Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA OBJĘTOŚCIOWA (= analiza miareczkowa), dział analizy chemicznej którego podstawą jest miareczkowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA OBJĘTOŚCIOWA (= analiza miareczkowa), dział analizy chemicznej którego podstawą jest miareczkowanie."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA OBJĘTOŚCIOWA (= analiza miareczkowa), dział analizy chemicznej którego podstawą jest miareczkowanie.

2 MIARECZKOWANIE – metoda analityczna polegająca na ilościowym oznaczaniu zawartości substancji, przez: -stopniowe dodawanie do jej roztworu odczynnika o dokładnie znanym stężeniu; -stechiometryczny przebieg reakcji - wyznaczenie objętości odczynnika potrzebnej do osiągnięcia momentu w której ilość dodawanego odczynnika do roztworu będzie chemicznie równoważna ilości substancji badanej

3 PODSTAWOWE POJĘCIA Substancja miareczkowana – substancja oznaczana metoda miareczkowania Substancja miareczkująca (= titrant, roztwór mianowany) dodawany odczynnik o znanym stężęniu Punkt równoważnikowy – punkt odpowiadający istniejącej w roztworze równowadze Punkt końcowy – punkt wynikający z obserwacji zmian w roztworze, uznawany za moment zakończenia miareczkowania ! Dąży się aby Punkt Końcowy (PK) dokładnie odpowiadał Punktowi Równoważnikowemu (PR)

4 Dokładność miareczkowania zależy od: dokładność wyznaczenia stężenia substancji miareczkującej (dokładność przygotowania roztworów mianowanych); stechiometrii i kinetyki reakcji miareczkowania; dokładność wyznaczenia objętości substancji miareczkującej (kalibracja biurety, błąd paralaksy, menisk); wyznaczenia punktu równoważnikowego (zmiana barwy, przegięcie krzywej)

5 Klasyfikacja metod miareczkowania 1.Ze względu na wykorzystywana metodę instrumentalną do obserwacji przebiegu miareczkowania (metody potencjometryczne, amperometryczne, konduktometryczne, spektrofotometryczne) 2.Ze względu na sposób miareczkowania bezpośrednie – substancja miareczkowana reaguje bezpośrednio z dodawanym tirtrantem pośrednie – substancja miareczkowana nie reaguje bezpośrednio z titrantem lecz inną substancją, która reaguje stechiometrycznie i ilościowo z oznaczanym składnikiem tworzy nowy związek, reagujący następnie stechiometrycznie z titrantem (miareczkowanie odwrotne, miareczkowanie substytucyjne)

6 3.Ze względu na rodzaj reakcji miareczkowania Miareczkowanie alkacymetryczne (kwas – zasada) – metoda oparta na reakcji zobojętniania Można rozróżnić trzy typy miareczkowania alkacymetrycznego: miareczkowanie mocnych kwasów / zasad, miareczkowanie słabych kwasów / zasad miareczkowanie mieszanin kwasów / zasad o różnej mocy. We wszystkich przypadkach czynnikiem miareczkującym jest mianowany roztwór mocnej zasady (alkalimetria) albo mocnego kwasu (acydymetria). Klasyfikacja metod miareczkowania

7 Wskaźniki alkacymetryczne Barwniki organiczne o charakterze słabych kwasów (HInd) lub słabych zasad (IndOH) zmieniające barwę zależnie od pH roztworu, w którym się znajduje.

8 Miareczkowanie kompleksometryczne – metoda miareczkowania oparta na tworzeniu się rozpuszczalnych i słabo zdysocjonowanych kompleksów. - kompleksy niechelatowe utworzone przez ligandy jednofunkcyjne - kompleksy chelatowe utworzone przez ligandy wielofunkcyjne EDTA – kwas etylenodiaminotetraoctowy i jego sól dwusodowa; reaguje z jonami metalu w stosunku 1:1, niezależnie od wartościowości jonu metalu; kompleksy EDTA z metalami są bezbarwne lub barwne, jeżeli metal ma właściwości chromoforowe

9 -oksydymetria miareczkowanie mianowanym roztworem o właściwościach utleniających (np. KMnO 4 – manganometria, I 2 – jodometria, K 2 Cr 2 O 7 - chromianometria) Przebieg redukcji nadmanganianu w środowisku kwaśnym: MnO 4 - + 8 H + + 5e Mn 2+ + 4 H 2 O Przebieg redukcji nadmanganianu w środowisku słabo kwaśnym i alkalicznym: MnO 4 - + 4 H + + 3e MnO 2 + 2H 2 O - reduktometria miareczkowanie mianowanym roztworem reduktora (np.FeSO 4 – ferrerometria, TiCl 3 - tytanometria) Miareczkowanie redoksymetryczne – metoda miareczkowania oparta na reakcjach utleniania i redukcji.

10 Miareczkowanie strąceniowe– metoda miareczkowania polegająca na wydzieleniu z miareczkowanego roztworu trudno rozpuszczalnego osadu pod działaniem odczynnika miareczkującego. argentometria - miareczkowanie mianowanym roztworem AgNO 3, tworzącym z z jonami chlorkowymi, bromkowymi, jodkowymi trudno rozpuszczalne osady soli srebra`. Punkt równowaznikowy rozpoznaje się za pomocą odpowiednich indykatorów (wskaźników) Oznaczanie chlorków A + + B - = AB

11 Sposoby wyznaczania PK miareczkowania Graficzne wyznaczenie PK miareczkowania na podstawie wykresu zależności zmian pH (potencjału przewodnictwa, prądu) od objętości dodawanego titranta pH = f(V) WIZUALNYGRAFICZNY

12 Miareczkowanie słabego kwasu mocną zasadą CH 3 COOH CH 3 COOH + CH 3 COONa CH 3 COONa NaOH +CH 3 COONa

13 Graficzna metoda wyznaczania PK miareczkowania Metoda środkowej Polega na wykreśleniu stycznych równoległych przed i za punktem przegięcia oraz w połowie odległości między nimi środkowej stycznej przecinającej krzywa miareczkowania. Punkt przecięcia prostej prostopadłej z osią objętości titranta wyznacza PK.

14 Graficzna metoda wyznaczania PK miareczkowania Metoda pierwszej pochodnej Z uzyskanych danych miareczkowania oblicza się zmianę przypadającą na jednostkę objętości titranta ΔpH / Δ V = f(V) Maksimum odpowiada PK miareczkowania Metoda drugiej pochodnej Metoda Grana


Pobierz ppt "ANALIZA OBJĘTOŚCIOWA (= analiza miareczkowa), dział analizy chemicznej którego podstawą jest miareczkowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google