Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt podstawy, Matryca logiczna projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt podstawy, Matryca logiczna projektu"— Zapis prezentacji:

1 Projekt podstawy, Matryca logiczna projektu
Projekt finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

2 Trzeba otworzyć umysły, drzwi, uszy i serca na dobre pomysły.
Elizabeth Hass Edershaim z Przesłania Drukera Zarządzanie oparte na wiedzy Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

3 W pewnym sensie sztuka kreowania nowatorskich rozwiązań, polega właśnie na umiejętnym łączeniu praktyczności z odwagą by sięgać więcej. Nawet najlepszy plan jest zaledwie wyrazem dobrych intencji, dopóki nie zostanie skutecznie zrealizowany z wykorzystaniem odpowiednich zasobów. Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

4 Projekt- definicja Ograniczone czasowo działanie realizowane w celu stworzenia unikalnego produktu, usługi i rezultatu. Ograniczony czasowo- okresowy, Unikalne produkty, usługi, rezultaty, Stopniowe uszczegóławianie. Zarządzanie projektem; Zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do działań projektowych dla spełnienia wymagań projektu. Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

5 Projekt Określona w czasie odpowiedź na potrzebę, rozwiązanie najczęściej unikatowego, niepowtarzalnego problemu, Realizacja jest uzasadniona z finansowego, czy społecznego punktu widzenia, Struktura czynności zdefiniowana, produkt określony. Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

6 Projekt przemyślana sekwencja, logicznie uporządkowanych działań, mających wyraźnie określony cel i produkty końcowe oraz zasoby i środki potrzebne do realizacji, a także ramy czasowe, to jest początek i koniec, o charakterze najczęściej innowacyjnym, niepowtarzalnym, wnoszącym unikalną wartość dodaną Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

7 Prowadzenie projektów to umiejętność utrzymania równowagi między ekonomią, techniką, psychologią a szczęściem. Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

8 Procesy a projekty procesy projekty stabilność Ukierunkowana na zmiany
rutynowość Zawierają elementy nowości i ryzyka Niewielki poziom ryzyka Wywołują konflikty Zmiany ewolucyjne Innowacyjność firmy Kultura i tradycja firmy Ukierunkowane na zmiany Kierownictwo sporadycznie kieruje procesem Kierownictwo aktywnie zaangażowane w realizację Wykonywane przez ludzi, determinowane przez ograniczone zasoby, planowane i kontrolowane Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

9 Parametry projektu ZAKRES JAKOŚĆ CZAS BUDŻET
Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

10 Etapy realizacji projektu
Inicjowanie Definiowanie Organizowanie zespołu Określenie struktury Planowanie przebiegu, Planowanie zasobów Organizowanie wykonawstwa Wykonawstwo Kontrola Koordynacja przygotowania i wykonawstwa Zamknięcie projektu Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

11 Etapy inicjowania i definiowania
Definiowanie projektów Przebieg: Sprecyzowanie, Analiza i ocena ryzyka, Ocena nakładów i korzyści, Podjęcie decyzji o realizacji Wytyczenie celów Uczestnicy: inicjatorzy, użytkownicy, konsultanci, projektanci, decydenci Inicjowanie Przebieg: Analiza potrzeb, Podejmowanie inicjatyw, Zgłaszanie inicjatyw, Analizowanie, Przyjęcie inicjatywy Uczestnicy: inicjatorzy, użytkownicy, promotorzy, decydenci Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

12 Planowanie realizacji projektu
Organizowanie zespołu projektowego, Określenie struktury- lista czynności, podział pracy, Planowanie przebiegu; czasu, harmonogramu prac i kamieni milowych, określenie ścieżki krytycznej, obliczanie rezerw czasowych, Planowanie zasobów: przydzielenie zasobów do czynności, określenie budżetu z podziałem na okresy realizacji, Organizowanie wykonawstwa: pozyskanie środków finansowych, przydzielenie czynności, wytypowanie dostawców Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

13 Plan projektu Czas i koszt są informacjami potrzebnymi do opracowania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia projektu, Wykorzystywany przez sponsora, Musi być dopasowany do programu Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

14 Elementy planu Opis produktów, Harmonogram prac, Budżet projektu,
Budżet na zmiany czasowe, Wymagania dotyczące zasobów (kwalifikacje członków zespołu), Margines tolerancji czasowych i kosztowych, Plany awaryjne z opisem wykorzystania, Rejestr ryzyk. Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

15 Diagram Struktury Podziału Pracy – etapy przygotowania
Sporządzenie listy wszystkich zadań stosując metodę od ogółu do szczegółu, Jest to wygodna i logiczna struktura ułatwiająca zarówno oszacowanie czasu trwania i kosztu każdego działania, jak i podział obowiązków i zasobów, Ułatwia analizę ryzyka projektu. Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

16 planowanie Początek- określenie produktów,
Opis działań, zależności i zasobów Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

17 Metoda kamieni milowych
Polega na określeniu dat zakończenia etapów projektu, które są związane z wykonaniem produktu lub jego elementu. Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

18 Wykres Gantta Technika harmonogramowania określana jako technika diagramów paskowych, Pozwala na szybkie ustalenie oraz kontrolę czasu rozpoczęcia i zakończenia zadań w projekcie, Zadania w osi pionowej, czas – oś pozioma Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

19 Przykładowy wykres Gantta
Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

20 Ścieżka krytyczna nieprzerwany ciąg o najdłuższym łącznym czasie realizacji, Określa najkrótszy czas trwania projektu, Zadania na ścieżce nie mogą zostać opóźnione ani ich realizacja nie może zostać przedłużona bez wpływu na termin wykonania projektu. Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

21 Podejście do cyklu życia projektu
INICJOWANIE PLANOWANIE REALIZACJA ZAMKNIĘCIE KONCEPCJA PRZYGOTOWANIE ZAKOŃCZENIE IDENTYFIKACJA INNY PODZIAŁ KONTRAKTOWY FAZA PRZED FAZA KONTRAKTOWA Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

22 Matryca logiczna projektu
Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

23 Matryca logiczna Opis projektu wskaźniki Źródła weryfikacji Założenia
Cele ogólne Zamierzenia projektu Wyniki Działania Środki Koszt Warunki wstępne Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

24 Cele projektu Cele nadrzędne –powinny wyjaśniać, dlaczego projekt jest ważny dla społeczeństwa, w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów i szerszych korzyści dla innych grup, Cel projektu – powinien odnosić się do kluczowego problemu i być definiowany w kategoriach korzyści uzyskiwanych przez beneficjentów lub grupę docelową Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

25 Wyniki – rezultaty Opisują usługi, które będą dostarczane beneficjentom lub grupie docelowej, a samo ich dostarczenie powinno być możliwe do obliczenia przez zarządzających projektem. Powinny dotyczyć głównych problemów napotkanych przez grupę docelową Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

26 Działania Pokazują w jaki sposób będą dostarczane są dobra i usługi projektu Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

27 Obiektywne weryfikowalne wskaźniki OWW
Opisują cele projektu w operacyjnie mierzalnych kategoriach i zapewniają podstawy mierzenia wydajności, Specyfikacja tych wskaźników służy do sprawdzenia możliwości osiągnięcia celów oraz tworzy bazę systemu monitorowania projektów. Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

28 Źródła weryfikacji Gdy wskaźniki są określone powinny zostać źródła informacji i sposób zbierania danych, Należy określić: Format w jakim informacja powinna być udostępniana, Osoby odpowiedzialne ( kto powinien dostarczać informacji), Częstotliwość z jaką informacja musi być dostarczana. Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

29 założenia To zewnętrzne czynniki, które są istotne dla powodzenia projektu, niezależne od nas jako wykonawców projektu Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

30 Warunki wstępne Różnią się tym od założeń, że muszą być spełnione przed rozpoczęciem projektu Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

31 Środki i koszty To ludzkie, materialne, finansowe zasoby wymagane do podjęcia planowanych działań i zarządzania projektem Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

32 Mierniki sukcesu W zakresie (co?), Na czas ( kiedy?),
W budżecie (za ile?) Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

33 Jak pisać wniosek? Musimy używać jak najprostszych zdań,
Projekt musi być czytelny i przejrzysty, Musi być związek przyczynowo-skutkowy, Uwzględnić trzeba specyfikę regionalną i lokalną, Dostosować program do indywidualnych potrzeb kursantów Konkretne i mierzalne wskaźniki, Każdy projekt musi mieć swój własny produkt Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

34 Zespół projektowy Doświadczenie w działalności w danym obszarze tematycznym, Doświadczenie w kierowaniu projektami, Doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych z określonych źródeł (środków Unii Europejskiej) Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

35 Kluczem do sukcesu jest zbudowanie kompetentnego zespołu projektowego i pozwolenie mu na swobodę działań w ramach założeń określonych dla projektu. Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

36 Zespół projektowy potrzebuje ciągłej motywacji
Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

37 Monitoring i ewaluacja
Muszą stanowić integralną część projektu Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

38 Promocja Bardzo ważna!!! Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

39 Ważne Ważna jest wysoka jakość i realnie zaplanowany budżet.
Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

40 Ćwiczenie- sytuacje projektowe
Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

41 Zbudowanie zespołu projektowego
Przypisanie osób do zespołu realizacyjnego, Określenie ról, odpowiedzialności i uprawnień, Określenie wewnętrznych zasad pracy, Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

42 Spotkanie inicjujące projekt
Zrozumienie celów, produktów, Poznanie odpowiedzialności i uprawnień oraz kanałów komunikacji, Poznanie zasad pracy w projekcie Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

43 Kontrola projektu i jego raportowanie
Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

44 System świateł ulicznych
Zakres Zielony Zakres ok. Żółty problemy związane z produktami Czerwony Zagrożenie niezrealizowania zakresu Harmonogram Harmonogram ok. Problemy związane z harmonogramem Zagrożenie zrealizowania projektu w terminie Budżet Budżet ok Problemy związane z budżetem Zagrożenia niezrealizowania projektu w budżecie Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

45 Dziękuję za uwagę Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Pobierz ppt "Projekt podstawy, Matryca logiczna projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google