Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBCIĄŻENIA FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBCIĄŻENIA FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA"— Zapis prezentacji:

1 OBCIĄŻENIA FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA
dr inż. Arkadiusz Borowiec Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska

2 Funkcje podatków 1. FISKALNA - są głównym źródłem dochodów budżetu państwa, gwarantują finansowanie wydatków publicznych. Jest to najstarsza funkcja podatków. Dzięki podatkom możliwe jest utrzymanie i budowa dróg, bezpłatne szkolnictwo, utrzymanie policji, straży pożarnej oraz zapewnienie wielu innych ważnych potrzeb obywateli. 2. REDYSTRYBUCYJNA - są instrumentem przesuwania dochodów pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Jeżeli ktoś zarabia więcej, to na ogół płaci większe podatki. W ten sposób podatki zmniejszają różnicę pomiędzy dochodami najuboższych i najzamożniejszych obywateli. 3. STYMULACYJNA - są wykorzystywane przez państwo jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych w celu zsynchronizowania ich z założeniami polityki gospodarczej i społecznej prowadzonej przez państwo. Dzięki zmniejszaniu podatków dla niektórych firm (np. dla firm zagranicznych lub dla firm działających na obszarach zagrożonych największym bezrobociem) Państwo może wpływać na wzrost gospodarczy.

3 Co to jest podatek? Publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz ze zm.)

4 Rodzaje podatków Na polski system podatkowy składa się 11 rodzajów podatków. Zasadniczo, podatki dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Co to znaczy, że podatek jest pośredni lub bezpośredni? Nazwa pośredni oznacza, że podatek ten nie obciąża samego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jest zobowiązany do jego naliczenia i zapłacenia ale ostatecznie obciążeni tym podatkiem są odbiorcy. Podatek ten sprzedawca dolicza do ceny produktu. Nazwa bezpośredni oznacza, że ta sama osoba płaci podatek, która ponosi jego faktyczny ciężar ekonomiczny.

5 Rodzaje podatków

6 Podatki majątkowe tworzą zespół podatków związanych z prawem własności
Co to jest prawo własności? Prawo własności gwarantuje możliwość pełnego rozporządzania jakąś rzeczą. W szczególności właściciel względem rzeczy ma uprawnienia do jej posiadania, używania, pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy, zbycia, przetworzenia, zużycia lub zniszczenia. Prawo własności stanowi fundament gospodarki wolnego rynku. Osoba, która posiada prawo własności np. samochodu może dowolnie nim dysponować: sprzedać, darować, zniszczyć itd. Rodzaje majątku: finansowy - to wszelkiego rodzaju dobra pieniężne: gotówka w kasie, lokaty bankowe, papiery wartościowe itp. rzeczowy – oznacza posiadanie określonej rzeczy: samochód, budynek, maszyna Majątek rzeczowy może być: ruchomy – to taki majątek, który można fizycznie przenieść: samochód, maszyna, komputer itp. nieruchomy – to takie dobra, które są na stałe związane z jednym miejscem: budynek, grunt itp. Są to tzw. „nieruchomości”.

7 Podatki, z którymi możesz spotkać się przy prowadzeniu działalności gospodarczej

8 Podatek dochodowy Podatek dochodowy jest jednym z najbardziej znanych podatków. Przedmiotem opodatkowania, czyli wielkością w odniesieniu do której obliczamy podatek, jest dochód. Podstawowe stawki: dla przedsiębiorców - stawka 19% (podatek liniowy – od ) dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej – stawki 18%, 32%, (podatek progresywny) Sposób obliczania: Dochód to różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Dochód = Przychód - Koszty

9 Podatek dochodowy Przykład Firma X sprzedaje komputery. W styczniu sprzedała 10 sztuk po 2000 zł za sztukę. Poniosła też koszty: wynagrodzenia pracowników, czynsz za lokal, części do komputerów itd. Razem wyniosły one zł. Przychód (10 szt x 2000 zł)= zł Koszty = zł Dochód = zł Podatek dochodowy, jak wynika z nazwy, stanowi część dochodu osiąganego przez podatnika. Podatek = Stopa podatku * Dochód brutto Przykład c.d. Właściciele firmy X nie zatrzymają dla siebie kwoty 5000 zł. Muszą zapłacić podatek dochodowy. Dla firmy X, podobnie jak dla większości polskich firm, stawka podatku dochodowego wynosi 19%. Podatek = 19% * tys. Podatek = 950 zł Kwota, która zostanie właścicielom do podziału to tzw. dochód netto: Dochód netto = zł – 950 zł Dochód netto = 4050 zł

10 Podatek VAT Podatek od towarów i usług zwany jest także podatkiem od wartości dodanej ( z ang. Value Added Tax, w skrócie VAT) VAT jest bardzo popularnym podatkiem. Jest obecnie stosowany w większości krajów świata. W Polsce funkcjonuje od 1993 roku. Przedmiotem opodatkowania jest wartość sprzedaży towarów i usług. Podstawowe stawki: stawka podstawowa 22% (dla większości towarów i usług), stawka obniżona 7%, 3%, 0%.  Istnieje także grupa towarów i usług zwolniona z podatku VAT. Sposób obliczania: Są dwa rodzaje podatku VAT: naliczony, należny. VAT naliczony to podatek, który przedsiębiorca płaci ponosząc koszty: kupując materiały, opłacając rachunki itd. Innymi słowy jest to podatek od kosztów. VAT należny to podatek, który obliczany jest w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

11 Podatek VAT Metodologia obliczania podatku VAT wymaga od podatnika prowadzenia specjalnych rejestrów zakupów i sprzedaży. Na ich podstawie zlicza się łączny podatek VAT naliczony oraz VAT należny. Do Urzędu Skarbowego przedsiębiorca wpłaca różnicę pomiędzy obiema kwotami. Jeżeli podatek VAT naliczony jest wyższy od podatku VAT należnego, wówczas Urząd Skarbowy powinien zwrócić przedsiębiorcy różnicę pomiędzy obiema kwotami. Przykład. Firma X w styczniu zarejestrowała następujące sumy dotyczące VAT: VAT należny – zł VAT naliczony – zł Jaką kwotę firma musi wpłacić do Urzędu Skarbowego? Podatek VAT = – = zł ŁAŃCUSZEK VAT

12 Czy jeżeli ktoś ma stawkę 0% , to oznacza, że jest zwolniony z podatku VAT?
To bardzo interesująca kwestia. Stawka 0% jest rzadko stosowana. Posiadają ją np. eksporterzy. Towary lub usługi zwolnione (stawka ZW) pojawia się stosunkowo często. Zwolnione od podatku są np. usługi edukacyjne. Ze zwolnienia może korzystać też mały przedsiębiorca dopóki nie osiągnie pewnego poziomu obrotu. Przeanalizujmy oba przypadki liczbowo. Przykład. Stawka 0% Załóżmy, że u nas taką stawkę będzie miał detalista. Wówczas kalkulacja podatku VAT dla niego będzie wyglądać następująco: Cena zakupu netto = 200 zł VAT naliczony = 44 zł Marża = 50 zł Cena sprzedaży netto = VAT należny = 0 zł, (0 % x 250 zł = 0 zł) Cena sprzedaży brutto = 250 zł Podatek VAT = - 44 zł Znak „minus” oznacza, że ten przedsiębiorca nie wpłaci pieniędzy do urzędu ale je otrzyma. W tym przypadku mamy do czynienia ze zwrotem podatku VAT Przykład. Stawka ZW Załóżmy, że i tym razem taką stawkę będzie miał detalista. Wówczas kalkulacja podatku VAT dla niego będzie wyglądać następująco: Cena zakupu brutto= 244 zł (uwaga! dla niego nie jest istotna cena netto. Płaci kwotę brutto) VAT naliczony = 0 zł (nie może odliczyć VAT) Marża = 50 zł Cena sprzedaży netto = 294 zł VAT należny = 0 zł, (jest zwolniony, więc nie oblicza tej pozycji) Cena sprzedaży brutto = 294 zł Podatek VAT = 0 zł W tym przypadku przedsiębiorca nie wpłaci żadnego podatku, ale nie dostanie też zwrotu Wnioski: Jeżeli przedsiębiorca ma stawkę 0% to nie oznacza, że jest zwolniony z VAT. Znacznie korzystniejsza jest stawka 0% ponieważ można uzyskać zwrot z urzędu skarbowego. Nie jest to jednak korzystne dla urzędu, więc takie stawki zdarzają się bardzo rzadko.

13 Niektórzy mają możliwość zwolnienia z podatku, czy to jest korzystne?
To zależy od tego, kto jest Twoim dostawcą a kto odbiorcą. Jeżeli Twoimi odbiorcami są firmy, które są podatnikami VAT to, na ogół, bardziej się opłaca być „VATowcem”. Jeżeli, klientami są osoby fizyczne, lub firmy, które nie są podatnikami VAT to, na ogół, bardziej się opłaca nie być „VATowcem” Przykład. Janek prowadzi firmę usługową – wykonuje strony internetowe. W łańcuszku VATu będzie on zatem ostatnim ogniwem, ponieważ dostarcza swoją usługę ostatecznemu nabywcy. Klientami Janka są głównie firmy, które są podatnikami VAT. Załóżmy, że Janek ma możliwość wyboru: może być lub nie być podatnikiem VAT.

14 Niektórzy mają możliwość zwolnienia z podatku, czy to jest korzystne?
Opcja 1 – Janek decyduje się nie być „VATowcem” Średnia cena wykonanej przez Janka strony wynosi 1500 zł. W ciągu miesiąca Janek wykonuje 2 takie strony. Miesięczne koszty (na które posiada faktury VAT: np. telefon komórkowy itd.) wynoszą średnio 1220 zł. Miesięczny zysk Janka = 3000 – 1220 = 1780 zł brutto Opcja 2 – Janek decyduje się być „VATowcem” Klienci Janka, ponieważ są „VATowcami”, mogą odliczyć podatek VAT od swoich kosztów. Zatem dla nich jest wszystko jedno, czy płacą Jankowi zł , i na rachunku nie ma pozycji VAT, czy płacą 3660 z brutto ( 660 zł to podatek VAT). Miesięczny zysk Janka = 3000 – 1000 = 2000 zł brutto Dlaczego 1000 a nie 1220? Ponieważ Janek odliczy sobie VAT od kosztów (1220 – 220 = 1000)

15 Rozliczenia z tytułu VAT
Janek dostanie o 660 zł więcej od swoich klientów (VAT należny) zł to jest podatek, który zapłaci ponosząc koszty (VAT naliczony). Do urzędu odprowadzi różnicę pomiędzy podatkiem VAT należnym i naliczonym. Rachunek VAT = 660 – 220 – 440 = 0 Popatrz na to inaczej: dostanie od swoich klientów, zapłaci za utrzymanie firmy, zł podatku odprowadzi do Urzędu Skarbowego, Zostanie mu 2000 zł, od których musi jeszcze odprowadzić podatek dochodowy Wnioski Janek skorzysta będąc podatnikiem VAT. Miesięcznie zostanie mu w kieszeni 220 zł więcej.

16 Kogo ostatecznie obciąża VAT?
Podatek VAT jest podatkiem pośrednim. Oznacza to, że osoba, która płaci podatek nie odczuwa tak dotkliwie jego ciężaru. Płatnikiem podatku VAT są na ogół przedsiębiorcy. Ostatecznie najbardziej obciążeni VATem są ostateczni nabywcy, czyli zwykli konsumenci. Dlaczego? Przykład. Piotr prowadzi własną firmę. Zajmuje się handlem materiałami biurowymi. Kupuje je w hurtowni i sprzedaje w sklepie na osiedlu. Piotr jest VATowcem, czyli co miesiąc rozlicza się z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT. Załóżmy że Piotr sprzedał zeszyt Gosi za 4zł 88gr brutto (4 zł + VAT). Z punktu widzenia Gosi, która jest zwykłym konsumentem cena 4zł 88gr jest ostateczna. Nie ma ona bowiem możliwości odliczenia podatku. Gdyby nie VAT zapłaciłaby 4 zł. Zatem faktyczne Gosia została obciążona podatkiem VAT w wysokości 88 groszy. Z punktu widzenia Piotra sprawa wygląda inaczej. Kupił on zeszyt w hurtowni za 3zł 66gr brutto (3 zł +VAT). Jego marża w cenach netto wynosiła zatem 1 zł. Jest on jednak podatnikiem VAT, czyli musiał doliczyć do ceny sprzedaży wynoszącej 4 zł jeszcze 88 groszy. Zgodnie z zasadami przedstawionymi powyżej, Piotr odprowadzi do urzędu skarbowego różnicę pomiędzy kwotą 88 groszy i kwotą 66 groszy, czyli 22 grosze. Wnioski Najbardziej na podatku VAT „cierpią” konsumenci, ponieważ nie mają oni możliwości jego odliczenia. Przedsiębiorcy ostatecznie płacą podatek VAT jedynie od swojej marży (tzw. wartości dodanej).

17 Podatek od czynności cywilnoprawnych
Przedmiotem opodatkowania są wszelkiego rodzaju umowy dotyczące majątku: sprzedaż, pożyczka, darowizna i inne. Wiele umów lub podmiotów jest zwolnionych. Stąd dobrze jest zawsze sprawdzić to dokładnie w ustawie lub zadzwonić do Urzędu Skarbowego. Płatnikiem, czyli osobą na której spoczywa obowiązek odprowadzenia podatku, jest: notariusz – jeżeli umowa sporządzona została w formie aktu notarialnego lub nabywca majątku – w pozostałych przypadkach Podstawa opodatkowania i stawki podatku określone są odrębnie dla każdej czynności. Maksymalna procentowa stawka podatku wynosi 2%, a kwotowa - 38 zł Przykład. Firma A kupiła samochód dostawczy od firmy B za 50 tys zł. Oblicz wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli stawka podatku wynosi 2%. Kto jest zobowiązany do zapłacenia podatku? Podatek do zapłaty = 2% * = 1000 zł Podatek obciąża obie strony umowy solidarnie, ale rozliczenia przed Urzędem Skarbowym oraz zapłaty dokonuje kupujący.

18 Podatek rolny Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty. Podatek ten płacony jest wyłącznie przez gospodarstwa rolne. Szczególnym przypadkiem są tzw. działy specjalne produkcji rolnej. Są to między innymi: uprawy szklarniowe, uprawy w tunelach foliowych, uprawy kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych, sady jabłoniowe, wylęgarnie drobiu, hodowla zwierząt futerkowych. Jeżeli osoba prowadząca gospodarstwo rolne rozpocznie działalność specjalną, będzie zobowiązana do płacenia podatku dochodowego. Podatnikiem i płatnikiem podatku rolnego jest właściciel gruntu lub osoba, która na stałe użytkuje grunt (tzw. użytkownik wieczysty)

19 Podatek rolny Stawki podatku rolnego:
dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha Stawki kalkulowane są według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Przykład. Osoba A prowadzi tradycyjne gospodarstwo rolne na powierzchni 10 ha. Osoba B również prowadzi tradycyjne gospodarstwo na powierzchni 10 ha, ale dodatkowo prowadzi uprawę krzewów ozdobnych. Oblicz, jakie podatki zapłacą osoba A i B w roku 2006, jeżeli dodatkowy dochód gospodarza B z uprawy krzewów wyniósł zł ? Wartość 1 ha przeliczeniowego (2,5 q żyta ) wynosi na rok zł 70 gr. Gospodarz A Zapłaci jedynie podatek gruntowy. wysokość podatku gruntowego = 69,70 * 10 ha = 690,7 zł. Gospodarz B Zapłaci podatek gruntowy oraz podatek dochodowy z uprawy krzewów. wysokość podatku gruntowego = 69,70 * 10 ha = 690,7 zł wysokość podatku dochodowego = 19% * zł = 1900 zł RAZEM = 690,7 zł zł = 2590,7 zł

20 Podatek od nieruchomości
Przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek jest płatny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do : 15 marca, 15 maja, 15 września,  15 listopada roku podatkowego. Stawki podatku od nieruchomości Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym. Oznacza to, że stawki ustalane są przez gminy. Istnieją jednak górne granice, których nie można przekroczyć. W 2009 roku maksymalne stawki podatku od nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej są następujące: dla gruntów – 0,74 zł/m2 dla budynków – 19,81 zł/m2 Przykład Paweł prowadzi drukarnię. Siedzibą firmy jest lokal o powierzchni 100 m2 położony na terenie Krakowa, będący własnością Pawła. Ile wyniesie podatek od nieruchomości, jeżeli stawka podatku wynosi 18,09 zł/m2? Podatek do zapłaty = 18,09 zł/m2 x 100m2 = 1809 zł

21 Podatek od środków transportu
Przedmiotem opodatkowania są środki transportu: samochody ciężarowe o ładowności powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dużej ładowności (z wyjątkiem tych wykorzystywanych w rolnictwie), autobusy Podatnikiem i płatnikiem tego podatku jest właściciel samochodu.  Podatek płatny jest w dwa razy w roku (w lutym i we wrześniu) w dwóch równych ratach. Stawki podatku określa rada gminy, jednakże w granicach określonych ustawowo. Jeżeli samochód został sprzedany lub kupiony w ciągu roku podatkowego, wówczas podatek ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których samochód był własnością podatnika. Przykład. Przedsiębiorca zakupił samochód o ładowności 4 tony 15 stycznia 2006 i sprzedał go 17 maja Jaki zapłaci podatek od środków transportowych? (Stawka za pojazd o ładowności od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wynosi w Krakowie 600 zł) Obowiązek podatkowy liczymy od 1 lutego 2006 ( jest to pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu nabycia). Obowiązek podatkowy wygasa 31 maja ( jest to miesiąc, w którym sprzedaliśmy pojazd). Zatem, mamy 4 miesiące posiadania pojazdu Wysokość podatku = 4/12 * 600 zł = 200 zł Uwaga! Ponieważ jest to podatek lokalny, może się okazać, że jego wysokość będzie różna w różnych gminach. Jeżeli przedsiębiorca posiada wiele środków transportu wówczas łączne różnice w podatku (np. dla Łodzi i Krakowa) mogą być znaczące.

22 Formy opodatkowania Wybierając formę opodatkowania przyszły przedsiębiorca powinien kierować się dwoma podstawowymi zasadami. Po pierwsze, należy sprawdzić, która z form jest dozwolona dla prowadzonej działalności gospodarczej (jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychód z najmu mają prawo do wyboru formy opodatkowania. Inne osoby fizyczne, oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej rozliczają się wyłącznie według zasad ogólnych podatku dochodowego od osób fizycznych albo podatku dochodowego od osób prawnych - stosownie do swojego statusu. Po drugie, warto obliczyć, jaki rodzaj opodatkowania będzie najbardziej korzystny. Należy wziąć pod uwagę rodzaj uruchamianej działalności, jej rozmiar oraz przewidywaną wielkość przychodów i kosztów. O tym bowiem czy będziesz miał prawo wyboru formy opodatkowania, czy też takiego prawa jesteś pozbawiony, decyduje charakter działalności, jaką zamierzasz prowadzić. Jeżeli jesteś uprawniony do skorzystania z płacenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też w formie karty podatkowej, będziesz musiał zdecydować, czy chcesz z tego prawa skorzystać.

23 Opodatkowanie na zasadach ogólnych
Jeżeli jesteś opodatkowany na zasadach ogólnych, masz obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowej. Najbardziej popularną i jednocześnie prostą formą ewidencji jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Jeżeli rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej, musisz założyć księgę na dzień rozpoczęcia tej działalności. Ponadto w terminie 20 dni od dnia założenia księgi masz obowiązek zawiadomić (w formie pisemnej) naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według Twojego miejsca zamieszkania, o jej prowadzeniu. Zasady funkcjonowania podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają uprawnień do korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania zobowiązani są do rozliczania się z Urzędem Skarbowym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zgodnie z art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spoczywa na: osobach fizycznych, spółkiach cywilnych osób fizycznych, spółkach jawnych osób fizycznych oraz spółkach partnerskich wykonujących działalność gospodarczą, wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg, duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

24 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Ryczałt ewidencjonowany jest kolejną formą opodatkowania możliwą do prowadzenia przez podatników w Polsce. Rozpoczynając działalność gospodarczą, możesz płacić podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość osiągniętych przychodów, jeżeli złożysz stosowne oświadczenie (w formie pisemnej) naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według Twojego miejsca zamieszkania. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy

25 By rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego należy złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie. Oświadczenie za dany rok podatkowy podatnik składa do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Podatnik, który rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - o wyborze tej formy zawiadamia urząd skarbowy w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie składają wszyscy wspólnicy do urzędów skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie ww. oświadczenia - podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

26 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, 17 % przychodów ze świadczenia usług: - reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU ), - pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych (PKWiU ), pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKWiU ), pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU ), - pośrednictwa w handlu hurtowym (PKWiU grupa 51.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, - hoteli (PKWiU grupa 55.1), świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2), - parkingowych (PKWiU ), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ), pilotowania (PKWiU ), organizatorów i pośredników turystycznych (PKWiU grupa 63.3), - w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczonych na zlecenie (PKWiU 70.32), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, - wynajmu samochodów osobowych (PKWiU 71.1), wynajmu pozostałych środków transportu (PKWiU 71.2), - doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1), w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2), przetwarzania danych (PKWiU 72.3), - pozyskiwania personelu (PKWiU ), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU ), fotograficznych (PKWiU 74.81), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, przyjmowania telefonów (PKWiU ), powielania (PKWiU ), organizowania wystaw, targów i kongresów(PKWiU ), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, - poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKWiU ), opieki społecznej świadczonych przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ), opieki społecznej związanych z przystosowaniem zawodowym (PKWiU )

27 8,5%: - przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, do kwoty stanowiącej równowartość euro; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 % przychodów, - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, - przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU ), - przychodów ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych - dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole (PKWiU ex), - przychodów ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody (PKWiU 92.53), - przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, - prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu, - prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy, - przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym, 5,5% przychodów - z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, - uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

28 3,0% przychodów: - z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, - z działalności usługowej w zakresie handlu, - ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych), - z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów, - o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym, - z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż zł, nie ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

29 Karta podatkowa Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania, zasady jej funkcjonowania reguluje Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.) Karta podatkowa jest fakultatywną formą opodatkowania. Jedna z najprostszych form rozliczeń, nie wymaga bowiem prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. To do Ciebie należy decyzja, czy chcesz z niej skorzystać. Lista rodzajów działalności podlegających opodatkowaniu w formie karty podatkowej jest bardzo obszerna. Abyś mógł płacić podatek w formie karty podatkowej, musisz prowadzić działalność gospodarczą, która uprawnia do takiego opodatkowania i złożyć przed rozpoczęciem działalności wniosek właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego - na formularzu PIT-16. Naczelnik urzędu skarbowego rozpatrzy Twój wniosek i wyda decyzję, w której ustali wysokość podatku dochodowego.

30 Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność (zgodnie z art. 23 Ustawy): usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załacznik 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załącznik 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części II tabeli, usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem, gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części IV tabeli, w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu - w warunkach określonych w części V tabeli, w zakresie usług rozrywkowych - w warunkach określonych w części VI tabeli, w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części VII tabeli, w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli, w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych wymienionych w pozycjach: , , , ex oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach określonych w części IX tabeli, w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi - w warunkach określonych w części X tabeli, w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli.

31 STAWKI PODATKU Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Ich wysokość uzależniona jest od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy. OBOWIĄZKI PODATNIKA (art. 24 ustawy) "Kartowicz" ma zdecydowanie najmniej obowiązków. Decydując się na płacenie podatku w formie karty podatkowej będziesz zwolniony z obowiązków sprawozdawczych - bowiem podatnik opodatkowany w tej formie nie prowadzi dla celów podatku dochodowego żadnych ksiąg, nie składa zeznań podatkowych ani deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu. Musisz tylko pamiętać o wpłacaniu co miesiąc - do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (a za grudzień w terminie do dnia 28 grudnia), na rachunek urzędu skarbowego, kwoty określonej Tobie przez naczelnika urzędu skarbowego w decyzji, pomniejszonej o zapłaconą przez Ciebie składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (pamiętaj, że pomniejszenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki). Po zakończeniu roku złożysz w urzędzie skarbowym (w terminie do dnia 31 stycznia) deklarację o wysokości zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej, w poszczególnych miesiącach, składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Wybierając jako formę opodatkowania kartę podatkową musisz również wiedzieć, że nie możesz skorzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń, np. z ulgi remontowej czy rehabilitacyjnej. Pamiętaj również, że decydując się na opodatkowanie w formie karty podatkowej nie możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Pamiętaj też, że wszyscy "kartowicze" od 1 stycznia 2002 r. przejęli obowiązki podatników podatku VAT, a także obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej według ogólnych zasad.

32 Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących: Podstawę obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne w 2009 roku stanowi kwota: 1915,80 zł. Ubezpieczenie zdrowotne naliczane jest od podstawy: 2491,57 zł. Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto ,90 zł Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto ,84 zł Ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto ,24 zł Składkę na Fundusz Pracy przelej na: Konto ,94 zł Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

33 Do deklaracji DRA wpisz dane
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne społeczne zdrowotne Emerytalne rentowe chorobowe wypadkwe 1 915,80 zł 2491,57 zł 373,96 zł 114,95 zł 46,94 zł 31,99 zł* Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 488,91 zł Suma składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 78,93 zł 224,24 zł Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników zmiana od 1 kwietnia 2009 z 1,8% na 1,67% . 792,08 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 839,02 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

34 Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 24 miesiące: Nowe firmy przez pierwsze 24 miesiące działalności mogą płacić składki ZUS naliczane od obniżonego wymiaru. Podstawę wymiaru w 2009 roku roku stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 382,80 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w r.) Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto ,08 zł Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto ,46 zł Ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto ,24zł Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie.

35 Ograniczenia składek ZUS - limity wymiaru
Składki na ubezpieczenie Emerytalne i rentowe Chorobowe Okres Limit roczny Limit miesięczny 2009r. III-V. 2009r. 7.741,38 zł Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne stanowią poważne obciążenie dla wielu przedsiębiorców. Stąd każde unormowanie zmierzające do obniżenia kwoty należnych składek należy uznać za pożądane. Dzięki ograniczeniom podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownik zarabiający ponad 3700 zł netto nie będzie już odprowadzać składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe. Może on przeznaczyć zaoszczędzone kwoty na dowolny cel, inwestycje, oszczędzanie czy konsumpcję. Ograniczenie dobrowolnego chorobowego dotyczy m.in. prowadzących działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących czy zleceniobiorców.

36 Wielkość składek Rodzaj składki Przedsiębiorca Pracownik Pracodawca
Emerytalne 100 % 50 % Rentowe 25 % 75 % Chorobowe - Wypadkowe Zdrowotne FP FGŚP


Pobierz ppt "OBCIĄŻENIA FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google