Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITOR BANKOWY02/2012 Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8–15 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITOR BANKOWY02/2012 Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8–15 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI)"— Zapis prezentacji:

1 MONITOR BANKOWY02/2012 Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8–15 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wzrostowe prognozy dla rynków kredytowych Oczekiwania. 44 proc. placówek spodziewa się wzrostu stanu lokat a vista ogółem (spadek o 1 punkt w stosunku do wyniku ze stycznia), spadek przewiduje 8 proc. (-4), a 47 proc. (+4) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 41 proc. (+1), korporacyjnych – 37 proc. (+2); spadek dla podmiotów indywidualnych przewiduje 7 proc. (-4), dla gospodarczych 10 proc. (-3). Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 36 p. (+4), dla gospodarstw domowych – 34 p. (+5), dla podmiotów gospodarczych – 28 p. (+5). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 47 proc. oddziałów (=), spadek przewiduje 8 proc. (-5), a 44 proc. (+4) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 47 proc. (-2), a instytucjonalnych – 33 proc. (+1); pogorszenia, odpowiednio, 8 proc. (-3) i 9 proc. (-5). Salda prognozy wynoszą: ogółem 39 p. (+6), dla depozytów ludności 39 p. (=), natomiast dla podmiotów gospodarczych – 24 p. (+6). Depozyty złotowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 46 proc. placówek (spadek o 3 punkty w stosunku do wyniku ze stycznia), ludności – w 46 proc. (+4), a podmiotów gospodarczych – w 33 proc. (-6). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 17 proc. placówek (+5); ludności – w 12 proc. (+1), podmiotów gospodarczych – w 19 proc. (+6). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek dla lokat łącznie wynoszą 29 p. (-8), dla klientów indywidualnych – 34 p. (+3), dla klientów korporacyjnych – 14 p. (-13). Lokaty terminowe rosły łącznie w 45 proc. placówek (spadek o 5 p. w stosunku do wyniku ze stycznia). W segmencie gospodarstw domowych rosły w 47 proc. placówek (+1), a podmiotów gospodarczych – w 31 proc. placówek (-3). Spadki wystąpiły łącznie w 15 proc. oddziałów (+3); ludności – w 14 proc. (+1), a podmiotów gospodarczych – w 18 proc. (+6). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, dla depozytów terminowych ogółem wynoszą 30 p. (-8), dla gospodarstw domowych – 32 p. (-1), dla podmiotów gospodarczych – 14 p. (-8). PENGAB – wartości trendu cyklu Lutowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 10–20 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 201 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wartość indeksu Pengab utrzymała się na poziomie zbliżonym do zeszłego miesiąca, wynosi 25,1 punktu, czyli o 1,1 więcej niż w styczniu tego roku. Poprawę koniunktury odnotowano w obszarze banków spółdzielczych i z przewagą kapitału krajowego. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 19,2 p. i w stosunku do wyniku ze stycznia jest niższy o 3,9 p. Skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł z 24,9 do 31,0 p. (o 6,1 p.). Poprawę sytuacji ekonomicznej odnotowano w jednej trzeciej badanych placówek bankowych. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), wzrósł w porównaniu z wynikiem ze stycznia o 0,8 p. i wynosi obecnie 24,6 p. Poprawy w tym zakresie spodziewa się ponad jedna trzecia badanych. W lutym na rynku depozytów złotowych zarówno bieżących jak i terminowych odnotowano korektę dotychczasowych wzrostów. W kolejnym okresie przewiduje się jednak poprawę w tym obszarze. Również w odniesieniu do rynku depozytów walutowych tak bieżących jak i terminowych bankowcy odnotowują spadki, jednak prognozy są optymistyczne. Na rynkach kredytowych sytuacja jest zróżnicowana. Dla kredytów złotowych nieznacznie dominują oceny wzrostowe, przy zdecydowanie korzystnych prognozach. Silnie spadła ogólna ocena na rynku kredytów konsumenckich dla osób prywatnych oraz w zakresie kredytów mieszkaniowych. Przewiduje się jednak zdecydowaną poprawę w obu przypadkach. Wyhamowały spadki w zakresie kredytów walutowych. Wzrósł popyt na wszystkich monitorowanych rynkach papierów wartościowych. Przewidywania w tym zakresie są również korzystne. Obniżyły się oczekiwania inflacyjne. Środowisko bankowe przewiduje, że na koniec 2012 r,. r/r inflacja osiągnie poziom 4,43 proc. Według połowy badanych rok 2012 dla bankowości hipotecznej będzie gorszy niż 2011. Środowisko bankowe jest wyraźnie podzielone w ocenie produktu hipoteki odwróconej jako sposobu na wyższą emeryturę. Według połowy badanych, hipoteka odwrócona może być postrzegana przez konsumentów jako sposób na wyższą emeryturę, przeciwnego zdania są pozostali. Aktualne regulacje dotyczące wyliczania zdolności kredytowej i kryteria udzielania kredytów hipotecznych są na odpowiednim poziomie według większości badanych, liczne są również opinie, że wymagania są zbyt rygorystyczne.

2 Monitor Bankowy 02/2012 2 Depozyty walutowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 16 proc. placówek (-1); w segmencie ludności – w 14 proc. (-3), podmiotów gospodarczych – 13 proc. (=). Malały natomiast: ogółem w 11 proc. placówek (=), dla ludności – w 9 proc. (+1) oraz dla firm – w 11 proc. (=). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 5 p. (-1), dla lokat ludności – 6 p. (-3) i depozytów podmiotów gospodarczych – 2 p. (=). Depozyty terminowe ogółem rosły w 12 proc. placówek (-4), malały w 10 proc. (+1) i nie zmieniły się w 77 proc. (+2). Depozyty ludności wzrosły w 11 proc. (-6), podmiotów gospodarczych – w 9 proc. (=), zmalały, odpowiednio, w 10 proc. (+3) i 9 proc. (-1). Salda ocen kształtują się następująco: dla lokat ogółem – 2 p. (-5), dla lokat klientów indywidualnych – 2 p. (-8), dla korporacyjnych – 0 p. (+1). Oczekiwania. 15 proc. placówek (-1) formułuje przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem, spadkowe – 6 proc. (-4), a 79 proc. (+5) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 13 proc. placówek (-3), podmiotów gospodarczych – 13 proc. (-2). Spadek przewiduje, odpowiednio, 7 proc. (-5) i 7 proc. (-1). Salda prognoz są następujące: dla lokat ogółem 10 p. (+4), dla depozytów gospodarstw domowych – 6 p. (+2), dla lokat firm i instytucji – 6 p. (=). 16 proc. placówek (+1) spodziewa się wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem, spadku – 6 proc. (=), a 78 proc. nie przewiduje zmiany (-1). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 15 proc. placówek (=), podmiotów gospodarczych – 11 proc. (-1); spadek, odpowiednio, 7 proc. (+1) i 4 proc. (-3). Salda prognoz wynoszą: dla lokat ogółem – 10 p. (+1), ludności – 8 p. (-1), podmiotów gospodarczych – 7 p. (+2). Kredyty złotowe Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 49 proc. placówek (+2), malała w 20 proc. (-1) i nie zmieniła się w 31 proc. (-1). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 41 proc. placówek (-4), a na cele gospodarcze – 43 proc. oddziałów (+4); spadek wystąpił, odpowiednio, w 24 proc. (+4) i 18 proc. (-4). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 29 p. (+3), dla kredytów ludności – 18 p. (-7), dla podmiotów gospodarczych – 25 p. (+7). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 70 proc. placówek (+13), w segmencie ludności – 62 proc. (+12), w grupie klientów korporacyjnych – 64 proc. (+11). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 5 proc. (-2), kredytów dla ludności – 6 proc. (-7), podmiotów gospodarczych – 5 proc. (-1). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 64 punkty (+14), dla kredytów ludności – 56 p. (+19), dla podmiotów gospodarczych – 59 p. (+12). Oprocentowanie kredytów Oprocentowanie kredytów nie zmieniło się w 83 proc. (+6), w 12 proc. wzrosło (-5), a w 5 proc. zmalało (-1). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 77 proc. placówek (+6), spadku – 6 proc. (+2), a wzrostu – 16 proc. (-9).

3 Monitor Bankowy 02/2012 3. Kredyty nieregularne (zagrożone) Wartość kredytów nieregularnych dla ludności wzrosła w 16 proc. placówek (-8), spadła w 12 proc. (-2) i nie zmieniła się w 71 proc. (+9). Saldo oceny było na poziomie 4 p. (-6). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 23 proc. placówek (-4), spadek – 9 proc. (+2), a 68 proc. (+2) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 13 p. (-7). Kredyty walutowe Kredyty walutowe rosły w 4 proc. placówek (+1), malały w 24 proc. (=), a w 72 proc. (=) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -20 p. (+1). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 5 proc. (+1) oddziałów, spadku – 29 proc. (-2), a 66 proc. (+1) nie oczekuje zmiany. Saldo prognozy wynosi -24 p. (+2). Kredyty o wartości do 1 mln euro udzielane firmom Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 17 proc. placówek (-1), spadek – w 14 proc. (-2), a w 70 proc. nie odnotowano zmian (+3). Wskaźnik oceny netto wyniósł 3 p. (+1). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 35 proc. (+8), spadek 8 proc. (-4), a 57 proc. nie przewiduje zmiany (-4). Wskaźnik prognozy wynosi 28 p. (+14). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 32 proc. placówek (-6), spadek – w 26 proc. (+9), a w 43 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-2). Wskaźnik netto wynosi 6 p. (-15). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 58 proc. przedstawicieli placówek (+12), zmaleją według 7 proc. (-6), 34 proc. nie przewiduje zaś zmiany (-7). Wskaźnik prognozy wynosi 51 p. (+17). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 34 proc. placówek (-4), spadek – w 19 proc. (-1), a w 47 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+5). Wskaźnik oceny netto wyniósł 14 p. (-4). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 53 proc. placówek (+12), zmaleją według 8 proc. (-9), a 39 proc. nie przewiduje zmiany (-3). Wskaźnik prognozy wynosi 45 p. (+21). Akcje i obligacje Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 6 proc. placówek (+4), spadek – w 25 proc. (-9), brak zmian – w 69 proc. (+6). Saldo oceny wynosi -19 p. (+13). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 14 proc. placówek (+10), spadek – 11 proc. (-10), a 75 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (-1). Saldo oceny wyniosło 3 p. (+20). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 18 proc. (+8), spadku – 15 proc. (-8), a 67 proc. nie przewiduje zmiany (=). Saldo prognozy wynosi 3 p. (+16). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 22 proc. (+15), spadek – 8 proc. (-9), a 70 proc. spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie (-6). Saldo prognozy wynosi 13 p. (+23).

4 Monitor Bankowy 02/2012 4 Jednostki funduszy inwestycyjnych Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 13 proc. placówek (+7), spadek – 22 proc. (-10), a w 65 proc. nie stwierdzono zmian (+3). Saldo wynosi -9 p. (+18). Wzrost popytu przewiduje 25 proc. (+14), spadek 14 proc. (-10), a 61 proc. (-4) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 11 p. (+23). Polisy ubezpieczeń na życie Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 19 proc. placówek (+4), spadek – 12 proc. (-9), żadne zmiany nie wystąpiły w 69 proc. (+6). Saldo oceny wynosi 8 p. (+14). Wzrost popytu na polisy przewiduje 26 proc. (+3), spadek 8 proc. (-4), a 66 proc. nie spodziewa się zmiany (+1). Saldo prognozy wynosi 17 p. (+6). Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe W 43 proc. placówek otworzono więcej ROR-ów niż w poprzednim miesiącu (-2), mniej – w 14 proc. (-2), liczba nowo otwieranych rachunków nie zmieniła się natomiast w 43 proc. oddziałów (+4). Saldo oceny wynosi 28 p. (-2). 52 proc. placówek przewiduje, że w najbliższym czasie zwiększy liczba nowo otwieranych kont osobistych (-2), negatywnej zmiany spodziewa się 4 proc. (-3), a 44 proc. oczekuje utrzymania się zainteresowania tym produktem na obecnym poziomie (+4). Saldo prognozy wynosi 48 p. (+1). Ogólna sytuacja ekonomiczna (WOKKB 24,6 punktu) Poprawę ogólnej sytuacji ekonomicznej zauważyło 27 proc. przedstawicieli placówek (-3). Pogorszenie sytuacji nastąpiło w 7 proc. oddziałów (+4), a w 66 proc. nie odnotowano zmian (=). Saldo oceny wynosi 20 p. (-7). Poprawa kondycji ekonomicznej nastąpiła w 49 proc. banków spółdzielczych (+14), w 22 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (-10) i w 21 proc. banków z przewagą kapitału krajowego (-6). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 35 proc. ankietowanych placówek (+4), pogorszenia – 6 proc. (-4), a 59 proc. nie przewiduje zmiany (=). Wskaźnik prognozy netto wynosi 29 p. (+8). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej i przewidywanej – wzrósł w porównaniu z wynikiem ze stycznia o 0,8 p. i wynosi obecnie 24,6 p. Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB (24,0 punktu) Indeks PENGAB, traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych, wzrósł o 1,1 p. w stosunku do stycznia: z 24,0 do 25,1 p. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 19,2 p. i jest niższy od poprzedniego o 3,9 p. Skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł z 24,9 do 31,0 p. (o 6,1 p.). Indeks PENGAB wzrósł w bankach spółdzielczych z 22,1 do 29,3 p. (+7,2), a w bankach z przewagą kapitału krajowego – z 20,2 do 23,4 p. (+3,2), zmalał zaś w bankach z przewagą kapitału zagranicznego – z 28,6 do 24,6 p. (-4). Stopy procentowe Placówki przewidują na koniec 2012 roku następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 6,03 proc. (+0,01 p.) redyskonta weksli – 4,75 proc. (-0,01) kredytu na cele gospodarcze – 12,38 proc. (-0,10 p.) lokaty trzymiesięcznej – 4,66 proc. (=) Inflacja Bankowcy przewidują, że pod koniec 2012 roku (w okresie od grudnia 2011 do grudnia 2012 roku) inflacja wyniesie 4,43 proc. (dane uśrednione; dot. cen towarów i usług konsumpcyjnych). Mediana wynosi 3,92 proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 4,72 proc., banków z przewagą kapitału zagranicznego – na 4,41, banków spółdzielczych – na 3,98. Kurs dolara i euro Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro na koniec 2012 roku (poziom uśredniony) wynoszą: 3,25 dla ceny dolara (mediana – 3,2) i 4,22 dla ceny euro (mediana 4,19). W porównaniu ze stanem na koniec 2011 roku oznacza to, że złoty wzmocni się wobec dolara (o 16 groszy) oraz euro (o 20 groszy).

5 Monitor Bankowy 02/2012 5 PYTANIA DODATKOWE Prognoza na 2012 rok dotycząca bankowości hipotecznej Badani wyrażają dosyć sceptyczne prognozy dotyczące bankowości hipotecznej w 2012. Według 52 proc. bieżący rok będzie gorszy niż 2011w tym segmencie usług. Poprawę przewiduje 11 proc., a 37 proc. uważa że rok 2012 w porównaniu z 2011 będzie taki sam dla bankowości hipotecznej. Odwrócona hipoteka sposobem na wyższą emeryturę? Badani są wyraźnie podzieleni odnośnie oceny postrzegania przez konsumentów produktu odwróconej hipoteki jako sposobu na wyższą emeryturę. Większość skłania się ku odpowiedzi, że klienci banków mogą traktować produkt hipoteki odwróconej jako sposób na wyższą emeryturę, 6 proc. jest o tym zdecydowanie przekonanych, a 46 proc. udzieliło odpowiedzi raczej tak. W ocenie 39 proc. badanych produkt odwróconej hipoteki raczej nie może być postrzegany przez konsumentów jako sposób na wyższą emeryturę, a 7 proc. jest zdania, że produkt ten zdecydowanie nie może być tak postrzegany. Ocena aktualnych kryteriów udzielania kredytów hipotecznych Według ponad połowy bankowców (59 proc.) aktualne regulacje dotyczące wyliczania zdolności kredytowej i kryteria udzielania kredytów hipotecznych w obecnej sytuacji są na odpowiednim poziomie. Za zbyt rygorystyczne uznaje je 40 proc. badanych. Tylko 1 proc. bankowców twierdzi, że kryteria udzielania kredytów hipotecznych są za mało rygorystyczne. Jak Pan(i) ocenia, czy rok 2012 w porównaniu do roku 2011 będzie dla bankowości hipotecznej? N=201 Czy w Pana(i) ocenie produkt odwróconej hipoteki może być traktowany przez konsumentów jako sposób na wyższą emeryturę? 2.5 N=201 Czy aktualne regulacje dotyczące wyliczania zdolności kredytowej i kryteria udzielania kredytów hipotecznych w obecnej sytuacji rynkowej są: N=201 Związek Banków Polskich TNS Pentor SA ul. Kruczkowskiego 8 ul. Postępu 18B 00-380 Warszawa 02-676 Warszawa tel.(0-22) 48 68 180 tel.(0-22) 565 10 00 Copyright by Związek Banków Polskich & TNS Pentor SA, Warszawa 2011 Informacje o autorach: Marcin Idzik, doktor nauk ekonomicznych, Artur Gontarczxyk Associate Director w TNS Pentor, TNS Pentor adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW.


Pobierz ppt "MONITOR BANKOWY02/2012 Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8–15 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google