Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ENIAC – szansa dla nanoelektroniki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ENIAC – szansa dla nanoelektroniki"— Zapis prezentacji:

1 ENIAC – szansa dla nanoelektroniki www.eniac.eu
Jakub Sypień Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

2 Sześć Inicjatyw technologicznych 7PR
W 7 PR wydzielono Sześć Programów Specjalnych “Kooperacja”: “Innovative Medicines Initiative (IMI)” “Embedded Computing Systems (ARTEMIS)” “Aeronautics and Air Transport (Clean Sky)” “Nanoelectronics Technologies 2020 (ENIAC)” Udział KE : 450 mln € Spodziewany całkowity budżet: 3,0 mld € “Hydrogen and Fuel Cells Initiative (FCH)” “Global Monitoring for Environment and Security (GMES)”

3 Czym jest ENIAC? ENIAC –European Nanoelectronics Initiative Advisory Council to Rada Doradcza Europejskiej Platformy Technologicznej Nanoelektronika – to inicjatywa grupująca wiodących europejskich graczy rynku nanoelektroniki, zarówno z przemysłu jak i środowiska akademickiego, mająca na celu rozwój i wdrażanie spójnej wizji Europy współpracującej razem w tym sektorze. ENIAC działa w bliskiej współpracy z europejskimi i krajowymi autorytetami publicznymi i instytucjami finansującymi w celu wdrożenia jego Strategicznej Agendy Badawczej.

4 CELE ENIAC-a Podstawowym celem ENIAC-a jest przywrócenie Europie pozycji wiodącego gracza w dziedzinie Mikro- i Nanoelektroniki poprzez: – zdefiniowanie wspólnej wizji i rozwijanie Strategicznej Agendy Badawczej i wdrożenie tej wizji z korzyścią dla grup interesariuszy, europejskiej gospodarki i społeczeństwa jako całości; oraz – ustanowienie szkieletu mającego koordynować i integrować indiwidualne wysiłki przemysłu, organizacji badawczych, publicznych autorytetów, instytucji finansowych i innych grup interesariuszy we wdrażaniu Strategicznej Agendy Badawczej.

5 Kto współtworzy ENIAC? Wspólne Przedsięwzięcie (Joint Undertaking) ENIAC utworzono w lutym w celu wdrożenia Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w Nanoelektronice; głównym elementem tej WIT jest program badawczy mający na celu dalszą integrację i miniaturyzację urządzeń i zwiększenie ich funkcjonalności. JU ENIAC stworzono jako partnerstwo publiczno- prywatne, które jest reprezentowane przez Komisję Europejską, 17 krajów UE oraz AENEAS – stowarzyszenie reprezentujące działania B+R w dziedzinie nanoelektroniki (przedsiębiorstwa, centra badawcze, uniwersytety). Członkowie ENIAC to: Austria, Belgia, Estonia, Francja, Grecja, Węgry, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Sweden, Wielka Brytania, Włochy. JU ENIAC będzie wspierał projekty B+R poprzez otwarte konkursy „calls for proposals”. Zawartość technologiczna opisana jest w ENIAC Annual Work Programme, strategia długofalowa zaś w ENIAC Multi- Annual Strategic Plan (MASP).

6 Strategiczna Agenda Badawcza obszary zainteresowania
ENIAC Strategiczna Agenda Badawcza (SAB) została ustanowiona poprzez wspólne wysiłki ekspertów z przemysłu, środowiska akademickiego a także przez autorytety publiczne z całej Europy. Czołowe zarządy wiodących europejskich koncernów i organizacji badawczych sygnalizowały swoje pełne poparcie dla osiągnięcia ambitnych celów ustanowionych przez SAB i Wspólna Inicjatywę Technologiczną Nanoelektronika zaproponowaną przez KE. ENIAC SAB jest definiuje i egzekwuje B+R w nanoelektronice w Europie dla wszystkich graczy rynkowych (przemysł, środowiska akademickie oraz autorytety publiczne) i dla wszystkich mechanizmów dla partnerstwa publiczno prywatnego (narodowego, trans-narodowego, czy łącznie z KE). Obszary zainteresowania w ENIAC Nanoelektronika dla Zdrowia i Dobrego Samopoczucia Nanoelektronika dla Transportu i Mobilności Nanoelektronika dla Zabezpieczeń i Bezpieczeństwa Nanoelektronika dla Energii i Środowiska Nanoelektronika dla Komunikacji Nanoelektronika dla Zabawy i Informacji Metody Projektowania i Narzędzia dla Nanoelektroniki Sprzęt i Materiały dla Nanoelektroniki

7 Cel projektów, Skład konsorcjum czas trwania projektu
Projekty Badawcze ENIAC są przeznaczone dla przemysłu (nanoelektronika) i mają na celu tworzenie i ulepszanie technologii oraz zastosowanie w praktyce (produkty, procesy, usługi), zwiększając tym samym konkurencyjność europejskiej gospodarki i polepszając zrównoważony rozwój i tym samym ułatwiać pojawienie się nowych rynków i zastosowań odpowiadających potrzebom społeczeństwa. Minimum trzej członkowie – osoby prawne (niezależni od siebie) – pochodzący z minimum trzech krajów ENIAC. Wielkość, cel i organizacja projektu może się zmieniać – zwykle powinno być 6 – 15 członków konsorcjum. Udział MŚP w realizacji projektów JU ENIAC jest bardzo dobrze widziany. Oczekuje się, że typowy projekt będzie realizowany przez 2 – 3 lata, niemniej nie ma formalnych ograniczeń czasu trwania projektu.

8 podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie
Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, czyli prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz posiadające osobowość prawną i siedzibę w Polsce: podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; jednostki badawczo-rozwojowe; międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów (w szczególności na podstawie ustawy o PAN); jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo-rozwojowej, Polska Akademia Umiejętności; inne jednostki organizacyjne, niewymienione w powyższych punktach, posiadające osobowość prawną i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo - rozwojowego nadawany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484).

9 Wyciąg z wymogów prawa krajowego
Jednostka wymieniona w ostatnim punkcie poprzedniego slajdu może w dowolny sposób udowodnić, że prowadzi w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, niemniej NCBiR podaje jako wskazówkę, że ów wymóg ciągłości prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych będzie uznany za spełniony, jeśli zrealizowane zostaną następujące warunki: wykazane zostanie, że w ciągu ostatniego roku obrotowego, co najmniej 10% przychodów przedsiębiorcy zostało przeznaczone na prace B+R i/lub 10% ekwiwalentu pełnego czasu pracy było przeznaczone na prowadzenie prac B+R. Jeśli jednostka istnieje krócej niż rok to warunek ten dotyczy całego okresu istnienia. Przy spełnionym powyższym kryterium do konkursu mogą przystąpić małe i średnie (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa. Więcej informacji o wymogach prawa krajowego – patrz

10 Koszty kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem
Dofinansowane mogą być następujące koszty kwalifikowane: wynagrodzeń osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w części, bezpośrednio związane z prowadzeniem tych prac; amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz innych urządzeń, w zakresie niezbędnym do prowadzenia do prac badań naukowych lub prac rozwojowych (B+R), w czasie ich prowadzenia; gruntów i nieruchomości zabudowanej, w zakresie, w jakim zostały użyte przy prowadzeniu prac B+R, w czasie ich prowadzenia; w przypadku budynków, za koszty kwalifikowane uznaje się jedynie koszty amortyzacji odpowiadające czasowi trwania prac B+R, a w przypadku gruntów kosztami kwalifikowanymi są koszty przeniesienia własności lub też rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe; ekspertyz, opinii oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych od osób trzecich po cenach rynkowych i wykorzystywanych wyłącznie do prac B+R, z tym że wielkość tych kosztów nie może przekroczyć 70% ich całkowitego kwalifikowanego kosztu; materiały użyte do prac B+R; ogólne i operacyjne ponoszone bezpośrednio przy prowadzeniu, w tym koszty zużycia materiałów i energii związane bezpośrednio z prowadzeniem tych prac B+R, z tym że wielkość tych kosztów nie może przekroczyć 20% całkowitego kwalifikowanego kosztu według deklaracji jednostki.

11 Polityka finansowa i wielkość dofinansowania
Finansowanie projektu jest wdrażane poprzez współfinansowanie – projekty będą wspierane poprzez finanse publiczne (JU ENIAC i kraje członkowskie ENIAC, aby zwrócić część kosztów kwalifikowanych), jak również środki własne członków projektu. Finanse publiczne będą dostarczone jako procentowy udział całkowitych kosztów kwalifikowanych poniesionych przez członka konsorcjum aby wdrożyć projekt. W przypadku ENIAC Call 2008 spodziewane dofinansowanie będzie wynosić 16,7% poniesionych kosztów kwalifikowanych przy całkowitym budżecie konkursu wynoszącym 32 mln €, strona polska przeznacza 1 mln €. Dofinansowanie może być przekazane do każdej osoby prawnej powstałej w jakimkolwiek kraju członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z 7 PR (włącznie z EC Joint Research Centre).

12 Rozkład czasowy pierwszego konkursu
Publikacja konkursu 8 maja 2008 Ostateczny termin składania wniosków 3 września 2008, 17h00 Brussels time, składanie wniosków poprzez stronę !!!! Ocenia wniosków rozpoczęcie – wrzesień 2008 Wysłanie Raportów Oceny do wszystkich koordynatorów wniosków Nawet na tym etapie nie można stwierdzić, czy dany wniosek projektowy będzie finansowany !!! późny październik / wczesny listopad 2008 Rozpoczęcie negocjacji z serwisem JU ENIAC listopad 2008 Listy do „pechowych” aplikantów od grudnia 2008 Podpisanie pierwszych wniosków o dofinansowanie grudzień 2008

13 Zanim dostanę dofinansowanie muszę podpisać …
Project Agreement Uczestnicy projektów składanych ENIAC JU muszą wspólnie podpisać „Project Agreement” przed przystąpieniem do ENIAC JU Grant Agreement. Project Agreement to porozumienie między partnerami projektu ustanawiające całościowo lub częściowo terminy i warunki, które stosuje się między nimi w danym projekcie. Dokument ten powinien zawierać dane dotyczące: • wewnętrznej organizacji konsorcjum, łącznie z opisem podejmowania procedur; • zasady rozpowszechniania, użycia oraz prawa dostępu; • opis uregulowania sporów wewnętrznych, łącznie z nadużyciami władzy; • zapisy o odpowiedzialności, zabezpieczeniu (wyrównaniu strat) i poufności między partnerami projektu. Szablony do Project Agreement można znaleźć na stronach ENIAC-a i CORDIS-u (patrz Annex 1).

14 WNIOSEK i jego składanie…
Wniosek ma trzy części: – część A zawiera informacje administracyjne o ofercie i uczestnikach (krótki opis pracy, dane kontaktowe, opis uczestników, informacje dotyczące żądanego finansowania); – część B jest dokumentem MS Word zawierającym opis proponowanych badań, pewien schemat jaki powinien zostać zachowany aby spełnić kryteria oceny, część ta zawiera arkusz kalkulujący dofinasowanie; – część C jest zbiorem plików PDF lub ZIP zawierających dodatkowe informacje dla partnerów pochodzących z Francji, Niemiec, Włoch i Węgier. Podobnie do wielu innych konkursów 7 PR wnioski składa się drogą elektroniczną. Po deadline nie ma możliwości poprawy wniosku !!!

15 Rola Ncbir (1) ustala krajowe kryteria kwalifikowalności oraz inne prawne i finansowe wymagania stosowalne do wszystkich konkursów; na podstawie dokumentów przekazanych przez Dyrektora Zarządzającego ENIAC ustanawia porozumienia o grancie (Grant Agreement) z uczestnikami projektu, biorąc pod uwagę swoje własne przepisy krajowe. W uzasadnionych przypadkach projekt może ulec modyfikacji, ale musi to być zatwierdzone (co zabiera czas) przez Radę Autorytetów Publicznych. Grant Agreement musi być podpisany do 30 dni po zakończeniu negocjacji 15 dni po podpisaniu kontraktu z beneficjentem jego kopia musi być dostarczona do JU ENIAC; raporty techniczne i wyniki oceny technicznej wykonanej przez JU powinny być przekazane w ciągu 15 dni po ich akceptacji przez Dyrektora Zarządzającego; przeprowadza procedurę refundacji kosztów, zgodnie z procedurami krajowymi i po uwzględnieniu technicznego monitoringu wykonanego przez JU oraz sprawdzeniu, czy koszty są kwalifikowalne wypłaca środki finansowe bezpośrednio do beneficjentów; certyfikuje dla JU ilość zaakceptowanych kosztów oraz wszelkie dokonane płatności dla beneficjentów w ciągu 15 dni od ich wykonania;

16 Rola Ncbir (2) jeśli są one właściwe, JU ciągu następnych 30 dni dokonuje płatności raty finansowej dla beneficjenta; w przypadku jakiejkolwiek poprawki w Aneksie Technicznym JU musi poinformować NCBiR. NCBiR dostarcza wszelkie specyficzne wymagania krajowe (jeśli takie są) do JU w ciągu 15 dni od otrzymania tej informacji, tak aby poprawka mogła być przygotowana i wynegocjowana. Nowy Aneks Techniczny powinien zostać przekazany NCBiR oraz beneficjentowi w ciągu 15 dni; może przeprowadzić audyt projektu w imieniu JU, na jego żądanie, inne procedury sprawdzające poprawność wydatkowania środków mogą być inicjowane przez NCBiR z własnej inicjatywy, JU powinno być poinformowane o rezultatach kontroli.

17 Narodowy Punkt Kontaktowy JU ENIAC Jakub Sypień j.sypien@ncbir.gov.pl
Dziękuję za uwagę Narodowy Punkt Kontaktowy JU ENIAC Jakub Sypień


Pobierz ppt "ENIAC – szansa dla nanoelektroniki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google