stanowi fałsz. Wartość inna niż 0 - odpowiada stanowi prawda. 23 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

24 : Instrukcja warunkowa if: lub blok: if (wyrażenie) instrukcja; if (wyrażenie) instrukcja_1; else instrukcja_2; { instrukcja_1; instrukcja_2; … instrukcja_n; } 24 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

25 Zagnieżdżona instrukcja if...else: if ( warunek_1 ) instrukcja_1; else if ( warunek_2 ) instrukcja_2; else if ( warunek_3 ) instrukcja_3;.......................................; else instrukcja_N; 25 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

26 Instrukcja while najpierw obliczana jest wartość wyrażenia w nawiasach; jeśli wartość ta jest prawdziwa (niezerowa), to następuje wykonywanie instrukcji w pętli tak długo, aż wyrażenie przyjmie wartość zerową (fałsz); należy zwrócić uwagę, że wartość wyrażenia jest obliczana przed wykonaniem instrukcji. while (wyrażenie) instrukcja; 26 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

27 Instrukcja do... while instrukcja jest wykonywana w pętli tak długo póki wyrażenie ma wartość niezerową (prawda); z chwilą, gdy wyrażenie przyjmie wartość zerową (fałsz), działanie instrukcji zostaje zakończone. do instrukcja while (wyrażenie); 27 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

28 Instrukcja for ini - jest to instrukcja inicjująca wykonywanie pętli for; wyraz_warunkowe - jest to wyrażenie obliczane przed każdym obiegiem pętli. Jeśli jest ono różne od zera, to wykonana zostanie instrukcja będąca treścią pętli; krok - jest to instrukcja wykonywana na zakończenie każdego obiegu pętli. Jest to ostatnia instrukcja wykonywana bezpośrednio przed obliczeniem wartości wyrażenia warunkowego wyraz_warunkowe. for (ini; wyraz_warunkowe; krok) instrukcja; 28 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

29 Działanie instrukcji for: 1.Najpierw wykonywana jest instrukcja inicjująca pracę pętli ini; 2.Obliczane jest wyrażenie warunkowe; jeśli jest ono równe 0 - praca pętli jest przerywana; 3.Jeśli wyrażenie warunkowe jest różne od 0, wówczas wykonywane zostaną instrukcje będące treścią pętli; 4.Po wykonaniu treści pętli wykonana zostanie instrukcja krok, po czym następuje powrót do p. 2. 29 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

30 Uwagi: 1.Instrukcji inicjujących ini może być kilka; 2.Wówczas muszą być one oddzielone przecinkami; podobnie jest w przypadku instrukcji kroku krok; 3.Wyszczególnione elementy: ini, wyraz_warunkowe, krok nie muszą wystąpić; 4.Dowolny z nich można opuścić, zachowując jednak średnik oddzielający go od sąsiada; 5.Opuszczenie wyrażenia warunkowego jest traktowane tak, jakby stało tam wyrażenie zawsze prawdziwe. 30 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

31 Instrukcja switch switch (wyrażenie) { case wart_1 : {instrukcja_1; break;} case wart_2 : {instrukcja_2; break;} …. case wart_n : {instrukcja_n; break;} default : {instrukcja_n+1; break;} } 31 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

32 Działanie instrukcji switch obliczane jest wyrażenie umieszczone w nawiasach po słowie switch; jeśli jego wartość odpowiada którejś z wartości podanej w jednej z etykiet case, wówczas wykonywane są instrukcje począwszy od tej etykiety. Wykonywanie ich kończy się po napotkaniu instrukcji break. Działanie instrukcji switch zostaje wówczas zakończone; jeśli wartość wyrażenia nie zgadza się z żadną z wartości podanych w etykietach case, wówczas wykonywane są instrukcje umieszczone po etykiecie default. etykieta default może być umieszczona w dowolnym miejscu instrukcji switch, nawet na samym jej początku. Co więcej, etykiety default może nie być wcale. Wówczas, jeśli w zbiorze etykiet case nie ma żadnej etykiety równej wartości wyrażenia, instrukcja switch nie będzie wykonana. instrukcje występujące po etykiecie case nie muszą kończyć się instrukcją break. Jeśli jej nie umieścimy, to będą wykonywane instrukcje umieszczone pod następną etykietą case. 32 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

33 Instrukcja break instrukcja break jest używana również w instrukcjach pętli for, while, do…while; instrukcja break powoduje natychmiastowe przerwanie wykonywania tych pętli; jeśli mamy do czynienia z pętlami zagnieżdżonymi, to instrukcja break powoduje przerwanie tylko tej pętli, w której została bezpośrednio użyta; jest to więc przerwanie z wyjściem o jeden poziom wyżej. break; 33 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

34 Instrukcja goto instrukcja goto wykonuje skok do instrukcji opatrzonej wyspecyfikowaną etykietą; etykieta jest nazwą, po której występuje dwukropek; w języku C++ nie można wykonać skoku z dowolnego miejsca w programie do dowolnego innego miejsca; etykieta, do której wykonywany jest skok, musi leżeć w obowiązującym w danej chwili zakresie ważności. goto etykieta; 34 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

35 Instrukcja continue instrukcja continue przydaje się wewnątrz pętli for, while, do...while; powoduje ona zaniechanie realizacji instrukcji będących treścią pętli, jednak (w odróżnieniu od instrukcji break) sama pętla nie zostaje przerwana; instrukcja continue przerywa tylko ten obieg pętli i zaczyna następny, kontynuując pracę pętli. continue; 35 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

36 Klamry w instrukcjach sterujących while (i < 4) { … } while (i < 4) { … } while (i < 4) { … } 36 dr inż. Olga Choreń Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych


Pobierz ppt "Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google