Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rafał Karolczak Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestycji Poznań 18 marzec 2009 r. Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rafał Karolczak Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestycji Poznań 18 marzec 2009 r. Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej."— Zapis prezentacji:

1 Rafał Karolczak Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestycji Poznań 18 marzec 2009 r. Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

2 ZARYS HISTORYCZNY Pierwsza w Polsce specjalna strefa ekonomiczna utworzona została w 1995 roku. W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje 14 stref ekonomicznych. Specjalne strefy ekonomiczne zostały stworzone przede wszystkim w celu: przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionów, przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionów, zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury, zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury, tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej, rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej, zwiększenia konkurencyjności produktów i usług, zwiększenia konkurencyjności produktów i usług, przyciągnięcia do Polski inwestorów zagranicznych. przyciągnięcia do Polski inwestorów zagranicznych.

3 Specjalna Strefa Ekonomiczna - administracyjnie wyodrębniona, część Rzeczpospolitej Polskiej, w obrębie której działalność gospodarcza może być prowadzona na specjalnych, preferencyjnych zasadach, określonych w ustawie o SSE. administracyjnie wyodrębniona, część Rzeczpospolitej Polskiej, w obrębie której działalność gospodarcza może być prowadzona na specjalnych, preferencyjnych zasadach, określonych w ustawie o SSE. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – spółka zarządzająca strefą. DEFINICJA SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ DEFINICJA SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

4 REZULTATY FUNKCJONOWANIA SSE W POLSCE* * Ministerstwa Gospodarki Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2007 r. stan na 31 grudnia 2007 r. Do końca 2007 roku SSE wydały 1059 zezwoleń na prowadzenie Do końca 2007 roku SSE wydały 1059 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej działalności gospodarczej W 2007 roku: wydano ogółem 201 zezwoleń wydano ogółem 201 zezwoleń działający na terenie stref inwestorzy utworzyli 18 365 miejsc pracy działający na terenie stref inwestorzy utworzyli 18 365 miejsc pracy inwestorzy ponieśli nakłady inwestycyjne w wysokości 46 085,2 mln PLN inwestorzy ponieśli nakłady inwestycyjne w wysokości 46 085,2 mln PLN

5 ŁÓDZKA SSE Dane dotyczące Łódzkiej SSE: liczba podstref: 41 łączna wielkość: 1162 ha

6 AKCJONARIUSZE ŁSSE S.A.

7 Udzielanie pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie wydawanego zezwolenia; Udzielanie pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie wydawanego zezwolenia; pomoc przy wdrażaniu projektu do Łódzkiej SSE; pomoc przy wdrażaniu projektu do Łódzkiej SSE; doradztwo inwestycyjne; doradztwo inwestycyjne; doradztwo prawne; doradztwo prawne; pomoc w znajdowaniu partnerów biznesowych; pomoc w znajdowaniu partnerów biznesowych; pomoc w rekrutacji kadr (we współpracy z firmami HR). pomoc w rekrutacji kadr (we współpracy z firmami HR). OFEROWANE KORZYŚCI

8 Firmy HR: Randstad, Start People, Firmy HR: Randstad, Start People, GI WORKER GI WORKER Firmy konsultingowe: EGC Consulting, Firmy konsultingowe: EGC Consulting, Domański Zakrzewski Palinka, Merydian – Domański Zakrzewski Palinka, Merydian – Ubezpieczenia, Rödl & Partner Ubezpieczenia, Rödl & Partner Projektowanie: Takenaka, Tebodin, PM Group, Projektowanie: Takenaka, Tebodin, PM Group, Grontmij Polska Grontmij Polska Energetyka i media: PKP Energetyka, Dalkia, Energetyka i media: PKP Energetyka, Dalkia, Telefonia Dialog Telefonia Dialog Firmy deweloperskie: BinŻ, Varitex, AW BUD, Firmy deweloperskie: BinŻ, Varitex, AW BUD, Borga Hale, CoBouw, Efaflex, Lindab-Astron, Borga Hale, CoBouw, Efaflex, Lindab-Astron, Języki obce: Arcus Link, Text Service, British Języki obce: Arcus Link, Text Service, British Centre Centre Finanse: Raiffeisen, Fortis Bank, BRE Bank, Finanse: Raiffeisen, Fortis Bank, BRE Bank, Bank PKO Bank PKO PARTNERZY W BIZNESIE

9 Produkcja (także przetwórstwo spożywcze); Produkcja (także przetwórstwo spożywcze); Usługi (także transport i magazynowanie); Usługi (także transport i magazynowanie); BPO (także informatyka, B&R, księgowość, centra obsługi telefonicznej) BPO (także informatyka, B&R, księgowość, centra obsługi telefonicznej) RODZAJE DZIAŁALNOŚCI W ŁÓDZKIEJ SSE

10 PRZYWILEJE DLA INWESTORA Prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE inwestor może skorzystać z pomocy regionalnej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. 1) zwolnienie z podatku dochodowego przyznawane na podstawie: - zrealizowanych nakładów inwestycyjnych; lub - poniesionych kosztów zatrudnienia. Masz pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chcesz skorzystać. 2) Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości

11 ZWOLNIENIE Z CIT/PIT Sposób korzystania z pomocy: całkowite zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych / osób fizycznych Okres korzystania ze zwolnienia - determinowany (i limitowany) przez: wielkość dopuszczalnej pomocy okres obowiązywania zezwolenia (funkcjonowania Strefy – ŁSSE: 2017 / 2020) pomoc publiczna, podobnie jak nakłady inwestycyjne, podlega dyskontowaniu na dzień udzielenia zezwolenia – wg wzoru określonego w Rozporządzeniu

12 PROCEDURA WEJŚCIA DO ŁSSE Grunty ŁSSE S.A.1 miesiąc (przetarg łączny) Grunty JST2,5 miesiąca (przetarg łączny z gminą) Rozszerzenie Strefy na grunt prywatny 3-4 miesiące (ustanowienie SSE) + 1 miesiąc (rokowania) Rozszerzenie Strefy na grunt JST 3-4 miesiące (ustanowienie SSE) + 2,5 miesiąca (przetarg łączny z gminą)

13 Poziom pomocy publicznej dla Województwa Wielkopolskiego wynosi: 60 % - małe przedsiębiorstwa; 50 % - średnie przedsiębiorstwa; 40 % - duże przedsiębiorstwa. POMOC PUBLICZNA W ŁÓDZKIEJ SSE

14 Nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do uzyskania pomocy publicznej: wydatki na zakup gruntu; wydatki na zakup gruntu; wydatki na budowle i budynki; wydatki na budowle i budynki; wydatki na środki trwałe (wyposażenie obiektów); wydatki na środki trwałe (wyposażenie obiektów); wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych; wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych; koszt związany z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – koszt związany z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP 3 lata, licząc od przewidywanego terminu pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji. zakończenia inwestycji. KOSZTY KWALIFIKOWANE INWESTYCJI

15 Inwestycja minimum 100,000 euro; Inwestycja minimum 100,000 euro; utrzymanie inwestycji w regionie przez okres minimum 5 lat (3 lata dla MŚP); utrzymanie inwestycji w regionie przez okres minimum 5 lat (3 lata dla MŚP); utrzymanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata dla MŚP); utrzymanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata dla MŚP); prowadzenie działalności gospodarczej, na którą zezwolenie może być wydane; prowadzenie działalności gospodarczej, na którą zezwolenie może być wydane; zwolnienia podatkowe przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE. zwolnienia podatkowe przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE. WARUNKI INWESTOWANIA

16 Prosta procedura zapewnia możliwość skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego, jak również i innych korzyści. DECYZJA O INWESTYCJI WYDANIE ZEZWOLENIA ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO PROSTA PROCEDURA

17 MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA NOWEJ PODSTREFY ŁÓDZKIEJ SSE W oparciu o ustawę o SSE, możliwe jest utworzenie nowej podstrefy na cele nowego projektu inwestycyjnego. W oparciu o ustawę o SSE, możliwe jest utworzenie nowej podstrefy na cele nowego projektu inwestycyjnego.

18 PODZIAŁ NA STREFY WPŁYWÓW Specjalne Strefy Ekonomiczne działające na obszarze Wielkopolski: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST PARK Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST PARK Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

19 SELEKCJA DZIAŁEK Ocena działek następuje w oparciu o następujące kryteria: zwarty obszar o powierzchni co najmniej 10 ha; zwarty obszar o powierzchni co najmniej 10 ha; przeznaczenie w miejscowym planie pod przemysł bądź usługi; przeznaczenie w miejscowym planie pod przemysł bądź usługi; teren uzbrojony bądź posiadający realną perspektywę uzbrojenia teren uzbrojony bądź posiadający realną perspektywę uzbrojenia technicznego w tym odpowiedniego dojazdu; technicznego w tym odpowiedniego dojazdu; nieruchomości te powinny być własnością jednostki samorządu nieruchomości te powinny być własnością jednostki samorządu terytorialnego lub zależnej jednostki organizacyjnej albo spółki, w której terytorialnego lub zależnej jednostki organizacyjnej albo spółki, w której samorząd ma 100% udziałów. samorząd ma 100% udziałów.

20 PROCEDURA WŁĄCZNIA TERENU DO SSE Selekcja działki oraz ocena możliwości pozyskania inwestora na teren Gromadzenie niezbędnej dokumentacji w celu sporządzenia wniosku do Ministerstwo Gospodarki Sporządzenie wniosku i wysłanie go do MG Wydanie Rozporządzenia w sprawie rozszerzenia strefy

21 NIEZBĘDNE DOKUMENTY Dokumentacja niezbędna do utworzenia podstrefy ŁSSE: wniosek o utworzenie SSE na wskazanych nieruchomościach, wniosek o utworzenie SSE na wskazanych nieruchomościach, wykaz działek planowanych do objęcia statusem SSE, wykaz działek planowanych do objęcia statusem SSE, wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości które będą włączenie do ŁSSE, wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości które będą włączenie do ŁSSE, odpisy z Ksiąg Wieczystych, odpisy z Ksiąg Wieczystych, Uchwala Rady Miasta/Gminy w sprawie zgody na utworzenie SSE, Uchwala Rady Miasta/Gminy w sprawie zgody na utworzenie SSE, mapa ewidencyjna z zaznaczeniem punktów geodezyjnych, mapa ewidencyjna z zaznaczeniem punktów geodezyjnych, opis granic sporządzony przez uprawnionego geodetę zgodnie z wzorem, opis granic sporządzony przez uprawnionego geodetę zgodnie z wzorem, opis infrastruktury, sporządzony według wzorca, opis infrastruktury, sporządzony według wzorca, mapa zasadnicza terenu w skali 1:500 lub 1:1000. mapa zasadnicza terenu w skali 1:500 lub 1:1000. Wzory dokumentów są dostępne w Biurze Zarządu ŁSSE S.A. Wzory dokumentów są dostępne w Biurze Zarządu ŁSSE S.A.

22 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY Z SSE Dodatkowa forma promocji terenów Dodatkowa forma promocji terenów Zwiększone zainteresowanie inwestorów Zwiększone zainteresowanie inwestorów Zwiększone szanse na pozyskanie inwestora Zwiększone szanse na pozyskanie inwestora Zmniejszenie poziomu bezrobocia w regionie Zmniejszenie poziomu bezrobocia w regionie Dywersyfikacja przemysłu w regionie Dywersyfikacja przemysłu w regionie

23 DELL PRODUCTS (POLAND) SP. Z O.O. INWESTORZY

24 ) INDESIT COMPANY POLSKA SP. Z O.O.

25 FUJI SEAL POLAND SP. Z O.O. INWESTORZY INWESTORZY

26 BSH – BOSCH-SIEMENS SP. Z O.O. INWESTORZY INWESTORZY

27 GILLETTE POLAND INTERNATIONAL SP. Z O.O. INWESTORZY

28 NAJWIĘKSZE INWESTYCJE W ŁÓDZKIEJ SSE PRZEMYSŁ ELEKTRO- ENERGETYCZNY PRODUKCJA OPAKOWAŃ PRZEMYSŁ TEKSTYLNY PRODUKCJA OPAKOWAŃ KOSMETYKIAGD IT KOSMETYKI AGDLOGISTYKA

29 WYBRANE INWESTYCJE W ŁÓDZKIEJ SSE

30 WYNIKI Wydane zezwolenia: 135 Wydane zezwolenia: 135 Wartość inwestycji: 2,5 mld euro Wartość inwestycji: 2,5 mld euro Nowe miejsca pracy: 18.670 Nowe miejsca pracy: 18.670

31 RAPORT KPMG SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE Najlepiej oceniana przez inwestorów specjalna strefa ekonomiczna w Polsce*. Zgodnie z raportem KPMG ŁSSE S.A. jako jedyna strefa ekonomiczna w Polsce uzyskała ponad 90% opinii dobrych oraz bardzo dobrych*. Druga pod względem efektywności specjalna strefa ekonomiczna w Polsce*. *Raport KPMG, Specjalne strefy ekonomiczne. Edycja 2008 rok.

32 DZIĘKUJ Ę ZA UWAGĘ Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Adres: ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź tel.: +48 42 676 27 53; 676 27 54 fax.: +48 42 676 27 55 www.sse.lodz.plinfo@sse.lodz.pl


Pobierz ppt "Rafał Karolczak Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestycji Poznań 18 marzec 2009 r. Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google