Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIRTUALNA ORGANIZACJA AGNIESZKA CZERWI Ń SKA ALEKSANDRA NAWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIRTUALNA ORGANIZACJA AGNIESZKA CZERWI Ń SKA ALEKSANDRA NAWA."— Zapis prezentacji:

1 WIRTUALNA ORGANIZACJA AGNIESZKA CZERWI Ń SKA ALEKSANDRA NAWA

2 KIERUNKI KSZTA Ł TOWANIA STRATEGII ORGANIZACJI WIRTUALNEJ I HANDLU ELEKTRONICZNEGO

3 Organizacja wirtualna (podej ś cia): 1)dla wielu autorów organizacja wirtualna jest w zasadzie organizacją skomputeryzowaną lub pracującą w trybie on-line. 2)dla drugiej grupy autorów bazuje na strukturze jednostek współpracujących ze sobą firm łączących się z powodu posiadanych kompetencji, umiejętności, wiedzy i innych zasobów w celu wytworzenia określonego produktu lub usługi lub wykorzystania pojawiającej się szansy. Zakłada się tutaj, że technologia informacji odgrywa kluczową rolę dla koordynowania i kontroli działań rozłącznych elementów organizacji wirtualnej. 3)trzecie ujęcie organizacji wirtualnej ma aspekt hybrydowy, łączy powyższe dwa spojrzenia przyjmując zamiennie pojęcie organizacji wirtualnej jako organizacji skomputeryzowanej lub jako sieci osób, idei, kompetencji i zasobów połączonych dla realizacji określonego celu.

4 Organizacja wirtualna - definicja B. Kubiak i A. Korowicki twierdzą, że, w odróżnieniu od tradycyjnej organizacji jest to organizacja pozorna (niewidzialna) pozbawiona struktury fizycznej (budynki, personel, akty normatywne itp.) i stałego zarządu, jednakże funkcjonująca jak każda organizacja fizyczna

5 Istota handlu elektronicznego Choi wymienia trzy współrzędne przestrzeni dla wyjaśnienia pojęcia handlu elektronicznego: produkt, proces i agent. Tak ograniczoną przestrzeń dzieli dalej na fizyczną i cyfrową. Produkt cyfrowy- wszystko co można przesłać i odebrać z Internetu. Agent (aktor) jest sprzedawcą, nabywcą, pośrednikiem, lobby konsumenckim lub organizacją rządową, np. sprzedawcy w sklepach elektronicznych są reprezentowani przez oprogramowanie typu software agent Procesy cyfrowe są traktowane jako ta część, która jest całkowicie realizowana przez infrastrukturę elektroniczną. W tym przypadku procesy on-line (wybór produktu, produkcja, badania rynkowe, badania, zlecanie płatności, dostawa, konsumpcja) nierealizowane w całości przez infrastrukturę elektroniczną nie są procesami cyfrowymi

6 Istota handlu elektronicznego

7 Produkty możemy grupować na: dobra na rynku dobra użyte. Większość dóbr należy do pierwszej grupy. Należy mieć jednak na uwadze trudność, jaka pojawia się przy.dobrach użytych, kiedy potencjalny klient potraktuje aktualną zawartość jako wolną od opłaty i nie widzi powodu do jej kupna. Dylemat ten starają się rozwiązać dostawcy próbując przesunąć DZO (dostawa zawartości on- line) do kategorii dóbr znanych, np. starając się podnieść siłę marki w sieci WWW oferując abstrakt, rozdział książki lub system demo w celu zachęcenia dla zakupu całego produktu.

8 Organizacj ę wirtualn ą charakteryzuj ą : adaptacyjność, elastyczność i reagowanie na zmiany potrzeb i uwarunkowań, skuteczność w wykorzystywaniu zasobów, umiejętność łączenia się z aliantami w celu zróżnicowania stopnia wytwarzania, rozrzucenie części i podzespołów, uaktywnienie personelu, zwiększenie wykorzystania ekspertyz, know-how i wiedzy (kapitału intelektualnego), obniżenie poziomu biurokracji, akceptacja zmian i niepewności, silna presja na wykorzystanie technologii informacji dla wspomagania procesów zarządzania i zarządzania wiedzą w organizacji.

9 Charakterystyki odró ż niaj ą ce organizacj ę wirtualn ą od organizacji klasycznej. struktury, które umożliwiają adaptację; zachowania członków organizacji wobec otoczenia

10 Czynniki sukcesu transformacji prowadz ą cej do wirtualnej struktury organizacyjnej Umiejętne powiązanie wizji strategicznej ze zmianami technologii i procesów jest ważne w każdej organizacji, lecz w procesie transformacji prowadzącym do powstania organizacji wirtualnej, w której wiedza organizacyjna jest kluczowym zasobem kierowanie zmianami prowadzącymi do zmiany systemów wiedzy jest fundamentalne. Transformacja organizacji wirtualnej Wizja strategiczna Zarz ą dzanie wiedz ą Zmiany technologiczne (techniczne) Zmiany procesów

11 Utworzenie organizacji wirtualnej wiąże się z wysokim poziomem zorganizowania, który można wyrazić następująco: 1) wprowadzenie organizacyjnych zmian (np. etos wirtualnej pracy), 2) zmiany techniczne (bezpieczeństwo, platforma, obszary zastosowań), 3) problemy podróży fizycznych i koordynacji personelu.

12 Ocena technologii wspomagaj ą cych organizacj ę wirtualn ą jest trudna z nast ę puj ą cych powodów: opinie indywidualne nie przek ł adaj ą si ę na sukces w dzia ł alno ś ci grupowej, intymne powi ą zania w praktyce zawodowej i zmiany wywo ł ane nowymi technologiami wskazuj ą na trudno ś ci w oszacowaniu oddzia ł ywa ń, metody rygorystyczne wymagaj ą ce spe ł nienia warunków o charakterze laboratoryjnym s ą nie kompatybilne z rzeczywisto ś ci ą, wiele technik nie nadaje si ę do miary skuteczno ś ci organizacyjnej, nawet w przypadku rozpatrywania czynników zorientowanych na u ż ytkownika (akceptacja, ł atwo ść zastosowania i ilo ść zastosowa ń ) nie oznacza sukcesu na poziomie organizacyjnym

13 Zarys modelu powodzenia dla organizacji wirtualnej: Struktura innowacyjna oraz przep ł ywy informacji zarz ą dzania wiedz ą mog ą zwi ę kszy ć prawdopodobie ń st - wo sukcesu organizacji wirtualnej. Z rysunku wynika, że przepływ informacji jest istotny dla organizacji wirtualnej, przede wszystkim dla innowacji autonomicznych, a w mniejszym stopniu wysoce powiązanych i systematycznych. Przepływ wiedzy i informacji Zdolność do rozwiązywania konfliktów Podejmowanie ryzyka innowacyjność Innowacyjność Organizacja wirtualna Organizacja zintegrowana Preferowane struktury organizacyjne Organizacja zintegrowana Organizacja wirtualna wysoka niskaskodyfikowany niska ukryty systematyczna automatyczna

14 Kluczowe czynniki sukcesu w organizacji wirtualnej: Organizacja wirtualna musi zapewni ć przede wszystkim sformu ł owanie wspólnej wizji i celów, uzyska ć ś wiadomo ść i akceptacj ę ponoszonego wspólnego ryzyka, zapewni ć wzajemne zaufanie i wreszcie wyzwoli ć zdolno ś ci u aliantów do umiej ę tno ś ci okre ś lenia korzy ś ci nale ż nych ka ż demu cz ł onkowi w postaci produktywno ś ci, dochodów, zyskowno ś ci udzia ł u na rynku itp.

15 Etapy wirtualizacji S ą trzy etapy wirtualizacji: Rozszerzenie BPR (Business Process Reengineering) Przeprojektowanie organizacji Wzrost warto ś ci Pomagaj ą one w osi ą gni ę ciu trzech g ł ównych celów Efektywno ś ci zasobów Efektywno ś ci rynkowej Efektywno ś ci procesów

16 S ą dwa aspekty etapów wirtualizacji 1.Procesy s ą rozprzestrzenianie w ró ż nych cz ęś ciach ś wiata (eksperci, systemy, partnerzy) 2.Skuteczno ść i efektywno ść wszystkich procesów jest weryfikowana na podstawie zasobów osi ą galnych z zewn ą trz

17 Dźwignia kompetencji Konfiguracja pracy Doświadczenie rynkowe -Efektywność zasobów -Efektywność środków trwałych -Kreowanie kompetencji -Kreowanie rozwiązań -Interakcja serwisowa -Dostępność kanałów -Efektywność administracji -Przesunięcie referencji socjalnych -Przeformułowanie referencji socjalnych

18 Strategia Analizy empiryczne rynku elektronicznego wskazuj ą, ż e do kluczowych elementów skutecznej strategii handlu elektronicznego stosowanej przez tradycyjne za ł o ż one przedsi ę biorstwa nale żą TECHNOLOGIA, MARKETING, SERWIS i ZNAK FIRMOWY. Liczne badania podkre ś laj ą równie ż istotno ść w powodzeniu handlu elektronicznego takich czynników jak 1.Kierowanie 2.Infrastruktura 3.Uczenie si ę organizacji

19 technologiaserwis infrastruktura markarynek Uczenie się organizacji kierowanie

20 W przypadku organizacji tradycyjnej decyzje inwestycyjne b ę d ą si ę koncentrowa ł y na zastosowaniu nowej technologii dla zwi ę kszenia szybko ś ci dzia ł ania linii produkcyjnych lub wyspecjalizowania dzia ł alno ś ci finansowej, aby sprosta ć rynkowi elektronicznemu

21 Natomiast organizacja wirtualna b ę dzie zainteresowana utrwaleniem marki. Organizacja jest zawsze zainteresowana dopasowaniem swojej strategii do potrzeb zmieniaj ą cego si ę otoczenia Podstaw ą skutecznej strategii handlu elektronicznego jest staranne okre ś lenie i roli trzech elementów:kierowanie, infrastruktury i uczenia si ę organizacji.

22 Kluczowe czynniki strategii handlu elektronicznego kierowanie infrastruktura Uczenie się organizacji

23 Kierowanie G ł ównymi kreatorami tworzenia wizji strategicznej organizacji s ą kierownictwo strategiczne. Którzy powinni: -skupia ć ca ł y czas uwag ę na wszystkich nowych technologiach -Nie da ć si ę odizolowa ć od nowych technologii w fazie eksperymentalnej -Zach ę ca ć do kreatywnej pracy, my ś lenia zespo ł owego i filozofii -By ć gotowi do wprowadzenia niezb ę dnych zmian w strategii firmy wywo ł anych szokiem fal sejsmicznych technologii

24 Infrastruktura Buduj ą c nowoczesna infrastruktur ę sieciow ą musimy rozwa ż y ć trzy poziomy: -Strategiczny -Organizacyjny -Fizyczny

25 Uczenie si ę organizacji Zdolno ść organizacji do reagowania, zrozumienia i realizacji rozwi ą za ń handlu elektronicznego Uczenie si ę organizacji odbywa si ę przez wspóln ą ś wiadomo ść, wiedz ę i model uczuciowy oparte na wcze ś niejszej wiedzy i do ś wiadczeniach. Nie jest to proces odizolowany, odbywa si ę przy kreowaniu marki, technologii, rynku, serwisu i w drodze interakcji pomi ę dzy tymi czynnikami

26 Bibliografia: 1.Pa ń kowska, Sroka: Systemy informatyczne organizacji wirtualnych 2.Pa ń kowska: Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnej


Pobierz ppt "WIRTUALNA ORGANIZACJA AGNIESZKA CZERWI Ń SKA ALEKSANDRA NAWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google