Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZATOR KONFERENCJI KONFERENCJI 28-29 listopada 2005 Leszno k/Warszawy Relacje między Bankami Spółdzielczymi i Bankami Zrzeszającymi w świetle potrzeb.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZATOR KONFERENCJI KONFERENCJI 28-29 listopada 2005 Leszno k/Warszawy Relacje między Bankami Spółdzielczymi i Bankami Zrzeszającymi w świetle potrzeb."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZATOR KONFERENCJI KONFERENCJI 28-29 listopada 2005 Leszno k/Warszawy Relacje między Bankami Spółdzielczymi i Bankami Zrzeszającymi w świetle potrzeb krajowych. Możliwe i pożądane warianty rozwiązań.

2 23.9.2003 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 875 ZALĄCZNIK XII Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Polska 3. SWOBODNY PRZEPŁYW USLUG 2. 32000 L 0012: Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.U. L 126 z 26.5.2000, str. 1), zmieniona przez: 32000 L 0028: Dyrektywa 2000/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.9.2000 r. (Dz.U. L 275 z 27.10.2000, str. 37). do 31 grudnia 2007 roku nie stosuje się określonego w ustępie 2 wymogu dotyczącego kapitału początkowego do spółdzielczych instytucji kredytowych już istniejących w Polsce w dniu przystąpienia. Mając na uwadze artykuł 5 dyrektywy 2000/12/WE, do 31 grudnia 2007 roku nie stosuje się określonego w ustępie 2 wymogu dotyczącego kapitału początkowego do spółdzielczych instytucji kredytowych już istniejących w Polsce w dniu przystąpienia. Polska zapewni, aby kapitał początkowy przewidziany dla tych spółdzielczych instytucji kredytowych nie był niższy niż 300 000 EUR do 31 grudnia 2005 roku oraz nie był niższy niż 500 000 EUR od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku. W okresie przejściowym, zgodnie z artykułem 5 ustęp 4, fundusze własne tych przedsiębiorstw nie mogą spaść poniżej maksymalnej kwoty osiągniętej począwszy od dnia przystąpienia. Co Polska musi zapewnić Zjednoczonej Europie w naszym 150 letnim sektorze polskiego systemu bankowego.

3 WARTO wiedzieć, iż sami poparliśmy skrócenie o 3 lata dojście do 3 progu kapitałowego _w stosunku do prawa krajowego_ i nie pisać rezolucji do Rządu. z dnia 21 kwietnia 2004 r. OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. że na podstawie zgody uchwalonej w referendum ogólnokrajowym wejdzie on w życie dnia 1 maja 2004 r. …. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie zgody uchwalonej w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikacji Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1170), w dniu 23 lipca 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Traktat. Do dnia dzisiejszego złożone zostały wszystkie dokumenty ratyfikacyjne i zgodnie z art. 2 ust. 2 Traktatu wejdzie on w życie dnia 1 maja 2004 r. …. Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

4 Istotny dla omawianego zagadnienia jest także art. 172 ust. 3 ustawy prawo bankowe... Bank spółdzielczy, który zrzeszył się z bankiem zrzeszającym, jest zobowiązany uzyskać zwiększenie sumy funduszy własnych do poziomu nie niższego niż: 1)równowartość 300 tyś. EUR - do 31 grudnia 2001 r., obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez NBP, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego, 2)równowartość 500 tys. EUR - do 31 grudnia 2005 r., obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez NBP, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego, 3)równowartość l mln EUR - do 31 grudnia 2010 r., obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez NBP, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego..Powstaje zatem pytanie: która z powyższych dat jest datą właściwą do spełnienia przez banki spółdzielcze wymogu kapitałowego na poziomie l mln EUR? W razie kolizji terminu dostosowania kapitałów banków spółdzielczych do poziomu l mln EUR, wyrażonego w ustawie prawo bankowe (31 grudnia 2010) i terminu dostosowawczego wyrażonego w załączniku XII traktatu akcesyjnego (31 grudnia 2007) pierwszeństwo zastosowania ma data wskazana w załączniku XII traktatu akcesyjnego.

5 Musimy być mądrzy przed sprawą a nie po sprawie ! niedostatecznie lobbowaliśmy podczas negocjacji Traktatu a szczególnie w drugiej fazie negocjacji z Polską w okresie od września 1998 r. do 14 listopada 2000. Kiedy to Polska złożyła na ręce Prezydencji Unii Europejskiej stanowiska negocjacyjne a w tym _20. Swobodny przepływ usług (15 lipca 1999 r.) W odpowiedzi na stanowiska Polski, również Unia Europejska opracowała swoje stanowiska negocjacyjne, a w wyniku zwoływanych posiedzeń dwustronnej Konferencji Międzyrządowej za wstępnie zamknięte i nie wymagające dalszych negocjacji uznano też obszar: 12. Swobodny przepływ usług (14 listopada 2000 r. ) nic nie daje pozorowanie naszej siły uchwałami Walnych Zgromadzeń KZBS ( vide Stryków k/Łodzi 9.IX.2004 ),w których domagamy się od rządu renegocjacji Traktatu zjednoczeniowego czy zabiegamy o 6 nowelizacji ustaw nas tyczących nie dopilnowaliśmy notyfikacji BS w UE takimi jakimi były w dniu zjednoczenia zbyt słabo pilnowaliśmy _ u krajowego regulatora_ przedwczesnego wejścia na nasz obszar obsługi rolnictwa potęg zachodniej bankowości spółdzielczej, z Francji i Holandii w szczególności. trzeba mozolnie budować zaplecze polityczne dla lobbingu naszych interesów ; jak skutecznie potrafiła to zrobić nasza konkurencja w SKOK.

6 150 letni spółdzielczy sektor polskiego systemu bankowego po 15 latach transformacji ustrojowej Kraju Polska przegra PZU, więc holenderski Rabobank ( wsp. przez ABN AMRO i EBOR ) stworzy z PZU+BGŻ największy holding mieszany w polskim systemie bankowym ; dyktując marże konkurencji i rentowności rządowych papierów wartościowych CA, poprzez przejętą grupę LUKASa zdominuje rynek kredytów konsumenckich także w małych miasteczkach i wsiach Strategia na lata 2005 - 2008 to 3.300 placówek. Dziś bank dysponuje 70 oddziałami i punkt. sprzedaży; zlokalizowanymi w placówkach pocztowych. Cały sektor spółdzielczy to : 77 SKOK dysponuje siecią 1.534 placówek w 530 miejscowościach obsługują 1,3 mln Polaków Suma bilansowa 04 _ 28.084 mln PLN ( z dynamiką 109% do 03 Udział w systemie bankowym 5,2% (bez dynamiki od 03r) 3.487 placówek

7 Fundusze własne zrzeszonych Banków spółdzielczych Teza prof. Sopoćko : 1 PLN kapitałów = 12 PLN kredytów

8 30.IX.05Nazwa bankuFundusze własne [ mln PLN]Aktywa z 1 PLN F. wł. 15BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI 252,727,88 16Getin Bank403,915,23 17Fortis Bank Polska668,68,40 18Nordea Bank Polska510,210,42 19Lukas Bank599,88,33 20Deutsche Bank polska522,19,19 22ABN AMRO Bank257,816,49 24PTF Bank290,511,89 26Deutsche Bank PBC302,99,44 27BNP Paribas Polska340,77,89 28AIG Bank Polska259,29,99 48Fiat Bank Polska304,21,38 (odbije to sobie autami) 1 PLN kapitałów = 28 PLN aktywów BPS przeskoczył efektywnością 11 dużych banków w tym 9 zagranicznych !

9 Do końca do 31 grudnia 2005 r. wszystkie banki zrzeszone z Bankiem BPS S.A. będą spełniały wymogi ustawowe związane ze zwiększeniem funduszy własnych do równowartości 500 tys. euro. 7 banków otrzymało pożyczki podporządkowane na łączną kwotę 3.087.000 PLN z funduszy pomocowych oraz uzyskały zgodę KNB na ich zaliczenie do funduszy uzupełniających. 6 banków oczekuje na wydanie zgody przez KNB na zaliczenie uzyskanych pożyczek podporządkowanych w łącznej kwocie 2.140.000 PLN do funduszy uzupełniających. 3 banki podjęły uchwały o połączeniu z bankami silniejszymi kapitałowo 1 bank połączył się z dniem 30.09.2005 r. Zapewniliśmy drugi próg kapitałowy wymagany Traktatem UE !

10 BPS zapewni, aby kapitał początkowy przewidziany dla spółdzielczych instytucji kredytowych nie był niższy w zrzeszonych BS niż równowartość 1 mln EUR do 31 grudnia 2007 roku. Przewiduje się dalszą pomoc banku zrzeszającego w formie pożyczek podporządkowanych z funduszy pomocowych. Zapotrzebowanie zrzeszonych banków spółdzielczych w tym zakresie może osiągnąć ok. 40 mln PLN Wielkość pomocy uzależniona będzie przede wszystkim od: kursu EUR na koniec 2006 r., kwoty wnoszonych udziałów oraz od wartości zysków wygenerowanych przez zrzeszone banki w latach 2005 – 2007. ograniczenia funduszu pomocowego uzależnionego od wysokości wpłat ustalanych corocznie przez Radę Zrzeszenia. Część obciążenia może zostać pokryta ze środków Fundacji Fundusz Kapitałowy. Na pożyczki podporządkowane, zgodnie z regulaminem można przeznaczyć do 40% wartości funduszu stanowiącej ok. 9,5 mln PLN, tj. 3,8 mln PLN Trzeci próg kapitałowy wymagany Traktatem UE też zapewnimy !

11 Fundusze pomocowe w zrzeszeniu BPS Zgodnie z Uchwałą nr 1/45/2005 Rady Zrzeszenia z dnia 9.03.2005r. Banki zobowiązane były w terminie do 30.06.2005r. dokonać wpłaty uzupełniającej Fundusz Pomocowy do wysokości 0,35% zgromadzonych depozytów na koniec ubiegłego roku stan na dzień 31-10-2005 kwota 50.222.218,60 PLN Wykorzystanie: 40.071.600,00 PLN w tym: 23 pożyczki pomocowe 19.550.000,00 PLN 36 pożyczek podporządkowanych 20.521.600,00 PLN Fundusz Pomocy Bankom Spółdzielczym stan 3.580.000 PLN, wykorzystanie (15 pożyczek) 3.360.000 PLN Fundusz Kapitałowy stan 9.500.000 PLN, wykorzystanie 0,00 PLN

12 Fundusz Kapitałowy działa 29 mln zł na wsparcie sektora banków spółdzielczych Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce podjął decyzję o uruchomieniu zamrożonych 10 lat temu środków, które pochodziły ze sprzedaży amerykańskiej śruty sojowej, przekazanej nieodpłatnie przez rząd amerykański w ramach programu pomocy żywnościowej dla Polski. Po całkowitym rozstaniu BGŻ z bankami spółdzielczymi, Fundacja znów realizuje swoją misję wspierania rozwoju sektora spółdzielczego. Środki Fundacji, a jest ich blisko 29 mln zł, będą wykorzystywane nie na dotacje, jak było na początku funkcjonowania Funduszu Kapitałowego, a na pożyczki dla banków spółdzielczych. Będą przeznaczane na modernizację systemów technologii informatycznych oraz na podniesienie poziomu funduszy własnych banków spółdzielczych. Pieniądze zostały ulokowane w trzech bankach zrzeszających: Banku Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczym Banku Wielkopolski i Mazowieckim Banku Regionalnym proporcjonalnie do liczby zrzeszonych w nich banków spółdzielczych. Udzielaniem pożyczek zajmować się będą banki zrzeszające. Pożyczki ze środków Fundacji Fundusz Kapitałowy są bardzo korzystne dla banków spółdzielczych ze względu na bardzo niskie oprocentowanie. Będą udzielane na preferencyjnych warunkach: oprocentowanie wynosi 0,1 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, prowizja 0,1 proc kwoty pożyczki, przy rocznej karencji w spłacie kapitału. Pożyczki będą udzielane na okres do 3 lat. Łączna kwota pożyczek dla jednego banku nie może przekroczyć 500 tys. zł.

13 de minimis Jest to pomoc uznawana za dopuszczalną, co oznacza, że jej udzielanie, po spełnieniu ściśle określonych warunków, nie wymaga procedury notyfikacyjnej przekazania do Komisji Europejskiej ). O przyznaniu pomocy de minimis decydują organy podatkowe – na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa ( art. 48 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 2 zdanie 1 i art. 67 § 1 ) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis ( Dz. U nr 94, poz. 900 ) Udzielana jest w przypadku, gdy wartość pomocy brutto, o którą ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą (beneficjent pomocy) łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających uzyskanie planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro. Banki spółdzielcze mają regulację szczególną_ Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym z dnia 2004-12-14 r. (Dz.U. 2004 Nr 267, poz. 2648) Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania bankom spółdzielczym pomocy de minimis w ramach pomocy określonej w art. 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 137, poz. 1303 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870), Podstawą zakwalifikowania pomocy do pomocy de minimis jest informacja podatnika o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy ( ulgi w spłacie podatku ) oraz zaświadczenie którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy, potwierdzające jej udzielenie - w odniesieniu do pomocy udzielonej po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

14 POMOC DE MINIMIS - Rozporządzenie Komisji 69/2001 W praktyce ma zastosowanie reguła de minimis, która została wprowadzona zgodnie z zasadą prawa rzymskiego "de minimis non curat lex" ( prawo nie troszczy się o drobiazgi ), która pozwala przyjąć, że pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia podstawowych zasad traktatowych (tzw. próg odczuwalności);. Bank spółdzielczy może uzyskać pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez ten bank w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 000 euro. Bank spółdzielczy przedstawia właściwemu organowi podatkowemu zaświadczenia o pomocy de minimis oraz informacje o pomocy de minimis niepotwierdzonej zaświadczeniami, otrzymanej przez ten bank w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej, wraz z dokumentami określającymi kwotę pomniejszenia podatku dochodowego od osób prawnych Właściwy organ podatkowy wydaje bankowi spółdzielczemu zaświadczenie o pomocy de minimis niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu określającego kwotę pomniejszenia podatku dochodowego od osób prawnych. Pomoc publiczna pośrednia dla BS

15 Ile ma być banków zrzeszających ??? W dniu 3 czerwca 2005 r. sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Prawo spółdzielcze (druk sejmowy nr 3415) zaproponowała zmianę ustawy z 7.XII.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.) na taką, by obok trzech dotychczas funkcjonujących, mógł pełnić funkcję banku zrzeszającego każdy inny bank działający w formie spółki prawa handlowego, którego wyłącznymi akcjonariuszami byłyby banki spółdzielcze Na skutek konsekwentnych, często trudnych i kosztownych wyrzeczeń oraz dążeń banków spółdzielczych, liczba banków zrzeszających z dwunastu, uprawnionych do pełnienia tej funkcji w świetle przepisów ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, zmniejszyła się do trzech sprawnie i stabilnie działających. Niezrozumiałe jest jednocześnie uzasadnienie proponowanej zmiany, przedłożonej sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, w myśl którego celem omawianej regulacji ma być "zapobieżenie konkurowaniu pomiędzy bankiem zrzeszającym a obligatoryjnie zrzeszonym w nim bankiem spółdzielczym" oraz, że proponowana zmiana "ma przywrócić zaburzone relacje pomiędzy bankiem spółdzielczym, a bankiem zrzeszającym".

16 Kiedy i gdzie obracają się teraz nasze interesy Procedura konsultacji _ większość oddanych głosów **I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) _ większość oddanych głosów **II Procedura współpracy (drugie czytanie)_ większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska *** Procedura zgody _ większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w art. 7 Traktatu UE ***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)_ większość oddanych głosów ***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)_ większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska ***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)_ większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt (Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez Komisję.)

17 The objectives of the Convention include: Promoting co-operative values and the role of co-operative banks on local development; Illustrating the specific governance of co- operative banks; Assessing the implications of EU enlargement and retail financial integration. On 1st December 2005 the European Association of Co-operative Banks will organise in Brussels the 1st Convention on Co-operative Banks in Europe. Bruksela okresowo robi przegląd swojego ustawodawstwa, modyfikuje dyrektywy, rozluźnia zasady pomocy publicznej, etc. Jest naszym obowiązkiem być wszędzie tam, gdzie w UE wielcy dyskutują o przyszłości banków spółdzielczych !!! Obowiązkowo trzeba być w Brukseli w czasie, kiedy emanacja bankow spółdzielczych z 22 krajów Unii Europejskiej będzie dyskutować o roli BS w rozwoju lokalnych społeczności, o specyfice zarządzania BSami, o szczegółach implikacji jakie przysporzyła integracja finansów w UE. Pojechać może każdy. Kto nie ma Zaproszenia to zapłaci tylko Registration fee: 200

18 Wzorcowy Statut dla banków spółdzielczych został opracowany przez Bank Zrzeszający zgodnie z obowiązkiem określonym w § 4 ust. 1 pkt 10 Umowy Zrzeszenia we współpracy z Generalnym Inspektoratem Nadzoru Bankowego i zaakceptowany przez GINB w dn. 17 listopada 2005 r. Wzorcowy Statut oparty został na podstawie: ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252 z późn. zm. ) ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 z póź. zm.) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) wybranych statutów banków spółdzielczych uwag i propozycji banków spółdzielczych konsultacji z Radą Zrzeszenia uwag i propozycji Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego. Wzorcowy statut dla banków zrzeszonych z BPS

19 Implementacja zewnętrznych rozwiązań systemowych może wspomóc sektor Dojrzały system CRM zajmuje centralne miejsce w firmie – spełnia rolę układu nerwowego przedsiębiorstwa Bank zainteresowany wdrożeniem CRM był dotąd zmuszony wybierać oddzielnie dostawców systemu, i infrastruktury sprzętowej oraz firmę, która przeprowadzi implementację. Teraz może po prostu skorzystać z usług CRM (oferowanych przez wiele firm ) i otrzymać gotowe rozwiązanie. Jest to część naszej strategii on demand. Klient może pójść jeszcze o krok dalej i przekazać np. zarządzanie swoim call center w ramach usług outsourcingowych.". System bankowości internetowej BusinessNet Banku BPH został we wtorek, 22 listopada 2005 uhonorowany nagrodą w szóstej edycji prestiżowego konkursu The European Banking Technology Awards 2005. BusinessNet jako rozwiązanie technologiczne autorstwa Comarch nagrodzony został w kategorii "Best Customer Relationship Achievement". Bank BPH jako pierwszy bank w Polsce otrzymał tę nagrodę. W sierpniu br. niezależny, międzynarodowy magazyn finansowy Global Finance w konkursie "World's Best Internet Banks" uznał bankowość internetową dla klientów korporacyjnych Banku BPH za najlepszą w Polsce w 2005 r. Są szanse, aby w Polsce do końca 2006 r. da się utworzyć cyfrowe bazy danych, a następnie połączyć je z systemem ewidencji wieczysto księgowej oraz podatkowej, tworząc w ten sposób geoportal.pl., do którego dostęp będzie bezpłatny. Banki otrzymają niezwykle cenny zasób informacji.

20 WNIOSKI konkludujące ; 1 maja 2004 weszliśmy w okres nadrzędności prawa europejskiego nad prawem krajowym więc musimy rozszerzyć naszą aktywność na osoby stanowiące prawo w UE Od w/w dnia nasze interesy rozstrzygają się w Brukseli i Strasburgu w tym głosami posłów z Polski, którzy niewiele mieli dotąd wspólnego z sektorem banków spółdzielczych i jest potrzebne nasze szersze współdziałanie z nimi już od fazy: **I _Procedura współpracy Wszystkie BS zrzeszone z BPS zapewnią II próg kapitałowy do 31.12.2005r. BPS gwarantuje zrzeszonym BS wsparcie zapewniające osiągnięcie III progu kapitałowego do 31.12.2007r. Liczba 3 banków zrzeszających jest optymalną do 31.12.2007r i należy przeciwstawić się poselskim próbom ustawowego wprowadzenia dowolności w tym względzie. Trzeba zainwestować w lobbing w Brukseli i Strasburgu, wchodzić samemu w Europejskie Grupy Interesów, bywać na konferencjach tam organizowanych Warto śmielej wyprowadzać z banków fragmenty dzialnosci systemowej, zwłaszcza zarządzanie relacjami z klientem_ CRM ) do firm zewnętrznych a samemu koncentrować się na działalności statutowej; sięgając po takie technologie jak mapy cyfrowe i GPS.

21 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "ORGANIZATOR KONFERENCJI KONFERENCJI 28-29 listopada 2005 Leszno k/Warszawy Relacje między Bankami Spółdzielczymi i Bankami Zrzeszającymi w świetle potrzeb."

Podobne prezentacje


Reklamy Google