Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Projekt podstawy, Matryca logiczna projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Projekt podstawy, Matryca logiczna projektu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Projekt podstawy, Matryca logiczna projektu

2 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Trzeba otworzyć umysły, drzwi, uszy i serca na dobre pomysły. Elizabeth Hass Edershaim z Przesłania Drukera Zarządzanie oparte na wiedzy

3 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie W pewnym sensie sztuka kreowania nowatorskich rozwiązań, polega właśnie na umiejętnym łączeniu praktyczności z odwagą by sięgać więcej. Nawet najlepszy plan jest zaledwie wyrazem dobrych intencji, dopóki nie zostanie skutecznie zrealizowany z wykorzystaniem odpowiednich zasobów.

4 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Projekt- definicja Ograniczone czasowo działanie realizowane w celu stworzenia unikalnego produktu, usługi i rezultatu. Ograniczony czasowo- okresowy, Unikalne produkty, usługi, rezultaty, Stopniowe uszczegóławianie. Zarządzanie projektem; Zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do działań projektowych dla spełnienia wymagań projektu.

5 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Projekt Określona w czasie odpowiedź na potrzebę, rozwiązanie najczęściej unikatowego, niepowtarzalnego problemu, Realizacja jest uzasadniona z finansowego, czy społecznego punktu widzenia, Struktura czynności zdefiniowana, produkt określony.

6 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Projekt przemyślana sekwencja, logicznie uporządkowanych działań, mających wyraźnie określony cel i produkty końcowe oraz zasoby i środki potrzebne do realizacji, a także ramy czasowe, to jest początek i koniec, o charakterze najczęściej innowacyjnym, niepowtarzalnym, wnoszącym unikalną wartość dodaną

7 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Prowadzenie projektów to umiejętność utrzymania równowagi między ekonomią, techniką, psychologią a szczęściem.

8 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Procesy a projekty procesyprojekty stabilnośćUkierunkowana na zmiany rutynowośćZawierają elementy nowości i ryzyka Niewielki poziom ryzykaWywołują konflikty Zmiany ewolucyjneInnowacyjność firmy Kultura i tradycja firmyUkierunkowane na zmiany Kierownictwo sporadycznie kieruje procesem Kierownictwo aktywnie zaangażowane w realizację Wykonywane przez ludzi, determinowane przez ograniczone zasoby, planowane i kontrolowane

9 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Parametry projektu JAKOŚĆ ZAKRES BUDŻET CZAS

10 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Etapy realizacji projektu Inicjowanie Definiowanie Organizowanie zespołu Określenie struktury Planowanie przebiegu, Planowanie zasobów Organizowanie wykonawstwa Wykonawstwo Kontrola Koordynacja przygotowania i wykonawstwa Zamknięcie projektu

11 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Etapy inicjowania i definiowania Inicjowanie Przebieg: 1.Analiza potrzeb, 2.Podejmowanie inicjatyw, 3.Zgłaszanie inicjatyw, 4.Analizowanie, 5.Przyjęcie inicjatywy Uczestnicy: inicjatorzy, użytkownicy, promotorzy, decydenci Definiowanie projektów Przebieg: 1.Sprecyzowanie, 2.Analiza i ocena ryzyka, 3.Ocena nakładów i korzyści, 4.Podjęcie decyzji o realizacji 5.Wytyczenie celów Uczestnicy: inicjatorzy, użytkownicy, konsultanci, projektanci, decydenci

12 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Planowanie realizacji projektu Organizowanie zespołu projektowego, Określenie struktury- lista czynności, podział pracy, Planowanie przebiegu; czasu, harmonogramu prac i kamieni milowych, określenie ścieżki krytycznej, obliczanie rezerw czasowych, Planowanie zasobów: przydzielenie zasobów do czynności, określenie budżetu z podziałem na okresy realizacji, Organizowanie wykonawstwa: pozyskanie środków finansowych, przydzielenie czynności, wytypowanie dostawców

13 Plan projektu Czas i koszt są informacjami potrzebnymi do opracowania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia projektu, Wykorzystywany przez sponsora, Musi być dopasowany do programu Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

14 Elementy planu Opis produktów, Harmonogram prac, Budżet projektu, Budżet na zmiany czasowe, Wymagania dotyczące zasobów (kwalifikacje członków zespołu), Margines tolerancji czasowych i kosztowych, Plany awaryjne z opisem wykorzystania, Rejestr ryzyk. Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

15 Diagram Struktury Podziału Pracy – etapy przygotowania Sporządzenie listy wszystkich zadań stosując metodę od ogółu do szczegółu, Jest to wygodna i logiczna struktura ułatwiająca zarówno oszacowanie czasu trwania i kosztu każdego działania, jak i podział obowiązków i zasobów, Ułatwia analizę ryzyka projektu. Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

16 planowanie Początek- określenie produktów, Opis działań, zależności i zasobów Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

17 Metoda kamieni milowych Polega na określeniu dat zakończenia etapów projektu, które są związane z wykonaniem produktu lub jego elementu.

18 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wykres Gantta Technika harmonogramowania określana jako technika diagramów paskowych, Pozwala na szybkie ustalenie oraz kontrolę czasu rozpoczęcia i zakończenia zadań w projekcie, Zadania w osi pionowej, czas – oś pozioma

19 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Przykładowy wykres Gantta

20 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Ścieżka krytyczna nieprzerwany ciąg o najdłuższym łącznym czasie realizacji, Określa najkrótszy czas trwania projektu, Zadania na ścieżce nie mogą zostać opóźnione ani ich realizacja nie może zostać przedłużona bez wpływu na termin wykonania projektu.

21 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Podejście do cyklu życia projektu INICJOWANIEPLANOWANIEREALIZACJAZAMKNIĘCIE KONCEPCJAPRZYGOTOWANI E REALIZACJAZAKOŃCZENIE IDENTYFIKACJAINICJOWANIEREALIZACJAZAMKNIĘCIE PLANOWANIEREALIZACJA INNY PODZIAŁ KONTRAKTOWY FAZA PRZEDFAZA KONTRAKTOWA

22 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Matryca logiczna projektu

23 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Matryca logiczna Opis projektuwskaźnikiŹródła weryfikacji Założenia Cele ogólne Zamierzenia projektu Wyniki DziałaniaŚrodkiKoszt Warunki wstępne

24 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Cele projektu Cele nadrzędne –powinny wyjaśniać, dlaczego projekt jest ważny dla społeczeństwa, w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów i szerszych korzyści dla innych grup, Cel projektu – powinien odnosić się do kluczowego problemu i być definiowany w kategoriach korzyści uzyskiwanych przez beneficjentów lub grupę docelową

25 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wyniki – rezultaty Opisują usługi, które będą dostarczane beneficjentom lub grupie docelowej, a samo ich dostarczenie powinno być możliwe do obliczenia przez zarządzających projektem. Powinny dotyczyć głównych problemów napotkanych przez grupę docelową

26 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Działania Pokazują w jaki sposób będą dostarczane są dobra i usługi projektu

27 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Obiektywne weryfikowalne wskaźniki OWW Opisują cele projektu w operacyjnie mierzalnych kategoriach i zapewniają podstawy mierzenia wydajności, Specyfikacja tych wskaźników służy do sprawdzenia możliwości osiągnięcia celów oraz tworzy bazę systemu monitorowania projektów.

28 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Źródła weryfikacji Gdy wskaźniki są określone powinny zostać źródła informacji i sposób zbierania danych, Należy określić: Format w jakim informacja powinna być udostępniana, Osoby odpowiedzialne ( kto powinien dostarczać informacji), Częstotliwość z jaką informacja musi być dostarczana.

29 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie założenia To zewnętrzne czynniki, które są istotne dla powodzenia projektu, niezależne od nas jako wykonawców projektu

30 Warunki wstępne Różnią się tym od założeń, że muszą być spełnione przed rozpoczęciem projektu Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

31 Środki i koszty To ludzkie, materialne, finansowe zasoby wymagane do podjęcia planowanych działań i zarządzania projektem Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

32 Mierniki sukcesu W zakresie (co?), Na czas ( kiedy?), W budżecie (za ile?)

33 Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Jak pisać wniosek? Musimy używać jak najprostszych zdań, Projekt musi być czytelny i przejrzysty, Musi być związek przyczynowo-skutkowy, Uwzględnić trzeba specyfikę regionalną i lokalną, Dostosować program do indywidualnych potrzeb kursantów Konkretne i mierzalne wskaźniki, Każdy projekt musi mieć swój własny produkt

34 Zespół projektowy Doświadczenie w działalności w danym obszarze tematycznym, Doświadczenie w kierowaniu projektami, Doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych z określonych źródeł (środków Unii Europejskiej) Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

35 Kluczem do sukcesu jest zbudowanie kompetentnego zespołu projektowego i pozwolenie mu na swobodę działań w ramach założeń określonych dla projektu. Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

36 Zespół projektowy potrzebuje ciągłej motywacji Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

37 Monitoring i ewaluacja Muszą stanowić integralną część projektu Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

38 Promocja Bardzo ważna!!! Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

39 Ważne Ważna jest wysoka jakość i realnie zaplanowany budżet. Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

40 Ćwiczenie- sytuacje projektowe Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

41 Zbudowanie zespołu projektowego Przypisanie osób do zespołu realizacyjnego, Określenie ról, odpowiedzialności i uprawnień, Określenie wewnętrznych zasad pracy, Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

42 Spotkanie inicjujące projekt Zrozumienie celów, produktów, Poznanie odpowiedzialności i uprawnień oraz kanałów komunikacji, Poznanie zasad pracy w projekcie Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

43 KONTROLA PROJEKTU I JEGO RAPORTOWANIE Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

44 System świateł ulicznych Zakres ZielonyZakres ok. Żółtyproblemy związane z produktami CzerwonyZagrożenie niezrealizowania zakresu Harmonogram ZielonyHarmonogram ok. ŻółtyProblemy związane z harmonogramem CzerwonyZagrożenie zrealizowania projektu w terminie Budżet ZielonyBudżet ok ŻółtyProblemy związane z budżetem CzerwonyZagrożenia niezrealizowania projektu w budżecie Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

45 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Projekt finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


Pobierz ppt "Projekt finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Projekt podstawy, Matryca logiczna projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google