Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie oceny formalnej pierwszego naboru wniosków do Działania 2.6 ZPORR w województwie dolnośląskim Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie oceny formalnej pierwszego naboru wniosków do Działania 2.6 ZPORR w województwie dolnośląskim Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie oceny formalnej pierwszego naboru wniosków do Działania 2.6 ZPORR w województwie dolnośląskim Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 grudnia 2004

2 Informacje o naborze: Termin naboru: 19.10. – 08.11.2004 Liczba złożonych wniosków: 11 1 wniosek wycofany 10 wniosków – wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

3 Łączna kwota wnioskowanych dotacji: 13.700.270,54 zł w tym z EFS: 10.275.202,41 zł Kwota alokacji na rok 2004: 5.383.092,00 zł w tym z EFS: 4.037.319,00 zł

4 Wymogi w ramach oceny formalnej: 1. Wymogi rejestracyjne 2. Wymogi formalne 3. Wymogi informacyjne

5 Część 1: wymogi rejestracyjne Czy dostarczono wersję elektroniczną i papierową wniosku? Czy dostarczono oryginał i 2 kopie wniosku? Czy wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową? - zmiany formatu (zmiana obramowania, szerokości kolumn, pogrubienia czcionek) - różnice w treści (punkt 7. Załączniki)

6 Czy udzielono odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania? - Pozostawianie punktu/podpunktu bez odpowiedzi - Niedokładne stosowanie się do Instrukcji wypełniania wniosku - Odpowiedzi niekompletne – brak nawiązania do wszystkich wymaganych zagadnień (2.1, 2.2, 2.3) - Odpowiedzi niepełne (1.13, 2.1, 2.2) - Nieprzestrzeganie limitu znaków (spacja to również znak) - Pola oznaczone BL i BT - Pola oznaczone S, IW – do czasu uruchomienia Generatora Wniosków - Wpisywanie odpowiedzi w niewłaściwą kolumnę

7 Część 2: wymogi formalne Czy projekt odpowiada na dany konkurs? Czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o finansowanie projektu? Czy projekt nawiązuje do odpowiedniego programu i priorytetu? Czy projekt dotyczy tematyki objętej Działaniem?

8 Czy projekt adresowany jest do odpowiedniej grupy beneficjentów ostatecznych? - projekty obejmowały BO spoza grupy wskazanej w Uzupełnieniu ZPORR, a koszty z nimi związane zostały zaliczone do kosztów kwalifikowanych - Element szczególnie sprawdzany podczas ewentualnej kontroli Komisji Europejskiej

9 Czy spełnione są kryteria informowania społeczeństwa oraz odbiorców pomocy w ramach projektu o współfinansowaniu z EFS? - Zbyt ogólne odpowiedzi - Zamieszczanie deklaracji, a nie konkretnych planów - Należy wykazać, jakimi środkami będzie realizowany wymóg informowania

10 Elementy prawidłowej odpowiedzi: - Realizacja projektu będzie zgodna z Rozporządzeniem Rady 1159/2000/WE - Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFS w ramach ZPORR będzie rozpowszechniana wśród studentów poprzez: - ulotki (100 szt.), broszury (100 szt.), plakaty (50 szt.) opatrzone logo i nazwą EFS - portal internetowy uczelni w zakładce Aktualności - stronę www projektu - cykl 5 1-stronicowych artykułów w gazetce studenckiej xxx - Informacja o współfinansowaniu ze środków EFS będzie umieszczona na wszystkich dokumentach rekrutacyjnych i monitoringowych projektu.

11 Podpisy i pieczątki: - Podpis osoby reprezentującej Beneficjenta - uprawnionej (statut) lub upoważnionej (pełnomocnictwo) - Podpis z pieczątką imienną - Pieczęć Beneficjenta pod podpisem osoby reprezentującej Beneficjenta oraz na załącznikach według instrukcji - Każda strona formularza wniosku i załącznika parafowana z pieczątką imienną - Każda strona kserokopii dokumentu / wniosku poświadczona za zgodność z oryginałem (formuła za zgodność z oryginałem + podpis + pieczątka imienna)

12 Załączniki: Zał. 7.1. Kopia statutu Beneficjenta - brak aktualnej daty - brak pieczęci Beneficjenta - kopia statutu bez podpisu organu przyjmującego statut - Kopia poświadczona przez osobę nieupoważnioną

13 Zał. 7.2 Aktualny wyciąg z KRS, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną wraz z danymi osoby upoważnionej do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Beneficjenta […] - Dokument nieaktualny (wydany wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku) - Brak wypisu z rejestru szkół wyższych z MENiS - Brak danych osoby upoważnionej[…]

14 Zał. 7.3 Dokumenty określające sytuację finansową Beneficjenta - Brak kompletu dokumentów finansowych - Brak potwierdzeń za zgodność - Podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania Beneficjenta - Sprawozdanie finansowe lub wyciąg z rachunku bankowego - Sprawozdanie finansowe = bilans + rachunek zysków i strat + rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) - Wyciąg z rachunku bankowego to nie opinia bankowa

15 Zał. 7.4 Harmonogram realizacji projektu - Forma niezgodna ze wzorem - Brak tytułu projektu i nazwy Beneficjenta

16 Zał. 7.6 Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i innych opłat i Zał. 7.7 Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków - Przedkładanie zaświadczeń z ZUS i US, bez oświadczeń - Wymagane Oświadczenie Beneficjenta, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta

17 Zał. 7.8 Pełnomocnictwo do reprezentowania Beneficjenta - Niewłaściwy zakres pełnomocnictwa (węższy niż reprezentowanie Beneficjenta) - Możliwe pełnomocnictwo dwustopniowe (upoważnia upoważniony)

18 Zał. 7.9 Przebieg pracy zawodowej osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem wraz z pisemną deklaracją uczestnictwa w projekcie - CV bez deklaracji uczestnictwa w projekcie - Dokumenty nieparafowane

19 Zał. 7.10 Umowa/porozumienie między partnerami - Porozumienie podpisane nie przez wszystkich partnerów - Brak określenia podziału zadań w ramach projektu - Kserokopia wersji innej niż oryginalna

20 Zał. 7.11 Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikacji VAT - Treść niezgodna ze wzorem (brak wymienienia towarów i usług) - Podpisane przez osoby inne niż podpisująca wniosek

21 Część 3. Wymogi informacyjne Polityki horyzontalne: Polityka równych szans Rozwój społeczeństwa informacyjnego Koncepcja zrównoważonego rozwoju - Zbyt ogólne uzasadnienia - Uzasadnienie zawarte w innych punktach niż wskazano w instrukcji - Projekt jest zgodny z koncepcją społeczeństwa informacyjnego, gdyż …

22 Polityka równych szans @ Równy dostęp do informacji i uczestnictwa w projekcie @ Równość nie tylko między kobietami i mężczyznami, lecz również wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, w niekorzystnym położeniu, obcokrajowców itd. Koncepcja społeczeństwa informacyjnego @ Użycie technologii multimedialnej, np. e-learning, technologia on-line @ Aktualizowanie wiedzy nt. nowoczesnych form zarządzania i organizacji pracy, tele-praca @ Podwyższenie poziomu edukacji społeczeństwa @ Ilość godzin szkolenia poświęconych wykorzystaniu technologii informatycznych i komunikacyjnych Koncepcja zrównoważonego rozwoju

23 Zgodność projektu z przepisami w zakresie zamówień publicznych - Niezgodności pomiędzy punktami 1.5, 1.11 i 1.12 - Jeśli będzie realizowane zamówienie publiczne, w punkcie 1.11 zaznaczyć TAK i wskazać tryb postępowania (1.11.1 – 1.11.7). - Numer i datę ogłoszenia należy podać tylko w przypadku, gdy postępowanie już się rozpoczęło. - Jeśli wartość zamówienia nie przekroczy 6.000 EUR, należy zaznaczyć TAK i nie zaznaczać punktów poniżej. W punkcie 2.1 Uzasadnienie realizacji projektu należy wyjaśnić, dlaczego zamówienie będzie realizowane zgodnie z art. 4 Ustawy o zamówieniach publicznych.

24 Wskazówki: Najpierw projekt, potem wniosek

25 INSTRUKCJA wypełniania wniosku INSTRUKCJA wypełniania wniosku !

26 Niezbędnik Wnioskodawcy: - Instrukcja, - dokumentacja konkursowa - dokumenty programowe - formularz wniosku Korzystać z wersji aktualnych Znać treść Stosować się do wymagań

27 Samodzielność Nie wzorować się na innych Zasada ograniczonego zaufania Sprawdzenie wniosku z instrukcją i dokumentacją konkursową – również przez osobę niezaangażowaną w projekt

28 www. zporr.gov.pl

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podsumowanie oceny formalnej pierwszego naboru wniosków do Działania 2.6 ZPORR w województwie dolnośląskim Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google